Кафедралардын илимий темалары

Илим Кафедралардын илимий темалары

Кафедралардын илимий темалары

ОшМУнун кафедраларынын илимий темалары 2022-2027-жж.

Кафедралар

Кафедра башчылар

Илимий темалары

Рег. номер

Кыргыз филологиясы факультети

 1.  

№1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

Каразакова З.Ж.

ЖОЖдордо кыргыз тилин тутумдук - деңгээлдик негизде үйрөтүп окутуунун жана кыргыз адабияты курсун окутуунун теориялык-усулдук негизин өркүндөтүү

0007806

 1.  

№2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

Алиева Ф.Э.

Кыргыз тилинин жана адабиятынын теориялык, усулдук маселелери, актуалдуу проблемалары

0007803

 1.  

Кыргыз тил илими кафедрасы

Элчиев Ж.

Кыргыз тил илиминин теориялык негиздери жана актуалдуу маселелери

0007650

 1.  

Журналистика кафедрасы

Эргешова С.

Журналистиканын актуалдуу маселелери

0007649

 1.  

Кыргыз адабияты кафедрасы

Мурзакметов А.К.

Кыргыз жана дүйнөлүк адабияттын актуалдуу маселелери

0007862

Орус филологиясы факультети

 1.  

Орус жана салыштырма тил илими кафедрасы

Зулпукаров К.З., Суркеева В.Б.

Салыштырма-тарыхый жана жандаштырма-типологиялык тил илиминин маселелери

0007810

 1.  

Дүйнөлүк адабият кафедрасы

Асанова Д.А.

Орус жана дүйөлүк адабиятты үйрөнүү проблемалары, классикалык чыгармаларды окуу процессинде көрсөтүү                                                   

0007801

 1.  

Факультеттер аралык орус тил кафедрасы

Ормокеева Р.К.

Кыргызстандагы ЖОЖдордун тил эмес адистиктеринин студенттерине орус тилин окутуунун актуалдуу маселелери

0007800

 1.  

Орус тили жана адабиятын окутуунун усулу кафедрасы

Бекмухамедова Н.Х.

 

Орто мектепте орус тилин жана адабиятын окутуунун инновациялык технологияларынын негизинде окутуунун көйгөйлөрү

0007799

 1.  

Чет тилдер жана маданий аралык коммуникациялар кафедрасы

Сабирова В.К.

Лингвистиканын актуалдуу маселелери жана чет тилдерин окутуунун инновациялык технологиялары 

0007798

 1.  

Орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты кафедрасы

Болотакунова Г.Ж.

Жогорку окуу жайларында орус тилин окутуунун лингво-методикалык негиздери

0007797

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

 1.  

Англис тилинин практикалык курсу кафедрасы

Дуванаева К.Т.

Кесиптик англис тилин үйрөтүүдө, студенттердин кеп маданиятын өнүктүрүү

0007808

 1.  

Англис тилин окутуунун методикасы кафедрасы

Суркеева Д.Б.

Чет тилдерин окутуу  усулундагы  негизги  көйгөйлөр

0007785

 1.  

Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасы

Акматова А.А.

Англис тилинин грамматикасын, лексикасын жана фонетикасын изилдөөнүн актуалдуу маселелери

0007807

 1.  

Америка таануу жана котормо таануу кафедрасы

Аипова Г.Б.

Кыргызстандагы котормо маселелери жана котормо таануунун перспективаларынын өзгөчөлүктөрү

0007805

 1.  

Романо-герман филология кафедрасы

Кабылов Т.Б.

Тилдердин ортосундагы өз ара карым - катнашы, роман-герман филологиясынын жана чет тилдерин окутуу методикасынын маселелери

0007787

 1.  

Немец тили кафедрасы

Кайкыбашева А.К

Студенттердин кесиптик даярдыгын жогорулатуу, окутууда жаңы технологияларды колдонуу

0007172

Искусство факультети

 1.  

Музыкалык тарбиялоонун усулу жана хорду дирижерлөө кафедрасы

Боронбаев А.Ж.

Музыка мугалиминин багытын окутуунун көйгөйлөрү

0007676

 1.  

Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасы

Мойдунов Ж.

“Музыкалык эстрада өнөрү” багытын окутуунун көйгөйлөрү

0007677

 1.  

Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасы

Максытова Г.Т.

