Цели, миссия, задачи и история
Факультеттин миссиясы – Учурдун талабына жооп берген адистерди – филологдорду, кыргыз тили жана адабияты мугалимдерин, окутуу кыргыз тилинде жїргїзїлбєгєн билим берїї мекемелеринде мамлекеттик тилди окутуучу мугалимдерди, єзбек тили жана адабияты мугалимдерин, журналистерди даярдоо. Алыскы жана жакынкы жерлерде жетишсиз болуп жаткан адистиктерди адистер менен камсыз кылып туруу.