НББП
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

БЕКИТЕМИН

ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору

пед. илим. кандидаты, доцент

________________Божонов З

“____”_____________2019-ж.

ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН НЕГИЗГИ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ

Даярдоо багыты: 550700 “Педагогика”

Профили: ( башталгыч билим берүү, дене тарбия)

Академиялык даража: магистр

Окуунун түрү: күндүзгү (дистанттык технологияларды пайдалануу менен)

Ош – 2019

М А З М У Н У

Кыскартуулар жана белгилөөлөр.................................................................................................

1. Жалпы жоболор........................................................................................................................

2. НББПнын структурасы жана документтер менен камсыздалышы...............................

2.1. НББПнын ченемдик - укуктук базасы.......................................................................

2.2. НББПнын жалпы мүнөздөмөсү...................................................................................

2.2.1. НББПнын максаты жана окутуудан күтүлүүчү натыйжалары

2.2.2. Окутуунун максаттары менен окутуунун натыйжаларынын дал келүүчүлүк матрицасы

2.2.3. НББПнын компетенциялар матрицасы

2.2.4. НББПны өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү

2.2.5. НББПнын зачеттук бирдиктеги эмгек сыйымдуулугу

2.2.6. Программа боюнча бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик мүнөздөмөсү

2.2.7. Программанын артыкчылыктарын жана өзгөчөлүктөрүн билим берүү кызматтары рыногунда позициялоо жагынан сыноо

2.2.8. Абитуриенттердин даярдыгынын билим деңгээлине талаптар

2.2.9. НББПнын кадрдык камсыздалышы

2.2.10. НББПнын материалдык-техникалык камсыздалышы

2.2.11. Эмгек рыногу жана негизги иш берүүчүлөр менен мамилелер

2.3.НББП боюнча окуу процессинин мазмунун жана уюштурулуусун регламенттөөчү документтер......................................................................................................

2.3.1. Окуу планы

2.3.2. Магистрлерди даярдоонун жумушчу окуу планы

2.3.3. Окуу процессинин календардык графиги

2.3.4. Окуу дисциплиналарынын аннотациялары

2.3.5.Практиканын түрлөрүнүн программалары жана аннотациялары

2.3.6.Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы жана аннотациясы

2.3.7. Баалоо каражаттар фонду (БКФ)

3. НББПсын иштеп чыгуунун,бекитүүнүн,ачуунун жана жабуунун тартиби............ 3.1.НББПны иштеп чыгууну уюштуруу

3.2. НББПсын бекитүү

3.3. НББПна абитуриенттерди кабыл алуу

3.4. НББПны жаңылоо жана модернизациялоо

3.5. НББПсын жабуу

4. НББП ны тариздөөгө жана көрсөтүүгө коюлган талаптар............................................

4.1. НББПны билим берүү программасынын сайтында көрсөтүү.

550700 Педагогика багыты боюнча магистр академиялык баскычындагы адистерди даярдоонун негизги билим берүү программасы жогорку кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн милдеттүү болгон талаптардын жыйындысы.

КЫСКАРТУУЛАР ЖАНА БЕЛГИЛӨӨЛӨР:

МББС –Мамлекеттик билим берүү стандарты;

ЖКББ – Жогорку кесиптик билим берүү;

Н ББП – Негизги билим берүү программасы;

ОМБ – Окуу методикалык бирикме;

НББПДЦ – Негизги билим берүү программасындагы дисциплиналар
циклы;

ЖК – жалпы илимий компетенциялар

ИК – инструменталдык компетенциялар

СИМК – социалдык-инсандык жана жалпы маданий компетенциялар

КК – кесиптик компетенциялар

А КК – адистик боюнча кошумча компетенциялар

ОН – окутуунун натыйжалары

1.ЖАЛПЫЖОБОЛОР 550700 Педагогика багыты боюнча магистр академиялык баскычындагы адистерди даярдоонун негизги билим берүү программасы (мындан ары НББП). 550700 НББП Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2003-ж. 30-апрелдеги “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2015-ж. 15-сентябрдагы № 1179-1 буйругу менен бекитилген. Мамлекеттик жогорку кесиптик билим берүү стандартынын негизинде түзүлдү жана факультеттин Окумуштуулар кеңешинин №1, 28.09.2019 протоколу менен бекитилди.

НББП “Педагогика” багыты боюнча (башталгыч билим берүү, дене тарбия профилинде) академиялык “магистр” баскычындагы адистерди даярдоого багытталат. НББП окутуунун максатын, күтүлүүчү натыйжаларын, мазмунун, окуу процессин ишке ашыруунун технологияларын, шарттарын регламенттештирет жана адистерди даярдоонун сапатын баалоону аныктап, өз ичине: окуу планын, окуу дисциплиналардын (модулдардын) жумушчу программаларын жана башкаруучулук, илимий-педагогикалык, илимий-изилдөөчүлүк практикалардын окуу-методикалык мазмундагы документтерин ичине камтыйт. Магистрлерди даярдоо боюнча кесиптик билим берүү программалары жогорку кесиптик билим берүүнүн талаптарын укуктук-уюштуруучулук форамасына карабастан милдеттүү түрдө аткарышы керек.

Билим берүү чөйрөсүндөгү терминдер жана аныктамалар белгиленген тартипте КР тарабынан кабыл алынган “ Кесиптик билим берүү” жөнүндө жана КР мыйзамына ылайык колдонулат:

негизги билим берүү программасы - билим берүү процессинин максаттарын, күтүлүүчү натыйжаларын, мазмунун жана уюштурулушун жөнгө салуучу окуу-усулдук документтердин топтому.

окутуунун багыты - билим берүүчү жалпы кесиптик билимдин базасында интеграцияланган ар түрдүү профилдеги жогорку кесиптик билимге (адистерди, бакалаврды жана магистрлерди) даярдоо боюнча программалар , негизги билим берүү программасынын белгилүү бир түргө жана (же) кесиптик иш-аракет обьектисине багытталган профилдин цикли боюнча билим берүү программасынын, билим берүү дисциплиналарынын бөлүгү.

профиль - белгилүү кесиптик ишмердүүлүккө же обьектке карата негизги билим берүү программасынын багыттулугу.

дисциплиналар циклы - белгиленген максаттарга жана окутуунун, билим берүүнүн натыйжаларына карата белгилүү бир логикалык толуктукка ээ болгон негизги билим берүү программасынын бир бөлүгү.

модул – белгиленген максаттарга, окутуунун , билим берүүнүн натыйжаларын жетүүнүн логикалык жыйынтыгына ээ болгон окуу дисциплинасынын бир бөлүгү.

компетенция - бул белгилүү бир тармакта натыйжалуу. Өндүрүмдүү иш аракеттери үчүн зарыл болгон окуучунун (стажердун) билим берүүгө даярдануусунун алдын ала аныкталган социалдык талабы(ченеми).

компетенттүүлүк - адамдын белгилүү бир кырдаалда ( билим берүү, жеке жана кесиптик) билим жана жөндөмдүн ар кандай элементтерин өз алдынча колдонууга интеграцияланган жөндөмү.

бакалавр - магистратурага кирүүгө жана кесиптик ишти жүзөгө ашырууга о.э. мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтарды ээлөөгө укук берген жогорку кесиптик билимдин биринчи деңгээлдеги академиялык даражасы.

магистр – аспирантурага же PhD докторантурага, аспирантурага кирүүгө, кесиптик иш аракеттерди жүргүзүүгө, о.э. мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтарды ээлөөгө укук берген жогорку кесиптик билим берүүнүн экинчи академиялык даражасы.

кредит (зачеттук бирдик) – негизги кесиптик билим берүү программасынын эмгек сыйымдуулугун шарттуу өлчөө.

2. НББПнын структурасы жана документтер менен камсыздалышы.

2.1. 550700 “Педагогика” багытынын НББПсын иштеп чыгуунун укуктук-ченемдик базасы:

· КР “ Билим берүү жөнүндө” мыйзамы ( №92, 30.04.2003)

· КР ЕСТS колдонуу боюнча ченемдик документтердин жыйнагы (№824-1,6.08.2009)

· КР Өкмөтүнүн “ Эки баскычтуу билим берүү боюнча” жарлыгы (№496, 23.08.2011)

· ОшМУнун “Кредиттик технологиялардын негизинде окуу процессин уюштуруу” бюллетень №18 ( №283,30.08.2012)

· КР “Кесиптик жогорку билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын бекитүү жөнүндө” буйругу ( №1179-1, 15.09.2015)

· 550700 “ Педагогика” багыты боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген. (№1179-1,15.09.2015)

· Ош Мамлекеттик Университетинин Уставы.

· Ош Мамлекеттик Университетинин Миссиясын бекитүү боюнча ОК чечими.(№1,29.08.2015)

2.2. НББПнын жалпы мүнөздөмөсү.

550700 “Педагогика” (башталгыч билим берүү, дене тарбия) багыты боюнча НББП жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына таянат жана

жалпы билим берүү процесси кесиптик компетенцияларды (жалпы кесиптик, инструменталдык, кесиптик,социалдык-личносттук ) калыптандырууга багытталат. Бүтүрүүчүнүн милдеттүү жалпы маданий жана кесиптик компетенттүүлүгүнүн курамы бул педагогикалык ишмердүүлүккө негизделген мамилелерди түзүү үчүн негиз болуп саналат жана жалпы билим берүүнү аяктагандан кийин күтүлгөн биргелешкен билим жыйынтыгын аныктайт. 550700 “Педагогика” багыты ( башталгыч билим берүү, дене тарбия) боюнча НББПсын өздөштүрүүнүн 2 максаты жана 6 натыйжасы аныкталды. Билим берүү программасынын окутуунун натыйжасын (ОН) иштеп чыгуу компетенциялардын негизинде түзүлөт. (таблица №1, ОНп)

2.2.1. НББПнын максаты жана окутуудан күтүлүүчү натыйжалары

1-максат: Педагогикалык багытта илимий изилдөө ишин жүргүзө алган, ар тараптан өнүккөн, социалдык активдүү, инсандык асыл сапаттарга, жарандык патриоттуулукка, зарыл болгон кесиптик компотенцияларга ээ, маданияттуу,келечекте атаандаштыкка туруштук бере алган магистр-педагогдорду даярдоо.

2-максат: Педагогикалык процессти ийгиликтүү жөнгө сала алган, өзүн өркүндөтүүгө жөндөмдүү, долбоор жазуунун ыкмаларын өздөштүргөн, илимий изилдөө иштерин жүргүзүүнүн негиздерин үйрөнүп жана уланта алган, изилдөөнүн жыйынтыктарын практикада колдоно билген магистрди даярдоо.

Бул максатты жүзөгө ашыруу билим алуучулардын жекече психологиялык жана курактык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен билим берүү мейкиндигин түзүүнү камтыйт.Тандоо үчүн шарттардын түзүлүшү төмөндөгү маселелерди чечүүгө жардам берет.

Педагогикалык иш чөйрөсүндө:

- Билим берүү чөйрөлөрүнүн жаны шарттарын иштеп чыгууда сапат кепилдигин камсыздоочу жанычыл идеяларды сунуштоого жондомдүүлүгү;

- Ар түрдүү билим берүү мекемелеринде, түрдүү билим берүү баскычтарында билим берүү процессин ишке ашырууда заманбап усулдарды жана технологияларды колдонууга жондомдүүлүгү;

- Көп маданияттуу билим берүү чөйрөсүндө көп маданияттуу билим берүүнүн жана тарбиялоонун принциптерин, усулдарын иштеп чыгууга, ар кандай топтор (ата-энелер, кесиптештер, оноктоштор ж.б.) менен алардын курактык өзгөчөлүктөрүн, маданиятын эске албастан мамилелешүүгө, коюлган маселелерди чечүүдө маалымат жана байланыш технологияларын, жергиликтүү массалык маалымат каражаттарын (СМИ) колдонуу иш аракеттерин жүргүзүүгө даярдыгы;

- Кесиптик жана инсандык билимин өркүндөтүүнү өз алдынча ишке ашырууга жана келечектеги жеке кесиптик мансабын (карьера), билим берүү жолун аныктоого жөндөмдүүлүгү;

- Изилдөө маселелерин оригиналдуу чечүү үчүн өзүнүн жекече креативдүү (чыгармачыл) жөндөмдүүлүктөрүн пайдаланууга даяр;

2.2.2. Окутуунун максаттары менен окутуунун натыйжаларынын дал келүүчүлүк

матрицасы.

Илимий-изилдөөчүлүк иш чөйрөсүндө:

Максаттар

Окутуунун натыйжалары

ОН-1

ОH-2

ОН-3

ОН- 4

ОН-5

ОН-6

1 - максат

+

+

+

+

2 - максат

+

+

+

+

+

- Изилдөө маселелерин чечүү үчүн маалыматтык жана инновациялык технологияларды, илимий ыкмаларды колдонууга даярдыгы;

- Изилдөөлөрдүн жетишкендиктерин илимий макала, доклад, мультимедиялык презинтация түрүндө кабыл алынган стандарттар жана форматтары менен кесиптик коомчулукту камсыз кыла алуучулугу;

- Илимий изилдөөнү анализдөөгө, системалоого, жыйынтыктарын жалпылоого жана заманбап билим берүүнү өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин чагылдырууга жөндөмдүүлүгү;

- Изилдөө маселелерин оригиналдуу чечүү үчүн өзүнүн жекече креативдүү (чыгармачыл) жөндөмдүүлүктөрүн пайдаланууга даярдыгы;

Башкаруучулук иш чөйрөсүндө:

- Башкаруу милдетин аткарууда билим берүү уюмунун кесипкөй адистеринин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү уюштура алат жана дараметтүү өнөктөштөрдүн чөйрөсүн аныктоого даярдыгы;

- Башкаруу жараянын ишке ашырууну баалоого жана изилдөөгө, туруктуу өнүгүүнүн парадигмасына таянуу менен башкаруу чечимдерин тез кабыл алууга даярдыгы;

- Билим берүү чөйрөсүнүн абалын аныктоо үчүн экспертиза жүргүзүүгө жана билим берүү уюмун өнүктүрүүнүн башкаруу ресурстарын белгилөөгө жөндөмдүүлүгү;

Проектилик ишмердүүлүк иш чөйрөсүндө:

- Билим берүү чөйрөсүнбоюнча же болбосо изилдөөчү проекттерди пландаштыруу, изилдөө, ишке ашыруу жана адаптациялоо;

- Билим берүү процессинин сапатын камсыздаган билим берүүнүн программаларын жана жеке билим берүүнүн траекторияларын проектирлөөнү ишке ашырууга даярдыгы;

- Туруктуу онүгүүнүн парадигмасынын негизинде жаңы окуунун мазмунун, окутуунун конкреттүү методикаларын жана технологияларын проекттештирүүгө даяр;

550700 “ Педагогика” багыты боюнча бүтүрүүчү “ магистр” академиялык даражасына ээ болуш үчүн негизги билим берүү программасынын максаттарына жана жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүүнүн стандартынын кесиптик ишмердүүлүктүн милдеттерин аныктаган 3.4.жана 3.8. пунктарына ылайык төмөндөгү компетенцияларга ээ болушу керек:

а) ж алпы компотенциялар ( жк )

- ж алпы илимий компотенциялар ( жик )

· Өздөштүргөн теорияларды жана концепцияларды жыйноого жана бириктиргенге, дисциплиналар аралык мамилени колдонууга, кесиптик маселелерди чечуудо аларды колдонуунун чегарасын аныктоого жондомдуу (ЖИК-1);

