News Архив

Клинических дисциплин
Кыргыз Республикасынын илим жана билим министрлиги Ош мамлекеттик Университети Эл аралык медицина факультети. «Клиникалык дисциплиналар №1» КАФЕДРАСЫНЫН ПАСПОРТУ


Кыргыз Республикасынын

илим жана билим министрлиги

Ош мамлекеттик Университети Эл аралык медицина факультети.

«Клиникалык дисциплиналар №1»

кафедрасынын паспорту

2018-2019

Кафедранын тарыхы

Клиникалык дисциплиналар кафедрасы 2015-жылы тузулуп, ачылган жылдан тарта бугунку кунго чейин м.и.к., доцент Маматова С.М. жетектеп келет. 2015-2016-окуу жылында кафедрада 53 профессордук-окутуучулар курамы эмгектенип, 3 медицина илиминин доктору, профессор: Ы. Д . Джолдубаев, А. Т. Мамасаидов, Ж.О. Белеков. 5 медицина илиминин кандидаты, доцент: А. Ш. Абдиев, С. М. Маматова, З. А. Нуруева. Ф. Т. Рысматова, Г. А. Субанова. 7 медицина илиминин кандидаты: Ш.Ж. Машрапов, Г.Т. Каратаева, Г.С. Рысбекова, А.А.Садыкова, К.Т. Турдубаев, М.М. Бугубаева, К.М. Машрапов., 38 окутуучу эмгектенген.

2017-жылдын 07-сентябрда ОшМУнун ректору К. А. Исаковдун №216/1 буйргунун негизинде кафедра «Клиникалык дисциплиналар 1», «Клиникалык дисциплиналар 2» болуп экиге болунгон.

Азыркы учурда 35 профессордук-окутуучулар курамы эмгектенет. 3 м.и.д., профессор: Ы. Д . Джолдубаев, А. Т. Мамасаидов, Г. В. Белов. 1 м.и.к., доцент С. М. Маматова. 6 м.и.к. Ш.Ж. Машрапов, Г.Т. Каратаева, Г.С. Рысбекова, А. А. Садыкова, А. Р. Дуйшобаев, В.С. Ажикулова. 15 негизги бирдиктеги 20 айкалыштыруучу окутуучулар эмгектенет. Бир улук лаборант жана бир лаборанттык комокчу персонал бар.

Кафедрада томондогу дисциплиналар боюнча октулуп, билим берилет.

Дисциплинанаы аталышы

Семестр

Отчетность

Экзамен

1

Внутренние болезни 1 (пропедевтика 1)

V-VI

V-VI

2

Дерматовенерология

VI

VI

3

Внутренние болезни 2

VII-VIII

VII-VIII

4

Дерматовенерология

VII

VII

5

Неврология и нейрохирургия

VII-VIII

VII-VIII

6

Клиническая генетика

VIII

VIII

7

Внутренние болезни 3 (госпитальная терапия 1)

IX

IX

8

Стоматология

IX

IX

9

Внутренние болезни 3 (госпитальная терапия 2)

X

X

10

Общая физиотерапия

X

X

11

Гематология жарких стран

XI

XI

12

Психиатрия и наркология

XI

XI

13

Медицинская реабилитация

XI

XI

14

Семейная медицина

XI

XI

15

Фтизиатрия

XI

XI

16

Гериатрия

XII

XII

17

Внутренние болезни 4

XI-XII

XI-XII

18

Производственная практика «помощник медсестры»

IV

IV

19

Производственная практика «Помощник врача ЦСМ»

X

X

Кафедра ОшГУнун медициналык клиникасында орун алган, 12 аудиториясы бар. Ошондой эле сабактар ООАКО, ОшГУнун стоматологиялык клиникасында, Кыргыз мамлекеттик медициналык иниститутунун С.Б. Данияров атындагы дипломдон кийинки узгултуксуз билим беруу  болумунун туштук филиалында да отулот.

Клиникалык дисциплиналар кафедрасынын иш максаты.

-Студенттерди, бейтапты клиникалык изилдоо, лабораториялык жана инструменталдык изилдоолордун негизги ыкмаларын, ички оорулардын симптомторунун жана синдромдорунун ар турдуулугун таанып билууго уйротуу.

