Мектеп менен байланыш

Мектеп менен байланышты чыңдоо максатында кафедранын окутуучулары шаардык, областтык математикалык олимпиадаларды уюштуруп өткөрүүгө активдүү катышып келе жатат. Учурда Ош шаарындагы П.Нышанов атындагы, Жетиген, Кара-Кулжа районундагы Б.Эшмамбетов атындагы физика-математикалык мектептерди илимий-методикалык коштоо ишке ашырылды. Ош МУнун алдындагы мугалимдердин билимдерин өркүндөтүү курстарында тренингдер өтүлүп жатат.

Математика, информатика мугалимдеринин август кеңешмесине катышуу, математика жана информатика предметтери боюнча усулдук бирикмелерде предметтердин окутулушу, окутуунун жаңы технологияларын колдонуу, жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты ж.б. актуалдуу темалар боюнча баяндама жасоо иштери пландаштырылган.