Учебная работа кафедры
Кафедранын илимий жана окуу-усулдук ишмердүүлүгүнүн негизги багыты. Илимий изилдөө иши кафедранын ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыты болуп эсептелет. Кафедранын негизги багытында өз нугунда: “Жашы жете электерге каршы зомбулуктарды алдын-алуу, жоюу жана чараларды колдонуу” деген илимий темасы изилдөөдө. Окуу-усулдук ишмердүүлүгү-кафедранын дисциплиналары боюнча, жумушчу программаларды, силлабустарды, окуу-усулдук комплекстерди, ошондой эле, ар түрдүү окуу материалдарды жана окуу-усулдук пособиелерди иштеп чыгуу жана жаңылоону салттуу түрдө өз ичине камтыйт. Окуу иши-кафедранын приоритеттүү ишмердүүлүгү болуп эсептелет жана практикалык ишмердүүлүктөрү үчүн зарыл болгон, студенттердин теориялык билимдерди, окуп үйрөнүүлөрүнө багытталган. Кафедранын иши окуу усулдук, илимий изилдөө, тарбиялык жана башка иштердин түрүн өзүнө камтыган мурунку жана перспективалык планга ылайык ишке ашырылат. Андан сырткары, окуу жылы аралыгында кафедранын ишмердүүлүгүнүн конкретүү багыты кошумча иш чаралардын планын түзүшү мүмкүн. Кафедранын жетекчилигинин астында кафедранын кеңешмесинин чогулуштарында проекттерди, пландарды, алардын аткарылышынын жолдорун жана башка суроолор талкуу өткөрүлөт. Кафедранын ишмердүүлүгү профессордук-окутуучулук курамдан жекече иш пландарында конкреттештирилет. Ар бир окутуулучу дисциплина боюнча актуалдуу абалды карманып, окуу-усулдук комплекстер иштелип чыккан.