Миссия факультетта

ОшМУнун миссиясы

• Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо; билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу; жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды калыптандыруу;

• Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүнүн интеллектуалдык потенциалын илимде, өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүгүндө жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо;

• Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттин катарына кирүү.

Факультеттин миссиясы

• Компетенттүүлүк мамиле менен билим берүүдө сапаттын кепилдигин камсыздоо аркылуу математика, информатика, прикладдык математика, IT-технология жана экономика боюнча Кыргызстандын өнүгүүсүн камсыздоого аракеттенген, интеллектуалдык потенциалы жогору болгон илимий-педагогикалык-өндүрүштүк кадрларды тарбиялоо жана даярдоо