Тарыхы

Клиникалык дисциплиналар кафедрасынын иш максаты .

Ички ооруларды жана тери-венерологиялык ооруларын аныктоого, даарылоого ошондой эле алдын алуу кондумдоруно ээ болгон , интеллектуалдуулук потенциялын кесиптик ишмердуулугундо, илимде жана ондурушто иш жузого ашыра ала турган компетенттуулукко ээ , жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо. - 3- курста окутуу ички оорууларды жана тери-венерологиялык оорууларын клиникалык изилдоо, лабораториялык жана инструменталдык изилдоолордун негизги ыкмаларын, алардын симптомторунун ар турдуулугун таанып билууну, келип чыгуусун жана синдромдорго топтоону; симптомптордун жана синдромдордун ар кандай ооруларды диагностикалоодо жана дарылоо принциптерин аныктоодогу маанисин камтыйт.

- 4- курстун студенттерин окутуу коп кездешуучу ички оорулардын келип чыгуу себептерин, орчушун, алардын клиникалык жана лабораториялык- инструменталдык белгилерин, кабылдоолордун диагностикасын жана фармакотерапиянын принциптерин уйротууну камтыйт.

- 5-курстун студенттери сейрек кездешуучу ички оорулардын келип чыгуу ,себептерин, орчушун, алардын клиникалык жана лаборатория- инструменталдык белгилерин, кабылдоолордун диагностикасын жана дарылоо принциптерин окуп уйронушот.

- 6- курстун студенттери ички оорулардын дифференциалдык диагностикасын, гематология, гериатрия жана уй булоолук медицина предметтерин окушат.

Кафедранын тапшырмасы:

«Клиникалык дисциплиналар №1» кафедрасы билим беруунун стандарттарынын негизинде окутуп – уйротуу, илимий изилдоо, усулдук жана практикалык иштерди алып барат. Студенттерди жана илим изилдоочулорду даярдап чыгат.

Кафедранын негизги тапшырмалары:

Окуу иштери боюнча :

- Билим алуудагы жана адистик онордуулугун арттыруу учун студенттердин талаптарына ынгайлуу шарттарды тузуп беруу.

- Теориялык терен билими жана жетиштуу адистик онордуулугу менен жогорку денгээлдеги жана тиешелуу компетенцияларга ээ болгон адистерди даярдоо.

- Кафедра мучолорун адистик денгээлдерин жогорулатуу.

- Окуу процесстеринин заманбап негиздерин, окутуунун жана тарбиялоонун жаны ыкмаларын иштеп чыгуу жана аларды иш жузуно ашыруу.

- студенттердин окуу иштерин, практикалык жана оз алдынча иштерин сапаттуу откоруу жана уюштуруу.

- окуутуунун жекече жана кошумча программаларын калыптандыруу ж.б.

Илим иштери боюнча:

- кафедранын илим изилдоо, илимий практикалык жана тажырыйбалык иштерин уюштуруу;

- илимий жана тажырыйбалык изилдоолордун жыйынтыктарын талдап чыгуу жана окуу процесстерине киргизуу.

- кафедранын мучолорунун илимий, илимий- практикалык конференцияларга, семинар жана симпозиумдарга катышуусу.

- илимий проектердин, гранттардын жана конкурстарындын талдоосуна катышуу жана аларды аткаруу.

- илимий, маданияттык, техникалык педогикалык билимдерди эл арасына жайылтуу ж.б.

Усулдук иштер боюнча:

- кафедра мучолорунун окутуу- усулун дайыма тынымсыз жаныланып туруу;

- окуу процессинин окутуу жана усулдук сапатын жогорулашын камсыз кылуу;

- окутуунун жаны жана прогрессивдуу технологиясын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

- кафедранын дисциплиналары боюнча жаны программаларды, китептерди, методикалык колдонмолорду жана окуу куралдарын тузууго катышуу;

-студенттердин кызыгуусу боюнча атайын курстарды жана семинарларды иштеп чыгуу.

Тарбиялык иштер боюнча:

-кафедранын предметтерин окутуу процессинде студенттерди активдуу тарбиялоо.

- студенттерди ан-сезимдуулукко, эмгекчилдикке жана оз алдынчалыкка даярдоо.

