2016-17-о.ж. МИОТж ББМ кафедрасына бекитилген дисциплиналар

А) Бакалавриат “Математика”

1. Элементардык математика

2. Математикалык маселелерди чыгаруу практикуму

3. Математиканы окутуунун методикасы

4. Математиканын тарыхы

5. Математиканы окутуунун заманбап технологиялары

6. Мектеп математикасынын илимий негиздери

7. Математикалык билим берүүнү изилдөөнүн негиздери

8. ЖОЖ компоненти: Информатиканы окутуунун методикасы

9. Тандоо курстары:

· Элементардык математиканын кошумча главалары

· Келечектеги математика мугалиминин компетенттик маанилүү сапаттары

· Математика боюнча класстан тышкаркы иштер жана олимпиадалык маселелер

· Математиканы окутууга компетенттүү мамиле

Б) Бакалавриат: “Информатика”

1. Информатиканы окутуунун методикасы

2. ЖОЖ компоненти: Математиканы окутуунун методикасы

3. Тандоо курстары:

· Информатика боюнча олимпиадалык маселелер Олимпиадные задачи по информатике

· Мектеп информатикасында программалоонун негиздери

· Информатиканы окутууга компетенттүү мамиле

В) Магистратура “Физика-математикалык билим берүү”

1. Учурдагы илимдин теориялык жана практикалык проблемалары

2. Илимий изилдөөнүн методологиясы жана методдору

3. Жогорку кесиптик билим берүүнүн технологиясы

4. Билим берүүдөгү инновациялык процесстер

5. Илимдеги жана билим берүүдөгү компьютердик символдук математика

6. Билим берүүнүн менеджменти, маркетинги жана экономикасы

7. Практикалар: башкаруучулук, илимий –педагогикалык

8. Илимий изилдөө иши

9. Физика-математикалык билим берүүдө предметтер аралык байланышы

10. Учурдагы дидактиканын проблемалары

11. Элементардык математиканын кошумча главалары

Г) Магистратура “Билим берүүдөгү менеджмент”

1. Илимий изилдөөнүн методологиясы жана методдору

2. Билим берүүдөгү инновациялык процесстер

3. Билим берүү концепциялары жана теориялары

4. Билим берүүнүн менеджментинин негиздери

5. Билим берүү системаларын долбоорлоо

6. Билим берүү системаларын жана адам ресурстарын башкаруу

7. Кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологиялар

8. Билим берүүнүн сапатына мониторинг

9. Сапаттуу билим берүүнү башкаруу

10. Жетектөө жана командада иштөө

11. Заманбап билим берүү технологиялары

12. Статистика/ Сапат жана сандык методдор

13. Тандоо курстары: а) окутууну баалоо

14.

Б) билим берүүнү ченемдик-укуктук камсыздоо

В) долбоорлорду башкаруу

Г) билим берүү уюмунун жетекчисинин иш маданияты

15. Практикалар: Илимий изилдөө, өндүрүштүк, илимий-педагогикалык Илимий изилдөө иши