· Коз карандысыз жана озунун демилгеси менен жаны билимдерге жана адаттарга ээ болууга жондомдуу (ЖИК-2);

· Заманбап усулдарды жана изилдоонун техникаларын колдонуп, оз алдынча же болбосо топтун составында илимий изилдоону жургузгонго жондомдуу (ЖИК-3);

· Техникада жана технологияда, кесиптик чойродо, илимдеги маданияттык, социалдык-экономикалык кубулуштарын эске алуу менен жаны идеяларды жаратууга жана онуктурууго жондомдуу (ЖИК-4);

· Озунун кесиптик чойросундогу ишмердуулугун эксперт катары баалоого жондомдуу онуктурууго жондомдуу (ЖИК-5);

- инструменталдык компотенциялар (ик)

· Илимий изилдоолорун мамлекеттик жана расмий тилде тааныштырыш учун оозеки жана жазма кептин адаттарына ээ онуктурууго жондомдуу ИК-1;

· Баарлашуунун бардык чойросундо ( ошондой эле маданияттардын ортосундагы жана дисциплиналардын ортосундагы) коммуникативдик маселелерди коюуга жана чечууго, ар турдуу коммуникативдик чойродогу маалымат менен алмашуу процесстерин башкарууга жондомдуу ИК-2.;

· Чон коломдогу маалымат менен иштей алат, заманбап маалыматтык жана инновациялык технологияларды кесиптик ишмердикте адистештирилген программаларды камсыздоого жана колдонууга жондомдуу ИК-3.;

· Уюштуруу-башкаруу маселерди кабыл алууга жана алардын натыйжасын баалоого даяр, аныкталбаган чойронун коркунучтарын эске алуу менен комплекстуу ишмердуулуктун планын иштеп чыгууга даяр ИК-4.;

Социалдык-инсандык жана жалпы маданий (сижмк):

· Коомдук жана маданий айырмачылыктарды кесиптик жана коомдук ишмердуулуктогу маселелерди чечуудо колдонууга жондомдуу (СИЖМК-1);

· Жарандык демократиялык коомдун баалуулуктарын өнүктүрүүгө, социалдык адилеттикти камсыз кылууга багытталган демилгелерди коюууга жана өнүктүрүүгө, дүйнөлүк көз караштагы, социалдык жана инсандык маанидеги көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү (СИЖМК-2);

· Коомчулукка туруктуу онугууну камсыздоочу жакшы жашоо үлгүсү, айлана-чөйрөнү коргоо жана байлыктарды сарамжалдуу пайдалануу боюнча нормаларды корсотууго жана сунуштарды берүүгө жөндөмдүү (СИЖМК-3);

б) Кесиптик компетенциялар (кк)

Педагогикалык ишмердиги:

· Билим беруу чойролорунун жаны шарттарын иштеп чыгууда сапат кепилдигин камсыздоочу жанычыл идеяларды сунуштоого жондомдуу (КК-1);

· Ар т\рд\\ билим бер\\ мекемелеринде, т\рд\\ билим бер\\ баскычтарында билим беруу процессин ишке ашырууда заманбап усулдарды жана технологияларды колдонууга жондомдуу (КК-2);

· Жогорку мектепте кесиптик дисциплиналарды окутууга даяр жана кесиптик чойродо туруктуу онугуу принциптерин колдонууга, окуу учун коопсуз билим беруу чойросун тузууго жана онутурууго жондомдуу (КК-3);

· Билим беруу мекемелеринде (орто жана жогорку мектепте) балдардын жаш жана жекече, маданий озгочолукторун эске алуу менен билим беруунун техникаларын, усул-ыкмаларын ылайыкташтырууга, билим берууну татаал практика менен бириктире алган жана окутуп – тарбиялоочу, онуктуруучу жекече билим беруу багыттарын иштеп чыгууга жондомдуу (КК-4);

· Окуучулардын илимий изилдоо ишине жетекчилик кылууга жондомдуу (КК-5);

· Кесиптик жана инсандык билимин оркундотууну оз алдынча ишке ашырууга жана келечектеги жеке кесиптик мансабын (карьера), билим беруу жолун аныктоого жондомдуу (КК-6);

· Коп маданияттуу билим беруу чойросундо коп маданияттуу билим беруунун жана тарбиялоонун принциптерин, усулдарын иштеп чыгууга, ар кандай топтор ( ата-энелер, кесиптештер, оноктоштор ж.б.) менен алардын курактык озгочолукторун, маданиятын эске албастан мамилелешууго, коюлган маселелерди чечуудо маалымат жана байланыш технологияларын, жергиликтуу массалык маалымат каражаттарын (СМИ) колдонуу иш аракеттерин жургузууго даяр (КК-7);

Илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүк:

· Изилдоо маселелерин чечуу учун маалыматтык жана инновациялык технологияларды, илимий ыкмаларды колдонууга даяр ( КК-8);

· Илимий изилдоону анализдоого, системалоого, жыйынтыктарын жалпылоого жана заманбап билим берууну онуктуруунун актуалдуу маселелерин чагылдырууга жондомдуу (КК-9);

· Изилдоо маселелерин оригиналдуу чечуу учун озунун жекече креативдуу (чыгармачыл) жондомдуулукторун пайдаланууга даяр ( КК-10);

· Илимдин заманбап методдорун пайдалануу менен өз алдынча илимий изилдөөнү жүзөгө ашырууга даяр (КК-11);

· Изилдоонун жыйынтыктарын талдоону жана кесиптик ишмердуулугундо окуу колдонмолору жана метериалдар боюнча изилдоолордун жыйынтыктарын бириктирууго жондомдуу (КК-12);

· Изилдоолордун жетишкендиктерин илимий макала, доклад, мультимедиялык презинтация турундо кабыл алынган стандарттар жана форматтары менен кесиптик коомчулукту камсыз кыла алат (КК-13);

Башкаруучулук ишмердүүлүгү:

· Билим беруу чойросунун абалын аныктоо учун экспертиза жургузууго жана билим беруу уюмун онуктуруунун башкаруу ресурстарын белгилоого жондомдуу( КК-14);

· Башкаруу жараянын ишке ашырууну баалоого жана изилдоого, туруктуу онугуунун парадигмасына таянуу менен башкаруу чечимдерин тез кабыл алууга даяр (КК-15);

· Башкарылуучу системанын жалпы спецификалык онугуу мыйзамдарына ылайык менеджменттин инновациялык технологияларын пайдаланууга даяр (КК-16);

· Ата Мекендик жана чет олколук тажрыйбага таянып, билим беруу мекемесин башкарууда чечимдерди кабыл алуунун жекече жана группалык технологияларын пайдаланууга даяр (КК-17);

· Башкаруу милдетин аткарууда билим беруу уюмунун кесипкой адистеринин ортосундагы оз ара аракеттенууну уюштурура алат жана дараметтуу оноктоштордун чойросун аныктоого даяр (КК-18);

· Башкаруу системасында чойронун мумкунчулукторун аныктоодо жана башкаруунун сапатын контролдоону камсыз кылуучу жолдорун иштеп чыгууда заманбап технологияларды колдонууга даяр (КК-19);

Проектилик ишмердүүлүк тармагында :

· Билим беруу процессинин сапатын камсыздаган, билим беруу чойросундогу педагогикалык проекти, билим беруунун программаларын жана жеке билим беруунун траекторияларын ишке ашырууга даяр (КК-20);

· Практика боюнча же болбосо изилдоочу проекттерди пландаштыруу, изилдоо, ишке ашыруу жана адаптациялоо (КК-21);

· Маалыматтык технологиялардын негизинде билим беруунун сапатын, текшеруунун формаларын жана усулдарын ошондой эле текшерген жана олчой турган материалдардын турлоруно проекттештирууго жондомдуу (КК-22);

· Туруктуу онугуунун парадигмасынын негизинде жаны окуунун мазмунун, окутуунун конкреттуу методикаларын жана технологияларын проекттештирууго даяр (КК-23);

2.2.3. НББПнын компетенциялар матрицасы

Багыты: Педагогика шифр:550700

Окутуунун натыйжалары

Окутуунун натыйжасын калыптандыруучу дисиплиналар жана илимий-изилдөө практикалары

Окутуу натыйжаларына жана дисциплиналарга тиешелүү мамлекеттик стандартка ылайык компетениялар

1

1-ОН

ЖИК-1, ЖИК-3, ИК-3,КК-5, КК-8, КК-9, КК-11, КК-12

Педагогикалык багытта изилдөөнүн заманбап методологияларын жана инновациялык маалымат технологияларын пайдаланып, илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын баалоо, жалпылоо, талдоо, өз алдынча изилдөө жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болот.

1.Илимий изилдөөнүн методдору жана методологиясы

2.Билим берүүнүн философиялык көйгөйлөрү.

3. Жалпы билим берүүчү мектептердеги личностор аралык өз ара байланышуунун педагогикасы.

4. Илимий-изилдөө практикасы

ЖИК-1. Өздөштүргөн теорияларды жана концепцияларды жыйноого жана бириктиргенге, дисциплиналар аралык мамилени колдонууга, кесиптик маселелерди чечүүдө аларды колдонуунун чегарасын аныктоого жөндөмдүү;

ЖИК-3. Заманбап усулдарды жана изилдөөнүн техникаларын колдонуп, өз алдынча же болбосо топтун составында илимий изилдөнү жүргүзгөнгө жөндөмдүү;

ИК-3. Чоң көлөмдөгү маалымат менен иштей алат, заманбап маалыматтык жана инновациялык технологияларды кесиптик ишмердикте адистештирилген программаларды камсыздоого жана колдонууга жөндөмдүү;

КК-5. Окуучулардын илимий изилдөө ишине жетекчилик кылууга жөндөмдүү;

КК-8. Изилдөө маселелерин чечүү үчүн маалыматтык жана инновациялык технологияларды, илимий ыкмаларды колдонууга даяр;

КК-9. Илимий изилдөөнү анализдөөгө, системалоого, жыйынтыктарын жалпылоого жана заманбап билим берүүнү өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин чагылдырууга жөндөмдүү;

КК-11. Илимдин заманбап методдорун пайдалануу менен өз алдынча илимий изилдөнү жүзөгө ашырууга даяр;

КК-12. Изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоону жана кесиптик ишмердуулугундо окуу колдонмолору жана метериалдар боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын бириктирүүгө жөндөмдүү;

2

2-ОН

ИК-2, ИК-4, СИЖМК-2, КК-14, КК-17

Баарлашуунун түрдүү сферасында ишмердүүлүгүн жүргүзө алат жана коммуникативдик маселелерди чечүүгө жөндөмдүү.

1. Билим берүүнүн психологиясы.

2. Билим берүүдөгү менеджмент.

3.Коопсуз билим берүү чөйрөсүн калыптандыруу.

4. Ишкерлик баалашуусу.

5. Мугалимдин кеп маданияты

ИК-2 . Баарлашуунун бардык чөйрөсүндө ( ошондой эле маданияттардын ортосундагы жана дисциплиналардын ортосундагы) коммуникативдик маселелерди коюуга жана чечүүгө, ар түрдүү коммуникативдик чөйрөдөгү маалымат менен алмашуу процесстерин башкарууга жөндөмдүү;

ИК-4. Уюштуруу-башкаруу маселерди кабыл алууга жана алардын натыйжасын баалоого даяр, аныкталбаган чөйрөнүн коркунучтарын эске алуу менен комплекстүү ишмердүүлүктүн планын иштеп чыгууга даяр;

СИЖМК-2. Жарандык демократиялык коомдун баалуулуктарын өнүктүрүүгө, социалдык адилеттикти камсыз кылууга багытталган демилгелерди коюууга жана өнүктүрүүгө, дүйнөлүк көз караштагы, социалдык жана инсандык маанидеги көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү;

КК-14. Билим берүү чөйрөсүнүн абалын аныктоо үчүн экспертиза жүргүзүүгө жана билим берүү уюмун өнүктүрүүнүн башкаруу ресурстарын белгилөөгө жөндөмдүү;

КК-17. Ата Мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага таянып, билим берүү мекемесин башкарууда чечимдерди кабыл алуунун жекече жана группалык технологияларын пайдаланууга даяр;

3

3-ОН

КК-2, КК-19, КК-21, КК-22, КК-23 ЖИК-4, ЖИК-5,

Түрдүү билим берүү мекемелеринде окутуунун заманбап технологияларын пайдаланып педагогикалык ишмердүүлүгүн жүргүзө алат;

1.Педагогика илиминдеги маалыматтык технологиялар.

2.Билим берүүнүн заманбап проблемалары

3. Башкаруу практикасы.

КК-2. Ар түрдүү билим берүү мекемелеринде, түрдүү билим берүү баскычтарында билим берүү процессин ишке ашырууда заманбап усулдарды жана технологияларды колдонууга жөндөмдүү;

КК-19. Башкаруу системасында чөйрөнүн мүмкүнчүлүктөрүн аныктоодо жана башкаруунун сапатын контролдоону камсыз кылуучу жолдорун иштеп чыгууда заманбап технологияларды колдонууга даяр;

КК-21. Практика боюнча же болбосо изилдөөчү проекттерди пландаштыруу, изилдөө, ишке ашыруу жана адаптациялоо;

КК-22. Маалыматтык технологиялардын негизинде билим берүүнүн сапатын, текшерүүнүн формаларын жана усулдарын ошондой эле текшерген жана өлчөй турган материалдардын түрлөрүнө проекттештирүүгө жөндөмдүү;

КК-23. Туруктуу өнүгүүнүн парадигмасынын негизинде жаны окуунун мазмунун, окутуунун конкреттүү методикаларын жана технологияларын проекттештирүүгө даяр;

ЖИК-4. Техникада жана технологияда, кесиптик чөйрөдө, илимдеги маданияттык, социалдык-экономикалык кубулуштарын эске алуу менен жаны идеяларды жаратууга жана өнүктүрүүгө жөндөмдүү;

ЖИК-5. Өзүнүн кесиптик чөйрөсүндөгү ишмердүүлүгүн эксперт катары баалоого жөндөмдүү;

4

4-ОН

ЖИК-2, СИЖМК-3, КК-1, КК-6,

Кесиптик ишмердүүлүгүндө өзүнүн интеллектуалдык деңгээлин өркүндөтө алат жана ишмердүүлүктүн багытын өзгөртүүгө адаптациялана алат.

1.Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы.

2. Илимий-педагогикалык практика

3. Спорт генетикасы.

ЖИК-2. Көз карандысыз жана өзүнүн демилгеси менен жаңы билимдерге жана адаттарга ээ болууга жөндөмдүү;

СИЖМК-3. Коомчулукка туруктуу өнүгүүнү камсыздоочу жакшы жашоо үлгүсү, айлана-чөйрөнү коргоо жана байлыктарды сарамжалдуу пайдалануу боюнча нормаларды көрсөтүүгө жана сунуштарды берүүгө жөндөмдүү;

КК-1. Билим берүү чөйрөлөрүнүн жаны шарттарын иштеп чыгууда сапат кепилдигин камсыздоочу жаңычыл идеяларды сунуштоого жөндөмдүү;

КК-6. Кесиптик жана инсандык билимин өркүндөтүүнү өз алдынча ишке ашырууга жана келечектеги жеке кесиптик мансабын (карьера), билим берүү жолун аныктоого жөндөмдүү;

5

5-ОН

ИК-1, СИЖМК-1, КК-3, КК-7, КК-13, КК-20

Башталгыч билим берүүдөгү заманбап көйгөйлөрдү билет жана анализдей алат. Алынган билимдердин жыйынтыгы боюнча билдирүүлөрдү мамлекеттик жана расмий тилде жасай алат.

