Ученый Совет и план работы УС

Состав Ученого Совет КЕФ на 2017-2018 учебный год

1. Мараш-Оглы Ш. В., декан, канд. фил. наук, доцент - председатель

2. Тургунбаева Ж. Ж., канд. фил. наук, доцент, зам. декана по учебной и научной работе – зам. председателя

3. Карабекова Э. А., ст. преподаватель, зам. декана по воспитательной работе и контракту – член

4. Низамиев А. Г., доктор географ. наук, профессор, зав. кафедрой международного права, бизнеса и туризма - член

5. Адапбаев К. Б., ст. преподаватель, зав. кафедрой американо-европоведения и лингвистики - член

6. Татенов М., канд.юр. наук, доцент - член

7. Кокоева Д. К., преподаватель кафедры американо-европоведения и лингвистики – ученый секретарь

8. Момошева Г. А., преподаватель кафедры международного права, бизнеса и туризма - член

9. Мурзубраимова Жибек, студентка группы МБ(Б)-1-17, председатель молодежного комитета.


2017-2018-окуу жылына карата

Кыргыз-Европа факультетинин Окумуштуулар Кеңешинин

ИШ-планы

Аткарылуучу иш -чаралар

М өөн өт ү

Жооптуулар

Эскерт үү

№1 жыйын

КЕФнин Окумуштуулар Кеңешинин иш-планын бекитүү.

Сентябрь

ОКнин төрагасы

2017-2018-окуу жылына КЕФнин бакалавриат программасына кабыл алуунун жыйынтыгы жөнүндө маалымат.

Декан

2017-2018-окуу жылына карата Кыргыз-Европа факультетинин тарбиялык, илимий, кафедралык иш-пландарын бекитүү.

Каф.башчылары, декандын орун басарлары

2017-2018-окуу жылына кафедралардын штаттык жадыбалдарын жана окутуучулардын жеке пландарын бекитүү.

Кафедра башчылары

2017-2018-окуу жылына кафедралардын тандоо курстарын бекитүү.

Кафедра башчылары

№2 жыйын

2017-2018-окуу жылына дисциплиналардын жумушчу окуу программаларын жана силлабустарын бекитүү.

Октябрь

Кафедра башчылары

Студенттик илимий ийримдерди түзүү жана алардын иш пландарын бекитүү.

Декандын окуу иштери б-ча орун басары

Кафедралардын окуу-усулдук жана илимий иштерин уюштуруу жөнүндө.

Каф.башчылары

Испан тили жана маданияты борборунун ишкердиги жөнүндө.

Борбордун директору жана мугалимдери

№3 жыйын

Факультеттин бакалавриат программасындагы адистиктерди көз карандысыз аккредитацияга даярдоо жөнүндө.

Ноябрь

Деканат,

кафедра башчылары

2017-2022 жылдарга карата КЕФнин өнүгүү “жол карта”сын бекитүү.

Деканат,

кафедра башчылары

Кышкы сессияны уюштуруу жана анын жадыбалын бекитүү.

Декандын окуу иштери б-ча орун басары

Конкурстук шалоолор.

Кафедра башчылары

№4 жыйын

Факультеттин китеп фонду, окуу методикалык ресурстары жана жалпы материалдык базасын өнүктүрүү жөнүндө.

Декабрь

Декан,

кафедра башчылары

Кафедрада жаңы инновациялык усулдарды жана рейтингдик интенсивдүү модулдук окутуу технологиясын колдонуунун жолдору жана ыкмалары.

Кафедра башчылары

Конкурстук шалоолор.

№5 жыйын

Кышкы сессия, биринчи семестрдин жыйынтыгы жана факультеттин экинчи семестрге карата милдеттери жөнүндө.

Февраль

Декан,

кафедра башчылары

“ОшМунун мыкты лектору, мыкты окутуучусу жана мыкты куратору-2018” конкурстарынын факультетте өткөрүлү жөнүндө.

Кафедра башчылары

3.

Факультеттин илимий-изилдөө багыттарын жана кафедралардын 5-жылдык перспективалык пландарын талкулоо жана бекитүү.

Кафедра башчылары

4.

Ар түрдүү маселелер.

№6 жыйын

Илимий баяндама.

Март

Эл аралык укук, бизнес жана туризм кафедрасы

Окутуучулардын жана студенттердин илимий иштеринин абалы жөнүндө.

Декандын илимий иштери б-ча орун басары

Факультеттин уюштуруу жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө.

Декандын тарбиялык иштери б-ча орун басары

Ар түрдүү маселелер.

№7 жыйын

Илимий баяндама.

Апрель

Америка-европа таануу жана лингвистика кафедрасы

Факультеттин илимий жумалыгынын жыйынтыктары жана илимий-изилдөө иштеринин перспективалары жөнүндө.

Декандын илимий иштери б-ча орун басары, каф.башчылыр

Предметтер жана адистиктер боюнча факультетте өткөрүлгөн олимпиаданын жыйынтыктары.

Декандын окуу иштери б-ча орун басары, каф.башчылыр

Конкурстук шалоолор

№8 жыйын

Факультеттин бакалавриат программасындагы адистиктерди көз карандысыз аккредитациядан өткүрүүгө даярдыгы жөнүндө.

Декан,

кафедра башчылары

Кафедранын окутуучулары студенттин көзү менен анкетирлөөсүнүн жыйынтыктары жана окутуучулардын илимий-методикалык квалификациясын өркүндөтүү маселелери.

Май

Декандын окуу иштери б-ча орун басары, каф.башчылыр

Кафедралардагы сабактарга өз ара катышуунун жана ачык сабактардын жылдык графигинин аткарылышы жөнүндө.

Декандын окуу иштери б-ча орун басары, каф.башчылыр

№9 жыйын

Жайкы сессия, экинчи семестрдин жыйынтыгы жана факультеттин 2018-2019-окуу жылына карата милдеттери жөнүндө.

Июнь

Декандын окуу иштер б-ча орун басары

Кыргыз-Европа факультетинин деканынын 2017-2018-окуу жылында аткарган иштеринин эсеп-кысабы.

Декан

Кафедра башчыларынын 2017-2018-окуу жылында кафедралардын профессордук-окуутуучулук курамынын жылдык илимий-изилдөө жана методикалык иштеринин эсеп-кысабы.

Каф. башчылары

Окумуштуулар Кеңешинин чечимдеринин аткарылышы жөнүндө.

Окумуштуу катчы