ЖАРЫЯ

Кафедраларда профессордук-окутуучулук курамды сапаттык жактан жакшыртуу, аймактагы кесипкөй, прогрессивдүү, креативдүү, активдүү окутуучулардын эң татыктууларын тандоо максатында Ош мамлекеттик университети төмөндөгү аталган кафедраларга 2019-2020-окуу жылына карата ички КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ профессордук-окутуучулук кызмат орундарын ээлөө үчүн

КОНКУРС жарыялайт.

Кафедралардын аталышы

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети

1.

Филологиялык билим берүү технологиялары

2.

Кыргыз тил илими

3.

Кыргыз адабияты

4.

Журналистика

5.

Факультет аралык №1

6.

Факультет аралык №2

Орус филологиясы факультети

7.

Дүйнөлүк адабияты

8.

Орус жана салыштырма тил таануу

9.

Чет тилдер жана маданият аралык байланыштар

10.

Орус тилин жана адабиятын окутуу методикасы

11.

Орус тилинин практикалык курсу жана тил маданияты

12.

Факультет аралык орус тили

Медицина факультети

13.

Урология, оперативдик хирургия жана тери-венерология

14.

Жалпы хирургия

15.

Хирургиялык оорулар

16.

Ички оорулар №3

17.

Неврология, нейрохирургия жана психиатрия

18.

Онкология, офтальмология жана оториналарингология

19.

Акушердик иш жана гинекология

20.

Гистология жана патанатомия

21.

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

22.

Ортопедиялык жана терапевтикалык стоматология

23.

Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар

24.

Фармацевтикалык химия жана дары каражаттарынын технологиялары

25.

Жалпы клиникалык биохимия жана патофизиология

26.

Табигый илимдер дисциплиналар

27.

Коомдук саламаттыкты сактоо

28.

Эпидемиология, микробиология жугуштуу оорулар курсу

29.

Экстремалдык медицина жана өмүр коопсуздугу

30.

Ички оорулар №2

31.

Балдар хирургиясы

32.

Педиатрия №1

33.

Хирургиялык жана курактык стоматология

34.

Ички оорулар №1

35.

Травматология, сот медицина жана нур диагностикасы

36.

Жогорку билимдүү медициналык айым иши

Эл аралык медицина факультети

37.

Математика жана табигый илимдер

38.

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар

39.

Клиникалык дисциплиналар №1

40.

Клиникалык дисциплинар №2

41.

Патология, базистик жана клиникалык фармакология

42.

Коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо

43.

Анатомия, гистология жана нормалдуу физиология

44.

Хирургиялык дисциплиналар травматология курсу менен

Бизнес жана менеджмент факультети

45.

Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ

46.

Ишканалар экономикасы жана бизнести башкаруу

47.

Бизнес информатика жана экономикадагы математика

48.

Финансы жана банк иши

49.

Экономика жана салыктар

50.

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

51.

Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы

52.

Америка таануу жана котормо

53.

Роман-герман филологиясы

54.

Англис тилин окутуунун методикасы

55.

Англис тилинин практикалык курсу

56.

Немец тили

57.

Англис тили

58.

Котормо иши

Юридика факультети

59.

Мамлекет, укук тарыхы жана теориясы

60.

Кылмыш-жазык укугу жана процесси

61.

Жарандык укук жана процесси

62.

Социалдык иштер

Чыгыш таануу жана тарых факультети

63.

Кыргызстан тарыхы, археология жана этнология

64.

Жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулу

65.

Чыгыш таануу

Физика-техника факультети

66.

Эксперименталдык жана теориялык физика

67.

Жалпы физика жана физиканы окутуу усулу

68.

Энергетика

69.

Автомобилдик транспорт

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

70.

Башталгыч, мектепке чейинки педагогикасы жана психологиясы

71.

Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы

72.

Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы

73.

Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

74.

Педагогика

75.

Жалпы психология

76.

Факультеттер аралык №1 дене- тарбия

Математика жана информациялык технологиялар факультети

77.