1.Жогорку билим берүүнүн технологиясы.

2. Үй-бүлө педагогикасы жана психологиясы.

3. Жалпы билим берүүчү мектептердеги личностор аралык өз ара байланышуунун педагогикасы.

4. Көп маданияттуу билим берүүнүн негиздери.

СИЖМК-1. Коомдук жана маданий айырмачылыктарды кесиптик жана коомдук ишмердүүлүктөгү маселелерди чечүүдө колдонууга жөндөмдүү;

ИК-1. Илимий изилдөөлөрүн мамлекеттик жана расмий тилде тааныштырыш үчүн оозеки жана жазма кептин адаттарына ээ;

КК-3. Жогорку мектепте кесиптик дисциплиналарды окутууга даяр жана кесиптик чөйрөдө туруктуу өнүгүү принциптерин колдонууга, окуу үчүн коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүүгө жана өнүтүрүүгө жөндөмдүү;

КК-7. Көп маданияттуу билим берүү чөйрөсүндө көп маданияттуу билим берүүнүн жана тарбиялоонун принциптерин, усулдарын иштеп чыгууга, ар кандай топтор ( ата-энелер, кесиптештер, өнөктөштөр ж.б.) менен алардын курактык өзгөчөлүктөрүн, маданиятын эске албастан мамилелешүүгө, коюлган маселелерди чечүүдө маалымат жана байланыш технологияларын, жергиликтүү массалык маалымат каражаттарын (СМИ) колдонуу иш аракеттерин жүргүзүүгө даяр;

КК-13. Изилдөөлөрдүн жетишкендиктерин илимий макала, доклад, мультимедиялык презинтация түрүндө кабыл алынган стандарттар жана форматтары менен кесиптик коомчулукту камсыз кыла алат;

КК-20. Билим берүү процессинин сапатын камсыздаган, билим берүү чөйрөсүндөгү педагогикалык проекти, билим берүүнүн программаларын жана жеке билим берүүнүн траекторияларын ишке ашырууга даяр;

6

6-ОН

КК-4, КК-10, КК-15, КК-16, КК-18

Дене тарбия жана спорт жаатындагы эл аралык денгээлдеги массалык спорттук иш чараларды иш кагаздарын даярдоо менен уюштура алат.

1.Билим берүүдөгү социалдык – педагогикалык ишмердүүлүк.

2. Спорттун теориялык жана методикалык негиздери.

3. Дене тарбия жана спорттун атайын изилдөө усулдары.

КК-4. Билим берүү мекемелеринде (орто жана жогорку мектепте) балдардын жаш жана жекече, маданий өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен билим берүүнүн техникаларын, усул-ыкмаларын ылайыкташтырууга, билим берүүнү татаал практика менен бириктире алган жана окутуп – тарбиялоочу, өнүктүрүүчү жекече билим берүү багыттарын иштеп чыгууга жөндөмдүү;

КК-10. Изилдөө маселелерин оригиналдуу чечүү үчүн өзүнүн жекече креативдүү (чыгармачыл) жөндөмдүүлүктөрүн пайдаланууга даяр;

КК-15. Башкаруу жараянын ишке ашырууну баалоого жана изилдөөгө, туруктуу өнүгүүнүн парадигмасына таянуу менен башкаруу чечимдерин тез кабыл алууга даяр;

КК-16. Башкарылуучу системанын жалпы спецификалык өнүгүү мыйзамдарына ылайык менеджменттин инновациялык технологияларын пайдаланууга даяр;

КК-18. Башкаруу милдетин аткарууда билим берүү уюмунун кесипкөй адистеринин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү уюштуура алат жана дараметтүү өнөктөштөрдүн чөйрөсүн аныктоого даяр;

2.2.4. НББПны өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү

550700 “Педагогика” багытында магистр баскычында ЖКББ НББПсын өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү:

- күндүзгү окуу формасы (дистанттык технологияларды колдонуу менен) үчүн 2жыл;

2.2.5. НББПнын зачеттук бирдиктеги эмгек сыйымдуулугу

НББП өздөштүрүүнүн көлөмү окуу мөөнөтүнүн бардык мезгили ичинде ЖКББ Мамлекеттик стандарты боюнча 120 кредит (3600 саат) зачеттук бирдикти түзөт, ал өз ичине бардык аудиториялык сааттарды, магистранттын өз алдынча иштерин, практика жана НББП өздөштүрүүсүн текшерүүгө берилген убакытты камтыйт.

2.2.6. Программа боюнча бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик мүнөздөмөсү

Магистратуранын негизги билим берүү программасы эмгек рыногунун керектөөлөрүнө ылайыкташтырылган билим берүүнүн заманбап проблемаларына жана педагогикалык багыттагы адистердин жана иш берүүчүлөрдүн талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан.

Программанын бүтүрүүчүлөрүнө эмгек рыногунун муктаждыктарын талдоо. Жыл сайын программанын мазмунун аныктоо боюнча иш берүүчүлөр, факультеттин бүтүрүүчүлөрү жана педагогикалык багыттагы алдынкы тажрыйбага ээ практик адистерден анткетирлөө жүргүзүлөт. Магистранттардагы керектүү компетенцияларды калыптандырууда мугалимдер дисциплинанын максат милдеттерине карата билим берүүнүн ар түрдүү усулдарын колдонушат.

ОшМУнун карьера борбору магистранттар менен бүтүрүүчүлөрдөн, иш берүүчүлөрдүн программанын мазмунуна, компетенцияларына, бүтүрүүчүлөрдүн жөндөмдүүлүктөрүнө канаатануусун аныктоо максатында тынымсыз анкетирлөө процедурасын жүргүзүп турат.

Эмгек рыногунун тизмеси жана мүнөздөмөлөрү магистранттардын жана бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусуна көмөктөшөт;

Практикадан өтүү үчүн базаларды ишке ашыруу боюнча ишканалар менен түзүлгөн келишимдердин негизинде факультеттин кызматташтыгын камсыз кылат;

Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусу адистерди сапаттуу даярдоонун негизги критерийи болуп саналат.Университет бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу мониторингине жана кайтарым байланышуусуна өзгөчө көңүл бурат.

2.2.7. Программанын артыкчылыктарын жана өзгөчөлүктөрүн билим берүү кызматтары рыногунда позициялоо жагынан сыноо

2.2.8. Абитуриенттердин даярдыгынын билим деңгээлине талаптар

  • Магистр” академиялык даражага ээ болуу үчүн жогорку кесиптик билим алууга талапкер абитуриенттин билим деңгээли-тийиштүү багытындагы “бакалавр” академиялык даражалуу жогорку кесиптик билим жана (же) “адис” квалификациясы болушу шарт;
  • Абитуриенттин “ бакалавр” академиялык даражалуу жогорку кесиптик билим жана (же) “адис” квалификациясы ыйгарылганга окшош жогорку кесиптик билим тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документи болушу шарт;
  • Тектеш багыттардын жана адистердин тизмеси ОМБ тарабынан түзүлөт;
  • Психологиялык абалынын, ден-соолугунун билим алууга мүмкүндүк берүүсү;
  • Адистикти өз каалоосу менен тандоосу, тандаган адистиги жөнүндө түшүнүгү, максаттуу аракети болуусу шарт;

2.2.9. НББПнын кадрдык камсыздалышы

550700 “Педагогика” багыты боюнча адистерди даярдоону жогорку квалификацияга ээ профессордук-окутуучулук курамы ишке ашырат, алардын арасынан: 4 илимдин доктору, профессорлор, 9 илимдин кандидаты, доценттер, 1улук окутуучу. Сапаттуу көрсөткүч 93% түзөт.

2.2.10. НББПнын материалдык-техникалык камсыздалышы

Техникалык, илимий жана башка лабораториялар/база

Илимий изилдөө жана лабораториялык базага тартылган сабактардын аталышы.

Жайгашкан жери, аудиториянын номуру.

Лекциялык зал

Кафедралардын лекциялык предметтери

206

Лекциялык зал

Кафедралардын лекциялык предметтери

221

Лабораториялык каана

Кафедралардын илимий изилдөө жана лабораториялы иштери

307

Компьютердик каана

Онлайн-лекциялар

210

Компьютердик каана

Онлайн-лекциялар

315

Мультимедиялык кабинет

Практикалык сабактар

316

Лекциялык каана

Кафедралардын лекциялык предметтери

306

Лекциялык каана

Кафедралардын лекциялык предметтери

324

Ачык спорт аянтчалары

Дене тарбия кафедрасынын пратикалык сабактары

4 аянча.

Жабык спорт залы

Дене тарбия кафедрасынын пратикалык сабактары

1

Футбол аянтчасы

Дене тарбия кафедрасынын пратикалык сабактары

1

Теннистик корт

Дене тарбия кафедрасынын пратикалык сабактары

1

2.2.11. Эмгек рыногу жана негизги иш берүүчүлөр менен мамилелер

Иш берүүчүлөр, бүтүрүүчүлөр жана окутуучулар менен жолугушуулар, семинар-конференциялар тынымсыз өткөрүлүп турат. Төмөндөгү таблицада магистранттардын башкаруучулук, илимий-педагогикалык, илимий-изилдөө практикасын өтөө максатында келишим түзгөн мектептердин тизмеси.

Мекеме ишканалар

Келишимдердин мөөнөтү

Жайгашкан жери

2014

2024

1

№18 А.Навои мектеп лицейи

2014

2024

Ош шаары

2

№3 Ломоносов гимназия мектеби

2014

2024

Ош шаары

3

№36 Ч.Айтматов орто мектеби

2014

2024

Ош шаары

4

№6 Макаренко гимназия мектеби

2014

2024

Ош шаары

5

№5 Боконбаев гимназия мектеби

2014

2024

Ош шаары

6

№17 Гагарин орто мектеби

2014

2024

Ош шаары

7

№39 Октябрдын 70 жылдыгы мектеби

2014

2024

Ош шаары

8

Ош гуманитардык педагогикалык институту

2014

2024

Ош шаары

9

№7 Нариман орто мектеби

2014

2024

Ош шаары

10

№22 С.Шарипов орто мектеби

2014

2024

Ош шаары

11

В. Терешкова орто мектеби

2014

2024

Ош шаары

12

К.Жакыпов таланттуулар балдар мектеп-интернаты

2014

2024

Карасуу району

13

М.Тешебаев орто мектеби

2014

2024

Карасуу району

14

А.Рахманалиев орто мектеби

2014

2024

Карасуу району

15

№23 Кызыл Тал орто мектеби

2014

2024

Карасуу району

2.3.НББП боюнча окуу процессинин мазмунун жана уюштурулуусун регламенттөөчү документтер

КР Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде 550700 “ Педагогика” багыты боюнча НББПнын негизинде окуу процессинин мазмунун жана уюштуруулусун регламентттөөчү документтер болуп төмөнкүлөр саналат: багыттын окуу планы, магистрлерди даярдоонун жумушчу окуу пландары, бир жылдык мөөнөттү өз ичине камтыган календардык график, практикалардын программалары жана окуу-тарбия процессин ийгиликтүү жүргүзүүнүн мазмунун камтыган технологиялар, усул-ыкмалардын топтому.

2.3.1. Окуу планы

550700 “Педагогика” багыты боюнча окуу планы тиркемеде берилген. Окуу планда окуу дисциплиналардын тизмеси, магистранттар менен кайтарым байланышуудагы окуу жүктөмдөрүнүн сааты, окуу практикаларынын аталыштары, саат жуктөмү, семестри, кредиттик сааты (зачеттук сыйымдуулугу), отчеттуулугу, өз алдынча иштөө боюнча сааттык көлөм жана ар бир дисциплинанын кредиттик саатына карап отчеттулугу белгиленген.

2.3.2. Магистрлерди даярдоонун жумушчу окуу планы

Жумушчу окуу планы атайын курстун структурасын жана окуу предметтеринин көлөмүн, өтүлүү мөөнөтүн чагылдырат.

2.3.3. Окуу процессинин календардык графиги

Адистик боюнча окуу процессинин ырааттуулугун, теориялык, практикалык билим берүүнүн жана аралык, жыйынтыктоочу текшерүүлөрдүн мөөнөтүн камтыйт.

2.3.4. Окуу дисциплиналарынын аннотациялары

Дисциплинанын коду

Жалпы илимий цикл.1.1.

Дисциплинаны аталышы

Илим жана билим берүүнүн заманбап маселелери

Дисциплинанын крединин көлөмү

2 кредит

Семестр жана окуу жылы

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

“Илим жана билим берүүнүн заманбап маселелери” курсунун окуу программасы боюнча окуу процессинин жүрүшүндө магистранттардын илим изилдөө жана билим берүү маселелеринин жалпы өнүгүү процесстерин окуп-үйрөнүү жана өз алдынча илимий – теориялык талдоо жүргүзүүгө, пикирин билдирүүгө жана керектүү элементтерин ишмердүүлүгүндө колдоно алуусуна жетишүүсүн көздөйт. Бул курсту окуп өздөштүрүү менен бирге магистрлер жаңы фактыларды, ойлорду, идеяларды, ой-жүгүртүүнү үйрөнөт. Магистрдин тандап алган кесибине байланышкан материалдарды жана көйгөйлөрдү изилдөөнүн практикалык жолдору каралат. Ошондой эле алган билиминин негизинде магистр логикалык ой жүгүртүү, илимий талдоо жүргүзө билүү, билиминин эффективдүүлүгүн жогорулатуу маселелери боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, өз сунуштарын далилдүү айта билүү тажрыйбасына ээ болот.

Дисциплинанын пререквизити

Дисциплинанын постреквизити

Билим берүүнүн философиялык көйгөйлөрү, Педагогика дисциплиналары бюнча изилдөө процесстери, Билим берүүнүн менеджменти, Жогорку билим берүүнүн технологиясы

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

Дисциплинаны өздөштүрүүдө студент төмөнкүокутуу натыйжаларына жетишет :

- илимдин жана билим берүүнүн жаңы багыттарын түшүнүүнүн, классификациялоонун ыкмаларын;

- билим берүүнүн системалары жана билим берүүдөгү изилдөө ишмердүүлүктөрүнүн мазмунун;

- заманбап билим берүүнүн өнүгүүсүнүн негизги багыттарын жана учурдагы дүйнөлүк билим берүүнүн максаттарын;

- азыркы шартта билим берүүнүн негизги өнүктүрүү тенденцияларын, глобализация шарттарын аныктоо багытын;

- билим берүү мекемелерин өнүктүрүүдө административдик ресурсту бөлүп кароону;

- сапаттуу билим берүү процессин камсыз кылууну бул чөйрөдөгү үлгүлүү моделдер менен айкалыштырып түшүнүүнү билет.

-көндүмдөрдү жана компетенцияларды өздөштүрүүнү, жаңылоону;

- коомдук өнүгүүнү илим изилдөөнүн методологиясы, илимий таанымдын методдору аркылуу анализдөөнү;

- билим берүү мекемелерде түрдүү деңгээлде окутуу ишмердигин;

- дүйнөлүк тарых илиминин актуалдуу маселелерин цивилизациялык жана глобалистикалык усулдар менен анализ жүргүзүүнү;

- мекемелердеги билим берүү программасынын маселелерин, кризистик көрүнүштөр жана аларды жоюунун перспективаларынталдоого алууну;

- билим берүү программасын жекече билим берүү траекториясынын негизинде ишке ашырууну жасай алат.

