История
Педагогика жана дене тарбия факультети 1959-жылы негизделген (буйрук №150. 20-июль) ОшМУнун структурасындагы алгачкы факультеттерден. Биринчи ачылганда музыка-педагогика факультети деп аталып, жогорку билимдүү музыка жана башталгыч класс мугалимдерин даярдоого багытталган. Анткени ошол мезгилде республикада аталган адистиктер боюнча жогорку билимдүү мугалимдерге суроо-талап, муктаждык өтө күчтүү эле.
1978-79-окуу жылында музыка адистиги бөлүнүп кеткенден кийин, педагогика факультети өзүнчө факультет болуп түзүлгөн. 1998-99-окуу жылынан тартып дене тарбия адистиги ачылгандыгына байланыштуу, педагогика жана дене тарбия факультети деп аталып, 2008-жылы ректордун буйругунун негизинде искусство факультети менен педагогика жана дене тарбия факультети биригип, педагогика жана искусство факультети деп аталган. 2011-жылдын сентябрь айынан баштап, искусство бөлүмү факультет болуп түзүлгөндүгүнө байланыштуу педагогика жана дене тарбия факультети болуп кайрадан аталды.
Факультеттин биринчи деканы болуп азыркы ОшМУнун профессору, философия илимдеринин доктору Ж.Ж.Жаныбеков коомдук башталышта дайындалган. Андан кийин декандык кызматка Д.М.Лондон (1960-1965), Б.Апышев (1965-1968), И.А.Макаревич (1968-1971), С.С.Нурова (1971-1974), С.Дүйшөналиев (1974-1978), Т.К.Сарыков (1978-1980), Ш.Б.Базарбаев (1980-1986), К.М.Миңбаев (1986-1989), Ж.А.Омукеева (1989-1991), Б.А.Апышев (1991-1992), К.З.Зулпукаров (1992), А.А.Исаев (1992-2001), Т.Акматова (2001-2004), К.Байгазиев (2004-2006),А.Закиров (2006-2008) А Аттокуров (2008-2009), (2009-2012) жж. Т.Акматова ЖОЖдордун ошол учурдагы талабына ылайык дайындалып же шайланып иштеп келишкен. Алардын ар бири мүмкүнчүлүктөрүнүн болушунча жаамат үчүн ак дилден эмгектенип, факультеттин калыптанышында жана өнүгүшүндө өз салымдарын кошушкан. 2012-жылдын июль айынан баштап факультетти п.и.к., доцент Муратбаев Бактыбек Бакасович жетектеп келе жатат.
Факультеттин бүтүрүүчүлөрү өлкөбүздүн гана эмес, КМШ өлкөлөрүнүн, анын ичинде Россия федерациясынын билим берүү мекемелеринде да үзүрлүү иштеп жаткандыгы биз үчүн чоң сыймык.
Мында бөтөнчө студенттердин өз алдынча иштерин өркүндөтүү багытында алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Окутууда «Алга кадам таштап» программасынын өзгөчөлүгүнө интерактивдүү,эвристикалык жана сынчыл ой жүгүртүү усулдарына, педагогикалык маселелерди чечүүгө, ишкер оюндарга, педагогикалык кырдаалдарды моделдештирүүгө артыкчылык берилүүдө.
Өткөн элүү жылдан ашуун убакыттын ичинде факультетте өзүнүн традицияларына жана жетишкендиктерине ээ болгон ынтымактуу коллектив калыптанды. Мына ушул жылдарда факультеттен 8 миңден ашуун жогорку маалыматтуу башталгыч класстардын мугалимдери даярдалып чыкты. Факультеттин бүтүрүүчүлөрү өлкөбүздүн гана эмес, КМШ өлкөлөрүнүн, анын ичинде Россия Федерациясынын билим берүү мекемелеринде да үзүрлүү иштеп жаткандыгы биз үчүн чоң сыймык.
Адистерди толук кандуу жана ар тараптуу даярдоону камсыздоочу беш кафедра бар: 1) башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы; 2) башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы; 3)башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы; 4) дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы; 5) факультеттер аралык дене тарбия.
Аларда бардыгы болуп 64 тажрыйбалуу педагог эмгектенет. Алардын сапаттык курамы: КРнын эмгек синирген машыктыруучусу-4, Билим берүүнүн мыктысы-15, илимдин кандидаттары жана доценттери - 21, 43 ага окутуучу жана окутуучулар. Бир катар жаш окутуучулар кандидаттык диссертацияларды даярдоонун үстүндө эмгектенишүүдө. Ош МУнун алдында ачылган аспирантурада окуп жатышат.