Проведённые конференции, семинары и их результативность

Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар, конгресстер, форумдар жана алардын натыйжалуулугу

Университетте илимдин приоритеттүү багыттары боюнча алынган жыйынтыктар системалуу түрдө өткөрүлгөн аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференцияларда, конгресстерде, форумдарда, семинарларда талкууланып келет.

2016-жылы университетте 28 аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференциялар, конгресстер, форумдар, семинарлар өткөрүлдү (7-таблица). Отчеттук жылда түрдүү илимий иш-чаралар менен биргеликте илимий конференциялардын, семинарлардын байма-бай өткөрүлгөндүгүн жана алардын натыйжалуулугун белгилөөгө болот.

Өткөрүлгөн аймактык, республикалык, эл аралык илимий

конференциялар, конгресстер, форумдар

7-таблица

Өткөрүлгөн күнү

Уюштуруучулар,

жооптуулар

Конференциялар, семинарлар , конгресстер, форумдар

1.

февраль-июнь

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

“Илимий-изилдөө иштеринин методологиясы” деген темадагы практикалык семинарлардын цикли

2.

февраль-июнь

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

“Илимий ишмердүүлүктөрдү баалоонун жаңы критерийлери” деген темадагы практикалык семинарлардын цикли

3.

2016-жыл,

февраль-июнь

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

“Илимий-изилдөө иштерине киришүү” деген темадагы практикалык семинарлардын цикли

4.

1-2-март

ОшМУ, БжМ факультети

“Духовная безопасность молодежи Кыргызстана: проблемы и поиски” деген темадагы республикалык студенттик конференция

5.

24-март

ОшМУ

“Бир оор жолдун үч ашуусу” аттуу илимий-практикалык конференция

6.

18-19-апрель

ОшМУ ж.б. уюмдар

“Борбордук Азия элдеринин эгемен мамлекетти калыбына келтирүү жолундагы тарыхый күрөшү” аттуу эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйын

7.

22-23-апрель

ОшМУ ж.б. уюмдар

“Эпидемиология, патогенез и саногенез заболеваний в измененных климатогеографических условиях” деген темадагы II эл аралык илимий-практикалык конференция

8.

20-апрель

ОшМУ жана Кыргызпатент

“Кыргыз Республикасындагы инновациялык өнүгүүнүн маселелери жана проблемалары” деген темадагы семинар

9.

27-апрель

Кыргызпатент

жана ОшМУ

“Ойлоп табууга өтүнмөнү толтуруу жана тапшыруу эрежелери, бизнес долбоорун жазуу” деген темадагы семинар-тренинг

10.

28-апрель

ОшМУ жана Ош облустук мамлекеттик архиви

“Илимдин өнүгүшүндө архивдин орду” деген темадагы республикалык илимий-практикалык конференция

11.

12-май

МИТ факультети жана магистратура бөлүмү

“Математиканын, информатиканын учурдагы маселелери жана алардын колдонулуштары” аттуу I илимий конференция

1 2 .

12-13-14-май

Жумабаева Т.Т.,

Анарбаева Г.М.

Жаш окумуштуулар мектебинин “Ак-Буура” эс алуу аймагында өткөрүлүүчү 3 күндүк тренинг-семинар

13.

19-май

ОшМУ

“Ж. Баласагындын мурастары жана коомдогу орду» деген темадагы илимий-практикалык конференция

14.

21-24-май

ОшМУ, Теология факультети

“Ислам маданиятынын пайдубалы” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

15.

30-май

ОшМУ, БжМ факультети

“Управление водными ресурсами в Центральной Азии. Местный и международный опыт” деген темадагы эл аралык илимий конференция

16.

31-май –

2-июнь

ОшМУ, КЭРдин Оштогу башкы консулдугу, Синьцзян педагогикалык

университети

“Совместное строительство экономического пояса Великого Шелкового Пути и его влияние на экономику соответствующих стран” деген темадагы IV эл аралык илимий-практикалык конференция

17.