- жеке демилгеси менен илимий-изилдөө ишин жүргүзүү, компетенцияларды кабыл алуу;

-социалдык-маданий өзгөчөлүктөрдү ресурс катары пайдалануу ыкмаларына;

- билим берүүнү уюштурууда заманбап усулдарды, технологияларды колдонуу;

- илимий-изилдөө ишин жүргүзүү, жыйынтыгын чыгаруу, анализдөө жана системалаштырууга жөндөмдүүлүк;

- билим билим берүү чөйрөсүндө экспертиза жасоо менен жалпы абалды талдап билүү.

- педагогикалык дорборлоону илимий-изилдөө аркылуу ишке ашыруу көндүмүнө ээ болот.

Баалоо методу

коллоквиум (К), тесттер (Т), текшерүү иши (ТИ), долбоор (Д), чыгармачыл тапшырмалар (ЧТ), ролдук оюндар (РО), тегерек стол (ТС), дискуссия, диспут, дебаттар, кейс-тапшырма (кейс-стади) (КС), интервью (И), доклад, кабар, реферат (Р), эссе (Э), портфолио (П), түрдүү деңгээлдеги тапшырмалар (ТДТ), презентация (През), конспект, аннотация (А)

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М, 2010.

2. Ковалева Т.М. Профессия тьютор. – М.-Тверь, 2012.

3. Избранные вопросы современной науки. Часть 2 [Электронный ресурс]: монография. – Таганрог, 2011. – 444 c. – режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12740.

4. Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 295 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Проектор, электрондук доска, смартфондор

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Жалпы илимий цикл.1.2.

Дисциплинанын аталышы

Илимий изилдөөнүн методдору жана методологиясы.

ECTS кредиты боюнча дисциплинанын көлөмү

4 кредит

Семестр жана окуу жылы

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын пререквизити

Дисциплинанын пост реквизити

Илимдин жана билимдин учурдагы проблемалары, Билим берүүдөгү философиялык проблемалар.

Дисциплинанын окутуудагы күтүлүүчү натыйжалары

Көрсөтүлгөн дисциплинаны өздөштүрүү педагогикалык жана илимий- изилдөөчүлүк тажрыйбны өтөө үчүн жана жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга даярдык көрүүгө негиз боло алат:

Өз алдынча жаны илим изилдөө методдорун өздөштүрүүнү жана кесиптик ишмердүүлүгүнүн илимий профилин өзгөртө алууну билет.

Жасай алат:

Өз алдынча жаны илимий изилдөө жүргүзүүдө, илимий-педагогикалык изилдөөлөрдү жана кесиптик ишмердүүлүктө эксперименталдык жана теоретикалык методдорду колдоно алат.

Көндүмүнө ээ болот:

Өз алдынча жаны илимий изилдөө жүргүзүү билүү, илимий-педагогикалык изилдөөлөрдү жана кесиптик ишмердүүлүктө багытын алмаштырууда жана өгөртүүдө эксперименталдык жана теоретикалык методдорду колдоно көндүмдөрүнө ээ болот.

Баалоо усулу

Мээ чабуулу, дискуссия, диспуттар, ангеме-лекциялар, окутуунун интерактивдүү ыкмалары.

Негизги адабияттар

1. Афанасьев В.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы научного исследования. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Научная школа: Московский городской пед.университет ( г.Москва) Год: 2019.

2. Байбородова Л.В., Чернявская А.П. Методология и методы научного исследования 2-е изд. Учебное пособие для баклавриата и магистратуры. Ярославль. 2019.

3. Дрещинский В.А. Методолгия научного исследования. 2-е издание. Учебник для бакалавриатамагитсратуры. Санкт-Петербург. 2019

4. Мокий В.С., Лукьянова Т.А. Методология научных исследований.Трансдициплинарные подходы и методы: учебн.пособие для бакавриата и магистратуры. М.: -Издательство Юрайт, 2019.

5. Борытко Н.М. и др. Методология и методы психолого-педагогических исследований. – М., 2009. –320с.

6. Волков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Успехи высшего образования в динамично развивающихся странах (доклад по исследованиям ЮНЕСКО) «Зона европейского высшего образования» – Болонская декларация. Высшее образование: повестка 2008 – 2016.

7. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: учеб.пособие М.,2008. – 400 с.

Техникалык-изилдөө боюнча компьютердик жабдыктар менен камсыздалышы

Сабакта электрондук доска колдонулат. Дисциплина боюнча негизги адабияттар электрондук доскага жүктөлгөн. Мындан сырткары кээ бир темалар боюнча слайддар колдонулат.

Изилдөө/лабораториялык иштер

-

Дисциплинанын коду

Жалпы илимий цикл.1.3.

Дициплинаны аталышы

Билим берүүнүн философиялык көйгөйлөрү

Дисциплинанын крединин көлөмү

2 кредит

Курсу жана семестри

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

Коомдогу билим берүүнүн ролун философиялык мааниде түшүнүүнүн негиздерин, билим берүүдөгү философиянын методологиялык (усулуяттык) ордун түшүндүрүү максатын аткарат.

Дисциплинанын пререквизити

Илимий изилдөөнүн методдору жана методологиясы (М.1.1.2), Илимдин жана билим берүүнүн азыркы проблемалары (М.1.1.).

Дисциплинанын пост реквизити

Билим берүүнүн менеджменти, Жогорку билим берүүнүн технологиясы.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

-билим берүүнүн актуалдуу философиялык көйгөйлөрүн билет;

- -билим берүүнүн актуалдуу философиялык көйгөйлөрүн, изилдеп көйгөйлүү маселелер боюнча философтор менен педагогдордун өнөктөштүгүн камсыз кылат;

- -философияда жана педагогикадагы илимий маалыматтар боюнча ой жүгүртүү жана сын көз менен талдоо ыкмаларын колдоно алат.

- ЖИК-2, ЖИК-3, СИЖМК-2, СИЖМК-3

Баалоо методу

Кейс- стади, долбоор, доклад, презентациялоо, тестирлөө, реферат, ээсе.

Колдонулуучу адабияттар

1. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. Чебоксары, 1983.

2. Социальная культурология. Еросов Б.С. 2000г. Москва.

3. Акматов Ө.С. Молло Нияздын гуманисттик философемалары. – Ош: 2013. – 128б.

4. Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987г.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Проектор, электрондук доска, компьютер.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Жалпы илимий цикл.1.4.

Дисциплинанын аталышы

Билим берүүнүн психологиясы

Дисциплинанын кредитинин өлчөмү ECTS

2 кредит;

Окуу жылы жана семестри

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

Студенттерде педагогика жана психология боюнча билиминин компетенттүүлүктүн негиздерин калыптандыруу, билим берүүдөгү өз ара мамленин коммуникациянын негизги түрлөрү, формалары жана проблемалары тууралуу түшүнүк берүү, инсандардын обьективдүү жана субьективдүү психикалык абалдарын таанып аны аңдоого тарбиялоо.

Дисциплиналардын пререквизиттери

Адамдын жаштык, жынстык, маданияттык жана билимдик деңгээлдерине жараша обьективдүү жана субьективдүү психикалык абалдары.

Дисциплинанын постреквизиттери

Жалпы психология, курак психологиясы, педагогикалык психология, билим берүүнүн психология, жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы.

Дисциплинаны окутуудан күтүлүүчү натыйжалар

Билет: билим берүүгө байланышкан психологиянын коммуникациянын негизги теорияларын, түшүнүктөрүн принциптерин, психиканын өзгөчөлүктөрү менен мыйзам ченемдүүлүктөрүн жана процессестердин калптануусун билет.

Аткара алат: адистик ишмердигинде психология байланышкан коммуникация тармагындагы билимдерин пайдалана алат, учурдагы социомаданий чөйрөдөгү процесстерди жана тенденцияларды анализдеп аларга психологиялык анализ жүргүзө алат.

Ээ болот: психологиялык билим берүүнүн коммуникация процессинде пайда болгон проблемаларды чечүү, инсандар аралык өз ара мамлени, байланыштарды эффективдүү камсыздоо жана окучууларга жекече мамле кыла алуу көндүмдөрүнө ээ болот.

Баалоо усулдары

Кейс- стади, долбоор, доклад, презентациялоо, тестирлөө, реферат, эссе.

Колдонулуучу адабияттар

1 .Ананьев Б.Г. Педагогические приложения современной психологии / Под ред.И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. –М. -2011.

2. Давыдов В.В. Проблемы развиваюөего обучения. – М.- Педагогика. -2006.

3. Андреева Г.М. Социальная психология. –М. –Владос 2001.

4.Миңбаев К., Закиров А. Психология. – Ош : 2015. 256 бет.

5. Закиров А. Психология боюнча практикум. – Ош, 2015. 320 бет.

6. Социально-психологический практикум. Учеб.метод. пособие. Состовитель А. Закиров. – Ош: 236 с.

Колдонмо куралдар

Илимий-методикалык колдонмолор: колдонмо материалдар (техникалык каражаттар, көрсөтмө куралдар, теникалык приборлор), илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары ж.б.

Окутуунун техникалык каражаттары

Электрондук, маркердик доскалар жана слайддар, компьюторду мультумедияларды пайдаланылат.

Изилдөөчүлүк лабораториялык иштер

-

Дисциплинанын коду

Жалпы илимий цикл.1.5.

Дисциплинаны аталышы

Жогорку билим берүүнүн технологиясы

Дисциплинанын крединин көлөмү

2 кредит

Семестр жана окуу жылы

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

- келечек кесип ээлерин педагогикалык билим берүүнүн жаңы заманбап технологиялары менен тааныштыруу, бул багыттагы билимдерин тереңдетүү жана өз ишмердүүлүгүндө жаңы технологияларды такай өздөштүрүп, сабакты чыгармачылык менен өтүүгө жана өз алдынча өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү.

Дисциплинанын пререквизити

Илимий изилдөөнүн усулдары жана усулияты, билим берүүнүн философиялык көйгөйлөрү.

Дисциплинанын постреквизити

Педагогикалык багыттагы бардык дисциплиналарга негиз болот алат.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

- билет: у чурдагы педагогикалык процесстеги заманбап технологияларды, окуу процесстерин жана проблемаларды билет;

аткара алат: - педагогикалык багыттагы учурдагы проблемаларды анализдөө үчүн теориялык билимдерди колдоно алат; окутуу, тарбиялоо процессинин алкагындагы маалыматтарды топтоп, кайра иштетип, жалпылай алат;

көндүмдөргө ээ болот: педагогика илиминин алкагында ой жүгүртүү маданиятына ээ; педагогикалык жана методикалык проблемаларды карап чыгууда анализдөө методдорун колдонуу көндүмдөрүнө ээ; педагогикалык багыттагы маалыматтарды жалпылоо, кабылдоо ыкмаларына ээ; окутуу – тарбиялоо процесстерине байланыштуу проблемаларды анализдөөдө кесиптик мотивациялоо көндүмдөрүнө ээ;

Баалоо методу

өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар, прак. тапшырмалар, тест, доклад, презентация.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. Мамбетакунов Э, Сияев Т., Педагогиканын негидери.- Бишкек,2008

2. Смирнов С.А., Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии. М., 2000

3. Апышев Б.А. Дидактиканын негиздери Б.2000,

4. ЖОЖдогу инсанга багытталган окутуу. ЖОЖдун окутуучулары \ч\н тренинг модулдар. Т\з: Аликова А.М, Асекова Ж.Д.-2012

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Жалпы илимий цикл.1.6.

Дисциплинаны аталышы

Ишкерчилик баарлашуу

Дисциплинанын крединин көлөмү

4 кредит

Семестр жана окуу жылы

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

Цель дисциплины: формирование у магистрантов теоретических знаний специфики делового общения как составного элемента практики деловой жизни; создание основы для практического применения полученных знаний в области делового общения, взаимодействия, и этикета в организации.

Дисциплинанын пререквизити

История, право, английский язык.

Дисциплинанын постреквизити

Английский язык тесно связан с такими предметами как:история,культурология,философия, социальная психологияи.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

знает: - сущность понятий "деловое общение", "коммуникация", "коммуникативный процесс", "коммуникативное пространство" и современных методологических подходов к их анализу; - основы научных представлений о сущности,

особенностях, специфике и видах коммуникативных технологий в деловом общении; - теорию вербальных и невербальных коммуникаций в профессиональной деятельности; - базовые нормы делового общения; - социокультурные особенности представителей разных народов, специфику их коммуникативной культуры.

умеет: - действовать в ситуации конфликта, преодолевать коммуникативные барьеры, эффективно применять психологические механизмы позитивного воздействия на деловое общение; - осуществлять подготовку и проведение деловых переговоров.

- применять в деловой сфере моральные нормы, использовать технологии общения, демонстрировать способность анализировать конфликтные ситуации и находить рациональные решения в выборе поступков.

-владеет: - навыками эффективных вербальных и невербальных коммуникаций в профессиональной деятельности;

- навыками межцивилизационного, межкультурного диалога; - методами организации документационного обеспечения делового общения, реализации деловой переписки и проведения телефонного разговора;

Баалоо методу

Компьютердик диктант, ТДТ, ЧТ, өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар, лаб жумуштар, прак. тапшырмалар, тест, схема, доклад, презентация.

Колдонулуучу адабияттар

1.New English File ihtemediate St book

2.New English File ihtemediate St book

3. Vlasova l.D.English for evefydab bse.

4.Vlasova l.D.English for evefydab bse.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплин ан ы н к од у

Кесиптик цикл, базалык бөлүк. 2.1.

Дисциплинанын аталышы

Педагогика илиминдеги информациялык технологиялар

ECTS кредити боюнча дисциплинанын көлөмү

3 кредит

Окуу жылы жана с еместри

2019-2020 – окуу жылы, I семестр

Д исциплин ан ы н максаты

Педагогикалык багытта илимий изилдөө ишин жүргүзө алган, ар тараптан өнүккөн, социалдык активдүү, инсандык асыл сапаттарга, жарандык патриоттуулукка, зарыл болгон кесиптик компотенцияларга, маалыматтык булактарга ээ, маданияттуу, келечекте атаандаштыкка туруштук бере алган, кесиптик ишмердүүлүгүндө жана илимий изилдөөлөрүндө заманбап информациялык технологияларды колдоно алган магистр-педагогдорду даярдоо (НББП, М-1).

Дисциплинанын пререквизити

Билим берүүнүн жаңы технологиялары

Дисциплинанын постреквизити

Билим берүүнүн менеджменти

Дисциплинаны окутуудан күтүлүүчү натыйжа

- офисттик жана заманбап программалар менен иштөөнү жана маалыматтарды башкарууну билет;

- заманбап программалык каражаттардын жардамында информацияларды түрдүү формада көрсөтө алат жана публикацияларды, презентацияларды, сайттарды, буклеттерди, илимий макалаларды даярдай алат;

- заманбап компьютердик каражаттарды өз кесиптик ишмердүүлүгүндө, практикасында жана илимий изилдөө иштеринде колдоно алат, ПК нын кошумча түзүлүштөрүн, интерактивдүү досканы иштете алат жана интернеттен керектүү маалыматты бөлүп алат, интернет приложениелерин колдоно алат;

Баалоо методдору

Компьютердик диктант, ТДТ, ЧТ, өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар, лаб жумуштар, прак. тапшырмалар, тест, схема, доклад, презентация.

Колдонулган негизги адабияттын толук аты (2-3 негизгилерин көрсөтүү менен).

1. Леонтев В.П. Интернет 2010: Универсальный справочник - М.: Олма медиа групп, 2010. 800 с.

2. Зулпукарова Д.И, Жакыпбекова А.Т. «Информатика» Ош – 2018. 156 б.