Окуу жайларда көркөм билим берүү  жана тарбияны изилдөө, заманбап кийим дизайнында элдик кийимдерди өнүктүрүү маселелери

0007509

 1.  

Дизайн кафедрасы

 Махмудов Х.А.

Абдырасулова Р.Р.

Долбоорлоо объектилерин комплекстүү долбоорлоо методологиясын жана технологиясын иштеп чыгуу

 

Математика жана информациялык технологиялар факультети

 1.  

АССТ кафедрасы

 

Молдояров У.Д.

Санариптештирүү технологияларын билим берүү тармагына киргизүү жана колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүү

0007845

 1.  

ИСП кафедрасы

Сопуев А.

Төртүнчү тартиптеги жекече туундулуу теңдемелер үчүн локалдык жана локалдык эмес маселелер

0007520

 1.  

АИГ кафедрасы

Матиева Г.М.

Евклиддик мейкиндиктеги бөлүктөп чагылтуулар, торчолор жана бөлүштүрүүлөрдүн геометриясы, фракталдык геометриянын учурдагы маселелери

0007525

 1.  

МИОТжББМ кафедрасы

Алтыбаева М.А.

Педагогикалык багыт боюнча программаны (бакалавриат, магистратура) окутуунун натыйжаларын долбоорлоо

0007482

 1.  

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн кафедрасы

Азимов Б.А.

Колдонмо математика жана информатиканын актуалдуу проблемалары

0007858

Бизнес жана менеджмент факультети

 1.  

Финансы жана банк иши кафедрасы

Кулуева Ч.Р.

Кыргыз республикасынын экономикасынын каржы секторун санариптик трансформациялоо: көйгөйлөр жана перспективалар

0007680

 1.  

Бизнес информатика жана экономикадагы математика кафедрасы

Бекешов Т.О.

Экономикалык процесстердин математикалык моделдерин информациялык технологияларды колдонуу менен изилдөө

0007503

 1.  

Ишканалардын экономикасы жана бизнести башкаруу кафедрасы

Убайдуллаев М.Б.

Кыргыз Республикасында экономикалык механизмдер жана продукциянын сапатын башкарууну жакшыртуу

0007863

 1.  

Салык жана салык салуу кафедрасы

Аматова У.О.

Жалпы цивилизациялык чакырыктардын шарттарында кризиске каршы саясаттын улуттук артыкчылыктары (Ош облусунун мисалында)

0007861

 1.  

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедрасы

Маматова А.Б.

Санариптик трансформация шартында мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын өркүндөтүү

0007864

 1.  

Менеджмент жана маркетинг кафедрасы

Талайбек уулу Т.

Кыргызстандын түштүк аймагындагы социалдык-экономикалык процесстерди башкаруу: тенденциялар жана перспективалар

0007866

Эл аралык мамилелер факультети

 1.  

Философия жана политология кафедрасы

Исаков К.

Кыргызстандагы азыркы филология жана методологиялык илимдин актуалдуу проблемалары

0007526

 1.  

Эл аралык мамилелер кафедрасы

Нурдинова К.Х.

Эл аралык мамилелердин жана Кыргыз республикасынын коомдук турмушунун саясий, философиялык жана социалдык-экономикалык аспектилери

0007485

 1.  

Чыгыш таануу кафедрасы

Эркебаев Э.М.

Чыгыш таануунун жана африка таануунун актуалдуу маселелери

0007685

 1.  

Чыгыш таануу илим-изилдөө институту

Гимазитдинов И.Р.

Эгемендүү Кыргызстандагы чыгыш таануу жана конфликттердин актуалдуу маселелерин изилдөө

0007792

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

 1.  

Жалпы психология кафедрасы

Кошонова С.Ш.

Мектеп окуучуларын окутуу, тарбиялоо процесстеринин жана алардын личностун калыптандыруунун психологиялык маселелери

0007802

 1.  

Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасы

Шайимкулова М.А.

Болочок башталгыч класстардын мугалимдеринин жана мектепке чейинки мекемелердин тарбиячыларынын таанып-билүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүү маселелери

0007869

Кыргыз-Европа факультети

 1.  

Америка-Европа таануу жана лингвистика кафедрасы

Адапбаев К.Б.

Студенттердин котормо жана өлкө таануу компетенттүүлүгүн калыптандыруудагы лингво-аймак таануучулук изилдөөлөр

0007507

 

Табият таануу, туризм жана айыл чарба технологиялары факультети

 

 1.  