- кафедра мучолору арасында моралдык жана адеп-ахлактык чектерди сактоо жана ал сапаттарды студенттердин арасында да орчууту жана жайылтуу.Вставьте свой документ здесь

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Ошский Государственный Университет

Международный Медицинский Факультет

паспорт кафедры

«Клинические дисциплины №1»

2017-2018 уч. год

История кафедры

Кафедра была организована в 2015 году , заведует к.м.н., доцент С. М . Маматова. На кафедре работали 53 сотрудников. В 2017 году разделена на 2 кафедры и переименовано на кафедру «клинические дисциплины 1». На кафедре трудятся 27 сотрудников. Из них 2 д.м.н., профессор, 6 к.м.н., 19 преподавателей и 1 старший лаборант 1 лаборант. На кафедре ведутся занятия по внутренним болезням 1, 2, 3, 4, семейная медицина, эндокринология, неврология, психиатрия и наркология, стоматология, дерматовенерология, гематология, фтизиатрия, доказательная медицина, основы клинических навыков. Кафедра расположена на базе медицинской клиники ОшГУ. Занятие также проводятся в ОМОКБ, ОГКБ, стоматологическая клиника ОшГУ. Имеется 12 аудиторий.

Цель работы кафедры «клинических дисциплин 1»

-Обучение компетентных студентов, владеющих методами клинического и лабораторно - инструментального обследования, распознаванию и выявлению различных симптомов и синдромов заболеваний внутренних органов;

- обучение 3 курса включает клинические методы обследования больного, основным лабораторным и инструментальным методам обследования, обучение распознаванию различных симптомов заболеваний внутренних органов, пониманию их происхождения, умению группировать их в синдромы; оценка значения симптомов и синдромов в диагностике различных заболеваний с разбором их принципа лечения.

- Обучение студентов 4 курса этиологии, патогенезу основных заболеваний внутренних органов, их клиническим и лабораторно-инструментальным признакам, диагностике осложнений и принципам фармакотерапии;

- Обучение студентов 5 курса этиопатогенезу редких заболеваний внутренних органов, их клиническим и лабораторно-инструментальным признакам, диагностике осложнений и принципам терапии;

- Обучение студентов 6 курса по предметам внутренние болезни, дифференциальной диагностики, гематологии, фтизиатрия, семейная медицина, доказательная медицина.

-Обучение студентов 4, 5, 6 курсов этиологии, патогенезу основных заболеваний внутренних органов, их клиническим и лабораторно - инструментальным признакам, диагностике, дифференциальной диагностике, осложнений и принципам фармакотерапии, для обеспечения гарантия качества в современном образовательном процессе.

-Преподавание семейной медицины, психиатрии, фтизиатрии, неврологии и нейрохирургии, дерматовенерологии, для подготовки высокопрофессиональных кадров.

Задачи кафедры

Кафедра «клинических дисциплин №1» осуществляет учебную, научно-исследовательскую, методическую и практическую деятельность в рамках выполнения образовательных стандартов. Ведет подготовку студентов, соискателей.

Основные задачи кафедры:

По учебной работе :

- создание благоприятных условий для удовлетворения потребности студентов в приобретении знаний, умений и профессиональных навыков;

- подготовка квалифицированных специалистов с глубокими теоретическими знаниями и достаточными профессиональными навыками;

- повышение уровня квалификации членов кафедры;

- разработка и внедрение современных основ научной организации учебного процесса и внедрение новых технологий обучения и воспитания;

- качественная организация и проведение учебных занятий, практик и самостоятельной работы студентов;

- формирование индивидуальных и альтернативных программ обучения и.т.д.

По научной работе:

- организация научно-исследовательской, научно-практической и экспериментальной работы кафедры;

- участие и выполнение научно-исследовательских заказов от предприятий и учреждений;

- разработка и внедрение в учебный процесс результатов научных и экспериментальных исследований;

- участие членов кафедры в научных, научно-практических конференциях, семинарах и симпозиумах;

- участие в разработке и выполнении научных проектов, грантов и конкурсов;

Распространение научных, культурных, технических и педагогических знаний среди населения и др.

По методической работе:

- непрерывное совершенствование учебно-методической деятельности членов кафедры;

- повышение качества учебного и методического обеспечения учебного процесса;

- разработка рекомендаций по применению новых и прогрессивных технологий обучения;

- участие в составлении новых программ, учебников и пособий по дисциплинам кафедры;

- разработка спецкурсов, спецсеминаров по интересам студентов;

- удовлетворение потребностей предприятий, организаций и учреждений в повышении квалификации их сотрудников и др.

По воспитательной работе:

- активное воспитание студентов в процессе преподавания предметов кафедры;

- воспитание сознательности, трудолюбия и самостоятельности студентов;

Соблюдение нравственных и этических норм среди членов кафедры и привитие этих качеств студентам и др.