- 3- курста окутуу бейтапты клиникалык изилдоо, лабораториялык жана инструменталдык изилдоолордун негизги ыкмаларын, ички оорулардын симптомторунун ар турдуулугун таанып билууну, алардын келип чыгуусун жана синдромдорго топтоону; симптомптордун жана синдромдордун ар кандай ооруларды диагностикалоодо жана дарылоо принциптерин аныктоодогу маанисин камтыйт

- 4- курстун студенттерин окутуу коп кездешуучу ички оорулардын келип чыгуу себептерин, орчушун, алардын клиникалык жана лаборатория- инструменталдык белгилерин, кабылдоолордун диагностикасын жана фармакотерапиянын принциптерин уйротууну камтыйт.

- 5-курстун студенттери сейрек кездешуучу ички оорулардын келип чыгуу себептерин, орчушун, алардын клиникалык жана лаборатория- инструменталдык белгилерин, кабылдоолордун диагностикасын жана дарылоо принциптерин окуп уйронушот.

- 6- курстун студенттери ички оорулардын дифференциалдык диагностикасын, гематология, фтизиатрия, уй булоолук медицина жана далилдуу медицина предметтерин окушат.

Кафедранын тапшырмасы:

«Клиникалык дисциплиналар №1» кафедрасы билим беруунун стандарттарынын негизинде окутуп – уйротуу, илимий изилдоо, усулдук жана практикалык иштерди алып барат. Студенттерди жана илим изилдоочулорду даярдап чыгат

Кафедранын негизги тапшырмалары:

Окуу иштери боюнча :

- Билим алуудагы жана адистик онордуулугун артыруу учун студенттердин талаптарына ынгайлуу шарттарды тузуп беруу.

- Теориялык терээн билими жана жетиштуу адистик онордуулугу менен жогорку денгээлдеги адистерди даярдоо.

- Кафедра мучолорун адистик денгээлдерин жогорулатуу.

- Окуу процесстеринин заманбап негиздерин, окутуунун жана тарбиялоонун жаны ыкмаларын иштеп чыгуу жана аларды иш жузуно ашыруу.

- студенттердин окуу иштерин, практикалык жана оз алдынча иштерин сапаттуу откоруу жана уюштуруу.

- окуутуунун жекече жана кошумча программаларын калыптандыруу ж.б.

Илим иштери боюнча:

- кафедранын илим изилдоо, илимий практикалык жана тажырыйбалык иштерин уюштуруу;

- ишканалардын жана мекемелердин илим- изилдоочулук буйрутмаларын аткаруу жана катышуу;

- илимий жана тажырыйбалык изилдоолордун жыйынтыктарын талдап чыгуу жана окуу процесстерине киргизуу.

- кафедранын мучолорунун илимий, илимий- практикалык конференцияларга, семинар жана симпозиумдарга катышуусу.

- илимий проектердин, гранттардын жана конкурстарындын талдоосуна катышуу жана аларды аткаруу.

- илимий, маданияттык, техникалык педогикалык билимдерди эл арасына жайылтуу ж.б.

Усулдук иштер боюнча:

- кафедра мучолорунун окутуу- усулдугун дайыма тынымсыз жаныланып турат;

- окуу процессинин окутуу жана усулдук сапатын жогорулашын камсыз кылат;

- окутуунун жаны жана прогрессивдуу технологиясын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- кафедранын дисциплиналары боюнча жаны программаларды, китептерди жана окуу куралдарын тузууго катышат;

-студенттердин кызыгуусу боюнча атайын курстарды жана семинарларды иштеп чыгуу.

-мекемелердин, ишканалардын кызматчыларынын адистигин жогорулатууда алардын талаптарына жооп беруу;

Тарбиялык иштер боюнча:

-кафедранын предметтерин окутуу процессинде студенттерди активдуу тарбиялоо.

- студенттерди ан-сезимдуулукко, эмгекчилдикке жана оз алдынчалыкка даярдоо.

- кафедра мучолору арасында моралдык жана адеп-ахлактык чектерди сактоо жана ал сапаттарды студенттердин арасында да орчууту жана жайылтуу.

