Иш план

Жалпы кесиптик дисциплиналар кафедрасынын жумуш берүүчүлөр менен биргеликте аткарылуучу иш планы

2019-2020-жыл

Иш тин мазмуну

Аткар уу мөөнөтү

Жооптулар

Күтүлүүчү натыйжа

1

Стейкхолдерлердин тизмесин тактап, толуктоо

Октябрь

Жумушчу топ

Бүтүрүүчүлөр жана стейкхолдерлер ортосунда “ тегерек стол . НКББПнын сапатын жакшыртуу үчүн сунуштарды алуу, НКББПны толуктоо.

2

Жумуш берүүчүлөр менен мөөнөтү жеткен келишимдерди жаңылоо, түзүү

3

Ош МУнун жана ӨЭАМКнын миссиясы, стратегиялык планы, „Фармация“ адистигинин НББПсы, күтүлүүчү натыйжалары менен тааныштыруу

Октябрь

Жумушчу топ

4

Жолугушуу уюштуруу

Окуу жылы ичи

Жумушчу топ

5

Бүтүрүүчүлөрдүн билим сапатын анализдөө үчүн жумуш берүүчүлөр менен тесттерди, абалдык тапшырмаларды түзүү

Ноябрь

ЖТ жана жумуш берүүчүлөр

6

Студенттердин билим билгичтигин жумуш берүүчүлөр менен биргеликте баалоо жана анализдөө

5 декабрь чейин

ЖТ жана жумуш берүүчүлөр

7

НКББПнын сапатына сурамжылоо жүргүзүү

Январь

Жумушчу топ

8

Стейкхолдерлерди „Фармация“ адисти-гинин квалификациялык тапшырмалары менен тааныштыруу, талкулоо, толуктоо

Февраль,

ТЛФ- Жаанбаева З.

ОЭФ – Токтомуратов Р.

9

МАКтын тапшырмаларына сын пикир алуу

Март

ЖТ

Стейкхолдер-лер

10

Бүтүрүүчүлөр жана стейкхолдерлер ортосунда “Фармация жана компьютердик технология” тегерек стол өткөрүү

Апрель -май

Жооптуу окутуучулар

11

МАКтын тапшырмаларына сын пикир алуу жана мамлекеттик сынактарга катыштыруу

Март, май

ЖТ

Стейкхолдер-лер