13-14-июнь

“Мурас” фонду, Ош шаардык мэриясы, ОшМУ, “Диалог Евразия” коомдук фонду, АUCA

“Борбордук Азия: Билим, муундар жана салттар” аттуу Кыргызстан этнологдору жана антропологдорунун III конгресси

18.

28-сентябрь

ОшМУ, КРдин Улуттук илимдер академиясынын Түштүк бөлүмүнүн Гуманитардык изилдөөлөр институту

“Дин жана диний уюмдардын Түштүк Кыргызстандагы улуттар арлык мамилелерге тийгизген таасири” деген темадагы тегерек стол

19.

30-сентябрь

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

Эл аралык котормо күнүнө арналган америка таануу жана котормо кафедрасынын 10 жылдыгына карата эл аралык форум

20.

19-октябрь

Искусство факультетинин сүрөткер педагогдору

“Пленэр – 2016” аттуу сүрөт көргөзмөсү

21.

26-октябрь

ОшМУ

“Бүгүнкү мектеп: жетишкендиктер, инновациялар жана көйгөйлөр” аттуу илимий-практикалык конференция

22.

28-29-октябрь

ОшМУ,

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

Чет тилдер факультетинин немец тили кафедрасынын 50 жылдыгына арналган “Язык и культура: теоретические и методические проблемы лингвистики” деген темадагы эл аралык илимий конференция

23.

10-ноябрь

ОшМУ, Орус филологиясы факультетинин дүйнөлүк адабият кафедрасы

Тарых жана маданият жылына арналган “Духовно-нравственное возрождение этнических традиций” деген темадагы эл аралык илимий конференция

24.

13-ноябрь

Кенжаев И.Г.,

Анарбаева Г.М.

Эл аралык илимий-техникалык борбордун жетекчиси В.А. Коваленко менен жолугушуу

25.

18-ноябрь

ОшМУ, Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

“Жаш балдарды жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды англис тилин интерактивдүү усулдар менен окутуу” деген темадагы аймактык конференция

26.

22-ноябрь

Кенжаев И.Г.,

Анарбаева Г.М.

“Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу III аймактык студенттик илимий конференция

27.

23-24-ноябрь

ОшМУ

Эразмус+ программасынын ОшМУдагы маалымат күндөрү

28.

24-26-ноябрь

ОшМУ,

Бизнес жана менеджмент факультети

“Тенденции Еевразийской экономической интеграции: проблемы, реалии и перспективы” деген темадагы эл аралык илимий-практикалык конференция

Таблицадан көрүнгөндөй, жыл ичинде илимдин түрдүү багыттары боюнча маанилүү илимий иш-чаралар өткөрүлгөндүгүн белгилөөгө болот. “Тарых жана маданият” жылынын алкагында да көптөгөн илимий конференциялардын өткөрүлгөндүгү максатка багытталган, системалуу иш-аракеттердин аткарылгандыгын айгинелейт.

ОшМУда 2006-2016-жылдары өткөрүлгөн республикалык, эл аралык илимий конференциялар, конгресстер, форумдар, семинарлардын сандык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 4-диаграммада берилген.

4-диаграмма

Жалпысынан, эл аралык, республикалык, шаардык, университеттик, факультеттик, кафедралык деңгээлде 222 конференция, конгресс, форум, семинар ж.б. илимий иш-чаралар өткөрүлгөн (7-8-таблица).

Өткөрүлгөн конференциялардын материалдары “ОшМУнун жарчысы” илимий жыйнагынын атайын сандарында жарык көрдү.

Жыл ичинде факультеттерде, кафедраларда пландаштырылган илимий жана илимий-усулдук семинарлар өткөрүлүп турду. Бул багыттагы иш-аракеттер математика жана информациялык технологиялар, табият таануу жана география, тарых, орус филологиясы, медицина, теология факультеттеринде, Арашан гуманитардык институтунда жана мамлекеттик тил кафедрасында талапка ылайык жүргүзүлө тургандыгын белгилөөгө болот. Кафедраларда, факультеттерде илимдин тиешелүү багыттары боюнча илимий жана илимий-усулдук семинарларды талапка ылайык деңгээлде өткөрүү, күчөтүү, өркүндөтүү зарыл.

