Илим Кафедралардын илимий темалары

Кафедралардын илимий темалары

ОшМУнун кафедраларынын илимий темалары 2022-2027-жж.

Кафедралар

Кафедра башчылар

Илимий темалары

Рег. номер

Кыргыз филологиясы факультети

 1.  

№1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

Каразакова З.Ж.

ЖОЖдордо кыргыз тилин тутумдук - деңгээлдик негизде үйрөтүп окутуунун жана кыргыз адабияты курсун окутуунун теориялык-усулдук негизин өркүндөтүү

0007806

 1.  

№2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

Алиева Ф.Э.

Кыргыз тилинин жана адабиятынын теориялык, усулдук маселелери, актуалдуу проблемалары

0007803

 1.  

Кыргыз тил илими кафедрасы

Элчиев Ж.

Кыргыз тил илиминин теориялык негиздери жана актуалдуу маселелери

0007650

 1.  

Журналистика кафедрасы

Эргешова С.

Журналистиканын актуалдуу маселелери

0007649

Орус филологиясы факультети

 1.  

Орус жана салыштырма тил илими кафедрасы

Зулпукаров К.З., Суркеева В.Б.

Салыштырма-тарыхый жана жандаштырма-типологиялык тил илиминин маселелери

0007810

 1.  

Дүйнөлүк адабият кафедрасы

Асанова Д.А.

Орус жана дүйөлүк адабиятты үйрөнүү проблемалары, классикалык чыгармаларды окуу процессинде көрсөтүү                                                   

0007801

 1.  

Факультеттер аралык орус тил кафедрасы

Ормокеева Р.К.

Кыргызстандагы ЖОЖдордун тил эмес адистиктеринин студенттерине орус тилин окутуунун актуалдуу маселелери

0007800

 1.  

Орус тили жана адабиятын окутуунун усулу кафедрасы

Бекмухамедова Н.Х.

 

Орто мектепте орус тилин жана адабиятын окутуунун инновациялык технологияларынын негизинде окутуунун көйгөйлөрү

0007799

 1.  

Чет тилдер жана маданий аралык коммуникациялар кафедрасы

Сабирова В.К.

Лингвистиканын актуалдуу маселелери жана чет тилдерин окутуунун инновациялык технологиялары 

0007798

 1.  

Орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты кафедрасы

Болотакунова Г.Ж.

Жогорку окуу жайларында орус тилин окутуунун лингво-методикалык негиздери

0007797

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

 1.  

Англис тилинин практикалык курсу кафедрасы

Дуванаева К.Т.

Кесиптик англис тилин үйрөтүүдө, студенттердин кеп маданиятын өнүктүрүү

0007808

 1.  

Англис тилин окутуунун методикасы кафедрасы

Суркеева Д.Б.

Чет тилдерин окутуу  усулундагы  негизги  көйгөйлөр

0007785

 1.  

Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасы

Акматова А.А.

Англис тилинин грамматикасын, лексикасын жана фонетикасын изилдөөнүн актуалдуу маселелери

0007807

 1.  

Америка таануу жана котормо таануу кафедрасы

Аипова Г.Б.

Кыргызстандагы котормо маселелери жана котормо таануунун перспективаларынын өзгөчөлүктөрү

0007805

 1.  

Романо-герман филология кафедрасы

Кабылов Т.Б.

Тилдердин ортосундагы өз ара карым - катнашы, роман-герман филологиясынын жана чет тилдерин окутуу методикасынын маселелери

0007787

Искусство факультети

 1.  

Музыкалык тарбиялоонун усулу жана хорду дирижерлөө кафедрасы

Боронбаев А.Ж.

Музыка мугалиминин багытын окутуунун көйгөйлөрү

0007676

 1.  

Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасы

Мойдунов Ж.

“Музыкалык эстрада өнөрү” багытын окутуунун көйгөйлөрү

0007677

 1.  

Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасы

Максытова Г.Т.

Окуу жайларда көркөм билим берүү  жана тарбияны изилдөө, заманбап кийим дизайнында элдик кийимдерди өнүктүрүү маселелери

0007509

Математика жана информациялык технологиялар факультети

 1.  

АССТ кафедрасы

 

Молдояров У.Д.

Санариптештирүү технологияларын билим берүү тармагына киргизүү жана колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүү

0007845

 1.  

ИСП кафедрасы

Сопуев А.

Төртүнчү тартиптеги жекече туундулуу теңдемелер үчүн локалдык жана локалдык эмес маселелер

0007520

 1.  

АИГ кафедрасы

Матиева Г.М.

Евклиддик мейкиндиктеги бөлүктөп чагылтуулар, торчолор жана бөлүштүрүүлөрдүн геометриясы, фракталдык геометриянын учурдагы маселелери

0007525

 1.  

