News Архив

2016-17 окуу жылындагы 1-жарым жылдык отчет
Повышешение квалификации ППС КД1


Тема: Графикке ылайык «Клиникалык дисциплиналар1» кафедрасында ачык сабактар уланууда Он-лайн окутууда окутуучулардын тажрыйба алмашуусу учурдун орчундуу талабы болууда. Графикке ылайык, окутуучу Ажимаматова Р. М. 3.12.20 күнү 6 курсутн студенттерине ачык сабак өттү. Сабакта колдонулуучу усулдук материалдар жана техникалык каражаттар кафедралык жыйында талкууланып, сабак өтүүгө жарактуу катары бааланган. Сабак учурунда студенттерди кооперативдик иштөөсүн камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзгөнhttps://www.twiddla.com/ сайты демонстрацияланды.


Сегодня 27.04.20 состоялся онлайн мастер класс тренера д.м.н., проф. Кыдыралиева Р.Б. (Национальный центр кардиологии и терапии им. М. Миррахимова при МЗ КР)на тему: Алгоритм при хроническом коронарном синдроме. Из кафедры «Клинические дисциплины 1» ММФ ОшГУ, приняли участие преподаватели Салиева Р.Ш., Эсеналиева Ж.А., Темиров Ч.Т., Турдалиев С.О.


Проведен очередной научно-практический кружок, организованный на кафедре клинические дисциплины 1. В ходе кружка проведен мастер класс по интерпретации рентгенологической картины и КТ органов грудной клетки в норме и в различных патологических процессах респираторной системы.Были детальные разборы по конкретным случаям. Количество студентов превалировало 36 , большинство из них студенты четвертого и пятого курсов


Илим -дениз, билим-кайык! Кайыксыз денизде сузуу кыйын болгондой эле, билимсиз илим мейкиндигине чыгуу ото татаал.Студенттердин илимий тушунугун жогорулатуу учун КД1 кафедрасында студенттердин илимий иштери улантылууда. Илимий кружоктун пландары тузулгон. Ага крата "Адабият серебтеринин кандай жазуу жолдору деген темада 31.10.19ж., илимге кызыккан студенттер учун кезектеги кружок болуп отту.


Тема : Студенческая научно-исследовательская работа.
Преподаватели и студенты (Ражеш Дегола, Приенка Малик, Мария Сравия) проводят научно-исследовательскую работу по теме « Метаболический синдром» под руководством к.м.н Рысбековой Г.С., к.м.н доцент Маматовой С.М., аспирант Салиевой Р.Ш в ОМОКБ


2019-окуу жылынын 18-сентябрь кунун Факультеттик жыйын болуп отту.
Каралуучу маселелер:
1.Организациялык окуу процесси 2018-2019 окуу жылы.
2.Ош МУнун жаны окумуштуулар кенешинин курамынын мучосун шайлоо.