Кафедранын составы.

Маматова С.М. – кафедранын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты , доцент, даарыгерлик стажы 31 жыл, тастыкталган адистиги «терапевт», жогорку категориядагы даарыгер гематолог, «Саламаттыкты сактоонун отличниги», илимий-педагогикалык стажы -18 лет. Илимий адистиги 14.0029-гематология. 16 илимий эмгектин автору. Отулуучу дисциплиналары : гематология, ички ооруулар.

Джолдубаев Ы.Д. ички ооруулар даарыгери, медицина илимдеринин доктору , профессор «Ички ооруулар 3» кафедранын башчысы. « Клиникалык дисциплиналар 1 » кафедрасынын айкалыштыруучу - окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – фтизиатрия.

Мамасаидов А.Т .- ички ооруулар даарыгери, медицина илимдеринин доктору , профессор. Кыргыз Республикасынын ревматологдор ассоцияциясынын торагасы, Эвроазия ревматологдор ассоцияциясынын мучосу, EULAR жана Борбордук Азия медициналык журналынын редакциалык тобунун мучосу, «доктор Ислам» медициналык борборунун директору. Окутулуучу дисциплинасы – ички ооруулар1,3 (пропедтерапия жана госпиталдык терапия).

Белов Г.В .- ОшМУнун ЭМФнин “Патофизиология жана базистик терапия” кафедрасынын башсысы, медицина илимдеринин доктору , профессор. “Саламаттыкты сактоонун мыктысы”, Улуттук Илимдер академиясынын Туштук филиалынын мучосу, 4 илимдиин доктору, 4 PhD, 12 илимдин кандидаттарынын жетекчиси . « Клиникалык дисциплиналар 1 » кафедрасынын айкалыштыруучу - окутуучусу , окутулуучу дисциплинасы – медициналык реаблитация

Каратаева Г.Т. - врач гастроэнтеролог, Ош областтар аралык клиникалык оорукананын «Ичеги карын ооруулары» болумунун болум башчысы, медицина илимдериринин кандидаты. « Клиникалык дисциплиналар 1 » кафедрасынын айкалыштыруучу - окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – ички ооруулар 1 (пропедтерапия).

Рысбекова Г.С .- эндокринолог даарыгери, Ош областтар аралык клиникалык оорукананын «Ички без ооруулары» болумунун болум башчысы, медицина илимдериринин кандидаты « Клиникалык дисциплиналар 1 » кафедрасынын айкалыштыруучу - окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – ички ооруулар 3 (госпиталдык терапия).

Дуйшобаев А. Р. - нейрохирург даарыгери, «Кардио Азия +» медициналык борбордун директору, медицина илимдериринин кандидаты. « Клиникалык дисциплиналар 1 » кафедрасынын айкалыштыруучу - окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – неврология жана нейрохирургия

Машрапов Ш. Ж - нейрохирург даарыгери, Ош областтар аралык клиникалык оорукананын “Нейрохирургия” болумунун улук ординатор врачы, медицина илимдеринин кандидаты. “Клиникалык дисциплиналар 1” кафедрасынын айкалыштыруучу- окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы- неврология жана нейрохирургия.

Садыкова А.А. – уй-булолук медицина жана терапия даарыгери. Медицина илимдеринин кадидаты, доцент. Медицина факультетинин “ички ооруулар 2” кафедрасынын башчысы. “Клиникалык дисциплиналар 1” кафедрасынын айкалыштыруучу- окутуучусу. Окутулуучу дисциплинасы – уй-булолук медицина.

Абдыкайымова Г.К .- даарыгер невропотолог, Кафедранан окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – неврология нейрохирургия.

Абдыкалыкова Н.С - невропотолог даарыгери, Кафедранан окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – неврология нейрохирургия.

Акбалаева Б.А. – кардиолог жана ультрадиагностикалык даарыгери “Ош кардио” медициналык борборунда жана. Кафедранын окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – ички ооруулар 2 (факультеттик терапия).

Айылчыев С.О. - уй-булолук жана фтизиатр даарыгери. Мамлекеттик эмес “Врачи без границ” уйумунун даарыгери. “Клиникалык дисциплиналар 1 ” кафедрасынын айкалыштыруучу – окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы - фтизиатрия.

