Проведённые конференции, семинары и их результативность

Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар, форумдар жана алардын натыйжалуулугу

Университетте илимдин приоритеттүү багыттары боюнча алынган жыйынтыктар системалуу түрдө өткөрүлгөн университеттик, аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференцияларда, форумдарда, семинарларда талкууланып келет.

2017-жылы университетте 20 аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференциялар, форумдар, семинарлар өткөрүлдү (8-таблица). Отчеттук жылда түрдүү илимий иш-чаралар менен биргеликте илимий конференциялардын, семинарлардын байма-бай өткөрүлгөндүгүн жана алардын натыйжалуулугун белгилөөгө болот.

Өткөрүлгөн аймактык, республикалык, эл аралык илимий

конференциялар, форумдар

8-таблица

Өткөрүлгөн күнү

Уюштуруучулар,

жооптуулар

Конференциялар, семинарлар , конгресстер, форумдар

1.

28-январь

Илим жана аспирантура бөлүмү

1-курстун аспиранттары үчүн “Илимий-изилдөө иштерине киришүү” деген темадагы практикалык семинар

2.

4-февраль

Илим жана аспирантура бөлүмү

2-3-4-курстун аспиранттары үчүн “Илимий-изилдөө иштериндеги жаңы критерийлер” деген темадагы практикалык семинар

3.

11-февраль

Илим жана аспирантура бөлүмү

“Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында өткөрүлгөн п.и.к., доц. Т.А. Акматованын билим берүүдөгү жана илимий ишмердүүлүгүнүн 40 жылдык юбилейине арналган “Педагогикалык тажрыйба: теория, методика, практика” аттуу темадагы илимий-практикалык конференция

4.

11-12-март

Медицина факультети,

Кыргызстан стоматологдорунун ассоциациясы,

Ош шаарынын жалпы стоматологиясын өнүктүрүү борбору

Стоматологдордун эл аралык илимий-практикалык конференциясы

5.

31-март

Тарых факультети

“Кыргызстандын демократиялык өнүгүү жолундагы үч ашуу” деген темадагы аймактык илимий-практикалык конференция

6.

20-апрель

Бизнес жана менеджмент факультети

“Азыркы мезгилдеги жаштардын маданий жана нравалык баалуулуктары” деген темадагы студенттик илимий республикалык конференция

7.

25-апрель

Орус филологиясы факультети

“Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында өткөрүлгөн филол.и.д., профессор

К.З. Зулпукаровдун 70 жылдык юбилейине арналган “Русская филология в этнокультурном пространстве Кыргызстана” деген темадагы аймактык ЖОЖдор аралык студенттик конференция

8.

27-апрель

Илим жана аспирантура бөлүмү , Билим берүү жана илим министрлигинин Илим департаменти, “Glarivate Analytics” компаниясы

“Web of sсience” системасына катталуу жана анын илимий басылмаларына макалаларды жарыкка чыгаруу маселелерине арналган семинар

9.

10-май

Медицина факультети

“Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында өткөрүлгөн м.и.д., профессор

М.А. Арстанбековдун 70 жылдык юбилейине арналган XXII илимий студенттик конференция

10.

12-май

Тарых факультети

Октябрь социалисттик революциясынын 100 жылдыгына карата (1917) жана “Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында өткөрүлгөн т.и.к., профессор Т.Д. Кадыровдун 60 жылдык юбилейине арналган “Тарых – улуу тарбиячы: тарых илиминин жана тарыхый билим берүүнүн учурдагы көйгөйлөрү” аттуу республикалык илимий-тажрыйбалык конференция

11.

12-14-май

Илим жана аспирантура бөлүмү

Жаш окумуштуулар мектебинин “Илимий-изилдөө иштеринин методологиясы” деген темадагы трениниг-семинары

12.

