Haber

Финансы-юридикалык коллеждин маалымат каталогу

Финансы-юридикалык колледжи

Жалпыадистиктер:

1. 032002 “ Башкарууну документация мененкамсыздоожана архив жүргүзүү»

2. 030505 "Укук коргоо ишмерд үүлүгү "

3. 030503 "Укук таануу"

4. 080106Финансы адистиги

5. 080108Банк иши адистиги

6. (080110) Экономика жана бухгалтердик эсеп

7. (080107) Салык жана салык салуу

8. 080403 - " Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын экспертизалоо”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) 032002 “ Башкарууну документация мененкамсыздоожана архив жүргүзүү» адистигибоюнча программа.

032002 “Башкарууну документация мененкамсыздоожана архив жүргүзүү» адистигибоюнчапрограммасы- КыргызРеспубликасынынортокесиптикбилимберүүнүнмамлекеттикбилимберүүстандартынишкеашыруунукамсызкылганнегизгижанаортожалпыбилимберүүдеңгээлинишкеашыруучуортобилимберүүпрограммасыболупсаналат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №160, 2018-ж., 28-мартындагы “ Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу актыларды бекитүү жөнүндөгү” токтомунун негизинде билим берүү ишмердүүлүгү 032002 - Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү багыты боюнча жүргүзүлөт. 032002 “Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү” программасы окуу-усулдук иш кагаздарынын жыйындысын: окутуунун максаттарын, күтүлүүчү натыйжаларын, окуу процессин уюштуруунун мазмунун жана уюштурууну ишке ашыруу менен бирге бул багыттагы адисти, бүтүрүүчүнү даярдоо өз ичине: окуу планын, календардык окуу графигин, окутуулуучу дисциплиналардын жумушчу программаларын, окуу-өндүрүштүк, квалификациялык-өндүрүштүк практикалардын программаларын камтыйт. Билим берүү программасы жыл сайын мамлекеттик стандарттын талабына ылайык окуу планынын мазмуну, дисциплиналардын мазмуну, практикалар, усулдук материалдар билим берүү технологиясына дал келген, илимдин, маданияттын, экономиканын өнүгүшүнүн эске алуу менен кайра каралып, толукталып турат.

ЖОЖдун аты-Финансы-юридикалык колледж

Программа боюнча ыйгарылган квалификация – Башкарууда документациялык камсыздоону жүргүзүү жана архив таануу багыты боюнча адис

Окутуунун мөөнөтү - жалпы орто билими боюнча – 1 жыл 10 ай, жалпы негизги билими боюнча 2 жыл 10 ай.

Окутуу тили- кыргыз, орус тилдери

Окутуунун баасы 1 –жылга (контракт) - 18000

032002 “Башкарууну документация менен камсыздоо жана архив жүргүзүү» адистиги ОшМУнун финансы-юридикалык колледжинде ишке ашырылып жаткан билим берүү программасы. Программа эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере алган укуктук жана этикалык нормаларды кармануу менен оозеки жана жазуу түрүндөгү сөзүн мамлекеттик жана расмий эмес тилде так, негиздүү ошондой эле орус, англис тилдеринде кесиптик деңгээлде иш жүргүзө алган, мамлекеттик, мекемелерде, кадрлар бөлүмдөрүндө, архивдерде эмгектенип, мекенчилдик, активдүү жарандык позициясын карманган, жигердүү ишмердикке жөндөмдүү, адистерди даярдайт.

032002 “Башкарууну документация менен камсыздоо жана архив жүргүзүү» багыты боюнча орто кесиптик билим берүү программасы окутуунун натыйжаларынын мазмуну студенттин билимдерин, билгичтиктерин жана инсандык сапаттарын, кесиптик ишмердүүлүк маселелерин чечүүдө колдоно билүү жөндөмдүүлүктөрү аркылуу аныкталат.НКББПнын ОН да бүтүрүүчүдө тиешелүү компетенциялардын калыптанышын камсыз кылуу талап кылынат жана төмөнкүдөй максаттардын негизинде окулат.

Максат1: Коомдо инсандык сапаттарга ээ болгон, жалпы жана кесиптик компетенциялары калыптанган, активдүү жарандык позициясын карманган, мекенчил, тарыхый мурастарга, адамзаттык баалуулуктарга кылдат мамиле жасаган, аларды сактоодо жоопкерчиликти сезген кесип ээсин даярдайт.

Максат 2: Кесиптик чөйрөдө инновациялык ишмердүүлүккө ээ жана дайымкы өнүгүүгө, билимин андан ары улантууга, даяр адистерди даярдайт;

Максат 3: Эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере алган, коомдун талаптарына жооп берген, маалыматтык маданиятка ээ болгон, маалыматтык анализдөөдө жана баалоодо маалыматтык-коммуникациялык технологияларды пайдаланууга жөндөмдүү ошондой эле, мамлекеттик жана жеке мекеме ишканалардын иш кагаздары менен иштөөгө даяр, жоопкерчиликтүү, жеке, мамлекеттик мекемелерде архив иштерин алып барууда кесипкөй адистерди даярдайт.

Контакттар: Юридикалык дареги: Ош шаары А.Шакирова 21А.

Телефону: (03222) 8-80-42

Веб баракча : osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

Информация о программе-032002 праграмма “Документационное обеспечение управлении и архивирование”.

Программа по специальности 032002 «Документационное обеспечение управлении и архивирование» - это программа среднего образования, реализующая основной и средний общий уровень образования Кыргызской Республики, обеспечивающая реализацию государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.На основании Постановления Правительства Кыргызской Республики 60160 от 28 марта 2018 года «Об утверждении актов, регулирующих деятельность учреждений среднего профессионального образования Кыргызской Республики» образовательная деятельность осуществляется по направлению 032002 -Документационное обеспечение управлении и архивирование.

032002 Программа 032002 «Документационное обеспечение управлении и архивирование» включает в себя набор учебных материалов: цели обучения, ожидаемые результаты, содержание и организация учебного процесса, а также подготовка специалистов данной области, выпускников: учебный план, календарь, преподаватель включает рабочие программы дисциплин, программы обучения и производственной, квалификационной и производственной практики.Образовательная программа ежегодно пересматривается и дополняется в соответствии с требованиями государственных стандартов, содержанием учебной программы, содержанием дисциплин, практик, учебных материалов в соответствии с образовательной технологией с учетом развития науки, культуры и экономики.

Название вуза - Финансово-юридический колледж

Квалификация, присвоенная по программе - специалист в области управления документацией и архивоведения.

Срок обучения - 1 год 10 месяцев для общего среднего образования, 2 года 10 месяцев для общего основного образования.

Язык обучения - кыргызский, русский

Стоимость обучения на 1 год (контракт) 18000

Описание учебной программы (предложения 10-12)

032002 Специальность «032002 «Документационное обеспечение управлении и архивирование» - образовательная программа, реализуемая в Финансово-юридическом колледже ОшГУ. Программа основана на правовых и этических нормах, которые могут выдерживать конкуренцию на рынке труда. Готовит профессионалов, умеющих активно занимать активную гражданскую позицию.

032002 Программа среднего профессионального образования 032002 «Документационное обеспечение управлении и архивирование» Содержание результатов обучения определяется знаниями, умениями и личными качествами обучающегося, способностью их применять при решении задач профессиональной деятельности. читать исходя из следующих целей.

Задача 1: Подготовить профессионалов, обладающих личными качествами в обществе, обладающих общими и профессиональными компетенциями, занимающих активную гражданскую позицию, чувствительных к патриотическому, историческому наследию и человеческим ценностям и ответственных за их сохранение.

Цель 2: Осуществляет инновационную деятельность в профессиональной сфере и готовит специалистов для непрерывного развития, повышения квалификации;

Задача 3: Быть конкурентоспособным на рынке труда, соответствовать требованиям общества, иметь информационную культуру, уметь использовать информационные и коммуникационные технологии для анализа и оценки информации и нести ответственность за государственные и частные учреждения, ответственные, частные, государственные учреждения. Готовит профессионалов архивной работы.

Контакты: Юридический адрес: г. Ош А.Шакирова 21А.

Телефон: (03222) 8-80-42

Сайт: osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

Information about the program-032002 pragma “Documentation support for management and archiving”.

The program on specialty 032002 "Management documentation and archiving" is a secondary education program that implements the basic and secondary general level of education of the Kyrgyz Republic, ensuring the implementation of the state educational standard of secondary vocational education.

Оn the basis of the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic 60160 of March 28, 2018 "On approval of acts regulating the activities of secondary vocational education institutions of the Kyrgyz Republic" educational activities are carried out in the direction 032002 - Management documentation and archiving. 032002 The program "Management documentation and archiving" includes a set of training materials: learning objectives, expected results, content and organization of the educational process, as well as training specialists in this field, graduates: curriculum, calendar, the teacher includes work programs of disciplines, training programs and production, qualification and production practice. The educational program is annually reviewed and supplemented in accordance with the requirements of state standards, the content of the curriculum, the content of disciplines, practices, teaching materials in accordance with educational technology, taking into account the development of science, culture and economy.

University name - College of Finance and Law

The qualification awarded under the program is a specialist in the field of document management and archival science.

The term of study is 1 year 10 months for general secondary education, 2 years 10 months for general basic education.