Экономикалык география, тармактык экономика жана туризм кафедрасы

Самиев К.Т.

Кыргызстанда өндүрүштүк күчтөрдү жана туризмди өнүктүрүү жана жайгаштыруу маселелери

0007809

 1.  

Ветеринардык медицина жана биотехнология кафедрасы

Абдурасулов А.Х.

Кыргызстандын түштүгүндөгү жаныбарлардын генетикалык ресурстарын өркүндөтүү, сактоо жана жаныбарлардын ооруларына эпизоотиялык мониторинг жүргүзүү боюнча илимий негиздерди иштеп чыгуу

0007804

 1.  

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы

Тажибаев А.

Кыргызстан региондорунун өсүмдүк ресурстарын коргоо, аларды байытуу жана комплекстик изилдөө

0007793

 1. 41.

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы

Эмилбекова Д.А.

Жогорку окуу жайларда жана жалпы билим берүүчү орто мектептердин биология сабактарында заманбап окутуу технологияларын колдонуу методикасы

0007794

 1. 42.

Зоология жана экология кафедрасы

Абдыкааров А.М.

Кыргызстандын түштүк аймагында байырлаган жаныбарлар дүйнөсүн изилдөө, аларды коргоонун, реконструкциялоонун жана сарамжал пайдалануунун принциптерин жана методдорун иштеп чыгуу

0007796

 1. 43.

Зоология жана экология кафедрасы

Юлдашова О.М.

КРнын түштүк аймагында жашаган балдардын жана өспүрүмдөрдүн физикалык өнүгүүсү

0007791

 1. 44.

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы

Коланов О.

Түштүк Кыргызстандын өсүмдүк ресурстарын коргоо, аларды байытуу жана комплекстик изилдөө

0007790

 1. 45.

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы

Жумабаева Т.Т.

Тирүү организмдерге антиоксиданттардын, нитро-бирикмелердин, радиациянын жана гипоксиянын бирдиктүү таасир этүүсүнүн илимий негиздери

0007817

 1. 46.

Химия жана химиялык технологиялар кафедрасы

Алтыбаева Д.Т.

Жаңы материалдарды, биологиялык активдүү заттарды, жер семирткичтерди алуунун инновациялык технологиясынын физикалык-химиялык негиздерин иштеп чыгуу жана биометаллдардын нанокүкүмдөрүн, отко чыдамдуу металлдардын карбиддерин алуу

0007795

 1. 47.

Физикалык география, колдонмо геодезия жана ТТК кафедрасы

Матикеев К.М.

Кыргызстандын физикалык географиясынын учурдагы көйгөйлөрү: ландшафттар, экзогендик процесстер, ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу жана алар менен чектеш тармактар

0007483

Медицина факультети

 1. 48.

Неврология, нейрохирургия жана психиатрия кафедрасы

Юсупов Ф.А.

Коморбиддүү абалдар себеп болгон нерв системасынын ооруларын диагностикалоонун жана дарылоонун заманбап ыкмалары

0007803

 1. 49.

Жалпы, клиникалык биохимия жана  патофизиология кафедрасы

Маметова А.С.

Тирүү организмдердин системаларынын физиологиясына жана патогенезине нанокомпозиттик, супрамолекулалык биоактивдүү кошулмалардын таасирин синтездөө жана изилдөө

0007788

 1. 50.

Травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасы

Сейитбеков Т.Т.

Баш мээнин бириккен травматикалык жаракатын аныктоо жана дарылоо

0007786

 1. 51.

Ички оорулар №2 кафедрасы

Садыкова А.А.

Жүрөк-кан тамыр ооруларында боордун майлуу дегенерациясы

0007780

 1. 52.

Гистология жана патанатомия кафедрасы

 

Шатманов С.Т.

Курактык, конституционалдык жана этникалык факторлорду эске алуу менен Кыргызстандын түштүгүндөгү түрдүү геоэкологиялык аймактарда жашаган адамдардын органдарынын морфофункционалдык мүнөздөмөсү

0007698

 1. 53.

Педиатрия 1 кафедрасы

Нуруева З.А.

Бала курактын соматикалык ооруларын диагностикалоонун жана дарылоонун жаңы аспектилери

0007515

 1. 54.

Ички оорулар №1 кафедрасы

Мамасаидов А.Т.

