Илимий изилдөө иштери

Кафедрада “Мектептик жана кесиптик билим берүүгө к омпетент түү мамиле” багыт ында илимий-изилдөө иштери жүргүзүлөт:
1-тема. Педагогикалык багыт боюнча программаны (бакалавриат, магистратура) окутуунун натыйжаларын долбоорлоо
( доц. Алтыбаева М.)

Максаты: Педагогикалык багыт боюнча программаны (бакалавриат, магистратура) окутуунун натыйжаларын иштеп чыгуу


2-тема. Окутуунун кредиттик технологиясынын шарттарында келечектеги математика мугалимдеринин компетенттик маанилүү сапаттарын калыптандыруу (доц. Аттокурова А.).
Максаты: Келечектеги математика мугалимдеринин компетенттик маанилүү сапаттарын калыптандыруудаметодикалык багыттагы дисциплиналардын мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө.
Келечектеги математика мугалимдеринин компетенттик маанилүү сапаттарын калыптандырууну моделдештирүү.

3-тема : Дидактические основы компетентностного подхода в проектировании системы подготовки школьников к математическим олимпиадам (на примере математики V-ΧI классов) (доц. Келдибекова А.О.)
Максаты: Окуучулардын компетенцияларын калыптандырууда математикалык олимпиадалардын мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө. Окуучуларды математикалык олимпиадаларга даярдоо системасын жана технологиясын иштеп чыгуу.

4-тема: И.Бекбоевдин илимий-методикалык эмгектери жана математикалык билим берүүдө колдонуу тажрыйбасы (доц.м.а. Оморов Ш.Д.)
Максаты: И.Бекбоевдин илимий-методикалык эмгектерин жана математикалык билим берүүдө колдонуу тажрыйбасын изилдөө.


5-тема: Жалпы билим берүүчү жана профилдик мектептер үчүн математика жана информатика боюнча окуу-методикалык колдонмолорду; физика-математикалык билим берүү жана билим берүү менеджменти боюнча бакалавриат жана магистратура үчүн окуу-методикалык колдонмолордуиштеп чыгуу (Улук окутуучу Садыков З.М., Тагаев У.Б., окут. Авазова Э.Т.)


Максаты: Жалпы билим берүүчү жана профилдик мектептер үчүн математика жана информатика боюнча окуу-методикалык колдонмолорду; физика-математикалык билим берүү жана билим берүү менеджменти боюнча бакалавриат жана магистратура үчүн окуу-методикалык колдонмолорду компетенттүүлүк негиздеиштеп чыгуу.

Кафедранын илимий саамалыктары:

· Кыргыз билим берүү академиясы менен кызматташуу жана ар жылы өткөрүлүүчү республикалык педагогикалык окууларга катышуу;

· Математиканы жана информатиканы окутуунун актуалдуу проблемалары боюнча Назаровдук окууларды жыл сайын өткөрүү жана макалалар жыйнагын Ош МУ жарчысынан басмадан чыгаруу.

· Региондогу ЖОЖдор аралык илимий-методикалык семинарды ай сайын уюштуруу.