Language of instruction - Kyrgyz, Russian

Tuition fee for 1 year (contract) 18000

Description of the curriculum (sentences 10-12)

032002 Specialty "Management of Documents and Archives" - an educational program implemented in the Financial and Law College of Osh State University. The program is based on legal and ethical standards that can withstand competition in the labor market. Prepares professionals who can actively take an active civic position.

032002 Program of secondary vocational education "Management of documents and archiving" The content of learning outcomes is determined by the knowledge, skills and personal qualities of the student, the ability to apply them in solving problems of professional activity. read for the following purposes.

Objective 1: To train professionals with personal qualities in society, with general and professional competencies, taking an active civic position, sensitive to patriotic, historical heritage and human values ​​and responsible for their preservation.

Goal 2: Carries out innovative activities in the professional sphere and prepares specialists for continuous development, advanced training;

Objective 3: To be competitive in the labor market, meet the requirements of society, have an information culture, be able to use information and communication technologies to analyze and evaluate information and be responsible for public and private institutions, responsible, private, public institutions. Prepares professionals in archival work.

Contacts: Legal address: Osh city A. Shakirova 21A.

Phone: (03222) 8-80-42

Website: osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) 030505 "Укук коргоо ишмерд үүлүгү " адистиги боюнча программа.

Программа 030505 - "Укук коргоо ишмердүүлүгү " - бул өз ишинде КыргызРеспубликасынын орто кесиптик орто билимберүүнүн мамлекеттик билим берүүстандартын ишке ашырууну камсыз кылган негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү деңгээлин ишке ашыруучу орто билим берүү программасы болуп саналат.

030505 "Укук коргоо ишмердүүлүгү " адистиги боюнча өз ишмердүүлүгүн төмөнкүлөрдүн негизинде уюштурат жана жүзөгө ашырат:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы, "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары, "Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн эки баскычтуу структурасын түзүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-августундагы N 496 токтому, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы N 472 токтомунун редакциясына ылайык; 030505 - Укук коргоо органдары адистиги боюнча орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен бекитилген ----- 2019). Ош МУнун Уставынын ж.б

ЖОЖдун аты – Финансы-юридикалык колледж

Программа боюнча ыйгарылган квалификация -юрист

Окутуунун мөөнөтү- жалпыортобилимдинбазасында 1 жыл 10 ай,

Жалпыбазалыкбилимдинбазасында 2 жыл 10 ай

Окутуу тили – кыргыз,орус

Окутуунун баасы 1 –жылга (контракт)- 23500

Окуу программанын сыпаттамасы

030505 "Укук коргоо ишмердүүлүгү" адистиги боюнча ОшМУнун финансы-юридикалык колледжинде ишке ашырылып жаткан билим берүү программасы бул билим берүү процессинин максаттарын, күтүлгөн натыйжаларын, мазмунун жана уюштурулушун, кадрларды даярдоонун чөйрөсүндө бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын баалоону жөнгө салуучу окуу-методикалык документтердин жыйындысы жана төмөнкүлөрдү камтыйт: окуу планы, окуу планы, окуу курстарынын иш программалары, билим берүү жана тааныштыруу жана өндүрүштүк-квалификациялык тажрыйбалардын программалары жана студенттердин билим сапатын камсыз кылган башка материалдар.

Окутуу жаатындагы 030505 - "Укук коргоо ишмердүүлүгү " адистиги боюнча орто кесиптик билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын максаты: гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык, табигый илимдер жана юридикалык билимдердин негиздери боюнча окутуу, бүтүрүүчүгө тандаган тармагында ийгиликтүү иштөөгө мүмкүнчүлүк берген орто кесиптик билим алууга жана анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногундагы туруктуулугуна универсалдуу жана предметтик мүнөздөгү компетенттүүлүккө ээ болуусуна өбөлгө түзүү.

Инсанды тарбиялоо жаатында 030505 - "Укук коргоо ишмердүүлүгү " адистиги боюнча орто кесиптик билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын максаты: студенттердин социалдык жана жеке сапаттарын: берилгендик, уюшкандык, эмгекчилдик, жоопкерчилик, жарандык, баарлашуу, толеранттуулук, укуктук аң-сезим, укуктук маданият, жалпы маданият маданиятын жогорулатууну калыптандыруу.

030505 - "Укук коргоо ишмердүүлүгү " адистигинин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн чөйрөсүнө төмөнкү укуктук ченемдерди ишке ашыруу кирет; мыйзамдуулукту жана укуктук тартипти, адамдын, коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, коомдук тартипти коргоо, кылмыштардын жана башка укук бузуулардын алдын алуу, бөгөт коюу, бетин ачуу жана тергөө.

Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери:

- юридикалык маанидеги иш-чаралар жана аракеттер;

- укук коргоо чөйрөсүндөгү коомдук мамилелер

Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү:

-оперативдик-кызматтык;

-уюштуруучулукжанабашкаруучулук;

-укукколдонуу

Контакттар: Юридикалык дареги: Ош шаары А.Шакирова 21А.

Телефону: (03222) 8-80-42

Веб баракча : osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

Информация о программе

Программа специальности 030505 «Правоохранительная деятельность»

Программа 030505 –«Правоохранительная деятельность»является среднеобразовательным, в котором реализуются уровни, основного общего и среднегообщего образования, которое в своей деятельности обеспечивает выполнениягосударственного образовательного стандарта среднего-профессионального образованияКыргызской Республики. Цели основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образованияпо специальности 030505 - Правоохранительная деятельность в области обучения и воспитания личности.

Специальность 030505 Правоохранительной деятельности организует и осуществляет свою деятельность на основании:

Конституции Кыргызской Республики, Законов КР «Об образовании», Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об установлении двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской Республике» от 23 августа 2011 года N 496, в редакции постановления Правительства КР от 4 июля 2012 года N 472;Государственный образовательный стандартсреднего профессионального образования подготовки по специальности: 030505 – Правоохранительная деятельность (Утвержден приказом МОиН КР -----2019г). Устава ОшГУ и др.

Название ВУЗа – Финансово-юридический колледж

Присвоенная квалификация по программе -юрист

Срок обучения- 1 год 10 месяцев на базе общего среднего образования,

2 года 10 месяцев на базе общего основного образования

Язык обучения - кыргызский, русский

Стоимость обучения на 1 год. (контракт)- 23500

Описание учебной программы

Образовательная программа, реализуемая в финансово-юридическом колледже Ошского государственного университета по специальности подготовки 030505 «Правоохранительная деятельность» представляет собой совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, программы учебно-ознакомительной и производственно-квалификационной практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. В области обучения целью основной профессиональной образовательной программысреднего профессионального образованияпо специальности 030505 –«Правоохранительная деятельность» является: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических, естественнонаучных и правовыхзнаний, получение среднего профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

В области воспитания личности целью основной профессиональной образовательной программысреднего профессионального образованияпо специальности 030505 –«Правоохранительная деятельность»является: формирование у студентов социально-личностных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, правового сознания, правовой культуры,повышения общей культуры.

Область профессиональной деятельности выпускников специальности 030505 –«Правоохранительная деятельность» включает: реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- события и действия, имеющие юридическое значение;

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.

Виды профессиональной деятельности выпускников:

оперативно-служебная;

организационно-управленческая;

правоприменительная.

Контакты: Юридический адрес: г. Ош А.Шакирова 21А.

Телефон: (03222) 8-80-42

Сайт: osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

3.Information about each program

Specialty program 030505 "Law enforcement"

Program 030505 - "Law enforcement" is secondary education, which implements thelevels of basic general and secondary general education, which in its activities ensures theimplementation of the state educational standard of secondary vocational education of theKyrgyz Republic. The goals of the main professional educational program of secondary vocational education in the specialty 030505 - Law enforcement in the field of training and education of the individual.

Specialty 030505 Law enforcement organizes and carries out its activities on the basis of:

The Constitution of the Kyrgyz Republic, the Laws of the Kyrgyz Republic "On Education", the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic "On the establishment of a two-tier structure of higher professional education in the Kyrgyz Republic" dated August 23, 2011 N 496, as amended by the Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic dated July 4, 2012 N 472; State educational standard of secondary vocational education training in the specialty: 030505 - Law enforcement (Approved by order of the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic ----- 2019). Of the Charter of Osh State University, etc.

University name - College of Finance and Law

Awarded qualifications for the program – lawyer

Study period - 1 year 10 months on the basis of general secondary education,

2 years 10 months on the basis of general basic education

Language of instruction - Kyrgyz, Russian

Tuition fees for 1 year. (contract) – 23500

Description of the curriculum

The educational program implemented at the Finance and Law College of Osh State University in the specialty 030505 "Law enforcement" is a set of educational and methodological documentation that regulates the goals, expected results, content and organization of the implementation of the educational process, assessment of the quality of graduate training in this area of ​​training and includes: curriculum, curriculum, work programs of training courses, programs of educational and introductory and production qualification practices and other materials that ensure the quality of training of students.

In the field of personality upbringing, the goal of the main professional educational program of secondary vocational education in specialty 030505 - "Law enforcement" is: the formation of students' social and personal qualities: commitment, organization, diligence, responsibility, citizenship, communication, tolerance, legal awareness, legal culture, culture.