Эрте ревматоиддик артриттин клиникасында жана дарылоосунда В-лимфоциттердин стихиялык жана антиген-спецификалык пролиферативдик активдүүлүгү

0007679

 1. 55.

Фармацевтикалык химия жана дары каражаттар технологиясы кафедрасы

Боронова З.С.

Кыргызстандын флорасынын өсүмдүк кошулмаларын изилдөө, алардын биологиялык активдүүлүгүн аныктоо

0007846

 1. 56.

Ички оорулар №3 кафедрасы

Рысматова Ф.Т.

Кыргыз республикасында семирүүнүн таралышы жана прогноздук мааниси жана анын өнөкөт жугуштуу эмес оорулардын тобокелдик факторлору, жүрөк-кан тамыр системасынын структуралык жана функционалдык абалы жана цитокиндердин абалы менен байланышы

0007784

 1. 57.

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен кафедрасы

Сакибаев К.Ш.

Кыргызстандын заманбап шарттарындагы конституциялык, этникалык, гендердик жана жаш курактык факторлорду эске алуу менен балдардын жана чоңдордун физикалык абалына баа берүү

0007746

 1. 58.

Коомдук саламаттык сактоо жана саламаттыкты сактоо кафедрасы

Турусбекова А.К.

Социалдык экономикалык маанидеги жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардан калктын саламаттыгын сактоо, ошондой эле алдын алуу чараларын колдонуу

0007865

 1. 59.

Тез жардам жана коопсуз жашоо кафедрасы

Мамажакып уу. Ч.

Өзгөчө кырдаалдарда калкка биринчи жардам көрсөтүүнүн актуалдуу көйгөйлөрү

0007868

 1. 60.

Акушерлик жана гинекология кафедрасы

Уметова Дж.А.

Кыргызстандын түштүгүндө жашаган аялдардын жана энелердин ден соолугунун абалы: баалоо ыкмалары жана көйгөйдү чечүү жолдору

0007860

 1. 62.

Жалпы хирургия кафедрасы

Муратов А.А.

Хирургиялык ооруларды диагностикалоону жана дарылоону уюштурууну оптималдаштыруу

0007872

 1. 63.

Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы

Мамаев Т.М.

Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы социалдык аныкталган оорулардын абалын изилдөө жана алардын алдын алуу боюнча чараларды иштеп чыгуу

0007867

 1.  

Урология, оперативдүү хирургия жана дерматовенерология кафедрасы

Матазов Б.А.

"Бөйрөк, перианалдык була жана ретроперитонеалдык мейкиндиктин ириңдүү-ордун толтуруучу оорулары менен ооругандарды диагностикалоонун жана дарылоонун заманбап ыкмалары"

 

 1.  

Табигый илимий дисциплиналар кафедрасы

Камалов Ж.К.

"Биологиялык активдүү заттардын синтези, алардын физикалык-химиялык касиеттерин изилдөө "жана" тирүү организмдердеги физиологиялык процесстерди изилдөө"

 

 1.  

Жугуштуу оорулар курсу менен эпидемиология, микробиология кафедрасы

Тайчиев И.Т.

Жугуштуу оорулардын клиникалык жана эпидемиологиялык мүнөздөмөсү.

 

 1.  

Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен Фармацевтикалык дисциплиналар кафедрасы

Раззаков А.К.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын түштүгүнүн дары-дармек каражаттары жана сырье менен камсыздалышынын фармакогностикалык, фармакоэкономикалык, фармакоэпидемиологиялык анализи

 

 1.  

Ортопедиялык жана терапиялык стоматология кафедрасы

 

 

Арстанбеков М.А.

"Кыргыз Республикасынын калкына стоматологиялык жардам көрсөтүүнүн заманбап шарттарын социалдык-гигиеналык изилдөө жана анын өнүгүү перспективалары"

 

Эл аралык медицина факультети

 1. 61.

Табийгый илимдер жана математика кафедрасы

Курбаналиев А.Ы.

Заманбап географиялык маалыматтык системаларды колдонуу менен чоң масштабдуу антропогендик кырсыктардын кесепеттерин математикалык моделдөө жана адам өмүрүнүн экологиялык коопсуздугун жогорулатуу

0007816

 1. 62.

Клиникалык дисциплиналар 2 кафедрасы

Бугубаева М.М.