“Тарых жана маданият” жылынын алкагында өткөрүлгөн илимий иш-чаралар

“Тарых жана маданият” жылынын алкагында ОшМУда өткөрүлгөн максатка багытталган иш-чаралардын бөлүгү болгон комплекстүү илимий иш-аракеттер аткарылды. Атап айтсак, жогоруда белгиленгендей аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференциялар (“Өмүрү өрнөк инсандар” цикли боюнча да конференциялар), форумдар, конгресстер, семинарлар өткөрүлдү. Университетте, факультеттерде илимий баяндамалар, лекциялар угулду, тегерек столдор ж.б. иш-чаралар өткөрүлдү. Март-май айларында факультеттерде өткөрүлгөн илим жумалыктарында да көптөгөн иш-чаралар уюштурулду.

“Тарых жана маданият” жылына карата тарых факультетинде 2 багытта иш-чаралар өткөрүлдү. Биринчи багытта, илимий-изилдөө иштери, конференциялар, талкуулар ж.б. иш-чаралар жүргүзүлдү. Ал эми экинчи багытта, тарых боюнча билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, тарыхты популяризациялоо боюнча системалуу иш-чаралар аткарылды. Бул багыттарда профессор Т. Кадыров, доценттер С. Смадияров, С. Арстанов, Ж. Адилбаев, А.Т. Султанова, А. Апышева, Г. Чыныкеева ж.б. тарабынан мектептерде, университеттин структураларында илимий баяндамалар, лекциялар жасалды, тегерек столдор өткөрүлдү. Телеканалдардан, үналгылардан маектер, маалыматтар берилди.

Искусство факультетинде “Тарых жана маданият” жылынын алкагында системалуу түрдө чыгармачылык жана илимий-чыгармачылык иш-чаралары өткөрүлдү. Атап айтсак, кыргыз элинин жана чет элдик искусство маданиятынын тарыхы боюнча кечелер, концерттик программалар, көргөзмөлөр өткөрүлдү. Ош облустук көркөм сүрөт музейинде сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасынын доценттери, сүрөтчүлөр

М. Эшбаев, А. Марипов, окутуучулар И. Урманов, М. Мамытов, М. Мамазаиров, 2-курстун студенти К. Мамараимовдордун “Ысык-Көлдүн көз ирмемдери” деген темада пленэр отчёттук көргөзмөсү өткөрүлдү. Ошондой эле “Ош шаарынын айымдарынын чыгармачылык эмгектери” аттуу көргөзмөгө сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасынын окутуучулары К. Төрөгелдиева, З. Турдубаева, Т. Шерановалар студенттер менен биргеликте өздөрүнүн кол өнөрчүлүк, сүрөт, графика эмгектери менен катышышты. Факультеттин жамааты шаардын, республиканын деңгээлиндеги түрдүү маданий иш-чараларга активдүү катышышты. Республикалык көркөм сүрөт жумалыгына, Ош шаарынын күнүнө карата “Сулайман Тоо – тынчтыктын жана ынтымактын символу” иш-чарасына, КРдин сүрөтчүлөр кошунунун 80 жылдык юбилейине арналган көргөзмөгө, Ош шаарында өткөрүлгөн эл аралык этномаданият фестивалына, Г. Айтиев атындагы Улуттук сүрөт музейинде өткөрүлгөн сүрөт көргөзмөсүнө ж.б. маданий иш-чараларга искусство факультетинин профессору Т. Кадырбаева, доценти А. Марипов, окутуучулар

М. Мамазаиров, Т. Жумакулов, У. Тешебаев, улук окутуучулар З. Турдубаева,

К. Төрөгелдиева, А. Кушбакова ж.б. катышышып, медаль, диплом ж.б. сыйлыктарга ээ болушкан. Факультеттин жамааты II Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна активдүү катышышкан.