Ажимаматова Р.М. терапия даарыгери. Эл аралык медицина факультетинин Окуу методикалык кенешинин торайымы, “Клиникалык дисциплиналар 1” кафедрасынын окутуучусу. Окутулуучу дисциплинасы – ички ооруулар 3, ички ооруулур 4.

Асанбек кызы А – даарыгер нефролог “ЮРФА” жеке клиникасында . Кафедранын окутуучусу,аспирант. Окутулуучу дисциплинасы – ички ооруулар 1.

Арстанбеков С.Р. – тиш даарыгери. Медицина факультетинин “Ортопедиялык жана терапевтикалык стоматология” кафедрасынын ага окутуучусу. Эл аралык медицина факультетинин “Клиникалык дисциплиналар 1 ” кафедрасынын айкалыштыруучу – окутуучусу. Окутулуучу дисциплинасы – стоматология.

Абдраева Ф.А . - ички ооруулар даарыгери. Медицина факультетинин «Ички оорулар 2» кафедрасынын окутуучусу, Эл аралык мелицина факультетинин «Клиникалык дисциплиналар 1» кафедрасынын айкалыштыруучу окутуучусу. Окутулуучу дисциплинасы-ички ооруулар 1 (пропедтерапия).

Мурзабек кызы А- ички ооруулар даарыгери. кафедранын окутуучусу. Окутулуучу дисциплинасы – ички ооруулар 1.

Мамырова К.К.- уй-булолук медицина даарыгери жана жугуштуу оорулар даарыгери, фтизиатр. Кафедранын окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – фтизиатрия, уй-булолук медицина.

Ирисов А.П. -  кардиолог даарыгери, Кыргыз мамлекеттик медициналык иниститутунун С.Б. Данияров атындагы дипломдон кийинки узгултуксуз билим беруу  болумунун туштук филиалында  “кечиктирилгис медициналык жардам корсотуу” кафедрасынын жетекчиси. 

ЭМФнин « Клиникалык дисциплиналар 1 » кафедрасынын айкалыштыруучу - окутуучусу , окутулуучу дисциплинасы – ички ооруулар 4.


Акпышаров Н.Т. - даарыгер невропотолог. Ош областтык психикалык ден соолук борборунун даарылоо иши боюнча директордун орун басары. Кафедранын айкалыштыруучу – окутуучусу, окутулуу дисциплины: психиатрия.

Ажикулова В.С . – тээри ооруулары даарыгери, Ош областтык тээри-венерология болумунун даарыгери, медицина илиминин кандидаты. Кафедранын айкалыштыруучу – окутуучусу. Окутулуу дисциплины: тери-венерология

Самиева Б. М. - даарыгер невропотолог. Ош областтар аралык клиникалык оорукананын невропатолог даарыгери. Кафедранын окутуучусу, окутулуу дисциплины: неврология жана нейрохирургия, психиатрия.

Салиева Р. Ш. - ички ооруулар жана пульмонолог даарыгери. Ош областтар аралык клиникалык оорукананын пульмонолог, аллерголог даарыгери . Кафедранын окутуучусу,аспирант. Окутулуучу дисциплинасы – ички ооруулар 2.

Муратов А.К. - даарыгер невропотолог. ОшМУнун медициналык клиникасынын директору. Кафедранын айкалыштыруучу - окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – неврология жана нейрохирургия.

Пазылова Б.Т. - тээри оорулары даарыгери, “Флебо” медициналык борборунун башчысы, дерматокосметолог даарыгери. Кафедранын окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы: дерматовенерология.

Токсонбаева Ж. Ы. - уй-булолук медицина жана терапия даарыгери. №4 Уй-булолук даарыгерлер борборунун жетекчиси. Кафедранын айкалыштыруучу окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – уй-булолук медицина

Турсункулова Ч. Ж. - ички ооруулар даарыгери. Ош областтар аралык клиникалык оорукананын гематолог, физиотерапевт даарыгери. Кафедранын айкалыштыруучу окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы–: медициналык реаблитация, жалпы физиотерапия.