Состав кафедры

Маматова С.М. кандидат медицинских наук, доцент, стаж врачебной деятельности -29 лет, сертифицированная врачебная специальность «терапия» врач гематолог высшей квалификационной категории, «Отличник здравоохранения» Стаж научно-педагогической деятельности -16 лет. Научная специальность 14.0029-гематология. Автор 12 научных трудов. Преподаваемые предметы: гематология, внутренние болезни, клиническая иммунология,

Джолдубаев Ы.Д. - преподаватель кафедры, доктор медицинских наук, профессор. Преподаваемые дисциплины – фтизиатрия.

Мамасаидов А.Т .- преподаватель кафедры, доктор медицинских наук, профессор. Преподаваемые дисциплины – внутренние болезни (пропедтерапия).

Каратаева Г.Т. - преподаватель кафедры, кандидат медицинских наук. Преподаваемые дисциплины – внутренние болезни (пропедтерапия).

Рысбекова Г.С .- преподаватель кафедры, кандидат медицинских наук. Преподаваемые дисциплины –эндокринология.

Рысматова Ф.Т. - преподаватель кафедры, кандидат медицинских наук. Преподаваемые дисциплины – доказательная медицина.

Машрапов Ш.Ж - преподаватель кафедры, кандидат медицинских наук. Преподаваемые дисциплины – неврология и неврехирургия.

Садыкова А.А. - преподаватель кафедры, кандидат медицинских наук. Преподаваемые предметы: семейная медицина.

Абдыкайымова Г.К .- преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины – неврология и неврохирургия.

Абдыкалыкова Н.С.. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины:неврология и неврохирургия

Акбалаева Б.А.. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни (пропедтерапия).

Айылчыев С.О. .- преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: фтизиатрия.

Ажимаматова Р.М. ассистент преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни, основы клинических навыков.

Асанбек кызы А - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни.

Арстанбеков С.Р. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: стоматоогия.

Абдраева Ф.А.- преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни (пропедтерапия), основы клинических навыков.

Мурзабек кызы А- преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни (факультетская терапия), эндокринология.

Ирисов А.П. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни 3.

Курманалиев Н.К. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: основы клинических навыков.

Самиева Б. М. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: неврология и неврохирургия.

Салиева Р.Ш. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни, клиническая иммунология.

Муратов А.К. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: неврология и нейрохирургия.

Токсонбаева Ж.Ы. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: доказательная медицина.

Турсункулова Ч.Ж. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни, физиотерапия.

Турдалиева С.О. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни.

Эсеналиева Ж.А. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни.

Эсенгелди кызы А. - преподаватель кафедры. Преподаваемые дисциплины: внутренние болезни, эндокринология, гематология, клиническая иммунология.

Перечень дисциплин, обслуживаемых

кафедрой на 2017-2018 учебный год

Клинические дисциплины №1

Название дисциплин

Семестр

Отчетность

Экзамен

1

Внутренние болезни 1 (пропедевтика 1)

V-VI

VI

2

Внутренние болезни2

VII-VIII

V-VI

3

Внутренние болезни 3 (госпитальная терапия 1)

IX

IX

4

Внутренние болезни 3 (госпитальная терапия 2)

X

X

5

Внутренние болезни 4

XI-XII

XI-XII

6

Гематология

XI

XI

7

Дерматовенерология

VII

VII

8

Доказательная медицина в практике семейного врача

XI

XI

9

Клиническая иммунология

VIII

VIII

10

Лечебная физкультура и врачебный контроль

X

X

11

Неврология и нейрохирургия

VII-VIII

VII-VIII

12

Семейная медицина

XI-XII

XI-XII

13

Стоматология

IX

IX

14

Фтизиатрия

XI

XI

15

Основы клинических навыков

V-VI

16

Эндокринология

VII

VII

Стаж работы сотрудников

Ф.И.О.

преподавателя

Занимаемая должность

Общий стаж

Пед.стаж

ОшГУ

стаж

1

Маматова Сабира Мирзаевна

к.м.н., доцент

35

10

10

2

Абдыкайымова Гульзат

окутуучу

4

2

2

3

Айылчиев Сталбек Орозматович

окутуучу-совместитель

17

7

7

4

Акбалаева Бегимай Акбалаевна

окутуучу

8

6

6

5

Арстанбеков Сабыр Рустамович

окут-совместитель

8

8

8

6

Джолдубаев Ы.Д.

