Новости Архив

Структура Факультета
ДЕКАНАТ

Декан к.м.н.,доцент -Жанбаева Анара Кенешовна

Зам.декан-Абдурасулов Каныбек Камбарович

"Терапия жана үй-бүлөлүк медицина"кафедрасынын башчысы к.м.н. -Иметова Жазгул Букарбаевна

"Хирургия, акушерство жана гинекология"кафедрасынын башчысы к.м.н.,доцент -Ыдырысов Исматилла Токтосунович