Барбышов И. Ж. - даарыгер невропотолог. ОшМУнун медициналык клиникасынын ноомотчу даарыгери. Кафедранын окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы – неврология жана нейрохирургия.

Турдалиева С.О. - ички ооруулар даарыгери . ОшМУнун медициналык клиникасынын ультра –ун диагностикалык даарыгери. Кафедранын окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы: ички оорулар 1

Каипова А.К. - ички ооруулар даарыгери, кардиолог. ЭМФнин “Патофизиология жана базистик терапия” кафедрасынын октуучусу, « Клиникалык дисциплиналар 1 » кафедрасынын айкалыштыруучу - окутуучусу , окутулуучу дисциплинасы – медициналык реаблитация

Таалайбеков Н.Т. – тиш даарыгери . Ош областтар аралык клиникалык оорукананын бет-жаак оорулар болумунун даарыгери. Кафедранын айкалыштыруучу - окутуучу, аспиранты. Окутулуучу дисциплинасы: стоматология.

Эсеналиева Ж.А. - ички ооруулар, уй-булолук жана тээри оорулары даарыгери. Кафедранын окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы: тээри-венерология.

Эсенгелди кызы А. - ички ооруулар даарыгери. Кафедранын окутуучусу,аспирант. Окутулуучу дисциплинасы: ички ооруулар 2, гематология.

Ымынапазова Н.У. - ички ооруулар даарыгери. Кафедранын окутуучусу, окутулуучу дисциплинасы: жалпы физиотерапия, ички ооруулар 2.

Стаж работы сотрудников

Ф.И.О.

преподавателя

Занимаемая должность

ставкасы

Общий стаж

Пед. стаж

ОшГУ

стаж

1

Маматова Сабира Мирзаевна

к.м.н., доцент

1,5

36

11

11

2

Абдыкайымова Гульзат

окутуучу

1,7

5

3

3

3

Абдраева Феруза Асылбековна

окутуучу совместитель

0,5

12

10

10

4

Абдыкалыкова Нургуль Сулаймановна

окутуучу совместитель

0,26

13

11

11

5

Айылчиев Сталбек Орозматович

окутуучу-совместитель

0,42

18

8

8

6

Акбалаева Бегимай Акбалаевна

окутуучу

1,54

9

7

7

7

Акпышаров Нурлан Токтосунович

окут-совместитель

0,32

10

7

2

8

Ажимаматова Рахима Момуновна

окутуучу

1,7

8

2

2

9

Ажикулова Венера Сатыбалдыевна

м.и.к., окут-совместитель

0,18

23

10

10

10

Арстанбеков Сабыр Рустамович

окут-совместитель

0,43

11

9

9

11

Асанбек кызы Айпери

окутуучу

1,07

6

5

5

12

Белов Георгий Васильевич

Профессор - совместитель

0,13

13

Барбышов Исламбек Жантороевич

Ассистент - окутуучу

1,7

8

1

1

14

Джолдубаев Ы.Д.