3. Информационные технологии: Основы работы с программными средствами и информационными ресурсами Интернет: Практикум / Сост. Захаров В.П., Арбатская О.А.; Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб.: СПбГУКИ, 2015. – 24 с.

Т ехник алык зилдөөчүлүк, компьютер дик каражаттардын колдонулушу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лаборатор иялык жумуштар /проект ер

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, базалык бөлүк. 2.2.

Дисциплинаны аталышы

Билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы

Дисциплинанын крединин көлөмү

4 кредит

Семестр жана окуу жылы

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

-келечек кесип ээлерин жогорку кесиптик билим берүүнүн зарылдыктары, максаты, милдети, билим берүүнүн баскычтары, баскычтуу билим берүүнүн дүйнөлүк практикалары,студентке багыттап окутуунун мааниси,есипти билим берүүнүн приниптери,кесипкөйдүн личностук модели, окутуунун, тарбиялоонун усулдары, приниптери, технологиялары тууралуу билимдердерин бекемдөө.

Дисциплинанын пререквизити

Билим берүүнүн заманбап көйгөйлөрү, билим берүүнүн психологиясы, билим берүүнүн заманбап технологиялары.

Дисциплинанын постреквизити

Педагогика дисциплиналары боюнча изилдөө процесстери, Жалпы билим берүүчү мектептердеги личностор аралык өз ара байланышуунун педагогикасы.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

- билим - эки баскычтуу билим берүүнүн закон ченемдүүлүктөрүн, жогорку кесиптик билим берүүнү уюштуруу жолдорун, максатын, окутуу формаларын уюштурууну;

-аткара алат: студенттердин илимий изилдөө иштерин уюштурууну, окуу ишмердүүлүгүн контролдоо системасын, өз алдынча иштерди башкарууну, студенттердин психологиялык өзгөчөлүктөрүн аныктоону;

-колдоно алат: мугалимдин психолого-педагогикалык, коммуникативдик компетенттүүлүгүн, өз ара баарлашууда кездешкен тоскоолдуктарды жоюуну, студенттердин окуу-таанып билүү ишмердүүлүгүн башкарууну;

Баалоо методу

тесттик суроолордун баракчасы, оозеки сурамжылоо.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М., Педагогика. - 1986.

2. Миңбаев К., Закиров А. Психология . – Ош ., 2015 .

3. Закиров А. Психология боюнча практикум. – Ош. 2015.

4. Ильясов И.И. Структура и процесс учения - М., Педагогика. - 1976.

Комплексная программа Минобразования России “Помощь”. - ⁄ Ред.изд. центр “Помощь”. - М.- 1995. - Ред. А.А. Тюков.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, базалык бөлүк. 2.3.

Дисциплинаны аталышы

Педагогика дисциплиналары боюнча изилдөө процесстери

Дисциплинанын крединин көлөмү

4 кредит

Семестр жана окуу жылы

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

- педагогикалык багыттагы маселелердин жалпы өнүгүү процесстерин окуп-үйрөнүү жана өз алдынча илимий – теориялык талдоо жүргүзүүгө, пикирин билдирүүгө жана керектүү элементтерин ишмердүүлүгүндө колдоно алуусуна жетишүүсүн көздөйт. О.э.педагогикалык жаңы фактыларга, ойлорго, идеяларга, ой-жүгүртүүнү үйрөнүшөт. Алган педагогикалык билиминин негизинде логикалык ой жүгүртүү, илимий талдоо жүргүзө билүү, билиминин эффективдүүлүгүн жогорулатуу маселелери боюнча педагогикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, өз сунуштарын далилдүү айтууга үйрөнүшөт.

Дисциплинанын пререквизити

Билим берүүнүн заманбап көйгөйлөрү, Педагогика илиминдеги маалыматтык технологиялар

Дисциплинанын постреквизити

Коопсуз билим берүү чөйрөсүн калыптандыруу, Үй бүлө педагогикасы жана психологиясы.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

Билет: Көрсөтүлгөн дисциплинаны өздөштүрүү педагогикалык жана илимий- изилдөөчүлүк тажрыйбны өтөө үчүн жана жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга даярдык көрүүгө негиз боло алат:

Өз алдынча жаны илим изилдөө методдорун өздөштүрүүнү жана кесиптик ишмердүүлүгүнүн илимий профилин өзгөртө алууну билет.

Жасай алат:

Өз алдынча жаны илимий изилдөө жүргүзүүдө, илимий-педагогикалык изилдөөлөрдү жана кесиптик ишмердүүлүктө эксперименталдык жана теоретикалык методдорду колдоно алат.

Көндүмүнө ээ болот:

Өз алдынча жаны илимий изилдөө жүргүзүү билүү, илимий-педагогикалык изилдөөлөрдү жана кесиптик ишмердүүлүктө багытын алмаштырууда жана өгөртүүдө эксперименталдык жана теоретикалык методдорду колдоно көндүмдөрүнө ээ болот.

Баалоо методу

Мээ чабуулу, дискуссия, диспуттар, ангеме-лекциялар, окутуунун интерактивдүү ыкмалары.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. Афанасьев В.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы научного исследования. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Научная школа: Московский городской пед.университет ( г.Москва) Год: 2019.

2. Байбородова Л.В., Чернявская А.П. Методология и методы научного исследования 2-е изд. Учебное пособие для баклавриата и магистратуры. Ярославль. 2019.

3. Дрещинский В.А. Методолгия научного исследования. 2-е издание. Учебник для бакалавриатамагитсратуры. Санкт-Петербург. 2019

4. Мокий В.С., Лукьянова Т.А. Методология научных исследований.Трансдициплинарные подходы и методы: учебн.пособие для бакавриата и магистратуры. М.: -Издательство Юрайт, 2019.

5. Борытко Н.М. и др. Методология и методы психолого-педагогических исследований. – М., 2009. –320с.

6. Волков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Успехи высшего образования в динамично развивающихся странах (доклад по исследованиям ЮНЕСКО) «Зона европейского высшего образования» – Болонская декларация. Высшее образование: повестка 2008 – 2016.

7. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: учеб.пособие М.,2008. – 400 с.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, базалык бөлүк. 2.4.

Дисциплинаны аталышы

Билим берүүдөгү менеджмент

Дисциплинанын крединин көлөмү

3 кредит

Семестр жана окуу жылы

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

- состоит в освоении научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного использования производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики, исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью образования в современном мире, его влиянием на темпы экономического роста, взаимосвязей с политическими, общественными и экономическими институтами современного постиндустриального общества.

Дисциплинанын пререквизити

Педагогика илиминдеги информациялык технологиялар.

Дисциплинанын постреквизити

Коопсуз билим берүү чөйрөсүн калыптандыруу, Билим берүүдөгү социалдык – педагогикалык ишмердүүлүк.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

Знать:

– пути преодоления кризиса в системе образования и создания нового экономического механизма управления учебными заведениями;

– показатели оценки качества образования;

– современные научные достижения в экономике образования;

– новый хозяйственный механизм руководства образовательными учреждениями;

– перспективные технологии финансирования сферы образования, способы расширения дополнительных платных образовательных услуг.

Уметь:

– экономически анализировать свой труд и его результаты;

– оценивать экономические процессы в стране и в отрасли образования;

– управлять трудовым процессом в учебном заведении;

– рассчитывать оплату труда работников учебных заведений.

Баалоо методу

Компьютердик диктант, ТДТ, ЧТ, өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар, лаб жумуштар, прак. тапшырмалар, тест, схема, доклад, презентация.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. А.Ю.Кальянов, Е.Н.Басовская.- Экономика образования Тула: Изд-во Тул.гос.пед,2012

2. Социальный менеджмент. А.Ю.Кальянов, Е.Н.Басовская.-2002

3.М.Макашева, И.О. Калинникова. М.,2002

4.Информационный маркетинг.Е.Л.Богданова Спб.2000

5. Социальный менеджмент. А.Ю.Кальянов, Е.Н.Басовская.-2002

6.М.Макашева, И.О. Калинникова.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

Лабораториялык жумуштар компьютердик программаларды, электрондук материалдарды, интерактивдүү досканы колдонуу менен өтүлөт.

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, базалык бөлүк. 2.5 .

Дисциплинанын аталышы

Коопсуз билим берүү чөйрөсүн калыптандыруу

ЕСТ S кредити боюнча дисциплинанын көлөмү

2 кредит

Окуу жылы жана семестри

2019-2020-окуу жылы. 3-семестр

Дисциплинанын максаты

- келечек адистерине дүйнөлүк жана ата-мекен аалымдарынын поликультуралык билим берүү багытындагы ой жүгүртүүлөрүн, анын проблемасы жана келечеги, философиялык-педагогикалык компетенциясын кеңейтүү, ишмердиктин ар кандай жагдайын таап, ага жол издөөгө жетиштирүү. Дисциплинанын мазмунуна ылайык жумушчу программада курсту өздөштүүрүсүнүн жыйынтыктарында студенттердин билимине, билгичтигине, көндүмдөрүнө талаптар коюлат. Ал максаттар адисттик үчүн дисциплина боюнча окуу программасынын талаптарына дал келүүсү абзел.

Дисциплинанын пререквизити

Поликультуралык билим берүүнүн негиздерин терең түшүнүү үчүн мектеп программасы боюнча базалык билими болушу зарыл, алар: кыргызстан тарыхы, дүйнө тарыхы, мекен таануу, маданият, ж.б. дисциплиналар.

Дисциплинанын постреквизити

Көп маданияттуу билим берүүнүн негиздери

Дисциплинаны окутуунун натыйжалары (ОН)

- билет: келечек адистерине дүйнөлүк жана ата-мекен аалымдарынын поликультуралык билим берүү багытындагы ой жүгүртүүлөрүн, анын проблемасын жана келечегин;

-аткара алат: философиялык-педагогикалык компетенциясын кеңейтүү, ишмердиктин ар кандай жагдайын таап, ага жол издөөнү;

-колдоно алат:- изилдөө маселелерин оригиналдуу чечүү үчүн өзүнүн жекечекреактивдүү (чыгармачылык) жөндөмдүүлүктөрүн пайдаланууга даяр.

Баалоо методу

тесттик суроолордун баракчасы, оозеки сурамжылоо.

Колдонулган негизги адабияттар

1. Бессарабова И.С. История мультикультурного движения в американском образовании //Ученые записки. №2(36).2008.С. 24.

2. Гаганова О.К. поликультурное образование и США: теоретические основы и содержание. Интернет-ресурс:URL:http: //portalis.ru.

3. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учеб. для магистров. 2-е изд. Перераб.и доп. М.: юрайт, 2013. С. 114.

4. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: с. 131.

Техникалык-изилдөө-чүлүк, компьютердик каражаттардын колдонулушу

Заманбап окутуу технологиялары: компьютердик каражаттар колдонулат.

Практикалык жана семинардык сабактар

Түрдүү интерактивдүү методдордун негизинде слайддар, видеороликтер түзүлүп, компьютердин жардамында презентация жасалат жана алардын электрондук варианттары даярдалат.

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, вариативдүү бөлүк 2.6.

Дисциплинаны аталышы

Үй бүлө педагогикасы жана психологиясы

Дисциплинанын крединин көлөмү

4 кредит

Семестр жана окуу жылы

2-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

- кесип ээлерин үй-бүлө, анын типтери, үй-бүлөдөгү ата бала алакасы,кыз уулдарды тарбиялоодогу кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрү, ата-энелердин милдеттери, азыркы учурдагы үй-бүлөдөгү чыр чатактар, келип чыгуу себептери, жоюу жолдору, ата-энелерге, мектеп окучуларына психологиялык жардам берүүнүн зарылдыктары жана психологиялык консультация берүүнүн принциптерин сактоо тууралуу маалыматтарга ээ кылуу.

Дисциплинанын пререквизити

Билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы, Билим берүүнүн психологиясы.

Дисциплинанын постреквизити

Мектеп окуучуларынын личностук психологиясы, Жалпы билим берүүчү мектептердеги личностор аралык өз ара байланышуунун педагогикасы.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

-билет- үй-бүлө, анын типтери, үй-бүлөдөгү ата бала алакасы,кыз уулдарды тарбиялоодогу кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрү;

- аткара алат- азыркы учурдагы үй-бүлөдөгү чыр чатактарды аныктап, келип чыгуу себептерин белгилеп, жоюу жолдорун;

-колдоно алат - ата-энелерге, мектеп окучуларына,психлогиялык, педагогикалык жардамга муктаж жарандарга психологиялык жардам берүүнүн зарылдыктары жана психологиялык консультация берүүнүн принциптерин сактоо тууралуу маалыматтарды;

Баалоо методу

Тесттер,жеке практикалык тапшырмалар, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования.Под.ред.Силяевой Е.Г.,-М,2011.

2. Бочарова В.Г. Социальное воспитание учащихся. М, 2001.

3.Липсого И.А.,Сикорсий Л.Е., Семейное воспитание” М,-2013

4.А.Алимбеков “Кыргыз этнопедагогикасы” Б.-2015

Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. М, 2008.

Стельмахович М.Н. Народная педагогика. Киев – 2008.

Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. -М.,2009.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, вариативдүү бөлүк 2.7.

Дисциплинаны аталышы

Мектеп окуучуларынын личностук психологиясы

Дисциплинанын крединин көлөмү

4 кредит

Семестр жана окуу жылы

2-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

-келечек кесип ээлерин мектеп жашындагы балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карап бөлүнүү этаптары, өсүү өзгөчөлүктөрү, жетилүү мезгили, жашоо шарты, күндөлүк режими,баланын кыймылы жана эмгектенүүсү жөнүндөгү билимдер менен камсыздоо.

Дисциплинанын пререквизити

Билим берүүнүн психологиясы, Үй бүлөө педагогикасы жана психологиясы

Дисциплинанын постреквизити

Жалпы билим берүүчү мектептердеги личностор аралык өз ара байланышуунун педагогикасы.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

- билет : мектеп курагындагы балдардын өзгөчөлүктөрүн, жетинчек жана өспүрүм курактын айырмачылыктарын;

- аткара алат: баланын кыймылы, эмгектенүү жана мектеп жашындагы балдардын болжолдуу күн тартибин түзүүнү;

-колдоно алат: өз ишмердүүлүгүндө балдардын личностук өзгөчөлүктөрүнө карап аяр мамиле жасоо менен бирге туура, сергек жашоосун уюштуруп берүүнү;

Баалоо методу

Тесттер,жеке практикалык тапшырмалар, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1.Кон И.С. Социология личности. - М. - 1969.

2.Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., “Политиздат”. - 1975. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М., Педагогика. - 1986.

3.Миңбаев К., Закиров А. Психология . – Ош ., 2015 .

4.Закиров А. Психология боюнча практикум. – Ош. 2015.

5.Ильясов И.И. Структура и процесс учения - М., Педагогика. - 1976.

Комплексная программа Минобразования России “Помощь”. - ⁄ Ред.и

6. Волков, Б.С. Конфликтология: учебное пособие для магистрантов вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - 4-е

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, вариативдүү бөлүк 2.8.

Дисциплинаны аталышы

Жалпы билим берүүчү мектептердеги личностор аралык өз ара байланышуунун педагогикасы

Дисциплинанын крединин көлөмү

6 кредит

Семестр жана окуу жылы

1-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

- келечек кесип ээлерин жалпы билим берүүчү орто мектептердеги балдардын курактык өзгөчөлүктөрү, алардын өз ара байланышуу жолдору, мектеп окуучуларынын кризистик мезгилдери, мектептеги ар кандай чыр чатактын келип чыгуу себептери, алдын алуунун жолдору жана мектеп окуучуларынын ортосундагы өз ара байланышуунун жолдору менен тааныштыруу жана билимдерин бекемдөө.