The area of ​​professional activity of graduates of specialty 030505 - "Law enforcement" includes: implementation of legal norms; ensuring the rule of law and law and order, security of the individual, society and the state, protection of public order, prevention, suppression, identification, disclosure and investigation of crimes and other offenses

The objects of professional activity of graduates are:

- events and actions of legal significance;

- public relations in the field of law enforcement.

Types of professional activities of graduates:

operational and service;

organizational and managerial;

law enforcement

Contacts: Legal address: Osh city A. Shakirova 21A.
Phone: (03222) 8-80-42
Website: osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

030503 "Укук таануу" адистиги боюнча программа.

030503 - "Укук таануу" – адистигинин программасы Кыргыз Республикасынын орто кесиптик орто билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын ишке ашырууну камсыз кылган негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү деңгээлин ишке ашыруучу орто билим берүү программасы болуп саналат.

030503 - "Укук таануу" адистиги боюнча өз ишмердүүлүгүн төмөнкүлөрдүн негизинде уюштурат жана жүзөгө ашырат:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы, "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары, "Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн эки баскычтуу структурасын түзүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-августундагы N 496 токтому, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы N 472 токтомунун редакциясына ылайык; 030503 - Укук таануу адистиги боюнча орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен бекитилген ----- 2019). Ош МУнун Уставынын ж.б

ЖОЖдун аты – Финансы-юридикалык колледж

Программа боюнча ыйгарылган квалификация юрист

Окутуунун мөөнөтү – 9-класстын базасында – 2жыл 10ай;

11-класстын базасында -1жыл 10ай

Окутуу тили - кыргыз, орус

Окутуунун баасы 1 жылга (контракт)- 23500сом

Окуу программанын сыпаттамасы

030503 "Укук таануу " адистиги боюнча ОшМУнун финансы-юридикалык колледжинде ишке ашырылып жаткан билим берүү программасы. Программа билим берүү процессинин максаттарын, күтүлгөн натыйжаларын, мазмунун жана уюштурулушун, кадрларды даярдоонун чөйрөсүндө бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын баалоону жөнгө салуучу окуу-методикалык документтердин жыйындысы жана төмөнкүлөрдү камтыйт: окуу планы, окуу планы, окуу курстарынын иш программалары, билим берүү жана тааныштыруу жана өндүрүштүк-квалификациялык тажрыйбалардын программалары жана студенттердин билим сапатын камсыз кылган башка материалдар.

030503 – Укук таануу адистиги боюнча  бүтүрүүчүлөрү кесиптик иш аракеттери төмөнкү тармактарды камтыйт: укук ченемдерин ишке ашыруу; укуктук тартиби  мыйзамдуулукту камсыз кылуу ; укуктук билим берүү жана тарбиялоо .
 030503 «Укук таануу» багыты боюн орто кесиптик билим берүү программасынын окутуунун натыйжаларынын мазмуну студенттин билимдерин, билгичтиктерин жана инсандык спаттарын, кесиптик ишмердүүлүк маселелерин чечүүдө колдоно билүү жөндөмдүүлүктөрү аркылуу аныкталат. НКББПнын ОНда бүтүрүүчүдө тиешелүү компетенциялардын калыптанышын камсыз кылуу талап кылынат жана төмөнкүдөй максаттардын негизинде окутулат:

Максат 1: Студенттерди фундаменталдык билимдер менен (гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табигый илимдер) камсыздоо, бүтүрүүчүгө тандап алган иш чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногундагы туруктуулугуна өбөлгө түзүүчү универсалдуу жана предметтик адистешкен компетенцияларга ээ кылуу.

Максат 2: Студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын калыптандыруу, максатка умтулгандык, уюшкандык, эмгекчилдик, жоопкерчиликтүүлүк, жарандуулук, коммуникативдүүлүк, толеранттуулук жалпы маданиятын жогорулатуу, логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүү, өз алдынча ишке ашыруу, өзүн-өзү окутуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу. Максат 3: Мамлекеттин, коомдун, инсандын коопсуздугун, укуктук тартипти, мыйзамдуулукту камсыз кылууда ченемдик-укуктук актыларды туура пайдалануу көндүмдөрүн, өлкөлөрдүн мамлекет жана укук тарыхын, юридикалык документтерди жана башка тиешелүү иш кагаздарын даярдоо ыкмаларын калыптандыруу менен бирге кесиптик теориялык билимин практикада колдоно билген, атаандаштыкка жөндөмдүү жана кесиптик компетенцияларга ээ болгон адистерди даярдоо.

Контакттар: Юридикалык дареги: Ош шаары А.Шакирова 21А.

Телефону: (03222) 8-80-42

Веб баракча : osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

И нформация о программе 030503 Программа «Правоведение»

Содержание результатов обучения по программе среднего профессионального образования по направлению 030503 «Правоведение» определяется знаниями, умениями и личностными качествами обучающегося, умением применять их при решении задач профессиональной деятельности. Он необходим для обеспечения формирования соответствующих компетенций у десяти выпускников БДИПЧ и проходит обучение исходя из следующих целей:

Выпускники ОПОП РО обязаны обеспечить формирование соответствующих компетенций и проходят обучение исходя из следующих целей:

Программа специальности 030503 - «Правоведение» - это программа среднего образования основного общего и среднего общего образования, обеспечивающая реализацию государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования Кыргызской Республики.Организует и осуществляет свою деятельность по специальности 030503 - «Правоведение» на основании: Конституция Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «Об образовании», Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 августа 2011 года N 496 «О создании двухуровневой структуры высшего образования в Кыргызской Республике», Правительство Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года N 472. в соответствии с формулировкой постановления; 030503 - Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования в области прававоведения (утвержден приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики ----- 2019). Устав ОшГУ и др.

Название вуза - Финансово-юридический колледж.

Квалификация юриста присвоена по программе

Срок обучения - на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев;

-1 год 10 месяцев на базе 11 класса

Язык обучения - кыргызский, русский

Стоимость обучения на 1 год (контракт) - 23 500 сомов.

Описание учебной программы

Образовательная программа реализуется в Финансово-юридическом колледже ОшГУ по специальности 030503 «Правоведение». Программа включает в себя комплекс учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию учебного процесса, оценку качества подготовки выпускников по направлению подготовки и следующее: учебный план, учебные планы, программы курсовой работы, учебно-вводная подготовка. программы стажировок и другие материалы, обеспечивающие качество знаний студентов

030503 - Выпускники специальности «Правоведение». Профессиональная деятельность включает следующие направления: реализация законности; обеспечение верховенства закона; юридическое образование и воспитание.

030503 Содержание результатов обучения по программе среднего профессионального образования по направлению «Правоведение» определяется знаниями, умениями и личностными качествами обучающегося, умением применять их при решении задач профессиональной деятельности. Он необходим для обеспечения формирования соответствующих компетенций у десяти выпускников БДИПЧ и основан на следующих задачах:

Задача 1 : предоставить студентам базовые знания (гуманитарные, социальные, экономические, математические и естественные науки), универсальные и предметные компетенции, которые позволяют выпускникам успешно работать в выбранной ими сфере деятельности, способствуя ее социальной мобильности и стабильности на рынке труда.

Задача 2: Развивать у студентов социальные и личностные качества, повышать общую культуру целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности, развивать логическое мышление, самореализацию, самообучение.

Задача 3: Конкурентоспособный, способный применять профессиональные теоретические знания на практике, наряду с формированием навыков правильного использования нормативных актов для обеспечения безопасности государства, общества, личности, правопорядка, верховенства закона, истории государства и права, правовых документов и других соответствующих документов. Подготовка способных и профессионально грамотных специалистов.

Контакты: Юридический адрес: г. Ош А.Шакирова 21А.

Телефон: (03222) 8-80-42

Сайт: osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

Information about the program 030503 "Jurisprudence" program

The content of the learning outcomes for the program of secondary vocational education in the direction 030503 "Jurisprudence" is determined by the knowledge, skills and personal qualities of the student, the ability to apply them in solving problems of professional activity. It is necessary to ensure the formation of the relevant competencies in ten ODIHR alumni and is trained based on the following goals:

Graduates of OBOP RO are obliged to ensure the formation of relevant competencies and undergo training based on the following goals:

The program of specialty 030503 - "Jurisprudence" is a program of secondary education of basic general and secondary general education, which ensures the implementation of the state educational standard of secondary vocational education of the Kyrgyz Republic. Organizes and carries out its activities in the specialty 030503 - "Jurisprudence" on the basis of:

Constitution of the Kyrgyz Republic, Law of the Kyrgyz Republic "On Education", Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic dated August 23, 2011 N 496 "On the creation of a two-tier structure of higher education in the Kyrgyz Republic", Government of the Kyrgyz Republic dated July 4, 2012 N 472. in accordance with the wording regulations; 030503 - State educational standard of secondary vocational education in the field of jurisprudence (approved by order of the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic ----- 2019). Charter of Osh State University, etc. The name of the university is the College of Finance and Law.

Lawyer qualification awarded according to the program

Duration of training - on the basis of grade 9 - 2 years 10 months;

-1 year 10 months on the basis of grade 11

Language of instruction - Kyrgyz, Russian

Tuition fee for 1 year (contract) - 23,500 soms.

