Негизги билим берүү программасына карата сын пикирлер
550200 “Физика-математикалык билим берүү” багытынын “Математика”, “Информатика” профилдери боюнча бакалаврды даярдоонун негизги билим берүү программасына (НББП) ИЧКИ СЫН ПИКИР


550200 “Физика-математикалык билим берүү” багытынын “Математика”, “Информатика” профилдери боюнча бакалаврды даярдоонун негизги билим берүү программасына (НББП) ТЫШКЫ СЫН ПИКИР