Дисциплинанын пререквизити

Мектеп окуучуларынын личностук психологиясы, үй бүлө педагогикасы жана психологиясы.

Дисциплинанын постреквизити

Билим берүүдөгү социалдык – педагогикалык ишмердүүлүк.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

- билет: келечек кесип ээлерин жалпы билим берүүчү орто мектептердеги балдардын курактык өзгөчөлүктөрү, алардын өз ара байланышуу жолдору, мектеп окуучуларынын кризистик мезгилдерин;

- аткара алат: мектептеги ар кандай чыр чатактын келип чыгуу себептери, аларды алдын алуунун жолдору;

-колдоно алат: мектеп окуучуларынын ортосундагы өз ара байланышуунун жолдору, балдардын куратык өзгөчөлүктөрүнө карап мамиле жасоо менен мектептеги ар түрдүү кырдаалдарды эске алуу жана тармак боюнча билимдерин бекемдөө;

Баалоо методу

тесттик суроолордун баракчасы, оозеки сурамжылоо, практикалык көнүгүүлөр үчүн текстердин топтому.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1.Гришина Н. В. Психология конфликта. С. - Петербург: Питер, 2004.

2. Дедов Н. П. Социальная конфликтология. М.: 2002.

3. Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология : социальные конфликты : учеб.пособие / Т. Н. Кильмашкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

4.Ананьев Б.Г. Педагогические приложения современной психологии - Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - ⁄ Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис.- М.- 1981.

5.Беличева С.А. Основы превентивной психологии. – М.: Редакционно-издательский цент Консорциума «Социальное здоровье России».- 1994.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, вариативдүү бөлүк 2.9.

Дисциплинаны аталышы

Билим берүүдөгү социалдык – педагогикалык ишмердүүлүк

Дисциплинанын крединин көлөмү

4 кредит

Семестр жана окуу жылы

2-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

- Ар түрдүү катмарлардын баланын инсан катары калыптанышына берген туура багыты б.а.социалдык педагогикалык тарбиянын зарылдыгын түшүнүү менен социалдык педагогикалык ишмердүүлүктүн маанисин, максатын, милдетин аныктай билүү жана инсандын турмушта өз ордун табуусунун жаңы жолдорун көрсөтүү менен бирге турмуштук ар түрдүү ситуациялардан чыгуунун ыктарына үйрөтүү.

Дисциплинанын пререквизити

Үй бүлө педагогикасы, Жалпы билим берүүчү мектептердеги личностор аралык өз ара байланышуунун педагогикасы

Дисциплинанын постреквизити

Билим берүүдөгү бардык педагогикалык багыттагы дисциплиналарга негиз боло алат.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

- билет: балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жана окуу планына ылайык өзүнүн сабактарын окутууну пландоону, социалдык педагогикалык тарбиянын зарылдыгын түшүнүү менен социалдык педагогикалык ишмердүүлүктүн маанисин, максатын, милдетин аныктай билүү;

-аткара алат: билим берүү программасын, окуу-методикалык камсыздоону тандоо жана аларды педагогикалык рефлексиянын негизинде конкреттүү билим берүү процессинин шартына ылайыкташтыруу адаптациялоо (жергиликтүү шарт, балдардын өзгөчөлүктөрү), социалдык жана эмоционалдык өнүгүүдө ар бир баланын талаптарын эске алуу менен анын күчтүү жана алсыз жактарына таянып балдар менен жекеликте өз ара кызматташууга жөндөмдүү;

колдоно алат: билим берүү проессинде ар түрдүү соиалды катмарлар менен тил табышып иштөөнү, инсандын турмушта өз ордун табуусунун жаңы жолдорун көрсөтүү менен бирге турмуштук ар түрдүү ситуациялардан чыгуунун ыктарына үйрөтүү;

Баалоо методу

тесттик суроолордун баракчасы, оозеки сурамжылоо, практикалык көнүгүүлөр үчүн текстердин топтому.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1.К.Акматов.Социалдык педагогдун китеби- Бишкек,2018

2.Василькова Ю. В, Василькова Т.А.Социальная педагогика. М, 2006.

3..Ильин Е.Н. Общие проблемы воспитания школьников. - М.,2009

4.Мир детства. Младший школьник. М.,2011

5.Методика воспитательной работы. Под ред. В.М. Коротова. - М.,2010

6.Педагогика. Сост. Сластенин В.А. и др. – М., 2008

7.Педагогика. Сост. Баранов С.П. и др. - М.,2010

8.Педагогика. Сост. Харламов И.Ф.-М.,2011

9.Леднев В.С. Содержание общего среднего образования. Проблемы и структуры. М., 2010

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, КПВ. 2.10. (дене тарбия)

Дисциплинаны аталышы

Спорт генетикасы

Дисциплинанын крединин көлөмү

5 кредит

Семестр жана окуу жылы

3-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

формирование углубленных теоретических знаний и практических навыков и умений по вопросам спортивного отбора, выявления спортивной одаренности и прогнозирования спортивной успешности с позиций морфогенетического анализа.

Дисциплинанын пререквизити

Физиология человека, спортивная медицина.

Дисциплинанын постреквизити

Спорттун теориялык жана методикалык негиздери, Дене тарбия жаатындагы атайын изилдөө методдору.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

«Спортивная генетика» студент должен знать: базовые представления и общие закономерности наследования и изменчивости функциональных возможностей и физических качеств организма; методы генетического анализа и прогнозирования спортивной успешности.

в результате освоения учебной дисциплины «Спортивная генетика» студент должен уметь: осуществлять морфогенетические исследования на организменном уровне и давать их оценку; использовать знания фундаментальных основ и методов спортивной генетики в оценке уровня физического развития организма, прогнозирования спортивной результативности и спортивной одаренности к тому или иному виду спортивной деятельности. В результате освоения учебной дисциплины «Спортивная генетика» студент должен владеть: морфогенетическими методами исследования на организменном уровне; фундаментальными знаниями и методами спортивной генетики для оценки уровня физического развития организма, прогнозирования спортивной результативности и предрасположенности к тому или иному виду спортивной деятельности.

Баалоо методу

Устный опрос,тест, реферат.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. Ватти К.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим занятиям по генетике / Под ред. профессора М.Е. Лобышева.– М.: Просвещение, 1972. 2. Дубинин Н.П. Общая генетика. – М.: Наука, 1986. 3. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2003. 4. Инге-Ветчомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Высшая школа, 1989. 5. Приходченко Н.Н., Шкурат Т.П.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, КПВ.2.10. (дене тарбия)

Дисциплинаны аталышы

Спорттун теориялык методикалык негиздери

Дисциплинанын крединин көлөмү

5 кредит

Семестр жана окуу жылы

3-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

-Коомго ылайык ден соолугу чың, ар тараптан өнүккөн, аң сезими жогору, акыл эстүү, эмгекке жана Мекенди коргоого даяр жаштарды тарбиялап билим берүү. Келечекте спортсмендерди мелдешке даярдоодо, машыктырууда көндүмдөргө,билимге, билгичтикке ээ болгон жана ар түрдүү мелдештерди өткөрүүгө салым кошо билген, спорттун түрлөрү боюнча көнүгүүлөрдүн техникаларын колдоно билген, жаңы тенологияларды пайдалана алган жаш муундарды тарбиялоочу компетенттүү, жогорку билимдүү магистр-педагог адистерди даярдоо.

Дисциплинанын пререквизити

Жогорку билим берүүнүн технологиясы

Дисциплинанын постреквизити

Дене тарбия жаатындагы атайын изилдөө методдору

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

билет - спорттун териялык жана методикалык негиздерин;

аткара алат - спортсмендерди мелдешке даярдоодо, машыктырууда көндүмдөргө,билимге, билгичтикке ээ болгон жана ар түрдүү мелдештерди өткөрүүгө салым кошууну;

колдоно алат - ар түрдүү багыттагы мелдештерди өткөрүүдө иш кагаздарын даярдоону, калыстык кылууну;

Баалоо методу

тесттер, нормативдик актылар, практикалык тапшырмалар.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1.С.Н.Андреев.Играй футбол.М, 1999

2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, 2003

3. Голомазов В.С. Теоретические основы и методика контроля технического мастерства. М.1994

4. Губа П.В. Основы распознования раннего спортивного таланта. М, 2003

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, КПВ. 2.10. ( башталгыч билим берүү)

Дисциплинанын аталышы

Көп маданияттуу билим берүүнүн негиздери

Дисциплинанын крединин көлөмү

5 кредит

Семестр жана окуу жылы

3-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

Предметти окутуунун негизги максаты болуп келечек адистерине дүйнөлүк жана ата-мекен аалымдарынын поликультуралык билим берүү багытындагы ой жүгүртүүлөрүн, анын проблемасы жана келечеги, философиялык-педагогикалык компетенциясын кеңейтүү, ишмердиктин ар кандай жагдайын таап, ага жол издөөгө жетиштирүү. Дисциплинанын мазмунуна ылайык жумушчу программада курсту өздөштүүрүсүнүн жыйынтыктарында студенттердин билимине, билгичтигине, көндүмдөрүнө талаптар коюлат. Ал максаттар адисттик үчүн дисциплина боюнча окуу программасынын талаптарына дал келүүсү абзе

НББПдагы орду,

Кред/ семестри

Поликультуралык билим берүүнүн негиздери предметинде улуттар аралык ар тараптуу маданият таануучулук багытында таалим берилет. Билим берүүдө компетенция дисциплинаны өздөштүрүүнүн жыйынтыгындалилдөөгө тийиш.

Дисциплинанын пререквизити

Поликультуралык билим берүүнүн негиздерин терең түшүнүү үчүн мектеп программасы боюнча базалык билими болушу зарыл, алар: кыргызстан тарыхы, дүйнө тарыхы, мекен таануу, маданият, ж.б. дисциплиналар.

Дисциплинанын постреквизити

Курстун негизги шарты башка курстарды окуп үйрөнүүгө колдонулат. Мекен таануу, эл аралык байланыштар концепциясы, философия, логика, политология, социология, кесиптик этика, культурология ж.б.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

- билгичтик:

· Чоң көлөмдөгү маалымат менен иштей алат заманбап маалыматтык жана инновациялык технологияларды кесиптик ишмердикте адистештирилген программаларды камсыздоого жана колдонууга жөндөмдүү ;

· Изилдөө маселелерин оригиналдуу чечүү үчүн өзүнүн жекечекреактивдүү (чыгармачылык) жөндөмдүүлүктөрүн пайдаланууга даяр;

- көндүмдөргө ээ болуу

· Көп маданияттуу билим берүү чөйрөсүндө көп маданияттуу билим берүүнүн жана тарбиялоонун принциптерин, усулдарын иштеп чыгууга, ар кандай топтор (ата-энелер,кесиптештер, өнөктөштөр ж.б.) менен алардын курактык өзгөчөлүгүн, маданиятын эске албастан мамилелешүүгө, коюлган маселелерди чечүүдө маалымат жана байланыш технологияларын, жергиликтүү СМИни колдонуу иш аракетин жүргүзүүгө даяр. Педагогикалык билимдердин биримдигин, натыйжаларын поликультуралык ой жүгүртүүчү жыйынтыкка алып чыга алат;

Баалоо методу

тесттик суроолор, оозеки сурамжылоо, жекече тапшырмалар

Пайдаланылган негизги адабияттар

1.Бессарабова И.С. История мультикультурного движения в американском образовании //Ученые записки. №2(36).2008.С. 24.

2.Гаганова О.К. поликультурное образование и США: теоретические основы и содержание. Интернет-ресурс:URL:http: //portalis.ru.

3.Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учеб. для магистров. 2-е изд. Перераб.и доп. М.: юрайт, 2013. С. 114.

4.Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: с. 131.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Заманбап окутуу технологиялары: компьютердик каражаттар колдонулат.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, КПВ. 2.10. (башталгыч билим берүү)

Дисциплинаны аталышы

Мугалимдин кеп маданияты

Дисциплинанын крединин көлөмү

5 кредит

Семестр жана окуу жылы

3-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

-келечекте адабий тилдин нормасында сүйлөгөн, үн уккулуктуулугунун таасирин өз ишмердүүлүгүндө колдоно алган, кеп маданиятынын талаптарын ( тон, дикция ж.б.) так аткарууга үйрөтүү;

Дисциплинанын пререквизити

Жогорку билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы

Дисциплинанын постреквизити

Педагогикалык ишмердүүлүктү калыптандыруучу бардык дисиплиналарга негиз боло алат.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

билет- педагогикалык ишмердүүлүктө кеп маданиятынын ордун, ролун;

-аткара алат- окуучулардын кебиндеги кемчиликтерди аныктап, алардын дикциясын, үнүнүн тембрин калыбына келтирүү;

-колдоно алат- кеп маданиятынын калыптандыруунун, сактоонун бардык элементтерин;

Баалоо методу

тесттик суроолордун баракчасы, оозеки сурамжылоо, практикалык көнүгүүлөр үчүн текстердин топтому.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. С. Ж. Мусаев. Кеп маданиятынын маселелери. Бишкек, 1993.

2. В. М. Залепо. Деловая риторика. Бишкек, 2001.

3. Мастерство устной речи. Пособие для учителя.,2012

4.Айтманбетов.А.,Аширбаев Т. «Кеп маданияты».2015

5. Мусаев С.Ж. «Кеп маданиятынын маселелери» Бишкек 1993

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

-

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл, КПВ 2.11. (башталгыч билим берүү)

Дисциплинаны аталышы

Интернет маркетинг

Дисциплинанын крединин көлөмү

5 кредит

Семестр жана окуу жылы

4-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

- состоит в освоении научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного использования производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики, исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью образования в современном мире, его влиянием на темпы экономического роста, взаимосвязей с политическими, общественными и экономическими институтами современного постиндустриального общества.

Дисциплинанын пререквизити

Педагогика илиминдеги информациялык технологиялар.

Дисциплинанын постреквизити

Коопсуз билим берүү чөйрөсүн калыптандыруу, Билим берүүдөгү социалдык – педагогикалык ишмердүүлүк.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

Знать:

– пути преодоления кризиса в системе образования и создания нового экономического механизма управления учебными заведениями;

– показатели оценки качества образования;

– современные научные достижения в экономике образования;

– новый хозяйственный механизм руководства образовательными учреждениями;

– перспективные технологии финансирования сферы образования, способы расширения дополнительных платных образовательных услуг.

Уметь:

– экономически анализировать свой труд и его результаты;

– оценивать экономические процессы в стране и в отрасли образования;

– управлять трудовым процессом в учебном заведении;

– рассчитывать оплату труда работников учебных заведений.

Баалоо методу

Компьютердик диктант, ТДТ, ЧТ, өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар, лаб жумуштар, прак. тапшырмалар, тест, схема, доклад, презентация.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. А.Ю.Кальянов, Е.Н.Басовская.- Экономика образования Тула: Изд-во Тул.гос.пед,2012

2. Социальный менеджмент. А.Ю.Кальянов, Е.Н.Басовская.-2002

3.М.Макашева, И.О. Калинникова. М.,2002

4.Информационный маркетинг.Е.Л.Богданова Спб.2000

5. Социальный менеджмент. А.Ю.Кальянов, Е.Н.Басовская.-2002

6.М.Макашева, И.О. Калинникова.

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

Лабораториялык жумуштар/проекты

Лабораториялык жумуштар компьютердик программаларды, электрондук материалдарды, интерактивдүү досканы колдонуу менен өтүлөт.