Description of the curriculum

The educational program is implemented at the Financial and Legal College of Osh State University in the specialty 030503 "Jurisprudence". The program includes a set of educational and methodological documents regulating the goals, expected results, content and organization of the educational process, assessment of the quality of training of graduates in the field of training and the following: curriculum, curricula, coursework programs, educational and introductory training. internship programs and other materials that ensure the quality of student knowledge

030503 - Graduates of the specialty "Jurisprudence". Professional activity includes the following areas: implementation of legality; ensuring the rule of law; legal education and upbringing.

030503 The content of learning outcomes under the program of secondary vocational education in the direction of "Jurisprudence" is determined by the knowledge, skills and personal qualities of the student, the ability to apply them in solving problems of professional activity. It is necessary to ensure the formation of relevant competencies in ten ODIHR graduates and is based on the following tasks:

Objective 1 : to provide students with basic knowledge (humanities, social, economic, mathematical and natural sciences), universal and subject competencies that allow graduates to work successfully in their chosen field of activity, contributing to its social mobility and stability in the labor market.

Objective 2: To develop students' social and personal qualities, to improve the general culture of purposefulness, organization, hard work, responsibility, citizenship, sociability, tolerance, to develop logical thinking, self-realization, self-study.

Objective 3: Competitive, able to apply professional theoretical knowledge in practice, along with the formation of skills for the correct use of regulations to ensure the security of the state, society, personality, law and order, the rule of law, history of state and law, legal documents and other relevant documents. Training of capable and professionally competent specialists.

Contacts: Legal address: Osh city A. Shakirova 21A.

Phone: (03222) 8-80-42

Website: osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

3) (080110) Экономика жана бухгалтердик эсеп адистиги боюнча – квалификация бухгалтер

Окутуунун мөөнөтү: 9кл.базасында 2 жыл 10 ай, 11кл. базасында1 жыл 10 ай

Окутуу тили: кыргыз жана орус тилдери

Окутуунун баасы 1жылга (контракт) – 23 500

ОшМУнун Финансы-юридикалык колледжинин “Бухгалтердик эсеп жана салык” ПЦКсы даярдап жаткан (080110) “Экономика жана бухгалтердик эсеп адистиги” адистиги боюнча негизги кесиптик билим берүү программалары (НКББП) 2017-жылыААОПО көз карандысыз агенттигинен 5жылдык мөөнөткө аккредитациядан ийгиликтүү өтүп, бүтүрүүчүлөрдү даярдап келүүдө. Атаандаштыкка жөндөмдүү заманбап адистерди даярдоо үчүн НКББПнынмаксаттарына жана окутуунун натыйжаларына өзгөртүүлөржана толуктоолорду кийирүү боюнча кызыктар тараптардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен ар окуу жылында тиешелүү учурларда талкуулар уюштурулуп турат. Мындай талкууларга Ош шаарындагы жана райондордогу мекеме-ишканалардын жанатүрдүү тармактарда ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан ар түрдүү багыттагы ишканалардын (атап айтканда Ош облустук статистика башкармалыгынын бухгалтерия бөлүмү, шаардык социалдык фонд башкармалыгы, ААК Ак-Таш, ЖАК Темир-Таш, Ош шаардык жашылдандыруу муниципиалдык ишканасы ж.б.) бухгалтерияларында эмгектенип жаткан кызматкерлердин өкүлдөрү - иш-берүүчүлөр, ошондой эле ата-энелерден өкүлдөркатышып, эмгек рыногунда болуп жаткан өзгөрүүлөргө ылайык өз сунуш-пикирлерин бере алышат. Сунуштарга анализ берилип такталган соң жаңы дисциплиналар ПЦКнын отурумунда талкууланып, колледждин Педагогикалык кеңешинде бекитилип, жумушчу окуу планына кийирилет. Ошондой эле стейкхолдерлердин берген сунуштарынын негизинде орто кесиптик мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык окутулуп жаткан кесиптик дисциплиналардын актуалдуулугун камсыздоо үчүн жумушчу программаларга тематикалык жактан зарыл болгон өзгөртүүлөр жана толуктоолор окутуучулар тарабынан киргизилип турат.

Максат №1

Фундаменталдык, социалдык жана гуманитардык билимдердин негизинде студенттерде максаттуулук, жарандуулук, коммуникабелд\\л\к, толеранттуулук, ъз алдынчалык, ъжърд\\л\к деген белгил\\ кесиптик сапаттарды калыптандыруу.

Максат №2

Бухгалтердик эсепти “КР бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук жън\ндъ”,”Нормативдик документтер, жоболор(стандарттар),нускамалар жана указдар жън\ндъ” мыйзамдарына ылайык ж\ргъз\п, кесиптик маселелерде ийгиликт\\ чечимдерди кабыл алууга жъндъмд\\ адистерди даярдоо.

Максат №3

Университетте (колледжде) билим бер\\ процессинде калыптандырылган кесиптик жана жалпы маданияттык компетенциялардын негизинде ишкананын чарбалык ишмерд\\л\г\ндъ бухгалтердик эсепти ж\рг\з\\ боюнча кесиптик маселелерди ийгиликт\\ чече алган адистерди даярдоо.

Контакттар: Ош мамлекеттик университети, Финансы юридикалык колледжи, Шакиров көчөсү – 271А.

директор :Исаков Н.Ж. тел. 0772837811, inurgazy@bk.ru; БЭжС ПЦКсынын болум башчысы Исаков К.А. тел. 0773477563, Isakov250285@mail.ru; программа боюнча жооптуу Райимбердиева Ж.К. тел. 0771030878, barsbeknur@mail.ru

Веб баракча: http://fjc.oshsu.kg/

(080110) специальность Экономика жана бухгалтерский учет – квалиф. бухгалтер

Срок обучения: на базе 9кл.- 2 года 10 месяцев, на базе 11кл. -1 год 10 месяцев.

Язык обучение: кыргызский и русский

Контракт на 1 год – 23 500

Выпускники программ базового профессионального образования по экономике и бухгалтерскому учету (080110), подготовленных ПЦК Бухгалтерского учета и налогообложения Финансово-юридического колледжа ОшГУ, в 2017 году были аккредитованы Независимым агентством AAOПO сроком на 5 лет. Обсуждения будут проводиться каждый учебный год, по мере необходимости, с участием представителей заинтересованных сторон, чтобы внести изменения и дополнения в цели и результаты обучения ОПОП для подготовки современных конкурентоспособных профессионалов.В таких обсуждениях приняли участие предприятия и учреждения города Ош и районов, работающие в различных сферах (в частности, бухгалтерия Ошского областного управления статистики, управление социального фонда города, ОАО «Ак-Таш», ЗАО «Темир-Таш», Ошская городская муниципальная организация по зелен строю и др. б.) Представители сотрудников, работающих в бухгалтерии - работодатели, а также представители родителей могут участвовать и вносить свои предложения в соответствии с изменениями на рынке труда.После анализа рекомендаций новые дисциплины будут обсуждены на заседании ПЦК, утверждены Педагогическим советом колледжа и включены в рабочую программу. Также на основании рекомендаций заинтересованных сторон преподаватели вносят тематические изменения и дополнения в рабочие программы для обеспечения актуальности преподаваемых профессиональных дисциплин в соответствии с государственным стандартом среднего профессионального образования.

Цель 1: формирование профессионально значимых качеств личности таких как целеустремленность, организованность, ответственность, самостоятельность, гражданственность, коммуникабельность, толерантность и настойчивость и способность на основе фундаментальных, социальных и гуманитарных наук;

Цель 2:подготовить специалистов способных принимать решения в своей деятельности, для реализации профессиональных задач по ведению бухгалтерского учета в соответствии закона Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете и отчетности в КР», «О нормативных документов, положений (стандарты), инструкций и указаний»;

Цель 3: выпустить специалистов, способных успешно решать профессиональные задачи по ведению бухгалтерског учета,в хозяйственной деятельности организаций (предприятий) на основе сформированных в образовательном процессе университета общекультурных и профессиональных компетенций.

Контакты: Ошский государственный университет, Финансово- юридический колледж, ул.Шакирова – 271А. директор: Исаков Н.Ж. тел. 0772837811, inurgazy@bk.ru; зав.отдела ПЦК БУиН Исаков К.А. тел. 0773477563, Isakov250285@mail.ru; ответсв. по программ. Райимбердиева Ж.К. тел. 0771030878,barsbeknur@mail.ru Веб стр.: http://fjc.oshsu.kg/

(080110) specialty Economics Jean accounting - qual. accountant

Duration of training: on the basis of 9cl. - 2 years 10 months, on the basis of 11cl. -1 year 10 months.

Language of instruction: Kyrgyz and Russian

Contract for 1 year - 23,500

Graduates of basic professional education programs in economics and accounting (080110), prepared by the Department of Accounting and Taxation of the Financial and Legal College of Osh State University, in 2017 were accredited by the Independent Agency AAOOPO for a period of 5 years. Discussions will be held each academic year, as needed, with the participation of stakeholder representatives, to make changes and additions to the objectives and outcomes of OBEP training to prepare modern competitive professionals.Such discussions were attended by enterprises and institutions of the city of Osh and districts working in various fields (in particular, the accounting department of the Osh regional statistics department, the city social fund department, Ak-Tash OJSC, Temir-Tash CJSC, Osh city municipal organization on green building, etc. b.)Representatives of employees working in the accounting department - employers, as well as representatives of parents, can participate and make proposals in accordance with changes in the labor market. After the analysis of the recommendations, the new disciplines will be discussed at the PCC meeting, approved by the College's Pedagogical Council and included in the work program.Also, based on the recommendations of stakeholders, teachers make thematic changes and additions to work programs to ensure the relevance of the taught professional disciplines in accordance with the state standard of secondary vocational education.

