Наука
Факультетте окутуучулардын жана студенттердин илимий изилдєє иштери негизинен чыгармачылык менен байланышкан. Ар жумада өтүлүүчү ар түрдүү концерттерде, кечелерде, теле берүүлөрдө өздөрүнүн таланттарын көрсөтүшүп, ага карата өз баасын алышып келишүүдө. Курстук жана дипломдук иштердин темалары негизинен искусство багытын өз ичине камтыйт.

Профессордук-окутуучулук курамы жана илимий-изилдөө багыттары

Факультеттин окутуучулук профессордук курамы илимдин искусство багыты боюнча илим изилдөө, чыгармачыл иштерин жүргүзүп, аспирантурада билим алышат жана кандитаттык диссертацияларды коргошот. Факультетте педагогика илимдеринин 3 кандидаты, 2 профессор, 10 доцент, 2 кандидат-изденүүчү, 15 магистрант, Кыргыз Республикасынын 1 эл артисти жана 1 эл сүрөтчүсү, эл агартуунун 14 мыктысы, Кыргызстан сүрөтчүлөр кошунунун 10 мүчөсү жана 12 маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер эмгектенишет. Факультеттин студенттеринин жана окутуучуларынын илимий изилдөө иштери негизинен чыгармачылык менен байланышкан. Факультеттин окутуучулары илимий семинар, тренинг, конференция, симпозиум, фестиваль, конкурстарга активдүү катышып келишүүдө. Ар жумада өтүлүүчү түрдүү концерттерде, кечелерде, теле берүүлөрдө, студенттер өздөрүнүн таланттары менен жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүп, ага карата өз баасын алып турушат. Курстук жана дипломдук иштердин темалары негизинен искусство багытын өз ичине камтыйт. Апрель жана май айларында илимий-чыгармачылык жумалыктар өтүлөт. Искусство багыты боюнча коптогон изилдоолордун натыйжалары буклет, китеп, монография , окуу-методикалык колдонмо, илимий макалалар турундо жарыяланып келе жатат. Ошондой эле факультеттин алдында 2014-жылдан баштап сүрөт жана музыка багыты боюнча магистратура бөлүмү ачылган.

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык корсоткучуно анализ.

Профессор

Баары

Магистрант

Кандидат -

изилдоочу

Диссертацияны жактоо

Кандидаттар

Доцент

КРнын

Эл артисти

КРнын Эл суротчусу

КРнын

Суротчулор союзунун мучолору

2

1 0

1

-

10

15

2

-

3

Иметов Б. п.и.к. проф.

Максытова Г. т.и.к

Курбанбаев К. ф.и.к.

Исмаилов М. п.и.к.Азыркы мезгилде факультетте уч кафедра илимий багыты боюнча иш алып барат

1.“Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду

дирижерлоо”кафедрасы

илимий багыты“Музыка мугалимин даярдоо койгойлоруу

каттоо № 000 6872

бекитилген куну 5-декабрь 2012 жыл

2.“ Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасы

илимий багыты: “ Болочок музыка мугалимдерине музыкалык аспаптарда чебер аткаруу жана ырдоо боюнча терен билим беруу, орто мектептин «музыка» мугалими кесибине даярдоо жана педагогикалык ишке уйротуу”.

3. “Сурот, чийуу жана эмгек”кафедрасы”

илимий багыты:“Корком суроттоо искусствосун уйронуунун, окутуунун

проблемалары жана элдик костюмду заманбап дизайнда иштеп чыгуу”

Каттоо баракчасы 25-декабрь 2012-ж. №000 6875.

Илимий-чыгармачылык иштерди жогорку деңгээлге көтөрүү максатында факультетте төмөндөгүдөй корком музыкалык топтор иш алып барышат:

1.“Жаштык” атуу вокал –эстрада ансамбли (жетекчиси улук окутуучу Ж.Мойдунов).

2. Хордук жамаатар (жетекчилери доцент К.Сагымбаева, улук окут. Э.Усенбаев).

3. «Ийгилик» үйлөмө аспаптар оркестри (окутуучу М.Матаев)

4 .«Салтанат» фольклордук оркестр (жетекчиси доцент Б. Абдувалиев)

5 .Комузчулар ансамбли (жетекчиси окутуучу Ж. Атабаева)

6.«Сезим» кыздар,балдар вокалдык ансамбли (жетекчилер доцент М.Кожомжаров,

улук окутуучу М. Шукуралиева)

7. «Үмүт» фольклордук тобу (жетекчиси доцент Э. Талипов)

8. «Аллегро» аккордеончулар тобу (жетекчиси улук окутуучу Э. Дүйшеев)

9. «Муза» элдик бийчилер тобу (улук окутуучу Э. Усенбаев )Факультетте илимий-изилдөө жана чыгармачылык иш аракеттерин жүргүзүү боюнча улук окутуучу А. Нурбаевага жүктөлгөн
Илимий-изилдөө иштери боюнча илимдин кандидаттары; ф.и.к. доцент К.А.Курбанбаев,профессор, п.и.к. И.Б.Иметов, т.и.к. доцент Г.Т.Максытова, п.и.к. М.Ысмайылов жана изденүүчүлөр, магистранттар А.Нурбаева, Ф.Маңгиева, Тешебаев У., Мамазаиров М., Оморкулов А., Кушбакова А.З.Турдубаева, Марипов А., Гапаров Р., Уруксатбек к. Ж., Усенбаев Э.Жалалов Э., Кочконбай к.Г.,ж.б. өздөрүнүн илимий-изилдєє иштеринин үстүндө эмгектенип жатышат.

