Максаты, милдети

Максаты:


- Университеттин окутуучу-профессорлорунун, күндүзгү бөлүмдүн студенттеринин, аралыктан

окуган студенттердин, аспиранттардын, дегеле китеп пайдалануучулардын суроо-талаптарын

канаттандыруу менен маданияттуу тейлөө.

- Университеттик илимдин мыкты салттарын сактоо аркылуу дүйнөлүк алдыңкы жогорку окуу

жайлардын китепканалары менен тыгыз кызматташып, билимдин сапатын жакшыртууга,

татыктуу адистерди даярдоого, патриоттуулукка, гуманизмге, жалпы адамзаттык

баалуулуктарды урматтоого, улуттар арасындагы достукка жаштарды тарбиялоого көмөктөшүү.

- Университеттеги, Кыргызстандагы жана Борбордук Азиядагы билимдин, илимдин,

маалыматтын жана маданияттын ордосу болууга жетишүү.


Милдеттери:


- студенттердин үзгүлтүксүз билим алуусуна жакындан кємєк көрсөтүү;

- аспиранттар, окутуучулар, окумуштуулар жана кызматкерлердин китепканадан эркин пайдалануусун

камсыз кылуу;

- өзгөчө жаңы маалымат-технологиялык каражаттарын колдонуу жана ошондой эле, интернет аркылуу

дүйнөлүк маалымат мейкиндигине эркин кирүү;

- фонддогу сейрек кездешүүчү китептерди жана кол жазмаларды цифралаштыруу;

- башка жогорку окуу жайлардын китепканалары менен байланыш түзүү;

- электрондук китепкананы өнүктүрүү;

- адабий мурастарды сактоо;

- алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу;

- кесиптик билим берүү үчүн тиешелүү окуу китептери менен камсыздоо;

- мезгилдүү басылмалар менен камсыздоонун жаңы ыкмаларын жолго коюу;

- факультеттер аралык китепканалардын фонддорундагы китептерди бирдиктүү системага салуу;

- эл аралык уюмдар менен каржылык кызматташуу.