- Goal 1: the formation of professionally significant personality traits such as purposefulness, organization, responsibility, independence, citizenship, sociability, tolerance and perseverance and ability on the basis of fundamental, social and humanitarian sciences;

- Goal 2: to train specialists capable of making decisions in their activities, for the implementation of professional tasks in accounting in accordance with the law of the Kyrgyz Republic "On accounting and reporting in the Kyrgyz Republic", "On regulatory documents, provisions (standards), instructions and guidelines" ;

-Goal 3: to graduate specialists who are able to successfully solve professional problems in accounting, in the economic activities of organizations (enterprises) on the basis of general cultural and professional competencies formed in the educational process of the university.

Contacts : Osh State University, Financial and Legal College, Shakirova str. - 271A. tel .: (0773) 47 75 63. director: Isakov N.Zh. Tel. 0772837811, inurgazy@bk.ru; Head of Department Isakov K.A. Tel. 0773477563, Isakov250285@mail.ru; responsible by programs. Raimberdieva Zh.K. Tel. 0771030878, barsbeknur@mail.ru Web page: http://fjc.oshsu.kg/

4) (080107) Салык жана салык салуу адистиги боюнча – квалификациясы салык кызматкери

Окутуунун мөөнөтү: 9кл.базасында 2 жыл 10 ай, 11кл. базасында1 жыл 10 ай

Окутуу тили: кыргыз жана орус тилдери

Окутуунун баасы 1жылга (контракт):

Бир жылдык контракт – 20 000 сом

ОшМУнун Финансы-юридикалык колледжинин “Бухгалтердик эсеп жана салык салуу” ПЦКсы даярдап жаткан (080107) “Салык жана салык салуу” адистиктери боюнча негизги кесиптик билим берүү программалары (НКББП) 2017-жылыААОПО көз карандысыз агенттигинен 5жылдык мөөнөткө аккредитациядан ийгиликтүү өтүп, бүтүрүүчүлөрдү даярдап келүүдө. Атаандаштыкка жөндөмдүү заманбап адистерди даярдоо үчүн НКББПнынмаксаттарына жана окутуунун натыйжаларына өзгөртүүлөржана толуктоолорду кийирүү боюнча кызыктар тараптардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен ар окуу жылында тиешелүү учурларда талкуулар уюштурулуп турат. Мындай талкууларга Ош шаарындагы жана райондордогу мекеме-ишканалардын жанатүрдүү тармактарда ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан ар түрдүү багыттагы ишканалардын (атап айтканда Ош облустук статистика башкармалыгынын бухгалтерия бөлүмү, шаардык социалдык фонд башкармалыгы, ААК Ак-Таш, ЖАК Темир-Таш, Ош шаардык жашылдандыруу муниципиалдык ишканасы жана Ош шаардык салык кызматы ж.б.) бухгалтерияларында эмгектенип жаткан кызматкерлердин өкүлдөрү, андан сырткары Ош шаардык салык кызматындагы - иш-берүүчүлөр, ошондой эле ата-энелерден өкүлдөркатышып, эмгек рыногунда болуп жаткан өзгөрүүлөргө ылайык өз сунуш-пикирлерин бере алышат. Сунуштарга анализ берилип такталган соң жаңы дисциплиналар ПЦКнын отурумунда талкууланып, колледждин Педагогикалык кеңешинде бекитилип, жумушчу окуу планына кийирилет. Ошондой эле стейкхолдерлердин берген сунуштарынын негизинде орто кесиптик мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык окутулуп жаткан кесиптик дисциплиналардын актуалдуулугун камсыздоо үчүн жумушчу программаларга тематикалык жактан зарыл болгон өзгөртүүлөр жана толуктоолор окутуучулар тарабынан киргизилип турат.

Жалпыбилимбер\\ программасы 080107 «Салыкжанасалыксалуу»

№1 Максат:

Фундаменталдык, социалдыкжанагуманитардыкбилимдердиннегизинде студенттердемаксаттуулук, жарандуулук, коммуникабелд\\л\к, толеранттуулук, ъзалдынчалык, ъжърд\\л\к дегенбелгил\\ кесиптиксапаттарды калыптандыруу.

№2 Максат

КыргызРеспубликасынынСалык, Таможнялык, ЖарандыкКодекстерининжанафизикалык, юридикалыкжактаргасалыксалуунужъндъгънКыргызРеспубликасыныннормативдик – укуктукактыларыныннегизиндестуденттердесалыктълъъч\лърд\н каржылык – чарбалыкишмерд\\л\г\ндъ, ишкананынэсебинжанакаржысынынкъзъмъл\н уюштура бил\\с\н калыптандыруу (\йрът\\, иштепчыгуу).

№3 Максат

Университетте (колледжде) билимбер\\ процессиндекалыптандырылганкесиптикжанажалпымаданияттыккомпетенциялардыннегизиндеКыргызРеспубликасынынсалыккызматынынишмерд\\л\г\ндъкесиптикмаселелердиийгиликт\\ чечеалганадистердидаярдоо.

Контакттар: Ош мамлекеттик университети, Финансы юридикалык колледжи, Шакиров көчөсү – 271А.

директор :Исаков Н.Ж. тел. 0772837811, inurgazy@bk.ru; БЭжС ПЦКсынын болум башчысы Исаков К.А. тел. 0773477563, Isakov250285@mail.ru; программа боюнча жооптуу Стамбекова А.Н. 0772485657, stambekova90@list.ru

Веб баракча: http://fjc.oshsu.kg/

Выпускники программ базового профессионального образования по налоги и налогообложение (080107) , подготовленных ПЦК Бухгалтерского учета и налоги Финансово-юридического колледжа ОшГУ, в 2017 году были аккредитованы Независимым агентством AAOПO сроком на 5 лет. Обсуждения будут проводиться каждый учебный год, по мере необходимости, с участием представителей заинтересованных сторон, чтобы внести изменения и дополнения в цели и результаты обучения ОПОП для подготовки современных конкурентоспособных профессионалов.В таких обсуждениях приняли участие предприятия и учреждения города Ош и районов, работающие в различных сферах (в частности, бухгалтерия Ошского областного управления статистики, управление социального фонда города, ОАО «Ак-Таш», ЗАО «Темир-Таш», Ошская городская муниципальная организация по зелен строю а также Ошская городская налоговая службаи др. ) Представители сотрудников, работающих в бухгалтерии - работодатели, а также представители родителей могут участвовать и вносить свои предложения в соответствии с изменениями на рынке труда.После анализа рекомендаций новые дисциплины будут обсуждены на заседании ПЦК, утверждены Педагогическим советом колледжа и включены в рабочую программу. Также на основании рекомендаций заинтересованных сторон преподаватели вносят тематические изменения и дополнения в рабочие программы для обеспечения актуальности преподаваемых профессиональных дисциплин в соответствии с государственным стандартом среднего профессионального образования.

Цел ь ОПОП СПО080107-«Налоги и налогообложения»:

Цель 1:формирование профессионально значимых качеств личности таких как целеустремленность, организованность, ответственность, самостоятельность, гражданственность, коммуникабельность, толерантность и настойчивость и способность на основе фундаментальных, социальных и гуманитарных наук;

Цель 2:вырабатывание навыков работы у студентов по организации учета и контроля, над финансово- хозяйственной деятельности налогоплательшиков в соответствии с налоговыми, таможенными и гражданскими кодексами Кыргызской Республики и нормативно-правовыми актами КР регулируюшие вопросы по налогообложения юридических и физических лиц.

Цель 3:подготовка специалистов, способных успешно решать профессиональные задачи в деятельности налоговой службы КР на основе сформированных в образовательном процессе университета общекультурных и профессиональных компетенций.

Контакты: Ошский государственный университет, Финансово- юридический колледж, ул.Шакирова – 271А. директор: Исаков Н.Ж. тел. 0772837811, inurgazy@bk.ru; зав.отдела ПЦК БУиН Исаков К.А. тел. 0773477563, Isakov250285@mail.ru; ответсв. по программ. Стамбекова А.Н. 0772485657, stambekova90@list.ruВеб стр.: http://fjc.oshsu.kg/

Graduates of the basic vocational education programs in taxes and taxation (080107) prepared by the PCC of Accounting and Taxes of the Financial and Legal College of Osh State University were accredited by the Independent Agency AAOPO for a period of 5 years in 2017. Discussions will be held each academic year, as needed, with the participation of stakeholder representatives, to make changes and additions to the objectives and outcomes of OBEP training to prepare modern competitive professionals.Such discussions were attended by enterprises and institutions of the city of Osh and districts working in various fields (in particular, the accounting department of the Osh regional statistics department, the city social fund department, Ak-Tash OJSC, Temir-Tash CJSC, Osh city municipal organization on green building, as well as the Osh city tax service, etc.) Representatives of employees working in the accounting department - employers, as well as representatives of parents, can participate and make proposals in accordance with changes in the labor market. After the analysis of the recommendations, the new disciplines will be discussed at the PCC meeting, approved by the College's Pedagogical Council and included in the work program.Also, based on the recommendations of stakeholders, teachers make thematic changes and additions to work programs to ensure the relevance of the taught professional disciplines in accordance with the state standard of secondary vocational education.