д.м.н., профессор-совместитель

48

21

21

7

Ирисов Аскар Пайзулдаевич

окут-совместитель

20

15

10

8

Каратаева Гулнара Толоновна

к.м.н.-совместитель

32

3

3

9

Мамасаидов Абдумуталиб Ташалиевич

д.м.н., профессор

33

27

10

10

Машрапов Шермамат Жусупович

к.м.н.,доцент-совместитель

24

4

4

11

Муратов Абдисамат Кудайбакович

окутуучу-совместитель

12

Мурзабек кызы Асел

Окутуучу

5

2

2

13

Пазылова Бактыгуль Тахиржановна

Окутуучу

11

3

3

14

Рысбекова Гулнара Саттаровна

к.м.н.-совместитель

34

20

20

15

Рысматова Флора Таштемировна

к.м.н.,доцент-совместитель

29

3

3

16

Самиева Бактыгуль Маматибраимовна

Окутуучу

20

5

5

17

Садыкова Алтынай Акбаралиевна

к.м.н.,доцент-совместитель

18

10

10

18

Салиева Рана Шербаевна

Окутуучу

9

4

3

19

Токсонбаева Жанара Ысмайыловна

окутуучу-совместитель

19

2

2

20

Эсенгелди кызы Айжамал

окутуучу совместитель

5

3

3

21

Турдалиев Самат Орозалиевич

Ассистент

2

1

1

22

Ажимаматова Рахима Момуновна

Ассистент

4

1

1

23

Асанбек кызы Айпери

Ассистент

5

4

4

24

Эсеналиева Жазгуль Абдыракмановна

Ассистент

4

2

1

25

Турсункулова Чынара

окутуучу совместитель

9

3

1

26

Абдраева Феруза Асылбековна

окутуучу совместитель

11

9

9

Абдыкалыкова Нургуль Сулаймановна

окутуучу совместитель

11

10

10

Курманалиев Нурланбек Камбаралиевич

окутуучу совместитель

Качественный состав кафедры

Год

2017

29 %

Всего

27

Профессор д.м.н.

2

к.м.н.

5

Доцент к.м.н.

1

итого

8

Динамика роста ППС кафедры с 2015года

Качественный состав кафедры

2015

2016

2017

Всего

53

53

27

д.м.н., профессор

6

3

2

к.м.н.

5

7

6

к.м.н., доцент

11

6

1


Число штатных ППС

Год

2017

44%

Всего

27

Штатный ППС

12

Совместители

15

Сведения об УВП кафедры

Учебно-вспомогательный персонал

Абдразакова Айкокул Кубанычбековна

05.12.1988

Старший лаборант

Турсунова Вероника Давидбековна

11.11.1992.

лаборант

Сведения о заведующей кафедрой

1. Маматова Сабира Мырзаевна. 09.02.1960

2. Образование высшее – окончила медицинский факультет КГМИ по специальности «Лечебное дело»

3. Ученая степень: к.м.н. (2003)

4. Ученое звание: доцент

5. Домашний адрес Кара Сууйский район, село Фуркат

Опубликованные статьи Маматовой Сабиры Мирзаевны

Наименование

форма раб

Опубл. раб., издательство

объем

Ф.И.О.

1

Эффективность интрона А у детей хронической рефрактерной идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

Бас

Республикалык илимий-практикалык конф.Ош-2002,105-110 б

3

С.М.Маматова.

2

Лечение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры детей в условия их высокогорья.

Бас

Республикалык илимий-практикалык конф.Ош-2002,110-115 б

3

С.М.Маматова.

3

Эффективность высокогорной климатотерапии у детей идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

Бас

Тоолуу райондордо медициналык кызматы онуктуруунун проблемалары, стратегиясы жана келечеги конф. Матер-ры Бишкек 2002. 206-211 б/

3

С.М.Маматова.

4

Вопросы патогенеза и перспективы лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры.

Бас

ВУЗдардын кабарлары.2002

№1-2 114-118 б/

2.5

А.А.Субанов.

Х.С.Бебезов.

А.Р.Раимжанов.

5

Эффективность интерферона у детей идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

Бас

Илимий эмгектердин жыйнагы.Дарылар жана калктын саламаттыгы Б 2002.19-22 б/

2.5

А.А.Махмануров.

С.М.Маматова.

6

Изменение геморрагического синдрома у больных пурпурой

Бас

Илимий эмгектердин жыйнагы.Дарылар жана калктын саламаттыгы Б 2002.19-22 б/

2.5

А.А.Махмануров.

С.М.Маматова.

7

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

Бас

Студенттер менен дарыгерлерге методикалык сунуштар Б.2002, 22б

22б

А.Р.Раимжанов.

О.А.Жакыпбаев.

8

Эффективность спленэктомии у больных идиопатической пурпурой

Бас

Борбор-Азиялык медициналык журнал.Т. VIII –ч.II 2002,68-74 б/

3.5

С.М.Маматова.