Дисциплинанын коду

Кесиптик цикл,КПВ.2.11. (дене тарбия)

Дисциплинаны аталышы

Дене тарбия жана спорт жаатындагы атайын изилдөө методдору

Дисциплинанын крединин көлөмү

5 кредит

Семестр жана окуу жылы

4-семестр, 2019-2020-окуу жылы

Дисциплинанын максаты

-келечекте спорттун ар түрдүү багыттары боюнча анализ жүргүзө алган, спорттун түрлөрүн багыттуу өнүктүрүү жана КР дене тарбия жана спорт жаатын чет элдик тажрыйбаларды анализдөө жана колдонуу менен дүйнөлүк аренага чыгара ала турган кесип ээлерин даярдоо.

Дисциплинанын пререквизити

Спорттун теориялык жана методикалык негиздери, Спорттун генетикасы.

Дисциплинанын постреквизити

Дене тарбия жана спорт жаатындагы ар түрдүү багыттагы дисциплиналарга негиз боло алат.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

билет – дене тарбия жана спорт жаатындагы изилдөө методдорун; аткара алат - спортсмендерди мелдешке даярдоодо, машыктырууда көндүмдөргө,билимге, билгичтикке ээ болгон жана ар түрдүү мелдештерди уюштурууну, изилдөөнү, өткөрүүнү;

колдоно алат - ар түрдүү багыттагы мелдештерди иш кагаздарын даярдоо менен өткорүүнү жана мелдештерге калыстык кылып, анализдөөнү;

Баалоо методу

тесттер, нормативдик актылар, практикалык тапшырмалар.

Пайдаланылган негизги адабияттар

1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, 2003

2. Голомазов В.С. Теоретические основы и методика контроля технического мастерства. М.1994

3. Губа П.В. Основы распознования раннего спортивного таланта. М, 2003

Компьютер каражаттарын пайдалануусу

Персоналдык компьютер, проектор, интерактивдүү доска, принтер, электрондук презентациялар, интернет ресурстары.

2.3.5.Практиканын түрлөрүнүн программалары жана аннотациялары

Практиканын аталышы

Башкаруу практикасы

Практиканын максаты

- башкаруу системасын, масштабын жана уюштуруу- укуктук формасын үйрөнүү;

- өндүрүштүк-чарбалык жана финансылык ишмердүүлүгүнүн абалын жана өнүгүү келечегин үйрөнүү;

-ишмердүүлүгүнүн негизги педагогикалык-методикалык көрсөткүчтөрүн үйрөнүү;

- кадрлык курамына анализ жасоо;

- башкаруу жана уюштуруу структурасынын схемасын түзүү;

- аткарган функцияларынын курамын жана мазмунун үйрөнүү;

-башка уюмдар менен өз ара аракеттенүү механизмдерин аныктоо, ишмердүүлүгүн өнүктүрүү боюнча иш- чараларды сунуштоо.

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

ОН-3

ЖИК-5. Озунун кесиптик чойросундогу ишмердуулугун эксперт катары баалоого жондомдуу;

КК-19. Башкаруу системасында чойронун мумкунчулукторун аныктоодо жана башкаруунун сапатын контролдоону камсыз кылуучу жолдорун иштеп чыгууда заманбап технологияларды колдонууга даяр;

КК-21. Практика боюнча же болбосо изилдоочу проекттерди пландаштыруу, изилдоо, ишке ашыруу жана адаптациялоо;

КК-2. Ар түрдүү билим берүү мекемелеринде, түрдүү билим берүү баскычтарында билим беруу процессин ишке ашырууда заманбап усулдарды жана технологияларды колдонууга жондомдуу;

Дисциплинанын НББПгы орду

М3, адистик боюнча алган методикалык билим , билгичтик, көндүмдөрүн практикада колдонуу

Дисциплинанын кыскача мазмуну

Башкаруучулук практикасы магистранттардын башкаруучулук жөндөмдү калыптандырууга аракеттенет; Башкаруучулук системанын жана анын макро жана микро курчоосундагы комплекстүү стратегиялык жана ыкчам методдорун терең анализдеп пайдалануу менен персоналдын потенциалын жана абалын таанып билет; Менеджменттин инновациялык технологияларын пайдалануу менен башкаруучулук процессти жөнгө салууну үйрөнөт; Башкаруучулук системанын өнүгүүсүндөгү адистештирилген мыйзам ченемди жана жалпы жоопкерчиликти алууну үйрөнөт; Башкаруучулук системанын айланасындагы бар болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен проектирлөө жолун топтоштуруу менен аларды анализдеп жана туруктуу өнүгүү үчүн башкаруу сапатынын жогорулоосун камсыз кылат; ЖОЖдогу, колледждеги, орто окуу жайларындагы, мектептеги башкаруучулук структуранын иш планы менен таанышып, аны ишке ашыруунун жолдорун таанып билет; Башкаруу процессинин системалуу пландаштырууну менен коомдук пайдалуу жана өндүрүштүк эмгекти уюштурууну үйрөнөт; Тартиптүүлүк, өз алдынчалуулук, ишти аткара билүүчүлүк, демилгелүүлүк, активдүүлүк негизгиси кесиптик ишмердүүлүк сапаттарын калыптандырат.

Практиканын аталышы

Илимий-педагогикалык

Практиканын максаты

ОКОЖ, ЖОЖдо :

- орто, жогорку кесиптик билим берүүнүн МББС жана окуу планын үйрөнүү;

- окуу дисциплиналарынын программаларын, лекциялар курсун, лабораториялык жана практикалык сабактардын мазмунун өздөштүрүү;

- окуу- методикалык адабияттарды сунушталган дисциплина боюнча программалык жабдылышты үйрөнүү;

-илимий-методикалык иштелмелерди, илимий багыттардын тематикасын, илимий методикалык адабияттарды үйрөнүү;

- билим берүү жана илимий ишмердүүлүктү уюштуруунун формаларын өздөштүрүү;

- педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин тажрыйбалуу педагогдорунун сабактарына катышуу;

- тандалган дисциплина боюнча студенттерге, заманбап практикалык жана семинардык сабактарды өтүү;

- өзүнүн илимий изилдөөсү менен байланышкан тема боюнча практика жетекчисинин катышуусу менен студенттик аудиторияга сабактарды өтүү;

- ОшМУнун бардык илимий-педагогикалык жана уюштуруучулук иштерине катышуу;

Жалпы билим бер үү ч ү , профилдик мектепте:

- Мектептик билим берүүнүн МББС, башталгыч билим берүү жана дене тарбия боюнча предметтик стандарттарды жана окуу планын үйрөнүү;

- башталгыч билим берүү жана дене тарбия предметтери боюнча окуу программаларын өздөштүрүү;

- башталгыч билим берүү жана дене тарбия предметтери боюнча окуу-методикалык адабияттарды, программалык жабдылышты үйрөнүү;

- мектепте окуу-тарбиялоону жана илимий изилдөөнү уюштуруунун формаларын өздөштүрүү;

- окуучуларга адистиги боюнча сабак өтүү;

- өзүнүн илимий изилдөө темасы боюнча практика жетекчисинин көрсөтмөсү менен эксперимент жүргүзүү;

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

ОН-4

КК-1. Билим беруу чойролорунун жаны шарттарын иштеп чыгууда сапат кепилдигин камсыздоочу жанычыл идеяларды сунуштоого жондомдуу;

КК-6. Кесиптик жана инсандык билимин оркундотууну оз алдынча ишке ашырууга жана келечектеги жеке кесиптик мансабын (карьера), билим беруу жолун аныктоого жондомдуу;

СИЖМК-2. Жарандык демократиялык коомдун баалуулуктарын өнүктүрүүгө, социалдык адилеттикти камсыз кылууга багытталган демилгелерди коюууга жана өнүктүрүүгө, дүйнөлүк көз караштагы, социалдык жана инсандык маанидеги көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү;

ЖИК-2. Коз карандысыз жана озунун демилгеси менен жаны билимдерге жана адаттарга ээ болууга жондомдуу;

Дисциплинанын НББПгы орду

М3, практикалык ык-жөндөм

Дисциплинанын кыскача мазмуну

Магистранттарды адистикке даярдоо системасында илимий-педагогикалык практика эң зарыл звено болуп эсептелет. Илимий-педагогикалык дайыма болочоктогу мугалимдердин педагогикалык ык машыгууларын калыптандыруунун фундаменти болуу менен бирге бир эле мезгилде илимий ишти алдыга жылдырууну максат кылат; «Сабак» - бул мугалимдин жалпы жана педагогикалык маданияттын күзгүсү, анын интелектуалдык маданиятынын өлчөмү анын билим көлөмүнүн, маалыматынын көрсөткүчү - деген сөздөрү ар бир практикант үчүн бузулгус эреже болтуруу менен болочоктогу адистердин өз ишине жөнөкөй мамилеси оң жолго коюу; шаардык жана айылдык мектептердин шартында мугалимдин, класс жетекчинин окутуу-тарбиялоо ишмердүүлүктөрүнүн ык машыгууларына ээ болуу; мектептеги ишмердүүлүктөр, педагогикалык коллектив менен таанышуу; мугалимдин, класс жетекчинин, тарбиячынын, коомдук уюмдардын окутуу тарбиялоо процессии системалуу пландаштыруусун үйрөтүү; окуучуларды психологиялык-педагогикалык жактан үйрөнүү (өздүк делолору, медициналык карталары, класс журналы, күндөлүктөрү ж.б.); педагогикалык кеңешменин, предметтик комиссиянын, класс жетекчилердин, башталгыч класстын, дене тарбия мугалимдеринин усулдук бирикмелеринин иштери менен таанышуу; Илимий-педагогикалык практикасын өтүү магистрант академиялык даражасына ээ болуучу магистранттардын окуу планындагы теориялык дициплиналар сыяктуу эле милдеттүү болуп саналат. Илимий-педагогикалык практиканын негизги максаты алган билимдерди бекемдөө жана практикада пайдалануу менен магистранттардын иштеген мекемеси менен ОшМУнун ортосундагы байланыштуу күчөтүү болуп саналат. Илимий-педагогикалык практикасы жогорку квалификациялуу магистранттарды даярдоо процессинин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет жана магистрант-практиканттарды замандын талабына ылайык жаңыча сабак өтүүгө дилгирленип, биргеликте окуучулар, стеденттер менен жакындан иштөө ыкмаларын үйрөтүүнү максат кылат. Илимий-педагогикалык практикасы магистранттардын магистрдик диссертациясын жазуу менен биргеликте эле өзү иштеп жаткан мекемеде окуу процесси мезгилиндеги алган билимдерин кенен пайдалануу менен тажрыйбасын толтурууда зор мааниге ээ.

Практиканын аталышы

Илимий изилдөө

Практиканын максаты

- изилдөө темасы боюнча илимий маалыматтарды топтоо, алардын үстүнөн иштөө, анализдөө жана системалаштыруу;

- тандалган тема боюнча атайын адабияттарды, ата мекендик жана чет элдик басылмаларды үйрөнүү;

- кесиптик маалыматтардын булактарына кирүү ыкмаларын өздөштүрүү (журналдар, сайттар, билим берүү порталдары ж.б.);

- каралуучу тематиканы комплекстүү өздөштүрүү;

- түзүлгөн программа боюнча эксперименталдык изилдөөлөрдү жүргүзүү;

Дисциплинанын окутуунун натыйжалары

ОН-1

ЖИК-1. Өздөштүргөн теорияларды жана концепцияларды жыйноого жана бириктиргенге, дисциплиналар аралык мамилени колдонууга, кесиптик маселелерди чечүүдө аларды колдонуунун чегарасын аныктоого жөндөмдүү;

ЖИК-3. Заманбап усулдарды жана изилдөөнүн техникаларын колдонуп, өз алдынча же болбосо топтун составында илимий изилдөнү жүргүзгөнгө жөндөмдүү;

ИК-3. Чоң көлөмдөгү маалымат менен иштей алат, заманбап маалыматтык жана инновациялык технологияларды кесиптик ишмердикте адистештирилген программаларды камсыздоого жана колдонууга жөндөмдүү;

КК-5. Окуучулардын илимий изилдөө ишине жетекчилик кылууга жөндөмдүү;

КК-8. Изилдөө маселелерин чечүү үчүн маалыматтык жана инновациялык технологияларды, илимий ыкмаларды колдонууга даяр;

КК-9.Илимий изилдөөнү анализдөөгө, системалоого, жыйынтыктарын жалпылоого жана заманбап билим берүүнү өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин чагылдырууга жөндөмдүү;

КК-11. Илимдин заманбап методдорун пайдалануу менен өз алдынча илимий изилдөнү жүзөгө ашырууга даяр;

КК-12. Изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоону жана кесиптик ишмердуулугундо окуу колдонмолору жана метериалдар боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын бириктирүүгө жөндөмдүү;

Дисциплинанын НББПгы орду

М3, практика жана илим изилдөө иштери

Дисциплинанын кыскача мазмуну

Магистранттардын заманбап окутуу-тарбиялоо процессиндеги кездешүүчү проблемалар, Кыргыз республикасынын улуттук билим берүү багыттары, жалпы эле орто, кесиптик, жогорку билим берүүнүн талаптарын ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан педагогикалык, методикалык иш чаралар, ар тараптан өнүккөн жаштарды тарбиялоодо окутуунун, тарбиялоонун заманбап усулдарын колдонуунун ыңгайлуу, ыңгайсыз жактары, ата-энелер менен байланышуунун заманбап формаларын калыптандырууунун зарылчылыктары, билим сапатын камсыздоого терс таасирлерин, тоскоолдуктарды жаратуучу шарттарды аныктоо сыяктуу маселелерди булак катары пайдалануу жөнүндөгү алган теориялык билимдерин практикада (иш жүзүндө) бекемдөө. Китепканаларда, интернет булактарында өзүнүн илимий темасына байланышкан атайын адабияттарды табуу, аларды илимий талдоого алуу аркылуу илимий ишине пайдалануу, магистрдик диссертациясынын темасына байланышкан китеп фонддорун активдүү, үзгүлтүксүз колдонуу менен диссертациялык ишин алдыга жылдыруу. Материалдарды топтоонун жолдорун тактап, маалымат берүүчү менен баарлашып зарыл маалыматтарды алуу.

Практиканын түрлөрү боюнча програмалар.

Практикалар магистратуранын НББППнын негизги бөлүгү болуп эсептелет.Практикалардын түрлөрү магистранттардын кесиптик чеберчиликтерин өнүктүрүүнүн негизги жолдорунун бири жана практиканын төмөндөгүдөй түрлөрү бар:

1.Башкаруу практикасы

2.Илимий-педагогикалык

3.Илимий-изилдөө

1.Түшүндүрмө баракча.

Башкаруучулук практикасы педагогикалык берүү багыты (башталгыч билим берүү, дене тарбия) боюнча магистрлерди даярдоонун негизги билим берүү программасынын милдеттүү бөлүгү болуп эсептелип, магистрлерди профессионалдык-практикалык жана илимий жактан даярдоого түздөн-түз багытталган окутуунун түрүнө кирет. Практика окуу дисциплиналары менен бирдей макамга ээ болуп, магистранттын билим траекториясынын түзүмүнө кирет. Жыйынтыгында магистрант башкаруу жана башкаруучулук чечимдерди кабыл алуу боюнча ББКга ээ болот.