д.м.н., профессор-совместитель

0,11

49

22

22

15

Дуйшобаев Абдыракман Раманкулович

м.и.к., окут-совместитель

0,44

24

2

2

16

Ирисов Аскар Пайзулдаевич

окут-совместитель

0,5

21

16

11

17

Каратаева Гулнара Толоновна

к.м.н.-совместитель

0,5

33

4

4

18

Каипова Айжамал Кочкобаевна

окутуучу-совместитель

0,16

19

Мамасаидов Абдумуталиб Ташалиевич

д.м.н., профессор

1,05

31

28

11

20

Мамырова Каныкей Каныбековна

Окутуучу

1,7

12

3

3

21

Машрапов Шермамат Жусупович

к.м.н.,доцент-совместитель

0,45

25

5

5

22

Муратов Абдисамат Кудайбакович

окутуучу-совместитель

0,43

25

3

3

23

Мурзабек кызы Асел

Окутуучу

1,08

6

3

3

24

Пазылова Бактыгуль Тахиржановна

Окутуучу

1,7

12

4

4

25

Рысбекова Гулнара Саттаровна

к.м.н.-совместитель

0,25

35

21

21

26

Самиева Бактыгуль Маматибраимовна

Окутуучу

1,01

21

6

6

27

Садыкова Алтынай Акбаралиевна

к.м.н.,доцент-совместитель

0,7

19

11

11

28

Салиева Рана Шербаевна

Окутуучу

1,7

10

5

5

29

Таалайбеков Нурсултан Таалайбекович

Ассистент – окутуучу совместитель

0,23

5

1

1

30

Токсонбаева Жанара Ысмайыловна

окутуучу-совместитель

0,24

12

3

3

31

Турсункулова Чынара Жаанбаевна

окутуучу совместитель

0,5

10

4

2

32

Турдалиев Самат Орозалиевич

окутуучу

1,61

3

2

2

33

Эсеналиева Жазгуль Абдыракмановна

окутуучу

1,7

8

3

2

34

Эсенгелди кызы Айжамал

окутуучу

1,39

6

4

4

35

Ымынапазова Назик Умутбековна

Ассистент – окутуучу

1,19

12

1

1

Динамика роста ППС кафедры с 2015года

Кафедранын качествалык составы.

Год

2017

2018

Всего

27

35

Профессор д.м.н.

2

3

к.м.н.

5

6

Доцент к.м.н.

1

1

%

29%

28 %

Негизги бирдиктеги окутуучулардын саны.

Год.

2017

44%

2018

Всего

27

35

48%

Штатный ППС

12

17

Совместители

15

18


Комокчу персоналдар жонундо маалымат.

Учебно-вспомогательный персонал

Абдразакова Айкокул Кубанычбековна

05.12.1988

Улук лаборант

Халматова Гулзат Сафаралиевна

27.03.1991

Лаборант

Кафедра башчы жонундо маалымат.

1. Маматова Сабира Мырзаевна. 09.02.1960

2. Билими жогорку – КММИнин «даарылоо иши» адистигин аяктаган.

3. Илимий даражасы: м.и.к. (2003)

4. Илимий наамы: доцент

5. Уй дареги:Ош шаары, Кара Суу району, Фуркат айылы


Список научных и методических трудов

Маматовой Сабирахан Мирзаевны

Наименование

Характер работы

Выходные данные

Объем

(в стр.)

Соавторы

1

2

3

4

5

6

1

Эффективность интрона А у детей хронической рефрактерной идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

печ.

Материалы республиканской научно-практической конференции. - Ош, 2002. - С.105-110

6

2

Лечение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры детей в условиях высокогорья.

печ.

Материалы республиканской научно-практической конференции. - Ош, 2002. - С.110-114

5

3

Эффективность высокогорной климатотерапии у детей идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

печ.

Проблемы, стратегии и перспективы развития медицины труда в горных регионах. Материалы конференции. - Бишкек, 2002. - С.206-210

6

4

Вопросы патогенеза и перспективы лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры.

печ.

Известия ВУЗов. - 2002. - №1-2. - С. 114-117

4

Субанов А.А.,

Бебезов Х.С.,

Раимжанов А.Р

5

Эффективность α2 интерферона у детей идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

печ.

Сборник научных трудов. Лекарства и здоровье населения. - Бишкек, 2002. - С. 19-22

4

Махмануров А.А.,

Маматов С.М.

6

Изменение геморрагического синдрома у больных идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в процессе горноклиматического лечения

печ.

Сборник научных трудов. Лекарства и здоровье населения. - Бишкек, 2002. - С. 35-38

4

Махмануров А.А.,

Маматов С.М.

7

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

печ.

Методические рекомендации для врачей и студентов старших курсов медицинских ВУЗов. - 2002. - С. 20

20

Раимжанов А.Р.

,

Жакыпбаев О.А.

8

Динамика геморрагического синдрома у детей с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в процессе лечения интерфероном -α2.

печ.

Центрально-Азиатский медицинский журнал. Т. X 2004. приложение №7, -С. 39-41

3 с./2,5 с.

Маматов С.М.

9

Лечение интерференом -α2 детей с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

печ.

Наука Образование, техника. Ош 2006 №2, С. 98-101

4

10

Изменение гемостаза у больных идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в процессе горноклиматического лечения

печ.