9

Динамика геморрагического синдрома у детей с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

Бас

Борбор-Азиялык медициналык журнал.Т. X 2004.тиркеме №7 39-42 б

2.5

С.М.Маматова.

10

Лечение интерфероном детей с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

Бас

Наука Образование, техника. Ош 2006 №2 98-101 б

2

С.М.Маматова.

11

Изменение гемостаза у больных идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в процессе горноклиматического лечения

Бас

Наука,образование,техника.Ош 2006 №2 101-104 б/

2

М.С.Турсунбаев.

С.М.Маматова.

А.А.Махмануров.

12

Изменение клинико-лабораторной картины у детей с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в процессе лечения рофероном-А

Бас

ОшМУ жарчысы №5 2006. 49-52 б/.

2.5

С.М.Маматова.

13

Изменение тромбоцитопоэза у здоровых детей и у больных с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в процессе пребывания в условиях среднегорья

Бас

ОшМУ жарчысы №5 2006. 52 -55б/.

2

А.А.Махмануров.

Опубликованные статьи Мамасаидова А.Т. за 2016г.

Наименование

форма раб

Опубл. раб., издательство

объем

Ф.И.О.

1

Динамика клинико-лабораторных и иммунологических показателей люпус-нефрита в зависимости от вида лечения

Печ

Центрально-Азиатский медицинский журнал.-2016.-Том XXII, №2.- с. 154-160

7

2,3

Сакибаев К.Ш.,

Исманов К.М.

2

Клиническая эффективность различных видов базисной терапии при анкилозирующем спондилите

Печ

Центрально-Азиатский медицинский журнал.-

2016.-Том XXII, №2.- с. 161-164

4

1,3

Сакибаев К.Ш.,

Кулчинова Г.А.

3

Сравнительная эффективность различных видов лечения при люпус-нефрите

Печ

Вестник Ташкентской медицинской академии.- 2016. -Спец выпуск.- с. 48-51

4

1,3

Сакибаев К.Ш.,

Исманов К.М.

4

Клиническая эффективность различных видов базисной терапии при анкилозирующем спондилите

Печ

Вестник Ташкентской медицинской академии.- 2016. -Спец выпуск.- с. 76-78

3

1,5

Кулчинова Г.А.

5

Оценка клинико- иммунологических показателей при люпус-нефрите

Печ

Сборник тезисов I съезда ревматологов Узбекистана «Ревматологическая служба вчера, сегодня, завтра».-2016.- с.197

1

0,33

Сакибаев К.Ш.,

Исманов К.М.

6

Оценка клинического значения спонтанной иммуноглобулин синтезирующей активности В-лимфоцитов при люпус-нефрите

Печ

Сборник тезисов I съезда ревматологов Узбекистана «Ревматологическая служба вчера, сегодня, завтра».- 2016., с.198-199

2

1

Сакибаев К.Ш.,

Исманов К.М.

7

К оценке спонтанной пролиферативной активности В- лимфоцитов при различных клинических формах анкилозирующего спондилита

Печ

Сборник тезисов I съезда ревматологов Узбекистана «Ревматологическая служба вчера, сегодня, завтра».-2016.- с. 207

1

0,5

Кулчинова Г.А.

8

В-клеточная активация и анти-В-клеточная терапия при воспалительных ревматических заболеваниях

Печ

Сборник тезисов I съезда ревматологов Узбекистана «Ревматологическая служба вчера, сегодня, завтра».- 2016.- с. 218-220

3

0,2

Турсунов С.Ю,

Сакибаев К.Ш., и др. (15 соавторов.)

9

Спонтанная иммуноглоглобулинсинтезирующая активность в-лимфоцитов при анкилозирующем спондилите

Печ

Сборник тезисов I съезда ревматологов Узбекистана «Ревматологическая служба вчера, сегодня, завтра».- 2016.- с. 221-222

2

1

Кулчинова Г.А.

10

Клиническая оценка различных видов базисной терапии при анкилозирующем спондилите

Печ

Научный журнал МЗ Белоруссии «Вопросы организации и информатизации здравоохранения». 2016.- приложение. с. 193-195

3

1,5

Кулчинова Г.А.

11

Влияние различных видов лечения на показатели В-клеточной активации при люпус-нефрите

Печ

Успехи современной науки и образования.- 2016.- №7, т.3.- С.162-167.

6

3

Исманов К.М.

12

Оценка эффективности различных видов лечения люпус-нефрита

Печ

Успехи современной науки и образования.- 2016.- №11, т.6.- С.22-26.

5

2,5

Исманов К.М.

