Окуу-усулдук иштердин планы

Кафедранын 2019-2020-окуу жылындагы окуу - усулдук иштери

ИШ ПЛАН

Мазмуну

Мөөнөтүү

Аткаруучу

Белги

I . Уюштуруу иштери

1.

Кафедранын окутуучуларын жаңы окуу жылынын башталышына карата эмгек отпускаларынан чакыруу

21- август,

2019-ж.

Чамашев М.К.

2.

Кыргыз республикасынын эгемендүүлүгүнүн 28 жылдык мааракесин белгилөөгө активдүү катышуу

31- август

2019-ж.

Каф. мүчөлөрү

3.

2019-2020 –окуу жылы үчүн окуу сааттарын жана кафедрадагы башка коомдук иштерди кафедра мүчөлөрүнүн арасында бөлүштүрүү

2- сентябрга чейин,

2019-ж.

Чамашев М.К.

4.

Кафедранын окутуучуларынын кезекчилигинин жадыбалын түзүү жана кезекчиликти уюштуруу

Сентябрь,

2019-ж.

Чамашев М.К.

5.

Илимий-усулдук семинардын иш-планын бекитүү жана семинардын ишин уюштуруу

сентябрь,

2019-ж.

Чамашев М.К.

Саданов А.

6.

Кафедранын кеңешмелерин өткөрүү

План боюнча

Чамашев М.К.

7.

Бүтүрүүчүлөр (ЭТАСПК, АСОИУ адистиктериндеги студенттер) менен алынып барылуучу иш чаралардын планын түзүү жана анын аткарылышын көзөмөлгө алуу.

Сентябрь,

2019-ж.

Чамашев М.К.

Саданов А.

8

Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата иш чараларды уюштуруу.

Таланттуу студенттер менен иштөө, студенттердин предметтик олимпиадаларын өткөрүү жана катышуу.

Окуу жылы ичи

Каф. мүчөлөрү

II. КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АККРЕДИТАЦИЯГА КАРАТА ДАЯРДОО ИШТЕРИ

1.

Көз карандысыз аккредитацияга карата жумушчу топтун иш планын түзүү жана талкулоо (мүчөлөрүн дайындоо).

Сентябрь

Чамашев М.К.

Каф. мүчөлөрү

2.

Аккредитацияга карата ата-энелердин жана бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациялары менен кезектеги жолугушууларды уюштуруу, жыйынтыктарын НББПларда пайдалануу

Октябрь

Чамашев М.К.

Каф. мүчөлөрү

3.

Сырткы стейкхолдерлер менен тегерек стол уюштуруу жана алынган жыйынтыктарды НББПларды түзүүдө колдонуу.

Ноябрь

Чамашев М.К.

Каф. мүчөлөрү

4.

Сессиянын аягында окутулган предметтердин сапаты жөнүндө студенттерден сурамжылоо жүргүзүү менен жыйынтыгын НББП түзүүдө колдонуу.

Декабрь

Чамашев М.К.

Каф. мүчөлөрү

5.

Бакалавр адистигинин көз карандысыз аккредитациядан өтүүсү үчүн даярдык.

Январь

Чамашев М.К.

Каф. мүчөлөрү

III. ОКУУ ИШТЕРИ

1.

Кафедранын ишмердүүлүгүү боюнча окуу процессин уюштуруу жана көзөмөлдөө

Окуу жылы ичи

Чамашев М.К.

2.

Студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруу, көзөмөлдөө

Окуу жылы ичи

Окутуучулар

3.

Жумушчу программаларды корректирлөө, тактоо, бекитүү.

Сентябрь

Каф. башчысы

4.

Дипломдук, курстук иштердин темаларын тактоо, талкуулоо, бекитүү.

Октябрь

Чамашев М.К.

Токтосун кызы М.

Абжапарова Н.А.

5.

Бүтүрүүчүлөр үчүн обзордук лекцияларды жана консультацияларды уюштуруу

Май,

2020-ж

Чамашев М.К.

предметниктер

6.

Академиялык карызы бар студенттер менен иштөө (АКЖ)

Февраль, июнь, 2019-2020- ж.

Окутуучулар

7.

Модулдардын алынышын көзөмөлдөө жана жыйынтыктарын талкуулоо

Окуу жылы ичи

Чамашев М.К.

8.

Окуу процессинин жүрүшүнө тиешелүү расписание жана графиктер боюнча көзөмөлгө алуу

Окуу жылы ичи

Чамашев М.К.

9.

Кафедранын графиги боюнча ачык сабактарды өткөрүү жана алардын жыйынтыгын кафедранын чогулушунда талкуулоо

График боюнча

Чамашев М.К.

10.

Элективдүү курстарынын абалын көзөмөлгө алуу.

Апрель

2020-ж.

Сулайманов А.А

Атырова Р.С.

11.

Өндүрүштүк практикаларды уюштуруу.

Өндүрүштүк практикаларды көзөмөлдөө, жыйынтыктоо. Дипломдук иштердин алдын ала коргоосун уюштуруу.

Апрель, Май

2020-ж.

Капарова А.А. Окутуучулар

12.

Сынак сессияларында сынактардын жана зачеттордун уюуштурулушун жана өткөрүлүшүн көзөмөлгө алуу.