Наука,образование,техника.Ош 2006 №2, --С. 101-104

4 с./1 с.

Турсунбаев М.С.,

Маматов С.М.,

Махмануров А.А.

11

Изменение клинико-лабораторной картины у детей с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в процессе лечения рофероном-А

печ.

Вестник ОшГУ №5 2006. С. 49-52

5

12

Изменение тромбоцитопоэза у здоровых детей и у больных с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в процессе пребывания в условиях среднегорья

печ.

Вестник ОшГУ №5 2006. С.52 -55

4 с./2 с.

Махмануров А.А.

13

Основы диагностики и лечения болезней крови

печ.

Методическое пособие для студентов старших курсов медицинских ВУЗов. - 2014. - С. 72

72 с./60 с.

Султанов К.Д.

14

Военно – полевая терапия

печ.

Методическое пособие для студентов старших курсов медицинских ВУЗов. - 2014. - С. 72

72 с./36 с.

Джеенбекова Д.К.

15

Эффективность препарата α2- интерферона у детей идиопатической тромбоцитопенической пурпурой

печ.

Современные тенденции развития науки и технологий. Периодический научный журнал по материалам X –международной научно-практической конференции. г.Белград, 31 января 2016 № 1-3. С.62-65

4

Эсенгелди к. А.,

Нартаева А.К.

16

Поведение лимфоцитов здоровых людей в период кратковременного пребывания в условиях высокогорья

печ.

Современные тенденции развития науки и технологий. Периодический научный журнал по материалам X –международной научно-практической конференции. г.Белград, 31 января 2016 № 1-3. С.76-78

4

Нартаева А.К.,

Маматовa С.М.

К.м.н., доцент Маматова С.М.

Секретарь Ученого совета Байсубанов М.Т.

Направление научно-исследовательской работы Клинические дисциплины 1 кафедры

Тема основной научной работы кафедры :

- «Эффективность интерферона А у детей хронической рефрактерной идиопатической тромбоцитопенической пурпурой».

- «Клинико-иммунологические особенности поражения легких при ревматоидном артрите»

- «Оптимизация диагностики и сравнительная оценка эффективности методов лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в КР»

Кафедранын или изилдоочулору:

Ф.И.О.

Тема

Руководитель

1.

Салиева Рана Шербаевна

аспирант

« Клинико-иммунологические особенности поражения легких при ревматоидном артрите »

д.м.н. профессор Мамасаидов А.Т.

2

Эсенгелди кызы Айжамал.

аспирант

« Оптимизация диагностики и сравнительная оценка эффективности методов лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в КР »

д.м.н., профессор Маматов С.М.

Ондуруштук байланыштары.

Кафедра ОшГУнун медициналык клиникасында орун алган.

- КРСУ

-КНЦГ

- КГМА

- Турция, г.Стамбул, Клиника «Medicana». Окуу жайлары менен тыгыз байланышта.

«Клинические дисциплины 1» кафедрасынын материалдык- ондуруштук базасы.

Наименование аудитории, кабинета и лаборатории

№ помещения

Площадь кв.м.

Количество посадочных мест

Наличие ТСО компьютеров

Лекциалык зал

№3

150м

250чел.

Клиника экинчи кабат пр.сабак

218

20м

24чел

Клиника экинчи кабат пр.сабак

219

20м

Окутуучулар канаасы

2 компьютер, 2принтер, 2 проектор

Клиника экинчи кабат пр.сабак

219а

18м

Каф.башчынын канаасы

1 компьютер

Клиника экинчи кабат пр.сабак

218а

18м

16чел

Клиника экинчи кабат пр.сабак

220

20м

24чел

Клиника экинчи кабат пр.сабак

220а

18м

16чел

Клиника учунчу кабат пр.сабак

330

18м

16чел

Клиника учунчу кабат пр.сабак

331

18м

16чел

Клиника учунчу кабат пр.сабак

332

18м

16чел

Клиника учунчу кабат пр.сабак

333

18м

16чел

Клиникаучунчу кабат пр.сабак

334

18м

16чел

Клиника учунчу кабат пр.сабак

335

18м

16чел

Клиника учунчу кабат пр.сабак

336

18м

16чел