Кафедралардын илимий багытынын жыйынтыгынын негизинде жарыя коргон макалалар:

Эмгектин туру

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз республикасында

Жакынкы чет олколордо

Алыскы чет олколордо

1

Статьялар

20

7

-

2

Монография

1

-

-

3

Окуу куралдары

9

-

-

4

Усулдук корсотмолор

2

-

-
Авторлор, тузуучулор

Эмгектин аталышы

Басмадан чыккандыгы жонундогу толук маалыматтар

Колому

1

Окутуучу Мамазаиров М.

“Уулу акын Т. Сатылгановдун образы корком онор искусствосунда”.

Ош Мамлекеттик университетинин “Жарчысы” 2015 ж.

5-8

2

Доцент,ф.к.н.

Курбанбаев К.А

Искусство факультетинин

“Искусствонун дуйно таануунун булагы” аттуу докторлук диссертациянынустундо эмгектенуудо. Илимий жетекчиси ф.и.д.профессор М.Ж. Жумагулов.

1.“Искусствонун коомдук аң сезимдик башка формалары менен болгон байланышы”- макала

2.“Специфика искусства: философский анализ”- илимий макала

1.ОшМУнун “ Жарчысы” 2015 ж

2.Россия, Чебоксары шаары Илимий журнал. РИНЦ 2016 ж

7 б

6-7 б

3

Доцент Эшбаев М

“Замандын залкар чыгармачыл инсаны” - макала

“КРнын белгилуу суротчу Батыр Жалиевдин 80-жылдыгына карата”

Искусство факультеттин илимий практикалык конференциясы

3-10

4

Профессор Т.Кадырбаева (Диплом за лучший доклад).

Доклад на тему: «Жизнь после войны»( о судьбе первых национальных кадрах, обучавшихся в АХ).

тему «Роль Академии художеств РФ в развитии ИЗО Кыргызстана ».

Научная конференция

посвященная 70-летию ВОВ.

АХ РФ, г. Санкт-Петербург, институт им.И.Е.Репина.

Ош РГСУ. 2015

7 б

5

Доцент А. Марипов

“Специфика икусства: философский анализ

Россия, Чебоксары шаары.Илимий журнал. РИНЦ 2016 ж

7 б

“Академический рисунок и его роль в художественном образовании” “Роль этнопедагогических ценностей прикладного искусства в воспитании”

“Вестник” серия «Педагогические науки»КазНУ им. Абая

№1,2 (31), 2013

82-84

85-88

“Мектеп окуучуларынын эл аралык толеранттуулукка тарбиялоо-болочок мугалимдин алдынкы компетенттулуугу катары”

Вестник КНУ им. Жусуп Баласагына

2013 Выпуск 2

101-104

“Морально-нравственные ценности студенческой молодежи”

Вестник КНУ им. Жусуп Баласагына

Выпуск 2

206-209

5

Профессор Б.Иметов

“Музыкалык тарбиялоонун усулу,теориясы жана хорду дирижерлоо” каф.башчысы.

1.“Рыспай атту” 6 томдук китеп.

“Этно-педагогиканын тарыхы жана анын келечеги”илимий макала.

2.Акын Т. Сатылгановдун 150- ж. карата“Улуу акын жана устат” деген илимий макала.

3.“ Комуз куулорундогу элдик тарбия таалим”илимий макала.

4.“Ч.Айтматов менен Р.Абдыкадыровдун чыгармачылык байланышы”. “

5.Менин кыргыз атам” макала

6.Обласстык,шаардык,республикалык гезиттерге басылып чыккан публикациялары 100 дон ашык

Бишкек 2013-жыл.

Ош малекеттик пед. Институту 2014-15

ОшМУ Искусство фак.Илимий- практикалык конференция. ОшМУнун “Жарчысы-75 ж карата”

Бишкек ш.Кыргыз Билим Беруу академия журналы жана “Ош жаңырыгы” гезити 5.07. 2014-15-16 ж

“Ош жаңырыгы”- 1.11.14-15-16ж.

“Ноокат таңы” гезити. Кыргыз туусу 2015-16ж ж.б.

6-томдук китеп

7- бет

10 – бет

5-бет

1 бет

3 бет

13 бет

7

Доцент Э. Талипов

“ Обонду ырлар” окуу усулдук китеби Б. Алыкуловдун 130-ж мааракесине карата.

Джалалабад шаары 2014-15 ж

290 бет

9

Улук окутуучу Нурбаева А.

1.“Роль музыкального искусства в развитии и воспитании будущих учителей музыки”илимий макала.

2.“Формирование теоретического типа мышления с помощью новых форм и методов проблемного обучения”(На примере фо- ных произведений композитора М.Бегалиева)

3.“Музыкальная культура в современном Кыргызстане” (Развитие, проблемы и структура музыкальной культуры)

Бишкек 2013 –жылы

Билим беруу академиясы-

илимий журналы.

ОшМУнун 75-жылдыгына карата илимий-теориялык конференция “Жарчысы”

№ 4,2014ж.

Эл аралык илимий практикалык конференциянын академик НАН КР мамлекеттик жана коомдук ишмер Б.Мурзубраимовдун 75-жылдыгына карата ОшМУнун жарчысы

2015жыл

15-18

64-67

11

Улук окутуучу Э. Усенбаев

“Кыргыз музыкалык фольклорунун каражаттары аркылуу болочок музыка мугалиминин кесиптик компетенттуулугун калыптандыруунун эфективдуу методдору

ОшМУнун “Жарчысы” 2016 ж

4-бет