Корголгон кандидаттык жана доктордук диссертациялар

Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо

2018-жылы ОшМУда 3 докторлук, 20 кандидаттык диссертация корголгон. Дагы бир топ докторлук жана кандидаттык диссертациялар даярдалып, коргоо алдында Диссертациялык кеңештерде кезекте турат. Ал эми 2008-2018-жылдары ОшМУнун окумуштуулары тарабынан 23 докторлук жана 246 кандидаттык диссертациялар корголгон (1-диаграмма).

Доктордук диссертациялар – 3

1. Айбашов Муратбек Жолдошович (экономика) – Бишкек, 30.11.2018

2. Мадмарова Гулипа Араповна (филология) – Бишкек, 22.06.2018

3. Ыдырысов Исматилла Токтосунович (медицина) – Бишкек, 20.12.2018

Кандидаттык диссертациялар – 20

1. Алимова Гүлбар Байышовна (экономика) – Жалал-Абад, 22.02.2018

2. Арапова Мыскал Маткасымовна (тарых) – Бишкек, 27.02.2018

3. Асилбек кызы Жыпара (экономика) – Жалал-Абад, 30.08.2018

4. Бекмуратов Алтынбек Топчуевич (экономика) – Жалал-Абад, 21.06.2018

5. Жунусова Динара Абдалимовна (юридика) – Ош, 15.09.2018

6. Исакова Таалайкан Жумабаевна (филология) – Бишкек, 30.11.2018

7. Калматова Венера Маматбековна (филология) – Бишкек, 25.12.2018

8. Каразакова Зувайда Жамиловна (педагогика) – Бишкек, 09.02.2018

9. Кочкорова Динара Ашырбаевна (философия) – Бишкек, 28.02.2018

10. Курбанбаев Омурбек Исамидинович (медицина) – Бишкек, 29.11.2018

11. Курманбекова Азиза Акуновна (экономика) – Жалал-Абал, 28.12.2018

12. Молдояров Уларбек Дүйшөбекович (физика-математика) – Ош, 29.06.2018

13. Омурзакова Гульнара Гуламовна (химия) – Бишкек, 01.06.2018

14. Орозбаева Айнура Камиловна (юридика) – Бишкек, 31.01.2018

15. Орозматова Гулнур Тынчылыковна (химия) – Бишкек, 31.05.2018

16. Сакибаев Канатбек Шерикбаевич (экономика) – Бишкек, 27.06.2018

17. Токторбаев Айбек Мамадалиевич (физика-математика) – Ош, 29.06.2018

18. Түмөнбаева Гүлүмкан Байышовна (социология) – Бишкек, 25.05.2018

19. Чыналиева Мубарак Иманбаевна (тарых) – Бишкек, 14.03.2018

20. Шоокумова Динара Пайизбековна (юридика) – Ош, 20.10.2018

Бул маалыматтан экономика, филологияжана юридика багыттарында диссертациялардын көбүрөөк корголгондугу көрүнүп турат.

ОшМУда 2018-жылы корголгон диссертациялардын факультеттер боюнча көрсөткүчү

3-таблица

Факультеттер жана структуралар

Корголгон диссертациялардын саны

кандидаттык

докторлук

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

1

-

2.

Орус филологиясы

-

1

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

-

-

4.

Бизнес жана менеджмент

5

1

5.

Эл аралык мамилелер

-

-

6.

Тарых

-

-

7.

Юридика

1

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

2

-

9.

Физика-техника

-

-

10.

Табият таануу жана география

1

-

11.

Медицина

2

1

12.

Эл аралык медицина

-

-

13.

Теология

-

-

14.

Педагогика жана дене тарбия

-

-

15.

Искусство

-

-

16.

Кыргыз-Кытай

-

-

17.

Кыргыз-Европа

-

-

18.

Финансы-юридикалык коллеж

2

-

19.

Медициналык коллеж (Ош шаарында)

1

-

20.

Медициналык коллеж (Өзгөн шаарында)

-

-

21.

Индустриалдык-педагогикалык коллеж

2

-

22.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү

борбору

-

-

23.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети

(Бишкек шаарында)

-

-

24.

Мамлекеттик тил кафедрасы

2

-

25.

Философия жана политология кафедрасы

1

-

Баары:

20

3

2018-жылы диссертацияларды коргоонун көрсөткүчтөрүн факультеттер боюнча иликтесек, бизнес жана менеджмент факультетинде башка факультеттерге салыштырмалуу жогорку көрсөткүч болгондугун белгилөөгө болот.

2008-2018-жылдардын аралыгында илимдин кандидаты жана илимдин доктору окумуштуулук даражаларына ээ болгон окутуучулардын сандык көрсөткүчү 1-диаграммада берилди.

Диссертацияларды коргоонун динамикасы (2008-2018-жылдар)

1- диаграмма

2018-жылдын 31-декабрына карата илимий багыттар боюнча илимдин докторлорунун жана кандидаттарынын саны 4-таблицада берилген.

И лимдин багыттары боюнча докторлордун жана кандидаттардын саны

4-таблица

Шифри жана багыты

Илимдин докторлору

Илимдин кандидаттары

штат.

Совм.

Штат.

Совм.

1.

01.00.00 – физика-математика илимдери

9

1

33

4

2.

02.00.00 – химия илимдери

4

-

16

-

3.

03.00.00 – биология илимдери

3

1

22

-

4.

05.00.00 – техника илимдери

2

-

11

2

5.

07.00.00 – тарых илимдери

3

2

57

1

6.

12.00.00 – юридика илимдери

7.

09.00.00 – философия илимдери

8.

23.00.00 – политология

9.

08.00.00 – экономика илимдери

5

1

36

11

10.

10.00.00 – филология илимдери

5

-

47

2

11.

11.00.00 – география илимдери

2

-

4

-

12.

25.00.00 – жер жөнүндөгү илим

13.

13.00.00 – педагогика илимдери

2

-

48

-

14.

19.00.00 – психология илимдери

15.

14.00.00 – медицина илимдери

13

8

57

31

Баары:

4 8

1 3

331

51

Ал эми аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн факультеттер боюнча сандык көрсөткүчтөрү 2-таблицада берилген.

ОшМУда илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн материалдык колдоо көрсөтүү көптөн бери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Тактап айтканда, 2012-жылдын октябрь айынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 20 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 40 000 сом акчалай сыйлык алышса, 2014-жылдын 24-январынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 25 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 50 000 сом акчалай сыйлык алышкан. Ал эми 2015-жылдын 5-мартынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 30 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 60 000 сом акчалай сыйлык алып келишкен болсо, 2018-жылдын 2-мартынан баштап кандидаттык диссертация коргогон окутуучулар 50 000 сом, докторлук диссертация коргогон доценттер 100 000 сом акчалай сыйлык алып жатышат. Албетте, бул колдоо илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүүгө, илимдин кандидаттары жана докторлору үчүн чоң стимул болоору талашсыз.