2. Башкаруу практикасынын максаты:

- башкаруу системасын, масштабын жана уюштуруу- укуктук формасын үйрөнүү;

- өндүрүштүк-чарбалык жана финансылык ишмердүүлүгүнүн абалын жана өнүгүү келечегин үйрөнүү;

-ишмердүүлүгүнүн негизги педагогикалык-методикалык көрсөткүчтөрүн үйрөнүү;

- кадрлык курамына анализ жасоо;

- башкаруу жана уюштуруу структурасынын схемасын түзүү;

- аткарган функцияларынын курамын жана мазмунун үйрөнүү;

-башка уюмдар менен өз ара аракеттенүү механизмдерин аныктоо, ишмердүүлүгүн өнүктүрүү боюнча иш- чараларды сунуштоо.

3.БПнын мөөнөтү: 6 жума

4.БПнын орду: ОшМУнун БМЧББПП жана ДТСТМ кафедралары, магистрант иштеген уюм (мекеме).

5.БПнын жыйынтыгын аттестациялоону ЖОЖдогу практика жетекчиси жүргүзүп, уюмдагы ( мекемедеги) практика жетекчисинин магистрантка берген мүнөздөмөсүн эске алуу менен баа коет.

6.БПнын күндөлүгүнө төмөнкүлөр тиркелет

- факультеттин (кафедранын) же мектептин башкаруу структурасынын схемасы;

- факультеттин, (кафедранын) ( билим берүү программалары, лабораториялар);

- башкаруу жана анын компоненттери боюнча иш-чаранын сценарийлери;

- мектептин же кафедранын иш планы.

1.Түшүндүрмө баракча.

Илимий-педагогикалык практикасы педагогикалык берүү багыты (башталгыч билим берүү, дене тарбия) боюнча магистрлерди даярдоонун негизги билим берүү программасынын милдеттүү бөлүгү болуп эсептелип, магистрлерди профессионалдык-практикалык жана илимий жактан даярдоого түздөн-түз багытталган окутуунун түрүнө кирет. Практика окуу дисциплиналары менен бирдей макамга ээ болуп, магистранттын билим траекториясынын түзүмүнө кирет.

2. Илимий-педагогикалык практикасынын максаты:

ОКОЖ, ЖОЖдо :

- орто, жогорку кесиптик билим берүүнүн МББС жана окуу планын үйрөнүү;

- окуу дисциплиналарынын программаларын, лекциялар курсун, лабораториялык жана практикалык сабактардын мазмунун өздөштүрүү;

- окуу- методикалык адабияттарды сунушталган дисциплина боюнча программалык жабдылышты үйрөнүү;

-илимий-методикалык иштелмелерди, илимий багыттардын тематикасын, илимий методикалык адабияттарды үйрөнүү;

- билим берүү жана илимий ишмердүүлүктү уюштуруунун формаларын өздөштүрүү;

- педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин тажрыйбалуу педагогдорунун сабактарына катышуу;

- тандалган дисциплина боюнча студенттерге, заманбап практикалык жана семинардык сабактарды өтүү;

- өзүнүн илимий изилдөөсү менен байланышкан тема боюнча практика жетекчисинин катышуусу менен студенттик аудиторияга сабактарды өтүү;

- ОшМУнун бардык илимий-педагогикалык жана уюштуруучулук иштерине катышуу;

Жалпы билим бер үү ч ү , профилдик мектепте:

- Мектептик билим берүүнүн МББС, башталгыч билим берүү жана дене тарбия боюнча предметтик стандарттарды жана окуу планын үйрөнүү;

- башталгыч билим берүү жана дене тарбия предметтери боюнча окуу программаларын өздөштүрүү;

- башталгыч билим берүү жана дене тарбия предметтери боюнча окуу-методикалык адабияттарды, программалык жабдылышты үйрөнүү;

- мектепте окуу-тарбиялоону жана илимий изилдөөнү уюштуруунун формаларын өздөштүрүү;

- окуучуларга адистиги боюнча сабак өтүү;

- өзүнүн илимий изилдөө темасы боюнча практика жетекчисинин көрсөтмөсү менен эксперимент жүргүзүү;

3.ИППнын мөөнөтү: 5 жума

4.ИППнын орду: ОшМУнун БМЧББПП жана ДТСТМ кафедралары, магистрант иштеген уюм (мекеме).

5.ИППнын жыйынтыгы боюнча аттестациялоо ЖОЖдогу практика жетекчиси тарабынан жүргүзүлүп уюмдан (мекемеден) жетекчинин расмий пикирин жана баасын эске алуу менен практиканын жыйынтык баасы коюлат.

6 .ИППнын күндөлүгүнө төмөнкүлөр тиркелет:

- лекциялык 1(бир) сабактын иштелмеси жана түрдүү окуу дисциплиналары боюнча 2(эки) практикалык сабактын планы;

- магистрант өткөн сабактарга практика жетекчисинин анализи;

- магистрант катышкан сабактардын анализи;

1.Түшүндүрмө баракча.

Илимий-изилдөө практикасы педагогикалык берүү багыты (башталгыч билим берүү, дене тарбия) боюнча магистрлерди даярдоонун негизги билим берүү программасынын милдеттүү бөлүгү болуп эсептелип, магистрлерди профессионалдык-практикалык жана илимий жактан даярдоого түздөн-түз багытталган окутуунун түрүнө кирет. Практика окуу дисциплиналары менен бирдей макамга ээ болуп, магистранттын билим траекториясынын түзүмүнө кирет.

2. Илимий-изилдөө практикасынын максаты:

- изилдөө темасы боюнча илимий маалыматтарды топтоо, алардын үстүнөн иштөө, анализдөө жана системалаштыруу;

- тандалган тема боюнча атайын адабияттарды, ата мекендик жана чет элдик басылмаларды үйрөнүү;

- кесиптик маалыматтардын булактарына кирүү ыкмаларын өздөштүрүү (журналдар, сайттар, билим берүү порталдары ж.б.);

- каралуучу тематиканы комплекстүү өздөштүрүү;

- түзүлгөн программа боюнча эксперименталдык изилдөөлөрдү жүргүзүү;

3.ИИнын мөөнөтү:

4.ИИПнын орду: ОшМУнун БМЧББПП жана ДТСТМ кафедралары, магистрант иштеген уюм (мекеме).

5.БПнын жыйынтыгын аттестациялоону ЖОЖдогу практика жетекчиси жүргүзүп, уюмдагы ( мекемедеги) практика жетекчисинин магистрантка берген мүнөздөмөсүн эске алуу менен баа коет.

6.БПнын күндөлүгүнө төмөнкүлөр тиркелет

-Диссертациялык изилдөө темасынын актуалдуулугу жана жаңылыгы;

-Илимий-изилдөө ишинин долбоору;

-Тема боюнча библиографиялык тизме;

-Магистрдик диссертацияны жазуу үчүн практикалык материалдар;

-Практиканын уюмдагы(мекемедеги) жетекчисинин расмий пикири;

2.3.6.Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы жана аннотациясы

Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация магистранттардын программалык талаптар боюнча билимин текшерүүнүн бирден бир жолу болуп эсептелет. Ал эки формада, б.а. эки этапта уюштурулат: НББП ОН текшерүү боюнча комплекстүү экзамен жана магистрдик диссертацияны коргоо.

1.Комплекстүү экзамен ОНдин негизине таянган предметтер аралык суроолор топтомунан турат.

Жыйынтыктоочу мамлекеттик экзамен боюнча НББПдагы жоболор

Мамлекеттик экзамен бул магистратуранын ЖКББнын НББПда көрсөтүлгөн компетенцияларга ээ болгондугун аныктоочу системалуу, дисциплиналар аралык комплекстүү экзамен болуп саналат. Ошондой эле комплекстик экзамен кесиптик окуу программасын өздөштүрүү кезинде алган теориялык жана практикалык билимдердин деңгээлин аныктоого мүмкүндүк берет. Комплекстик экзаменде алган бааны жогорулатуу максатында экзаменди кайра тапшырууга уруксат берилбейт.

Магистрдик диссертациясынын тематикасы илимий-изилдөөчүлүк ишмердикти ичине камтып, төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө багытталат:

- теориялык жана практикалык билимдерди кайталоо, бышыктоо жана өнүктүрүү;

- кесиптик ишмердиктин көндүмдөрүн өз алдынча өнүктүрүү.

2. Ал эми магистрдик жумуш магистрант окууга кабыл алынган кундөн бир ай аралыгында тандалган тема, жетекчисинин көзөмөлүндө даярдаган жумушу.

МДга коюлуучу негизги талаптар:

- изилдөө обьектисин жана предметин, изилдөө методдорун терең түшүнүп, так жана таамай логикалуу баяндалышы керек;

- илимий методикалык мааниси бар жаңы натыйжаларды камтыган теориялык бөлүгү жана практикалык маанидеги тыянактар, колдонууга сунуштар;

- көлөмү 80 беттен кем эмес, оригиналдуулугу( 70% дан кем эмес).

МДнын авторефератына коюлуучу негизги талаптар:

Авторефератта МДнын кыскача мүнөздөмөсү, коргоого сунушталган жоболор, жыйынтыктары жазылып, автордун кошкон салымы, жаңылыгы, изилдөөнүн практикалык мааниси, апробацияланышы, магистранттын тема боюнча жарыяланган (2ден кем эмес) илимий эмгектеринин тизмеси көрсөтүлүшү керек. Авторефераттагы резюме мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде берилип, көлөмү бир беттен ашпайт. МДнын илимий жетекчисинин милдеттери:

- жыл сайын 1-октябрга чейин МДнын темаларын, актуалдуулугун, иштин максатын, милдеттерин аныктап, изилдөөнүн обьектисин, методдорун көрсөтүп, кыскача план-проспектиси менен бүтүрүүчү кафедрага тапшырат;

- МДны аткаруу үчүн календардык иш план, жеке тапшырмаларды түзөт жана аткарылышын көзөмөлдөйт;

-магистрантка изилдөө темасы боюнча негизги адабияттарды жана илимий басылмаларды ж.б. булактарды сунуштайт;

Бүтүрүүчү кафедра МДнын аткарылышы тууралуу отчеттук маалыматтарын мезгил-мезгили менен күн тартибине кийирип угуп турат.

Магистрдик диссертациясын аткарууда магистрант төмөнкүлөрдү (демонстрациялоого) көрсөтүүгө тийиш:

- магистрдик жумуштун структурасын түзүүнү;

- изилденип жаткан теманын актуалдуулугун ачып көрсөтүүнү;

- темадагы негизги маселени аныктап, анын конкреттүү аспектилерин, чечилүүчү маселелерин талдоону.

Магистрдик диссертациясынын тематикасы учурдагы билим берүүдөгү, тарбиялоодогу актуалдуу маселелерди изилдөөгө, коомдун өнүгүшүнө салым кошууга багытталган болушу керек. Ишти аткарууда заманбап маалымат технологияларынын жетишкендиктерин жана учурдагы методикалык жаңылыктарды колдонууга көңүл буруу зарыл.

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялык комиссия каралып жаткан программага тиешелүү илимий даражасы бар беш кишиден кем эмес курамда түзүлөт.

МАКтын төрагасы ОшМУнун кызматкери болбогон каралып жаткан программанын багытындагы илимдин доктору дайындалат.

Мамлекеттик аттестациялоонун бардык түрү баа жана баанын түрлөрү “ канааттандыраарлык”, “ канааттандыраарлык эмес”, “жакшы”, “ эң жакшы” менен аныкталат жана магистрант алган баа ошол эле протоколго түшүрүлөт.

2.3.7. Баалоо каражаттар фонду (БКФ)

Баалоо каражаттар фонду-бул ЖОЖдун бүтүрүүчүсүн жыйынтыктоочу аттестациялоо, бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик квалификаиялык деңгээлин программанын талаптарына ылайык келишин аныктоо үчүн билим берүү программасын өздөштүргөндөн кийин милдеттүү болуп саналат. Акыркы мамлекеттик аттестация, жумуштун акыркы квалификациясын, о.э. мамлекеттик экзаменди коргоону камтыйт. Магистрдик программага ылайык магистрдик квалификациялык жумуш, илимий-изилдөө иштеринде, практикалык окуу мезгилинде магистрдик диссертация түрүндө жүргүзүлөт жана кесиптик практикалык, илимий-усулдук, илимий-изилдөө уюмунун жетишкендиктери менен өз алдынча аткарылуучу жумуштар болуп саналат. Мамлекеттик экзамендин программасы бүтүрүүчү магистрантты обьективдүү баалоого багытталган, экзамендин суроолору жана тапшырмалары ар кандай окуу курстарынын тандалган бөлүктөрүнө ар тараптуу ылайыкташтырылып, конкреттүү компетенциялар түзүлөт.

ЖКББ МББСнын талабына ылайык НББП этап-этабы менен өздөштүрүүсүн аттестациялоо үчүн жогорку окуу жайы баалоо каражаттарынын фондун түзөт. Алар билимди өздөштүрүүнү учурдагы текшерүү жана аралык аттестациялоо болуп саналат. Баалоо каражаттарынын фонду өз ичине буларды камтыйт: практикалык сабактарда, экзамендерде билимди текшерүүнүн контролдук суроолору, типтүү тапшырмалар, бланкалык тесттер жана компьютердеги тестирлөө программалары, ( реферат, доклад, илимий макала ж.б.).

3. НББПсын иштеп чыгуунун,бекитүүнүн,ачуунун жана жабуунун тартиби 3.1.НББПны иштеп чыгууну уюштуруу

Адистиктин НББП жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына таянуу менен билим берүүнүн заманбап багыттарын эске алуу менен адистик боюнча окутуучулардын, иш берүүчүлөрдүн, бүтүрүүчүлөрдүн талаптарын эске алуу менен атайын жумушчу топ тарабынан түзүлөт.

3.2. НББПсын бекитүү

Адистиктин НББП ар бир окуу жылына түзүлөт жана мүмкүнчүлүктөргө карап (бүтүрүүчүлөр,иш берүүчүлөрдүн талаптарына карап) өзгөрүүгө учурап турат жана факультеттин окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилет.

3.3. НББПна абитуриенттерди кабыл алуу

Адистикке кабыл алуу ОшМУнун уюштуруу комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт жана талапка ылайык абитуриенттин алгачкы базалык (адистикке) билимге ээ болгон документи талап кылынат. Кабыл алуу аңмелешүү формасында уюштурулат.

3.4. НББПны жаңылоо жана модернизациялоо

Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүүнүн стандартынын талаптарына, о.э. ОшМУнун миссиясына ылайык окуу программалары жыл сайын жаңыланып турат.550700 “Педагогика”программасы акыркы 2018-2019-окуу жылында тандоо курстарынын б.а. “Интернет маркетинг” курсун тандоо боюнча өзгөрүүгө учураган.

3.5. НББПсын жабуу

550700 “Педагогика” багытында магистр академиялык даражасына ээ болгон бүтүрүүчүлөрдүн ишмердик объектилери болгон - билим берүү системасы, коомдук уюмдар, мамлекеттик структуралар, илим изилдөө борборлору, спорт мекемелеринин күндөн күнгө кеңейип бараткандыгына жана башталгыч класстын мугалимдерине суроо талаптардын жогорулашы программанын жабылышына мүмкүнчүлүк бербейт.О.э программа өзүнүн максат, милдетин аныктоо менен ички, сырткы иш берүүчүлөрдүн алкоосуна алынууда.

НББПны иштеп чыккандар:

1. Муратбаев Б.Б. п.и.к., доцент

2. Бабаев М.Д.п.и.к., доцент

3. Райымбердиев Ы. Ага окутуучу.

4. Алиева К.У.улук оутуучу.

Педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин ОК протоколу “......”.............2019

4. НББП ны тариздөөгө жана көрсөтүүгө коюлган талаптар

4.1. НББПны билим берүү программасынын сайтында көрсөтүү.