- Goal 1: the formation of professionally significant personality traits such as purposefulness, organization, responsibility, independence, citizenship, sociability, tolerance and perseverance and ability on the basis of fundamental, social and humanitarian sciences;

- Goal 2 : developing students' skills in organizing accounting and control over the financial and economic activities of taxpayers in accordance with the tax, customs and civil codes of the Kyrgyz Republic and regulatory legal acts of the Kyrgyz Republic regulating issues of taxation of legal entities and individuals.

-Goal 3 : training of specialists who are able to successfully solve professional problems in the activities of the tax service of the Kyrgyz Republic on the basis of general cultural and professional competencies formed in the educational process of the university.

Contacts : Osh State University, Financial and Legal College, Shakirova str. - 271A. tel .: (0773) 47 75 63. director: Isakov N.Zh. Tel. 0772837811, inurgazy@bk.ru; Head of Department Isakov K.A. Tel. 0773477563, Isakov250285@mail.ru; responsible by programs. Stambekova A.N. 0772485657, stambekova90@list.ru Web page: http://fjc.oshsu.kg/

5) 080403 - " Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын экспертизалоо” адистигибоюнча программа

080403- Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын экспертизалоо“ адистиги2015-жылы ачылган. Бул адистикке Билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы лицензиялоо жана аккредаттациялоо (аттестациялоо) боюнча Мамлекеттик инспекциясынын 2015-жылдын №7/82 протоколунун негизинде № LC 150000485, №4 тиркеме, каттоо номери 15/0225 лицензиясы алынып, окуу ишмердигин жүргүзүүгө укук берилген. 080403-Товар таануу жана керектелүүчүтоварлардын сапатын экспертизалоо”

программасы окуу-усулдук иш кагаздарынын жыйындысын: окутуунун максаттарын, күтүлүүчү натыйжаларын, окуу процессин уюштуруунун мазмунун жана уюштурууну ишке ашыруу менен бирге бул багыттагы адистерди даярдоодо өз ичине: окуу планын, календардык окуу графигин, окутуулуучу дисциплиналардын жумушчу программаларын, окуу-өндүрүштүк, квалификациялык-өндүрүштүк практикалардын программаларын камтыйт. Билим берүү программасы жыл сайын мамлекеттик стандарттын талабына ылайык окуу планынын мазмуну, дисциплиналардын мазмуну, практикалар, усулдук материалдар билим берүү технологиясына дал келген, илимдин, маданияттын, экономиканын өнүгүшүнүн эске алуу менен кайра каралып, толукталып турат.

ООЖ дун аты-Финансы-юридикалык колледж.

Программа боюнча ыйгарылган квалификациясы – Товаровед-эксперт.

Окутуунун мөөнөтү - жалпы орто билими боюнча – 1 жыл 10 ай,

- жалпы негизги билими боюнча 2 жыл 10 ай.

Окутуу тили- кыргыз, орус тилдери

Окутуунун баасы 1 –жылга (контракт) - 17500сом

ОшМУнун Финансы-юридикалык колледжинде 080403 - " Товар таануу жана керектелүүчүтоварлардын сапатын экспертизалоо”адистиги боюнча ишке ашырылып жаткан билим берүү программасы. Программа эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере алган өзүнүн адистиги жана этикалык нормаларды кармануу менен оозеки жана жазуу түрүндөгү сөзүн мамлекеттик жана расмий тилде так, негиздүү кесиптик деңгээлде иш жүргүзө алган, соода мекемелеринде , логистикалык борборлордо, эксперттик уюмдарда, сыноо лабораторияларында, мамлекеттик, региондук жана шаардык бийликте эмгектенип, мекенчилдик, активдүү жарандык позициясын карманган, жигердүү ишмердикке жөндөмдүү, адистерди даярдайт.

080403 - " Товар таануу жана керектелүүчүтоварлардын сапатын экспертизалоо”багыты боюнча орто кесиптик билим берүү программасы окутуунун натыйжаларынын мазмуну студенттин билимдерин, билгичтиктерин жана инсандык сапаттарын, кесиптик ишмердүүлүк маселелерин чечүүдө колдоно билүү жөндөмдүүлүктөрү аркылуу аныкталат.НКББПнын ОН да бүтүрүүчүдө тиешелүү компетенциялардын калыптанышын камсыз кылуу талап кылынат жана төмөнкүдөй максаттардын негизинде окулат.

Максат 1 : Студенттерди фундаменталдык билимдер менен ( гуманитардык, социалдык, экономикалык , математикалык жана табигый илимдер) камсыздоо, бүтүрүүчүгө тандап алган иш чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногундагы туруктуулугуна өбөлгө түзүүчү универсалдуу жана предметтик адистешкен компетенцияларга ээ кылуу.

Максат 2. Илимий изилдөө жана башкаруу ишмердүүлүгүн уюштурууда кесиптик тапшырмаларды чечүү үчүн экспертиза жана сертификация методу менен КРнын нормативдик документтерине ылайык товардын сапатын аныктоо жана башкы чечимдерди кабыл алуу көндүмдөрдү калыптандыруу.

Максат 3 : Товаровед-эксперттин ишмердүүлүгүндө кесиптик тапшырмаларды ийгиликтүү чечүүгө жөндөмдүү болгон, университеттин билим берүү процесинде калыптанып калган жалпы маданий жана кесиптик компетенцияларга ээ болгон адистерди даярдоо.

Контакттар: Юридикалык дареги: Ош шаары А.Шакирова 217А.

Телефону: (03222) 8-80-42

Веб баракча : osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

Информация СПО для включения в информационный каталог

080403 - Программа по специальности “Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров “

Специальность 080403 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров “ открыта в 2015 году. На основании протокола №7 / 82 от 2015 года Государственной инспекции по лицензированию и аккредитации (аттестации) Министерства образования и науки Кыргызской Республики получена лицензия № LC 150000485, приложение 4, регистрационный номер 15/0225 и право на ведение образовательной деятельности. 080403-“Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров “ включает в себя комплекс учебных материалов: цели обучения, ожидаемые результаты, содержание и организация учебного процесса, а также подготовка специалистов данной области, выпускников: учебный план, календарный план, включает рабочие программы учебных дисциплин, учебно-производственные, квалификационные и производственные программы. Образовательная программа ежегодно пересматривается и дополняется в соответствии с требованиями государственных стандартов, содержанием учебной программы, содержанием дисциплин, практик, учебных материалов в соответствии с образовательной технологией с учетом развития науки, культуры и экономики.

Название СПО - Финансово-юридический колледж

Квалификация, присвоенная по программе – Товаровед – эксперт

Срок обучения - 1 год 10 месяцев для общего среднего образования,

2 года 10 месяцев для общего основного образовани

Язык обучения - кыргызский, русский

Стоимость обучения на 1 год (контракт) 17 500 сом.

080403 - Образовательная программа по специальности “Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров “ реализуется в Финансово-юридическом колледже ОшГУ. Программа готовит профессионалов, способных работать на профессиональном уровне на государственном и официальном языке, в торговых учреждениях, логистических центрах, экспертных организациях, испытательных лабораториях, государственных, региональных и муниципальных органах власти, имеющих патриотическую, активную гражданскую позицию и умеет активно работать.

080403 - Программа среднего профессионального образования по направлению

« Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров ». Содержание результатов обучения определяется знаниями, умениями и личными качествами обучающегося, умением применять их при решении профессиональных задач.

Цель 1 : Подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение среднего профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

Цель 2: Формирование навыков организации управленческой и научно исследовательской деятельности для реализации профессиональных задач методами экспертизы и сертификации для определения качества товаров и принятия управленческих решений в соотсветсвии с нормативными документами КР.

Цель 3. Подготовка специалистов, способных успешно решать профессиональные задачи в деятельности товароведа-эксперта на основе сформированных в образовательном процессе университета общекультурных и профессиональных компетенций.

Контакты: Юридический адрес: г. Ош А.Шакирова 217А.

Телефон: (03222) 8-80-42

Сайт: osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

Information from open sources for inclusion in the information catalog

080403-Program in the specialty "Commodity science and quality expertise of consumer goods ”.

Specialty 080403 "commodity science and quality expertise of consumer goods" was opened in 2015. On the basis of Protocol №7 / 82 of 2015 of the State Inspectorate for licensing and accreditation (attestation) The Ministry of education and science of the Kyrgyz Republic has obtained a license №LC 150000485, Annex 4, registration number 15/0225 and the right to conduct educational activities. 080403- "Commodity science and quality expertise of consumer goods" includes a set of educational materials: learning objectives, expected results, content and organization of the educational process, as well as training of specialists in this field, graduates: curriculum, calendar plan, includes work programs of academic disciplines, training and production, qualification and production programs. The educational program is reviewed annually and supplemented in accordance with the requirements of state standards, the content of the curriculum, the content of disciplines.

Name of SPO-College of Finance and law Qualification awarded

under the program – Commodity- expert.

Duration of study - 1 year 10 months for General secondary education,

2 years 10 months for General basic education

Language of instruction - Kyrgyz, Russian

The cost of training for 1 year (contract) is 17 500 som.