Математикалык анализ

78.

Алгебра жана геометрия

79.

Математиканы жана информатиканы окутуу технологиясы жана билим берүүдөгү менеджмент

80.

Жогорку математика

81.

Информациялык технологиялар жана автоматташтырылган системалар

82.

Программалоо

83.

Информатика

Искусство факультети

84.

Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижирлөө

85.

Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо

86.

Сүрөт, чийүү жана эмгек

Табият таануу жана география факультети

87.

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана биологияны окутуу усулу

88.

Зоология жана жалпы экология

89.

Жалпы химия жана химиялык, экологиялык, криминалистикалык экспертиза

90.

Физиколлоиддик, аналитикалык, органикалык химия жана химиялык технологиялар

91.

Экономикалык, социалдык жана саясий география

92.

Физикалык география, колдонмо геодезия жана табият таануу концепциясы

93.

Факультеттер аралык №2 дене-тарбия

Теология факультети

94.

Дин таануу жана гуманитардык предметтер

Эл аралык мамилелер факультети

95.

Эл аралык мамилелер

96.

Аймак таануу

97.

Философия жана политология

Кыргыз-Кытай факультети

98.

Кытай тили жана кытай таануу

99.

Кытай котормо таануусунун орто кесиптик билим берүү

Кыргыз-Европа факультети

100.

Эл аралык укук, бизнес жана туризм

101.

Америка-Европа таануу жана лингвистика

Дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультети

102.

Хирургия, акушердик жана гинекология

103.

Терапия жана үй-бүлөлүк медицина

Медициналык колледж (Ош шаары)

104.

Жалпы медициналык дисциплиналар

105.

Сестралык иштин негиздери

106.

Терапиялык дисциплиналар

107.

Педиатрия жана жугуштуу оорулар

108.

Акушердик жана гинекологиялык дисциплиналар

109.

Табият таануу жана так илимдер

110.

Коомдук дисциплиналар

111.

Хирургиялык оорулар

112.

Стоматологиялык дисциплиналар

113.

Фармацевтикалык дисциплиналар

114.

Тилдер

Финансы-юридикалык колледж

115.

Физика, математика жана информатика

116.

Финансы жана банк иши

117.

Жалпы билим берүү дисциплиналарынын табият таануу

118.

Жалпы билим берүү дисциплиналарынын тилдер

119.

Укук таануу жана социалдык иштер

120.

Бухгалтердик эсеп жана салык

Өзгөн эл аралык медициналык колледжи

121.

Клиникалык дисциплиналар

122.

Жалпы гуманитардык жана социалдык-энономикалык дисциплиналар

123.

Жалпы кесиптик дисциплиналар

Индустриалдык-педагогикалык колледжи

124.

Атайын кесиптик билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы

125.

Атайын кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы

126.

Тилдер жана адабияттан билим берүүнүн теориясы жана методикасы

127.

Орто кесиптик билим берүүнүн коомдук илимдер

128.

Техникалык адистиктер

129.

Орто кесиптик билим берүүдөгү тилдер

Кыргыз-Түрк факультети

130.

Социалдык, экономикалык дисциплиналар жана компьютердик инженерия

Арыз берүү мөөнөтү: Жарыя чыккан күндөн тартып – 1 (бир) ай.

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтер:

1. ОшМУнун ректорунун атына арыз;

2. Жеке баракча (личный листок по учету кадров), сүрөтү менен;

3. Резюме;

4. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

5. Иштеген жеринде жетекчилик тарабынан күбөлөндүрүлгөн жарык көргөн илимий жана илимий-методикалык эмгектеринин тизмеси;

6. Нотариус аркылуу же иштеген жеринде кадрдык кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими, окумуштуулук даражасы, наамы тууралуу дипломдорунун көчүрмөлөрү.

Университеттин дареги: 723500, Ош ш., Ленин көчөсү, 331,( Болжол: башкы имарат) 112-каана, тел.: (03222) 7-08-38