О кафедре

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ

БЕР ҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

КОЛЛЕДЖ

Англис тили кафедрасынын

ПАСПОРТ У

Кафедранын девизи: Сапаттуу билимден – кесиптик ийгиликке

20 19 -20 20 -окуу жылы

1. Кафедранын тарыхы

Англис тили кафедрасы ОшМУнун ректорунун буйругунун негизинде 28.08.2018 ачылды. Кафедра студенттердин англис тилинин практикалык жана теориялык даярдыгына багытталган лингвист-котормочу ошондой эле башталгыч класстагы англис тили мугалимдерин даярдайт. Быйылкы жаңы түзүлгөн кафедраны Рахимбаева Г. А. жетектеп келе жатат (приказ № __ 02.12.2019), эмгек стажы 36-жыл. Кафедранын окуу-усулдук, коомдук тарбиялык иштерди активдүү аткарып жатат. Кафедранын башчысы болгондуктан окуу процессин көзөмөлдөп сабактарды текшерип жана сабактарга катышып келет. Деканаттын жана ректораттын иштерине активдүү катышат.

       2. Кафедранын максаттары жана милдеттери

Азыркы глобалдашкан коомдогу ОшМУнун миссиясы - мамлекеттин интеллектуалдык потенциалын арттырууга жана өлкөдөгү адам ресурсун өнүктүрүүгө салым кошуу;

Орто кесиптик билим берүүнүн, ОКББдөн кийинки жана кошумча

кесиптик билим берүүнүн дүйнөлүк алдынкы стандарттарын терең

өздөштүрүү аркылуу эл аралык билим берүү мейкиндигине

жуурулушуп, окутуунун жаңы технологияларын пайдаланып, билимдин

сапатын жакшыртып, улуттук артыкчылыктарды өнүктүрүү менен

атаандаштыкка туруштук берүүгө татыктуу адистерди даярдоо;

Жаштарды патриоттуулукка, гуманизмге, адамзаттык баалуулуктарды

урматтоого, улуттар арасындагы достукка тарбиялоо. Азыркы коомго

керектелүүчү билимдерге жана кесиптик компетенцияларга ээ болууда

инсандын муктаждыктарын калыптандыруу.

Англис тили кафедрасынын жетишерлик материалдык - техникалык база бар. Окуу корпусу өз алдынча атайын идарага алынган, аудиториялардын саны, жайгашышы, санитардык - гигиеналык абалы талапка жооп берет. Окуу корпусу мурунку военная кафедра болуп, өзгөчөлүгү бар, жалпы пайдалуу аянты 18790м2 ты түзүп, анда 35 окуу аудиториялары (алардын ичинен 1 интерактивдүү доскалар, проектор менен жабдылган), 20 кабинеттер, окутуучулар бөлмөсү бар. Бул окуу корпусунда китепкана, атайын 120 орундуу окуу залы, 2 компьютердик класс, 40-50 орундуу ашкана, 5000ден ашуун китептер фонду, бүтүрүүчүлөрдун бурчү, 1 методикалык кабинет кызмат кылат. Андан башка, жалпы аянты 5,9 га болгон агробиостанция да окуу процессин ишке ашырууга кызмат кылат.

Факультетте окуу процессинде пайдалануу үчүн 22 компьютерден турган 2 компьютердик борбор бар.

Нормадагы 1:12 катышындагы талапка жооп бербейт.

3. Кафедранын дисциплиналары :

1. Кыргыз тили

2. Кыргыз адабияты

3. Орус тили

4. Орус адабияты

5. Чет тили

6. География

7. Математика

8. Физика

9. Химия

10. Биология

11. Дүйнөлүк тарых

12. Дене тарбия

13. Дүйнөлүк адабият

14. Кыргызстан тарыхы

15. Сүйлөө кеби

16.TOEFL

17. Астрономия

18. Жаран таануу

19. Манас тили

20. Тил илимине киришүү

21. Латын тили

22. Негизги сет тили

23. Өлкө таануу

24. Балдар психологиясы

25. Курак анатомия

26. Информатика

27. Кесиптик математика

28. Эл аралык баарлашуунун негиздери

29. Билим берүүнүн инновациялык технологиялары

30. Психология

31. Педагогика

32. Педагогикалык чеберчилик

33. Байыркы адабият

34. Балдар адабияты

35.Класстатан тышкары иштер

36.Көргөзмө куралдарды даярдоо

37. Аскерге чейинки даярдоо