On-Line регистрация

Ош мамлекеттик
университетинин ректоруна

АРЫЗ

Рег.№________


Мени Ош МУнун факультетинин

адистиги/багыты боюнча Ош МУнун

Гранттык комиссиясынын чечимине ылайык бюджеттик  келишимдик негизде кабыл алууңузду суранам.

Окуунун формасы: күндүзгү   кечки

Окутуунун тили: кыргызча   орусча/англисче.

Өзүм жөнүндө төмөнкүлөрдү билдирем:

Фамилиясы:

Аты: Атасынын аты:

Туулган күнү: ,  айы , жылы  

Жынысы: Эркек Аял Улуту:

Туулган жери: областы району айылы


Бүтүргөн мектеби/окуу жайы боюнча маалымат:

Аталышы: Бүтүргөн жылы:

Аттестат/диплом серия, № Окуган чет тили

Жайгашкан дареги:

Сертификат№


Жашаган дареги:

Атуулдугу / Гражданство Областы

Району    Шаары/Село

Көчөсү, үйү      Телефон 


Паспорт: Аскердик билет/Приписной:

Серия/№ Серия/№

Берилген датасы: Берилген датасы:

Берген орган: Берген орган:


Ата-энеси жөнүндө маалымат:

Атасы:

Иштеген жери, кесиби  Телефону

Апасы:

Иштеген жери, кесиби     Телефону

Ата-энесинин дареги

ЖОЖго кабыл алуунун эрежеси, билим берүү укугуна күбөлөндүрүүчү лицензия менен тааныштым.

Арызды толтурган датасы “___” _______20__ж. Абитуриенттин колу ____________________

Квитанция №_____________ Төлөгөн датасы_________________