Негизги билим берүү програмасы (НББП)

ОшМУнун медициналык колледжинин

Фармацевтикалык дисциплиналар кафедрасынын

2019 – 2020 окуу жылы ү ч ү н

окуу-усулдук иш теринин планы

Аткарылуучу иштер

мооноту

Эскерт үү

1

Окутулуучу предметтер боюнча жумушчу программаларды түзүү,

сентябрь-

октябрь

2

Өз ара жана ачык сабактарга кирүү графигин түзүү жана бекитүү

октябрь

3

Окутулган предметтер боюнча окуу методикалык колдонмолорду даярдоо жана чыгаруу

жыл бою

4

Ар бир предмет боюнча тесттерди даярдоо жана толуктоо

жыл бою

5

Предметтер боюнча модулдук суроолордун тизмесин даярдоо жана жаңылоо

жыл бою

6

Окутуучуларды билимин өркүндөтүү курстарына жөнөтүү

жыл бою

7

билимин өркүндөтүү курстарынан үйрөнгөн усулдарды жайылтуу, тааныштыруу семинар өтүү

жыл бою

8

Жаш окутуучулардын план конспектисин жумушчу программаларын талкуулоо

ноябрь

9

Окутуучулардын өз ара сабакка катышуусу көзөмөлгө алуу

жыл бою

10

Окутуучулардын ачык сабактарынын өткөрүүсүн көзөмөлдөө, талкуулоо, алдынкы тажрыйбаларды жайылтуу

жыл бою

11

Студенттердин өз алдынча иштөө темаларын талкуулоо жана кабыл алууну көзөмөлдөө

жыл бою

12

Окутууда техникалык каражаттарды кенири колдонууну жолго коюу

жыл бою

13

Студенттердин сабакка катышуусун жана жетишүүсүн көзөмөлдөө

жыл бою

14

Билим берүү жөнүндөгү өкмөттүк материалдарды талкуулоо жана ишке ашыруу

жыл бою

15

Окутуучуларды 2019-2020- окуу жылындагы иштеринин жыйынтыктары боюнча аттестациялоо

июнь

Кафедра башчысы: О. Коланов.

Усулдук кенештин жетекчиси: Г. Жоробаева.