13

Клиническая оценка различных видов базисной терапии при анкилозирующем спондилите

Печ

Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 2016. - №5. – с.193-195

РИНЦ (0)

3

1,5

Кулчинова Г.А.

14

Новые аспекты лечения неспецифического язвенного колита

Печ

Территория науки.-2016.-№1.-с.21-26

РИНЦ (6)

6

2

Тажибаева Ф.Р., Жалалова Г.Т.

15

Анализ результатов различных видов терапии при люпус-нефрите

Печ

Вестник Кыргызско-Российского (Славянского) университета.- 2016.- т.16, №11.- С.36-39.

РИНЦ (0)

4

2

Исманов К.М.

Опубликованные статьи Садыковой Алтынай Акпаралиевны

Наименование

Опубл. раб., издат

объем

Ф.И.О.

1.

Клинические особенности орхита при паротитной ин­фекции

Статья в журнале «Здравоохранение Кыргызстана» Бишкек, 2010. - № 4. - С.77-80.

4

Садыкова А.А.

2.

«Поражение поджелудочной железы у взрослых больных при паротитной инфекции»

Статья в журнале «Наука и новые технологии» №3 2011г стр 89-91

3

Садыкова А.А.

3.

«Клиника-иммунологическая эффективность виферона у больных эпидемического паратитом детей и подростков»

Статья в журнале «Здравоохранение Кыргызстана» №3 2011г стр 39-42

4

Садыкова А.А.

4.

Определение наличия защитного титра антител против паротитной инфекции у жителей г. Бишкек

Статья в журнале «Здравоохранение Кыргызстана» Бишкек,, 2013.-№ 4.- С.32-35.

4

Садыкова А.А.

5.

Сравнительная характеристика заболеваемости паротитной инфекцией населения Кыргызстана в последние годы

Статья в журнале «Медицинские кадры ХХI века», 2013.- № 3.- С.61-66.

5

Садыкова А.А.

6.

Состояние противопаротитного иммунитета ( IgG ) у детей и взрослых

Тезис «Инфектология» Екатеринбург, 2014.- том 6.- №2, Приложение.- С.101.

1

Садыкова А.А.

7.

Последствия перенесенного паротитного орхита у взрослых

Статья в журнале «Медицина Кыргызстана» – 2014. - №4. – С.41-43.

3

С.Т. Тобокалова, А.А.Садыкова, Д.С. Бекенова

8.

Клинико-экономическая эффективность противовирусной терапии панкреатита паротитной этиологии [Текст]

Статья в журнале «Гигиена, эпидемиология и иммунобиология» Алматы, 2014. - №3. - С.58‑61.

4

Садыкова А.А.

9.

Диагностика и лечение паротитной инфекции у взрослых

Методическое пособие г.Бишкек

2.25п-36стр

С.Т. Тобокалова, А.А.Садыкова, М.К.Кадырбердиева

10.

Применение Реаферона ЕС-Липинт в лечении паротитного орхита

Методическое пособие г.Бишкек

2.0 п-32стр

С.Т. Тобокалова, А.Т. Кошуев А.А.Садыкова

Опубликованные статьи Рысбековой Г.С.

Наименование

форма раб

Опубл. раб., издательство

объем

Ф.И.О.

1

Результаты исследования йодной обеспеченности и распространенности эндемического зоба у детей Ошской области Кыргызстана в 2006году»

Печ

1. Вестник КРСУ. – 2008.-Т.8,№4.-С28-31.

3

Рысбекова Гулнара Сатаровна

2

Тиреотропинемия новорожденных от беременных с эндемическим зобом и без зоба в условиях умеренного йодного дефицита юга Кыргызстана

Печ

Фармацевтический бюллетень.-2009.-№9-10.-с71-72.

1

Рысбекова Гулнара Сатаровна

3

Клиническая эпидемиология заболеваний щитовидной железы у женщин Ошской области Кыргызстана

Печ

Сборник статей КРСУ, посвящ.75-летию проф.Ю.И.Мануйленко.-Бишкек.-2008.-С.126-129.

3

Рысбекова Гулнара Сатаровна

4

О мониторинге содержания йода в пищевой поваренной соли, используемой жителями Ошской области Кыргызстана

Печ

Сборник статей КРСУ, посвящ.75-летию проф.Ю.И.Мануйленко.-Бишкек.-2008.-С.62-66

4

Рысбекова Гулнара Сатаровна

5

Соматическое и психическое здоровье детей, имеющих эндемическое увеличение щитовидной железы

Печ

Вестник КРСУ. – 2008.-Т.8,№4.-С32-34.