080403-the Educational program in the specialty "Commodity science and quality expertise of consumer goods” is implemented in the financial and legal College of Osh state University. The program trains professionals who are able to work at the professional level in the state and official language, in trade institutions, logistics centers, expert organizations, testing laboratories, state, regional and municipal authorities, have a Patriotic, active civic position, and are able to work actively.

080403-program of secondary vocational education in the direction of " "Commodity science and quality expertise of consumer goods”. The content of the training results is determined by the knowledge, skills and personal qualities of the student, the ability to apply them in solving professional problems.

Objective 1: Training in the field of basic humanitarian, social, economic, mathematical and natural science knowledge, obtaining secondary vocational education that allows graduates to successfully work in their chosen field of activity, possess universal and subject-specific competencies that contribute to their social mobility and sustainability in the labor market.

Goal 2: Formation of skills of management and research activities for the implementation of professional tasks by methods of expertise and certification for determining the quality of goods and making management decisions in accordance with the regulatory documents of the Kyrgyz REPUBLIC.

Goal 3. Training of specialists who are able to successfully solve professional tasks in the activities of a commodity expert on the basis of General cultural and professional competencies formed in the educational process of the University.

Contacts: Legal address: Osh A. Shakirova 217A.

Phone: (03222) 8-80-42

Website : osu.oms@gmail.com, www.osu.kg

ЖОЖдун аты: Ош мамлекеттик университетинин Финансы юридикалык колледжи

Программа боюнча ыйгарылуучу квалификация: Финансист

Окутуунун мөөнөтү: 9кл. базасында 2 жыл 10 ай, 11кл. базасында 1 жыл 10 ай

Окутуу тили: кыргыз жана орус тилдери

Окутуунун баасы (контракт): 1 окуу жылына 23 000 сом

080106 - Финансы (тармактар боюнча) КОББ НКББП

0 80106 - "Финансы (тармактар боюнча)” адистиги ОшМУнун финансы-юридикалык колледжинде ишке ашырылып жаткан билим берүү программасы. Программа, билим берүү процессинин максаттарын, күтүлүүчү натыйжаларын, мазмунун жана уюштурулушун, кадрларды даярдоонун чөйрөсүндө бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын баалоону жөнгө салуучу окуу-методикалык документтердин жыйындысы жана төмөнкүлөрдү камтыйт: окуу планы, календардык-окуу планынын графиги, окуу дисциплиналарынын жумушчу программалары, баалоо каражаттары. окуу-өндүрүштүк, өндүрүштүк практика жана студенттердин билим сапатын камсыз кылган башка материалдарды камтыйт.

0080106 – “Финансы (тармактар боюнча)” адистигинин бүтүрүүчүлөрүнө финансы багытында билим берүүдө тиешелүү компетенцияларды, алардын инсандык сапатын жана алган билимин практика жүзүндө колдоно алуусун калыптандыруу - кесиптик билим берүү программасынын негизги жыйынтыгы болуп саналат.

080106 - Финансы (тармактарбоюнча) КО ББНК ББП максаты :

 • Максат 1. Фундаменталдык, социалдыкжанагуманитардыкилимдердиннегизинделичносттункесиптиксапаттары: максаткаумтулуучулук, уюштуруучулук, жоопкерчиликтүүлүк, өз алдынчалыкжарандык, комуникабелдүүлүк, толеранттуулукжанатуруктуулук жөндөмдүүлүктөрүн камсыздандыруу;
 • Максат 2 . КыргызРеспубликасынын“КРдинишканаларыжөнүндө”жана“КРдинишкерлердинишкердиктери жөнүндө”мыйзамдарынынталаптарынаылайык, ишкананынфинансылык-чарбалыкиш-аракеттериндегикесиптикмаселелердичечүүнүишкеашырууда, уюштуруу-башкаруучулук мүнөздөгү көндүмдөрдүиштепчыгуу;
·    Максат 3. Коллеждин окутуу процессинде калыптанган жалпы маданий жана профессионалдык компетенциялардын негизинде ишкананын ишкердүүлүгүндөгү кесиптик тапшырмаларды чечүүгө жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Контакттык маалыматтар:

Ош мамлекеттик университети, Финансы-юридикалык колледжи,

Ош шаары, А.Шакиров көчөсү, 271 А, Web сайт: http://fjc.oshsu.kg/

Аты-жөнү

Ээлеген кызматы

Байланыш телефону

Электрондук дареги

1.

Исаков Нургазы Жолболдуевич

Директор, э.и.к., доцент

0772 83 78 11

inurgazy@bk.ru

2.

Абдрахманов Оёнбек Эмилович

Бөлүм башчысы, э.и.к., доцент

0776 68 78 88

Oenbek@mail.ru

3.

Маликов Алтынбек Азизбекович

ПЦК төрагасы

0773 25 83 85

a.malikov319@

gmail.com

4.

Тойчубекова Гулдана Каримжановна

НКББП башчысы

0772 24 53 11

lunara.yertun.76@bk.ru


Название вуза: Финанс ово-юридический колледж Ошского государственного университета

Присваивается квалификация по программе: финансист

Срок обучения: на базе 9 кл. 2 года 10 месяцев, на базе 11 кл. 1 год 10 месяцев

Язык обучения: кыргызский, русский

Стоимость обучения (контракт): на 1 учебный год 23 000 сомов

ОПОП СПО 080106 - “Финансы (по отраслям)”

Образовательная программа реализуется в Финансово-юридическом колледже ОшГУ по специальности 0080106 “Финансы (по отраслям)”. Программа включает в себя комплекс учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию учебного процесса, оценку качества подготовки выпускников по направлению подготовки и включает: учебный план, календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, оценочные средства, программы прохождения учебно-производственный и производственный практики.

Содержение результатов обучения по программе среднего профессионального образования по напралению “Финансы” определяется знаниями, умениями и личностными качествами обучающегося умением применять их при решении задач формировании соответствующих компетенций у выпускников по специальности “Финансы”.

Цель ОПОП СПО 080106 - “Финансы (по отраслям)”:

Цель 1: формирование профессионально значимых качеств личности таких как целеустремленность, организованность, ответственность, самостоятельность, гражданственность, коммуникабельность, толерантность и настойчивость и способность на основе фундаментальных, социальных и гуманитарных наук;

Цель 2: вырабатывание навыков организационно-управленческого характера, для реализации профессиональных задач при принятии решений финансово-хозяйственной деятельности предприятий в соответствии законов Кыргызской Республики “О предприятиях в КР” и “О предпринимательской деятельности в КР”;

Цель 3: подготовка специалистов, способных принимать управленческих решений в финансово-хозяйственной деятельности организаций (предприятий) в условиях рыночной экономики на основе сформированных в образовательном процессе университета общекультурных и профессиональных компетенций.

Контактные данные:

Ошский государственный университет, Финансово-юридический колледж,

г. Ош, ул. А. Шакирова, 271 А, Web сайт: http://fjc.oshsu.kg/

ФИО

Занимаемый должность

Телефон

Электронный адрес

1.

Исаков Нургазы Жолболдуевич

Директор, к.э.н., доцент

0772 83 78 11

inurgazy@bk.ru

2.

Абдрахманов Оёнбек Эмилович

Зав.отделом, к.э.н., доцент

0776 68 78 88

Oenbek@mail.ru

3.

Маликов Алтынбек Азизбекович

Председатель ПЦК

0773 25 83 85

a.malikov319@

gmail.com

4.

Тойчубекова Гулдана Каримжановна

Руководитель

ОПОП СПО

0772 24 53 11

lunara.yertun.76@bk.ru


The name of the university: Finance and Law College of Osh State University

Awarded qualifications for the program: financier

Training period: on the basis of 9 cl. 2 years 10 months, on the basis of 11 cl. 1 year 10 months

Language of instruction: Kyrgyz, Russian

Tuition fees (contract): for 1 academic year 23,000 soms

Basic professional educational program of secondary vocational education 080106 - "Finance (by industry)"

The educational program is implemented at the Financial and Legal College of Osh State University in the specialty 0080106 "Finance (by industry)". The program includes a set of educational and methodological documents regulating the goals, expected results, content and organization of the educational process, assessment of the quality of training of graduates in the direction of training and includes: curriculum, calendar training schedules, work programs of academic disciplines, assessment tools, educational programs -production and industrial practice.

The content of the learning outcomes for the program of secondary vocational education in the direction of "Finance" is determined by the knowledge, skills and personal qualities of the student, the ability to apply them in solving problems of forming the appropriate competencies of graduates in the specialty "Finance".

The purpose of the main professional educational program of secondary vocational education 080106 - "Finance (by industry)"

The purpose 1. the formation of professionally significant personality traits such as dedication, organization, responsibility, independence, citizenship, sociability, tolerance and perseverance and ability on the basis of fundamental, social and humanitarian sciences;

The purpose 2. developing organizational and managerial skills for the implementation of professional tasks when making decisions on the financial and economic activities of enterprises in accordance with the laws of the Kyrgyz Republic "On enterprises in the Kyrgyz Republic" and "On entrepreneurial activity in the Kyrgyz Republic";

The purpose 3. training specialists capable of making managerial decisions in the financial and economic activities of organizations (enterprises) in a market economy on the basis of general cultural and professional competencies formed in the educational process of the university.

Contact details:

Osh State University, College of Finance and Law,

Osh city, st. A. Shakirova, 271 A, Web site: http://fjc.oshsu.kg/

Full name

Position held

Telephone

E-mail address

1.