МИОТжББМ кафедрасы

Алтыбаева М.А.

Педагогикалык багыт боюнча программаны (бакалавриат, магистратура) окутуунун натыйжаларын долбоорлоо

0007482

Бизнес жана менеджмент факультети

 1.  

Финансы жана банк иши кафедрасы

Кулуева Ч.Р.

Кыргыз республикасынын экономикасынын каржы секторун санариптик трансформациялоо: көйгөйлөр жана перспективалар

0007680

 1.  

Бизнес информатика жана экономикадагы математика кафедрасы

Бекешов Т.О.

Экономикалык процесстердин математикалык моделдерин информациялык технологияларды колдонуу менен изилдөө

0007503

Эл аралык мамилелер факультети

 1.  

Философия жана политология кафедрасы

Исаков К.

Кыргызстандагы азыркы филология жана методологиялык илимдин актуалдуу проблемалары

0007526

 1.  

Эл аралык мамилелер кафедрасы

Нурдинова К.Х.

Эл аралык мамилелердин жана Кыргыз республикасынын коомдук турмушунун саясий, философиялык жана социалдык-экономикалык аспектилери

0007485

 1.  

Чыгыш таануу кафедрасы

Бөтөнөев Ж.С.

Чыгыш таануунун жана африка таануунун актуалдуу маселелери

0007685

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

 1.  

Жалпы психология кафедрасы

Кошонова С.Ш.

Мектеп окуучуларын окутуу, тарбиялоо процесстеринин жана алардын личностун калыптандыруунун психологиялык маселелери

0007802

Кыргыз-Европа факультети

 1.  

Америка-Европа таануу жана лингвистика кафедрасы

Адапбаев К.Б.

Студенттердин котормо жана өлкө таануу компетенттүүлүгүн калыптандыруудагы лингво-аймак таануучулук изилдөөлөр

0007507

Табият таануу, туризм жана айыл чарба технологиялары факультети

 1.  

Экономикалык география, тармактык экономика жана туризм кафедрасы

Самиев К.Т.

Кыргызстанда өндүрүштүк күчтөрдү жана туризмди өнүктүрүү жана жайгаштыруу маселелери

0007809

 1.  

Ветеринардык медицина жана биотехнология кафедрасы

Абдурасулов А.Х.

Кыргызстандын түштүгүндөгү жаныбарлардын генетикалык ресурстарын өркүндөтүү, сактоо жана жаныбарлардын ооруларына эпизоотиялык мониторинг жүргүзүү боюнча илимий негиздерди иштеп чыгуу

0007804

 1.  

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы

Тажибаев А.

Кыргызстан региондорунун өсүмдүк ресурстарын коргоо, аларды байытуу жана комплекстик изилдөө

0007793

33.

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы

Эмилбекова Д.А.

Жогорку окуу жайларда жана жалпы билим берүүчү орто мектептердин биология сабактарында заманбап окутуу технологияларын колдонуу методикасы

0007794

34.

Зоология жана экология кафедрасы

Абдыкааров А.М.

Кыргызстандын түштүк аймагында байырлаган жаныбарлар дүйнөсүн изилдөө, аларды коргоонун, реконструкциялоонун жана сарамжал пайдалануунун принциптерин жана методдорун иштеп чыгуу

0007796

35.

Зоология жана экология кафедрасы

Юлдашова О.М.

КРнын түштүк аймагында жашаган балдардын жана өспүрүмдөрдүн физикалык өнүгүүсү

0007791

36.

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы

Коланов О.

Түштүк Кыргызстандын өсүмдүк ресурстарын коргоо, аларды байытуу жана комплекстик изилдөө

0007790

37.

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы

Жумабаева Т.Т.

Тирүү организмдерге антиоксиданттардын, нитро-бирикмелердин, радиациянын жана гипоксиянын бирдиктүү таасир этүүсүнүн илимий негиздери

0007817

38.

Химия жана химиялык технологиялар кафедрасы

Алтыбаева Д.Т.

Жаңы материалдарды, биологиялык активдүү заттарды, жер семирткичтерди алуунун инновациялык технологиясынын физикалык-химиялык негиздерин иштеп чыгуу жана биометаллдардын нанокүкүмдөрүн, отко чыдамдуу металлдардын карбиддерин алуу

0007795

39.

Физикалык география, колдонмо геодезия жана ТТК кафедрасы

Матикеев К.М.

Кыргызстандын физикалык географиясынын учурдагы көйгөйлөрү: ландшафттар, экзогендик процесстер, ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу жана алар менен чектеш тармактар

0007483

Медицина факультети

40.

Неврология, нейрохирургия жана психиатрия кафедрасы

Юсупов Ф.А.