2

Рысбекова Гулнара Сатаровна

6

О результатах внедрения стратегии ликвидации йодного дефицита в Кыргызстане

Печ

Вестник КГМА.-Бишкек.-2009.-№1.-С.204-206.

2

Рысбекова Гулнара Сатаровна

7

Клинические и морфофункциональные особенности тиреоидной патологии у женщин юга Кыргызстана

Печ

Здравоохранение Кыргызстана.-2009.-№4.-С.211-215.

4

Рысбекова Гулнара Сатаровна

8

Особенности репродуктивного и соматического здоровья женщин, имеющих различную тиреоидную патологию

Печ

Здравоохранение Кыргызстана.-2009.-№4.-С.215-220.

5

Рысбекова Гулнара Сатаровна

9

Заболевания щитовидной железы: методические рекомендации

Печ

Бишкек.-2009.-42с.

1

Рысбекова Гулнара Сатаровна

10

Морфологические особенности тиреоидной ткани при узловом зобе у женщин Ошской области

Печ

ЦАМЖ, посвящ.130-летию ОМОКБ.-2015.-№1.

Рысбекова Гулнара Сатаровна

Опубликованные статьи Каратаевой Г.Т.

Наименование

форма раб

Опубл. раб., издательство

объем

Ф.И.О.

1

Значение комплаентности к лечению в практической медицине (статья).

Печ.

Здравоохранение Дальнего Востока. – Хабаровск, 2012 - №4. – С. 79-83.

4

Каратаева Гульнора Толоновна

2

Удовлетворенность пациентов от лечения и их приверженность к назначенной терапии (статья).

Печ.

Известия ВУЗОВ. – Бишкек, 2012. - №2. – С. 50-54.

4

Каратаева Гульнора Толоновна

3

Причины низкой комплаентности к лечению у больных хроническими заболеваниями (статья).

Печ.

Центрально – Азиатский Медицинский Журнал.

– Бишкек, 2012 – Том 18, Приложение 1 – С. 29 – 33.

4

Каратаева Гульнора Толоновна

4

Приверженность к лечению как ключевой аспект в терапии хронических заболеваний

(статья).

Печ.

Здоровье матери и ребенка.

– Бишкек, 2012 - Том 4. №1-2 – С. 5 – 10.

5

Каратаева Гульнора Толоновна

5

Роль врача в формировании приверженности пациентов в терапии хронических заболеваний

(статья).

Печ.

Наука и новые технологии

– Бишкек, 2012 - №8. – С. 82-86.

4

Каратаева Гульнора Толоновна

6

Комплаентность, ее значение в терапии хронических заболеваний

(статья).

Печ.

Медицинские кадры 21 века – Бишкек , 2012 - №4. – С. 32 – 36.

4

Каратаева Гульнора Толоновна

7

Влияние непрерывного обучения семейных врачей по вопросам межличностного общения на приверженность к лечению больных туберкулезом (статья).

Печ.

Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета – Бишкек, 2013 – Том 13. №5 – С.171-176.

5

-Каратаева Гульнора Толоновна

- Сулайманова А.С.

-Чубаков Т.Ч.

Опубликованные статьи Машрапова Ш.Ж.

Наименование

форма раб

Опубл. раб., издательство

объем

Ф.И.О.

1

Пластика посттравматических дефектов костей черепа

Печ.

г.Бишкек:Алтын тамга,2012-30с

1

К.Б.Ырысова, М.М.Мамытов, К.Б. Ырысов, Машрапов Ш.Ж

2

Пластика дефектов костей свода черепа протакриловым материалом

Печ.

Медицина Кыргызстана .-2012.-№2.52-54сс

2

К.Б. Ырысов, Машрапов Ш.Ж.

3

Анализ результатов пластики дефектов черепа

Печ.

Сибирский международный нейрохирургический форум.-Новосибирск,2012.-с.176.

1

Машрапов Ш.Ж.

4

Хирургическое лечение посттравматических дефектов свода черепа

Печ.

Хирургия Кыргызстана,2012-№2.-с.61-64.

6/

К.Б. Ырысов, Машрапов Ш.Ж.

5

Plastic surgery results for bone defects of the skull vault

Печ.

9th Asian Congress of Neurological Surgeons.-Istanbul ,Turkey,2012.- P.299-300.

2

K.Yrysov,Sh. Mashrapov

6

Проблемы хирургического лечения постравматических дефектов черепа

Печ.

Республиканская научно-практическая конференция неврологов и нейрохирургов Кыргызстана. Наука и новые технологии.2012, №5.с.61-65.

4

Машрапов Ш.Ж.

7

Результаты пластики посттравматических дефектов свода черепа

Печ.