Isakov Nurgazy Zholbolduevich

Director, Ph.D., Associate Professor

0772 83 78 11

inurgazy@bk.ru

2.

Abdrakhmanov Oyonbek Emilovich

Head of Department, Ph.D., Associate Professor

0776 68 78 88

Oenbek@mail.ru

3.

Malikov Altynbek Azizbekovich

Chairman of the PCC

0773 25 83 85

a.malikov319@

gmail.com

4.


Toychubekova Guldana Karimzhanovna

Head of the main professional educational program of secondary vocational education

0772 24 53 11

lunara.yertun.76@bk.ru


ЖОЖдун аты: Ош мамлекеттик университетинин Финансы юридикалык колледжи

Программа боюнча ыйгарылуучу квалификация: Банк ишинин адиси

Окутуунун мөөнөтү: 9 кл. базасында 2 жыл 10 ай, 11 кл. базасында 1 жыл 10 ай

Окутуу тили: кыргыз жана орус тилдери

Окутуунун баасы (контракт): 1 окуу жылына 20 000 сом

080108 – Банк иши КОББ НКББП

080108 - "Банк иши" адистиги боюнча негизги кесиптик билим берүү программасы билим берүү процессин жүзөгө ашыруунун максаттарын, пландаштырылган натыйжаларын, мазмунун, шарттарын жана технологияларын, ушул адистик боюнча студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн даярдык сапатын баалоону жөнгө салат жана өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: окуу планы, билим берүү календары, билим берүүнүн иш программалары дисциплиналар (модулдар), практика программалары, баалоо каражаттары, окуу материалдары, ошондой эле билим жана тарбия берген башка материалдар.

Билим берүү программасы инсандык сапаттарды өркүндөтүүгө, билимдин мыкты ата мекендик тажрыйбасын колдонуп, илимий, фундаменталдык жана кесиптик даярдыктын гармониялуу айкалышуусунун негизинде жалпы жана кесиптик компетенттүүлүктү калыптандырууга багытталган. Билим берүү процессинин идеологиясы билим берүү иш-аракеттериндеги каада-салттарды жана жаңылыктарды оптималдуу айкалыштырууга негизделген, бул аны жүзөгө ашырууда методикалык жана методикалык методикалардын кеңири спектрин, окутуунун формаларын жана методдорун, билим сапатын контролдоону, компетенттүүлүктү калыптандыруу принциптерин колдонууну билдирет.

080108 – Банк иши КО ББНК ББП максаты :

 • Максат 1. фундаменталдык, коомдук жана гуманитардык илимдердин негизинде максатка умтулуу, уюштуруучулук, жоопкерчилик, көзкарандысыздык, жарандык, коомчулдук, толеранттуулук жана туруктуулук жана жөндөмдүүлүк сыяктуу кесиптик жактан маанилүү сапаттарды калыптандыруу;
 • Максат 2. уюштуруучулук, башкаруучулук жана илимий-изилдөө иш-аракеттеринде, "Кыргыз Республикасындагы банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык башкаруучулук чечимдерди кабыл алууда талдоо методдору менен кесиптик тапшырмаларды жүзөгө ашыруу боюнча көндүмдөрдү калыптандыруу;
 • Максат 3. университеттин окуу процессинде калыптанган жалпы маданий жана кесиптик компетенттүүлүктүн негизинде банктын ишиндеги кесиптик маселелерди ийгиликтүү чече алган адистерди даярдоо.

Контакттык маалыматтар:

Ош мамлекеттик университети, Финансы-юридикалык колледжи,

Ош шаары, А.Шакиров көчөсү, 271 А, Web сайт: http://fjc.oshsu.kg/

Аты-жөнү

Ээлеген кызматы

Байланыш телефону

Электрондук дареги

1.

Исаков Нургазы Жолболдуевич

Директор, э.и.к., доцент

0772 83 78 11

inurgazy@bk.ru

2.

Абдрахманов Оёнбек Эмилович

Бөлүм башчысы, э.и.к., доцент

0776 68 78 88

Oenbek@mail.ru

3.

Маликов Алтынбек Азизбекович

ПЦК төрагасы

0773 25 83 85

a.malikov319@

gmail.com

4.

Алиева Дилафруз Мурваиджановна

НКББП башчысы

0557 74 74 57

alievadilya7977@

gmail.com


Название вуза: Финансово-юридический колледж Ошского государственного университета

Присваивается квалификация по программе: специалист банковского дела

Срок обучения: на базе 9 кл. 2 года 10 месяцев, на базе 11 кл. 1 год 10 месяцев

Язык обучения: кыргызский, русский

Стоимость обучения (контракт): на 1 учебный год 20 000 сомов

ОПОП СПО 080108-“Банковское дело”

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 080108 – “Банковское дело” регламентирует цели, планируемые результаты обучения, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по данной специальности, и включает: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы, а также другие материалы, обеспечивающие воспитание и обучение.

Образовательная программа направлена на развитие личностных качеств, формирование общих и профессиональных компетенций на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, с использованием лучшего отечественного опыта в образовании. Идеология учебного процесса базируется на оптимальном сочетании традиций и инноваций в образовательной деятельности, что предполагает использование в его реализации широкого спектра методологических и методических приемов, форм и методов обучения, контроля качества знаний, принципов формирования компетенций.


Цел ь ОПОП СПО 080108-“Банковское дело”

Цель 1 : формирование профессионально значимых качеств личности таких как целеустремленность, организованность, ответственность, самостоятельность, гражданственность, коммуникабельность, толерантность и настойчивость и способность на основе фундаментальных, социальных и гуманитарных наук;

Цель 2 : формирование навыков организационно-управленческой деятельности, для реализации профессиональных задач методами анализа при принятии управленческих решений в соответствии закона Кыргызской Республики “О банковской деятельности в КР”;

Цель 3 : подготовка специалистов, способных успешно решать профессиональные задачи в деятельности банка на основе сформированных в образовательном процессе университета общекультурных и профессиональных компетенций.

Контактные данные:

Ошский государственный университет, Финансово-юридический колледж,

г. Ош, ул. А. Шакирова, 271 А, Web сайт: http://fjc.oshsu.kg/

ФИО

Занимаемый должность

Телефон

Электронный адрес

1.

Исаков Нургазы Жолболдуевич

Директор, к.э.н., доцент

0772 83 78 11

inurgazy@bk.ru

2.

Абдрахманов Оёнбек Эмилович

Зав.отделом, к.э.н., доцент

0776 68 78 88

Oenbek@mail.ru

3.

Маликов Алтынбек Азизбекович

Председатель ПЦК

0773 25 83 85

a.malikov319@

gmail.com

4.

Алиева Дилафруз Мурваиджановна

Руководитель

ОПОП СПО

0557 74 74 57

alievadilya7977@

gmail.com


The name of the university: Finance and Law College of Osh State University

Awarded qualifications for the program: banking specialist

Training period: on the basis of 9 cl. 2 years 10 months, on the basis of 11 cl. 1 year 10 months

Language of instruction: Kyrgyz, Russian

Tuition fees (contract): for 1 academic year 20,000 soms

Basic professional educational program of secondary vocational education 080108– “ Banking”

The main professional educational program in the specialty 080108 - "Banking" regulates the goals, planned learning outcomes, content, conditions and technologies for the implementation of the educational process, assessment of the quality of training of students and graduates in this specialty, and includes: curriculum, academic calendar, work programs educational disciplines (modules), practice programs, assessment tools, teaching materials, as well as other materials that provide education and training.

The educational program is aimed at the development of personal qualities, the formation of general and professional competencies on the basis of a harmonious combination of scientific, fundamental and professional training, using the best domestic experience in education. The ideology of the educational process is based on the optimal combination of traditions and innovations in educational activities, which implies the use in its implementation of a wide range of methodological and methodological techniques, forms and methods of teaching, quality control of knowledge, principles of the formation of competencies.

The purpose of the main professional educational program of secondary vocational education 080108 - Banking”

The purpose 1. the formation of professionally significant personality traits such as dedication, organization, responsibility, independence, citizenship, sociability, tolerance and perseverance and ability on the basis of fundamental, social and humanitarian sciences;

The purpose 2. the formation of organizational and managerial skills for the implementation of professional tasks by methods of analysis when making managerial decisions in accordance with the Law of the Kyrgyz Republic "On Banking in the Kyrgyz Republic";

The purpose 3. training of specialists capable of successfully solving professional problems in the bank's activities on the basis of general cultural and professional competencies formed in the educational process of the university.

Contact details:

Osh State University, College of Finance and Law,

Osh city, st. A. Shakirova, 271 A, Web site: http://fjc.oshsu.kg/

Full name

Position held

Telephone

E-mail address

1.

Isakov Nurgazy Zholbolduevich

Director, Ph.D., Associate Professor

0772 83 78 11

inurgazy@bk.ru

2.

Abdrakhmanov Oyonbek Emilovich

Head of Department, Ph.D., Associate Professor

0776 68 78 88

Oenbek@mail.ru

3.

Malikov Altynbek Azizbekovich

Chairman of the PCC

0773 25 83 85

a.malikov319@

gmail.com

4.

Aliyeva Dilafruz Murvaidzhanovna

Head of the main professional educational program of secondary vocational education

0557 74 74 57

alievadilya7977@

gmail.com

1446 15:19 29-12-2020

                 

Haber

|< 1 >|