Коморбиддүү абалдар себеп болгон нерв системасынын ооруларын диагностикалоонун жана дарылоонун заманбап ыкмалары

0007803

41.

Жалпы, клиникалык биохимия жана  патофизиология кафедрасы

Маметова А.С.

Тирүү организмдердин системаларынын физиологиясына жана патогенезине нанокомпозиттик, супрамолекулалык биоактивдүү кошулмалардын таасирин синтездөө жана изилдөө

0007788

42.

Травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасы

Сейитбеков Т.Т.

Баш мээнин бириккен травматикалык жаракатын аныктоо жана дарылоо

0007786

43.

Ички оорулар №2 кафедрасы

Садыкова А.А.

Жүрөк-кан тамыр ооруларында боордун майлуу дегенерациясы

0007780

44.

Гистология жана патанатомия кафедрасы

 

Шатманов С.Т.

Курактык, конституционалдык жана этникалык факторлорду эске алуу менен Кыргызстандын түштүгүндөгү түрдүү геоэкологиялык аймактарда жашаган адамдардын органдарынын морфофункционалдык мүнөздөмөсү

0007698

45.

Педиатрия 1 кафедрасы

Нуруева З.А.

Бала курактын соматикалык ооруларын диагностикалоонун жана дарылоонун жаңы аспектилери

0007515

46.

Ички оорулар №1 кафедрасы

Мамасаидов А.Т.

Эрте ревматоиддик артриттин клиникасында жана дарылоосунда В-лимфоциттердин стихиялык жана антиген-спецификалык пролиферативдик активдүүлүгү

0007679

47.

Фармацевтикалык химия жана дары каражаттар технологиясы кафедрасы

Боронова З.С.

Кыргызстандын флорасынын өсүмдүк кошулмаларын изилдөө, алардын биологиялык активдүүлүгүн аныктоо

0007846

48.

Ички оорулар №3 кафедрасы

Рысматова Ф.Т.

Кыргыз республикасында семирүүнүн таралышы жана прогноздук мааниси жана анын өнөкөт жугуштуу эмес оорулардын тобокелдик факторлору, жүрөк-кан тамыр системасынын структуралык жана функционалдык абалы жана цитокиндердин абалы менен байланышы

0007784

49.

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен кафедрасы

Сакибаев К.Ш.

Кыргызстандын заманбап шарттарындагы конституциялык, этникалык, гендердик жана жаш курактык факторлорду эске алуу менен балдардын жана чоңдордун физикалык абалына баа берүү

0007746

Эл аралык медицина факультети

50.

Табийгый илимдер жана математика кафедрасы

Курбаналиев А.Ы.

Заманбап географиялык маалыматтык системаларды колдонуу менен чоң масштабдуу антропогендик кырсыктардын кесепеттерин математикалык моделдөө жана адам өмүрүнүн экологиялык коопсуздугун жогорулатуу

0007816

51.

Клиникалык дисциплиналар 2 кафедрасы

Бугубаева М.М.

Кыргыз республикасынын заманбап шарттарында энени жана баланы коргоонун медициналык-социалдык аспектилери

0007735

52.

Социалдык –гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

Ысмаилова Р.А.

Глобалдык цивилизациянын чакырыктарынын социалдык-гуманитардык аспектилери

0007651

53.

Клиникалык дисциплиналар 1 кафедрасы

Маматова С.М.

Ички ооруларды аныктоонун дарылоонун жана алдын алуунун актуалдуу маселелери

0007736

Кыргыз-китай факультети

54.

Кытай тили жана кытай таануу кафедрасы                                                                        

Абдыкулов М.

Социалдык-маданий тарыхтын, тил илиминин актуалдуу маселелери, кытай тилинин окутуунун методикасы

0007789

Чыгыш таануу илим-изилдөө институту

55.

Чыгыш таануу илим-изилдөө институту

Гимазитдинов И.Р.

Эгемендүү Кыргызстандагы чыгыш таануу жана конфликттердин актуалдуу маселелерин изилдөө

0007792

Юридика факультети

56.

Социалдык иштер кафедрасы

Токторбекова Н.А.

Дүйнөлүк жана улуттук деңгээлдеги социалдык иштердин перспективасы жана модернизациясы

0007847

57.

Мамлекеттин, укуктун теориясы жана тарыхы

Татенов М.Б.

Кыргыз республикасында адам укуктарын камсыз кылуу жана коргоо

0007678

58.

Кылмыш-жаза укугу жана процесси кафедрасы

Карабаева К.К.

Кыргыз республикасынын азыркы учурдагы кылмыштуулук менен күрөшүүнүн укуктук аспектиси

0007684

59.

Жарандык укук жана процесси кафедрасы

Парайдин уу. Ш.

Ата мекендик цивилистиканы өнүктүрүүнү укуктук жөнгө салуу

0007683