Жанылыктар

ФЮКта 2020-жылдын ноябрь айында 1-модулдун жыйынтыгы боюнча студенттерден Анкета жана окутуучулардан суроолорго жооптор алынды

Ж Ы Й Ы Н Т Ы К

Окутуучулар \ч\н суроолор боюнча

1.Сиз \ч\н онлайн модуль алууда кандай къйгъйлър болду?

-Интернет начар тарткан жердеги студенттердин учурунда тапшыра албагандыгы, бирок ошол эле учурда онлайн тест тапшыруу тескерисинче оной болду, себеби , студенттердин ишин текшер\\ женил болду;

- байланышка чыга албаган студенттерге жеке байланышууга туура келгендиги;

-ар бир тайпадан 4-5 тен студент онлайн катыша албай калышы;

2.Ар кандай шарттардан улам (М: интернети жакшы тартпаган студенттер ж.б.) .., байланышка жакшы чыга албаган студенттер \ч\н жыйынтык балл чыгарууда кандай ынгайлуу усулдар бар экендигин байкадыныз?

-ватсап аркылуу байланыштык;

-тесттин жоопторун жана конспектилерди документ кылып ватсаптан жънът\\ ;

-байланыш начар болгондуктан, ъз алдынча тапшырма берип жыйынтык баа чыгаруу ынгайлуу;

-кошумча сабак уюштуруу;

3.Жыйынтык баа чыгарууда Сиз колдонгон баалоо каражаттары жана модулдан кийинки студенттердин билим денгээлине берген бааныз (тъмън, орто, жогору; же % менен берсениз да болот)

-студенттердин билим денгээли орто;

4.Онлайн окутууда кайсы окутуунун формасы Сиз \ч\н ынгайлуу болуп жатат? ( ZOOM , gitsi meet , сlassroom, видеосабак, видеочакыруу, ватсап ж.б....)

- ZOOM, ватсап эн ынгайлуу болуп жатты, себеби къп студенттер башка онлайн окутууларга кире албай жатышты;

- ZOOM, сlassroom, видеосабак;

5.Онлайн окутууда Сиз сунуш кылуучу жаны усулдар:

-Тилдер каф.: оффлайн сабакта колдонулуучу усулдарды колдонуп жатабыз, сабак баштаарда съзс\з “Муз жаргыч” стратегиясын колдонуп жатабыз. Интерактивд\\ усулдарды : Венндин диаграммасы, синквейн, концептуалдык таблица ж.б. колдонуу ынгайлуу.

-зуум, ватсап, видеосабак ж.б.

6.Онлайн окутуу боюнча, окутуунун сапатын жогорулатуу жана окутуудагы айрым къйгъйлър, алардан чыгуу жолдору боюнча Сиздин ой-пикириниз

-бардык окутуучулар бирдей тиркемени пайдаланышса, себеби студенттер ар т\рд\\ тиркемелер менен кирип бир аз кыйынчылыктар болуп жатат;

-ата-энелер менен тыгыз байланышта болуу;п

-эн натыйжалуу ватсап болуп жатат, себеби ар дайым ватсаптан жеткир\\ оной болуп жатат;

-окутуучулар \ч\н акысыз курстарды, видеосабактарды ж.б. уюштуруу;

-сабак учурунда окутуучунун талапка ылайык кийинип отуруусу, отурган орду, студенттерге мамилеси;

7. Онлайн окутуудагы Сиз колдонгон баалоо каражаттары

-студенттердин сабакка катышуусуна, тапшырмаларды аткаруусуна, ъзгъчъл\г\н белгилъъ менен бааланууда;

-презентация жасаган, аудио, видео т\р\ндъ тапшырмаларды жънъткъндърд\ эске алуу, жат жазуу, эссе, учурдук текшер\\ иштеринин жыйынтыктарын да эске алуу менен балл чыгардык;

-жумушчу программада кърсът\лгън баалоо каражаттары колдонулду;

-лекциялык материалдардын толук болушу (кайтарым байланыш), семинардык сабакка активд\\ катышуусу, СЪАИнин аткарылышы, логикалык жактан к\чт\\л\г\, кырдаалдык суроолордон чыгып кет\\с\ ж.б. жъндъмдър\н эске алуу менен жыйынтык балл чыгардык;

-к\н\мд\г\н ошол к\н\ эле баалоо, студенттерге стимул бер\\;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жогорудагы окутуучулардын жана студенттердин берген жоопторун эске алуу менен сунуш кылынды:

1. Онлайн окутууда айрым къйгъйлърд\ эске алуу менен ар бир студент менен жекече байланышты к\чът\\;

2. Онлайн сабак ът\\дъ окутуунун бардык ынгайлуу формаларын колдонуу менен параллелд\\ т\рдъ ватсап тиркемесин колдонуу;

3. Айрым пикирлерди эске алып, ар бир окутуучу жеке ъз\н алып ж\р\\ эрежелерин так сакташы жана студенттерге туура, талапка ылайык этияттык менен мамиле жасоосу;

4. Тесттерди, суроолорду т\ш\н\кт\\ жана сапаттуу т\з\\, адистиктин ъзгъчъл\г\н эске алуу менен баалоо каражаттарынын механизмин т\з\\.

Даярдаган, ФЮКтун окуу-усулдук иштери боюнча директордун орун басары: Райимбердиева Ж.К.

326 17:45 18-01-2021

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|