15-19-май

Медициналык коллеж

“Ыйман, адеп жана маданият жылына” карата уюштурулган “Кыргызстандагы медициналык орто билим берүү мекемелеринде ден соолукка кам көрүүнүн жана жакшыртуунун эффектүүлүгүн көтөрүүдөгү актуалдуу маселелер” аттуу аймактык илимий-практикалык конференция

13.

18-19-май

Медицина факультети

Кыргызстандын үй-бүлөлүк дарыгерлери жана жалпы практикалык дарыгерлеринин II съезди

14.

19-май

Искусство факультети

“Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында жана “Ыйман, адеп жана маданият жылына” карата өткөрүлгөн КРдин эл артисти

Ж. Алыбаевдин 70 жылдык юбилейине арналган салтанаттуу жыйын

15.

23-июнь

Билим берүү жана илим министрлиги, КРдин ЖОЖдор ассосациясы

“Формирование инновационной образовательной системы Кыргызстана «Таза коом»” аттуу билим берүү форуму

16.

29-сентябрь

Орус филологиясы факультети

“Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында өткөрүлгөн филол.и.д., профессор

К.З. Зулпукаровдун 70 жылдык юбилейине арналган “Языки в лингвоэтнокультурном пространстве” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

17.

24-ноябрь

ОшМУ

“Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында өткөрүлгөн х.и.д., профессор

Д.Т. Алтыбаеванын 70 жылдык юбилейине арналган “Современные проблемы химии и химической технологии. Актуальные вопросы естествознания и гуманитарных наук” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

18.

29-ноябрь

Илим жана аспирантура бөлүмү

“Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу IV аймактык студенттик илимий конференция

19.

14-декабрь

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борборунун педагогика кафедрасы

“Этнопедагогика – заманбап социумдагы этномаданий дөөлөттөрдү сактоонун фактору катары” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

20.

20-декабрь

ОшМУ, Билим берүү жана илим министрлиги

“«Таза коом» Улуттук программасын ишке ашыруудагы санариптик технологияны колдонуу” аттуу илимий-практикалык конференция

8-таблицадан көрүнгөндөй, жыл ичинде илимдин түрдүү багыттары боюнча маанилүү илимий иш-чаралар өткөрүлгөндүгүн белгилөөгө болот.“Ыйман, адеп жана маданият” жылынын алкагында да көптөгөн илимий конференциялардын өткөрүлгөндүгү максатка багытталган, системалуу иш-аракеттердин аткарылгандыгын айгинелейт.

Отчёттук жылы “Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында да бир топ абройлуу илипоздордун юбилейлерине карата өткөрүлгөн илимий конференциялардын натыйжалуулугун белгилөөгө болот. Бул иш-чаралардын катарына профессорлор Т. Аттокуров жана Ж. Элчиевдердин юбилейлерине арналган илимий-салтанаттуу жыйындарды кошууга болот.

ОшМУда 2007-2017-жылдары өткөрүлгөн республикалык, эл аралык илимий конференциялар, форумдар, семинарлардын сандык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 4-диаграммада берилген.

4-диаграмма

Жалпысынан, эл аралык, республикалык, шаардык, университеттик, факультеттик деңгээлде 152 конференция, форум, семинар ж.б. илимий иш-чаралар өткөрүлгөн (8-9-таблицалар).

Өткөрүлгөн конференциялардын материалдары “ОшМУнун жарчысы” илимий жыйнагынын атайын чыгарылыштарында жарык көрдү.

Жыл ичинде факультеттерде, кафедраларда пландаштырылган илимий жана илимий-усулдук семинарлар өткөрүлүп турду. Бул багыттагы иш-аракеттер математика жана информациялык технологиялар, табият таануу жана география, тарых, орус филологиясы, медицина факультетинин адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы кафедрасы жана мамлекеттик тил кафедрасында талапка ылайык жүргүзүлө тургандыгын белгилөөгө болот. Кафедраларда, факультеттерде илимдин тиешелүү багыттары боюнча илимий жана илимий-усулдук семинарларды мындан ары да талапка ылайык деңгээлде өткөрүү, күчөтүү, өркүндөтүү зарыл.