1. Республиканская научно-практическая конференция неврологов и нейрохирургов Кыргызстана. Наука и новые технологии.2012, №5.с.54-57

3

Машрапов Ш.Ж.,Р.А.Уматалиев, К.Б. Ырысов

8

Современные методы пластики дефектов черепа

Ахмет Ясауи Университетинин Хабаршысы(г.Туркестан,Казахстан).-2013.№2.-с.260-263.

1.

3

Машрапов Ш.Ж

9

Состояние и проблемы пластики дефектов черепа

Вестник АГИУВ.-2013.-с.49-52.

1.

3

Машрапов Ш.Ж

10

Пластика дефектов костей свода черепа титановой сеткой

Вестник онкологии.-2013.-ТомIII 3.-c.155-162.

7

К.Б. Ырысов, Машрапов Ш.Ж, Р.А.Уматалиев

11

Сравнительная оценка результатов пластики дефектов костей свода черепа различными материалами

Вестник онкологии.-2013.-ТомIII 3.-c.169-177.

9

К.Б. Ырысов, Машрапов Ш.Ж, Р.А.Уматалиев

Направление научно-исследовательской работы Клинические дисциплины 1 кафедры

Тема основной научной работы кафедры :

- «Эффективность интерферона А у детей хронической рефрактерной идиопатической тромбоцитопенической пурпурой».

- «Клинико-иммунологические особенности поражения легких при ревматоидном артрите»

- «Оптимизация диагностики и сравнительная оценка эффективности методов лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в КР»

Соискатели кафедры.

Ф.И.О.

Тема

Руководитель

1.

Салиева Рана Шербаевна

аспирант

« Клинико-иммунологические особенности поражения легких при ревматоидном артрите »

д.м.н. профессор Мамасаидов А.Т.

2

Эсенгелди кызы Айжамал.

аспирант

« Оптимизация диагностики и сравнительная оценка эффективности методов лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в КР »

д.м.н., профессор Маматов С.М.

Научно-исследовательская работа студентов

на кафедре Клинические дисциплины 1.

« Неделя науки - -2018 » посвященная , «ГОДУ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» г. Ош 23-28 апрель

1. Priti Singh 4 eng 1b «ECG changes in COPD patients in Southern Kyrgyzstan region»

http://www.oshsu.kg/resurs/images/original/JPG-20180427153946-usekov85.jpg

2.Akbermet Anarbaeva 3 eng 6a « Hot spices as one of the main causes of the gastritis in students from India»

http://www.oshsu.kg/resurs/images/original/JPG-20180509113415-usekov85.jpg
http://www.oshsu.kg/resurs/images/original/JPG-20180509113420-usekov85.jpg

-Peeyush Mishra 3 eng 4d Республиканская олимпиада по терапии

“Следствие ведут ...терапевты” КРСУ г.Бишкек 2018

http://www.oshsu.kg/resurs/images/original/JPG-20180509113623-usekov85.jpg

http://www.oshsu.kg/resurs/images/original/JPG-20180509113851-usekov85.jpg

Производственные связи кафедры

Кафедра расположена на базе медицинской клиники ОшГУ.

Кафедра имеет связи с:

- КРСУ

-КНЦГ

- КГМА

- Турция, г.Стамбул, Клиника «Medicana».

Материально-производственная база кафедры «Клинические дисциплины 1»

Наименование аудитории, кабинета и лаборатории

№ помещения

Площадь кв.м.

Количество посадочных мест

Наличие ТСО компьютеров

Лекционный зал

3

150м

250чел.

Клиника второй этаж пр.занятие

218

20м

24чел

Клиника второй этаж учительский

219

20м

24чел

2 компьютер, 1принтер, 2 проектор

Клиника второй этаж кабинет зав.кафедры

219а

18м

16чел

1 компьютер

Клиника второй этаж пр.занятие

218а

18м

16чел

Клиника второй этаж пр.занятие

220

20м

24чел

Клиника второй этаж пр.занятие

220а

18м

16чел

Клиника четвертый этаж пр.занятие

400

18м

16чел

Клиника четвертый этаж пр.занятие

401

18м

16чел

Клиника четвертый этаж пр.занятие

402

18м

16чел

Клиника четвертый этаж пр.занятие

403

22м

24чел

Сведения о воспитательных и спортивных мероприятиях.

Кафедра «Клинические дисциплины 1» активно участвует в работе факультета и ОшГУ.

Каждый преподаватель имеет закрепленную за ним группу, с которой проводит воспитательную, культурно-нравственную работы.

Коллектив кафедры активно участвует в спортивных мероприятиях, проводимых международным медицинским факультетом и ОшГУ.