Июнь

2020-ж.

Сессиялар

графиги боюнча

Чамашев М.К.

IV . ИЛИМИЙ-УСУЛДУК ИШТЕР

1.

2019- жылдагы илимий-изилдөө жана усулдук иштердин жыйынтыгын талкуулоо.

Декабрь

2019-ж.

Чамашев М.К.

Саданов А.

2.

Илимий-усулдук колдонмолорду жазуу, талкуулоо, басмадан чыгаруу.

Окуу жылы ичи

Чамашев М.К.

Метод кеңеш

3.

ИИИ жана СИИИ нин аткарылышын көзөмөлдөө

Окуу жылы ичи

Чамашев М.К.

Окутуучулар

4.

Курстук иштерди коргоону уюштуруу жана жыйынтыгын чыгаруу

График боюнча

Чамашев М.К.

Окутуучулар

5.

Студенттердин эң мыкты илимий эмгектеринин конкурсун жыйынтыктоо

Май

2020-ж.

Беделова Н.С.

Саданов А.

6

Илим жумалыгын өткөрүүгө активдүү катышуу

График боюнча

Кафедранын окутуучулары

V . КАФЕДРАНЫН ОКУТУУЧУЛАРЫНЫН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ

1.

Кафедранын илимий семинарын регулярдуу өткөрүү кафедранын мүчөлөрүн активдүү катыштыруу

Окуу жыл бою

Кафедранын окутуучулары

2.

Факультеттин усулдук семнарына катышуу

ОУК тун иш графиги боюнча

Кафедранын окутуучулары

3.

Алдынкы педагогикалык иш тажрыйбалар, информациялык жаңы технологиялар жөнүндө жазылган газета, журнал, китептердеги макалаларга карата өз убагында талкуу жүргүзүү

Окуу жыл бою

Чамашев М.К.

Кафедранын окутуучулары

VI . Мектеп менен байланыш

1.

Мектеп окуучуларын олимпиадага даярдоо кружогун уюштурууга көмөк көрсөтүү.

Окуу жылы бою

Саданов А.,

Чамашев М.

Сулайманов А.А


3.

Экскурссияга келген окуучулар менен иш алып баруу.

Өз мезгилинде

Кафедранын окутуучулары

4.

Областтык мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунун иштерине жардамдашуу, лекцияларды окуу

Окуу жыл бою

Кафедранын окутуучулары

5.

Окуучулар арасында кесипке багыт берүү иштерин жүргүзүү

Окуу жыл бою

Сулайманов А.А.

Саданов А.Д.

VII . МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗА

1.

Компьютердик класстарды техникалык коопсуздук эрежелери менен камсыз кылуу. Компьютерди ремонттоо, тазалоо, зарыл тетиктер жана программалык жабдылыштар менен камсыздоо боюнча компьютердик борборго жакындан көмөк көрсөтүү

Окуу жыл бою

Инженерлер,

Лаборанттар.

Кафедранын окутуучулары.

2.

Лабораториялык иштердин баяндамаларын тактоо, талкуулоо менен компьютердик

лабораторияларга коюу.

сентябрь, октябрь

2019-ж.

Кафедранын окутуучулары

3.

Кафедранын материалдык-техникалык базасын чыңдоо

Жыл бою

Чамашев М.К.

Каф. лаборанты

VIII . САЯСИЙ-ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

1.

2-сентябрь-Билим күнүнө арналган митингке катышу жана окуу-тарбиялык иш-чараларды өткөрүү.

2-сентябрь

2019-ж.

Кафедранын окутуучулары,

кураторлор

2.

КРнын мамлеткеттик тили жөнүндө КРнын мамлекеттик тил мыйзамынынын кабыл алынгандыгынын 30-жылдыгына жана ОшМУнун 80-жылдыгына карата Республикалык илимий-практикалык конференцияга макалаларды даярдоо.

Сентябрь

2019-ж.

Кафедра мүчөлөрү

Кураторлор

3.

Студенттике кабыл алуу кечесине катышуу

Октябрь,

2019 - ж.

Кафедранын окутуучулары

4.

Мугалимдердин күнүн белгилөө

Октябрь

2019-ж.

Кафедранын окутуучулары

5.

ПОВТАС, АСОИУ группаларынын бүтүрүүчүлөрүн “Заманбап информациялык технологиялар” аттуу отчеттук кечесин уюштуруу

Апрель,

2020-ж.

Предметтик жетекчилер, кураторлор

6.

Кышкы жана жайкы сессияга даярдык көрүү боюнча студенттер менен иштөө

Сессиянын алдында

Предметниктер

7.

Группаларда саясий-тарбиялык иштерди уюштуруу, жыйынтыктоо, отчетторду угуу.

Жыл бою

Кураторлор

8

№ 1 – жатаканада жана окуу корпуста окутуучулардын кезекчилигин уюштуруу, көзөмөлгө алынган комнаталар менен иш алып баруу

График боюнча

Окутуучулар

Чамашев М.К.

9

Куратордук сааттардын пландарын бекитүү жана өтүлүшүн регулярдуу көзөмөлгө алуу

График боюнча

Чамашев М.К.