Новости Архив

Колледж международных образовательных программ


ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ КОЛЛЕДЖИНИН ТАРЫХЫ ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен (2020-жыл, 28-февральнда №7 протокол) “Университеттин курамындагы структуралык түзүмдөрдүн, факультеттердин жана колледждердин ишинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана учурдун талабына шайкеш келтирүү максатында аларды оптималдаштыруу” деген №3 маселе боюнча төмөндөгү кабыл алынган чечим бекитилип, ОшМУнун курамында 12-июнь 2020-жылдан баштап орто кесиптик билим берүүчү жаңы “Эл аралык билим берүү программалары колледжи” түзүлдү. Колледждин курамына дүйнөлүк тилден жана маданият, чыгыш таануу жана тарых, орус филологиясы факультеттеринин орто кесиптик билим берүү колледждери кошулду. Азыркы учурда эл аралык билим берүү программалар колледжининдиректору - филология илимдеринин кандидаты, доцент Зулпукарова Аида Капаровна. Эл аралык билим берүү программалар колледжинин миссиясы- билим алууга умтулган жаштардын талабын камсыз кылуу, чет тилдерин жана үйрөнүп жаткан тилдин маданиятын, каада-салтын, ошону менен бирге эл аралык баарлашууну мыкты өздөштүргөн заманбап адистерди, коомчулуктун алдында өз жоопкерчилигин сезе билген инсанды тарбиялап чыгаруу. Чет тилдер боюнча адистиктерди окутууда илимий деңгээли, иш тажрыйбасы заманбап билим берүүнүн талабына жооп берген окумуштуу-окутуучулар курамы 2 бөлүм ийгиликтүү эмгектенишүүдө. Колледждин профессордук-окутуучулук курамы өзүнүн илимий-изилдөө иштерин чет тилдерин окутуудагы илимдин жана технологияларды колдонуунун бүгүнкү күндөгү талаптарына ылайык иш алып барууда. Бүгүнкү күндө эл аралык билим берүү программалар колледжде жогорку квалификациялуу адистерди даярдоодо 55 окутуучу,алардын ичиинен 1 илимдин кандидаты жана доцент; аспирант жана магистрант үзүрлүү эмгектенүүдө. Аспирант жана магистрант изденүүчүлөрдүн алды илимий эмгектеринин аягына чыгып келүүдө, бир катар диссертацияларын ийгиликтүү жактап келишти.


Флаер Колледжа