Кыргыз республикасынын заманбап шарттарында энени жана баланы коргоонун медициналык-социалдык аспектилери

0007735

 1. 63.

Социалдык –гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

Ысмаилова Р.А.

Глобалдык цивилизациянын чакырыктарынын социалдык-гуманитардык аспектилери

0007651

 1. 64.

Клиникалык дисциплиналар 1 кафедрасы

Маматова С.М.

Ички ооруларды аныктоонун дарылоонун жана алдын алуунун актуалдуу маселелери

0007736

 1.  

Патология, негизги жана клиникалык фармакология бөлүмү кафедрасы

Белов Г.В.

Кыргыз Республикасынын климаттык шартында ар түрдүү кеңдиктеги жашоочулардын окууга жана эс алууга адаптациясынын өзгөчөлүктөрү

0007473

 1.  

Травматология курсу менен хирургиялык дисциплиналар кафедрасы

Абдурахманов Б.О.

Клиникалык медицинадагы ооруларды диагностикалоонун, дарылоонун жана алдын алуунун актуалдуу маселелери

 

 1.  

Коомдук саламаттык сактоо жана саламаттыкты сактоо кафедрасы

Турусбекова А.К.

Социалдык экономикалык маанидеги жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардан калктын саламаттыгын сактоо, ошондой эле алдын алуу чараларын колдонуу

0007865

 1.  

Анатомия, гистология жана нормалдуу физиология кафедрасы

Джолдубаев С.Дж.

Кыргызстандын азыркы шартында конституциялык, этникалык, гендердик жана жаштык факторлорду эске алуу менен балдардын жана чоңдордун физикалык абалына баа берүү

 

0007746

 1.  

Травматология курсу менен хирургиялык дисциплиналар кафедрасы

Курбанбаев О.И.

Хирургиядагы минималдуу инвазивдик кийлигишүүлөр

 

Кыргыз-китай факультети

 1. 65.

Кытай тили жана кытай таануу кафедрасы                                                                        

Абдыкулов М.

Социалдык-маданий тарыхтын, тил илиминин актуалдуу маселелери, кытай тилинин окутуунун методикасы

0007789

Физика-техника факультети

 1. 66.

Физиканы окутуунун методикасы жана жалпы физика кафедрасы

Жуманова М.М.

Жалпы орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарда физиканы окутуу процессин оптималдаштыруунун илимий-методологиялык негиздери

0007859

 1.  

Энергетика кафедрасы

Матисаков Т.К.

Энергиянын кайра жаралуучу булактарынын жана энергияны үнөмдөөчү технологиялардын автономдуу электр станциялары

0007109

 1. 67.

Эксперименталдык жана теориялык физика кафедрасы

Осконбаев М.Ч.

Конденсацияланган заттардын физикасы: "ЖГКдагы радиациялык дефектердин термикалык ажыроосу жана бири- бирине айлануу механизмы"

 

 1. 68.

Эксперименталдык жана теориялык физика кафедрасы

Ташполотов Ы.

Инновациялык технологиялардын негизинде пайдалуу кендерди байытуу үчүн Кыргыз Республикасынын техногендик өндүрүш калдыктарын кайра иштетүү технологиясын иштеп чыгуу

0007522

Тарых факультети

 1. 69.

Жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулдары кафедрасы

Кадыров Т.Д.

Борбордук Азиядагы улуттар ортосундагы проблемалар

              

 

 1. 70.

Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасы

Шаанов Т.М.

Кыргызстандын XIX к. аягы – XXI к. башындагы саясий, социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсү

 

 1. 71.

Социалдык иштер кафедрасы

Токторбекова Н.А.

Дүйнөлүк жана улуттук деңгээлдеги социалдык иштердин перспективасы жана модернизациясы

 

Юридика факультети

 1. 72.

Мамлекеттин, укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы

Татенов М.Б.

Кыргыз республикасында адам укуктарын камсыз кылуу жана коргоо

0007678

 1. 73.

Кылмыш-жаза укугу жана процесси кафедрасы

Карабаева К.К.

Кыргыз республикасынын азыркы учурдагы кылмыштуулук менен күрөшүүнүн укуктук аспектиси

0007684

 1. 74.

Жарандык укук жана процесси кафедрасы

Парайдин уу. Ш.

Ата мекендик цивилистиканы өнүктүрүүнү укуктук жөнгө салуу

0007683