Yaptığımız Faaliyetlerin Hesabı

ОшМУнун теология факультетинин 2017-2018-окуу жылынын

жыйынтыгы боюнча

ОТЧЕТУ

1.Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы, окуу көмөкчү персоналдары боюнча сандык маалыматтарга жана сапаттык көрсөткүчтөргө анализ

Профессордук-окутуучулук курам боюнча сандык көрсөткүч

1-таблица

Кафедра

баары

Илим.канд.

Илим.докт.

( PhD )

Доц.

PhD Улук окут.

Окут.

1.

Дин таануу жана гуманитардык предметтер

16

3

7

4 (2 и.к., 2 PhD)

4

6

Факультет

боюнча

16

3

7

4 (2 и.к., 2 PhD)

4

6

Факультетте дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасы гана бар. Анда жалпысынан 2015-2016-окуу жылында 16 окутуучу эмгектенди, алардын ичинен: 7 - илимдин докторлору (PhD), 3 - илимдин кандидаттары, 4 улук окутуучу жана 6 окутуучу, б.а. окутуучулардын 69%ы илимий даражага ээ.

Окуу көмөкчү персонал боюнча сандык көрсөткүчтөр

2- таблица

Кафедра

Окуу бөл . башчысы

Методист

Улук лаб.

Катчы- реф.

Комп.кл.

адиси

Баары

1

Дин таануу жана гуманитардык предметтер

-

-

1

1

-

2

2

Деканат

1

1

-

1

1

4

Факультет боюнча

1

1

1

2

1

6

2. Факультетте окуу пландарынын, окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы

3-таблица

(контракт)

кафедра

Лек

Прак.

Лаб.

практика

Башка түрү

баары

план

Атк%

Эскертүү

1

Дин таануу жана гуманитар-дык предметтер

1934

3268

-

649,2

3293

9144,2

8411,2

100%

Факультет боюнча

1934

3268

-

649,2

3293

9144,2

8411,2

100%

Кафедрада 2015-2016-окуу жылында пландаштырылган саат жүктөмү план боюнча 8411,2, аткарылышы 9144,2 саат болуп эсептелет. Анын ичинен 1-семестрде план боюнча 3608,2 саат, аткарылыш 3959,2 саат, ал эми 2-семестрде план боюнча 4803 саат аткарылышы 5185 саат кафедранын профессордук-окутуучулук курамы тарабынан контракттын эсебинен толугу менен аткарылды.

Эскертүү : 2015-2016-окуу жылы үчүн магистратурада пландалбай калган 733саат кошумча бекитилген.

Жайкы семестрде 10 студент окуп, пландаштырылган сааттар толугу менен аткарылды.


3-таблица

Курс, группа

Предмет

Окутуучунун аты-ж ө н ү

Абсолюттук жетиш үү

( %)

Сапаттык жетиш үү (%)

Эскертүү

1

Т(б)-1-15

Араб тили

Ахмет Даг

100

88,24

2

Т(б)-1-15

Кыргыз тили

Калматова В.

100

94,12

3

Т(б)-1-15

Математика

Абдукаимова А.

100

100

4

Т(б)-1-15

Кесипке киришүү

Ажимаматов З.

100

94,12

5

Т(б)-1-15

Философия

Боронбаев А.

100

100

6

Т(б)-1-15

Англис тили

Сабирбаева З.

100

94,12

7

Т(б)-1-15

Орус тили

Бакирова М.

100

100

8

Т(б)-1-15

Дене тарбия

Бакиров С.

100

0

зачет

9

Т(б)-2-15

Араб тили

Арипов Н.

100

94,74

10

Т(б)-2-15

Кыргыз тили

Калматова В.

100

100

11

Т(б)-2-15

Математика

Абдукаимова А.

100

100

12

Т(б)-2-15

Кесипке киришүү

Ф. Гөкче

100

100

13

Т(б)-2-15

Философия

Боронбаев А.

100

100

14

Т(б)-2-15

Англис тили

Айтматов С.

100

100

15

Т(б)-2-15

Орус тили

Бакирова М.

100

100

16

Т(б)-2-15

Дене тарбия

Тойчиев Ш.

100

0

зачет

17

Т(б)-1-14

Диндер тарыхы

Зууридинов Ө.

95,45

63,64

18

Т(б)-1-14

Дин психологиясы

Масиралиев Ш.

100

95,45

19

Т(б)-1-14

Конфликт жана өнүгүү

Козукулов Т.

100

95,45

20

Т(б)-1-14

Араб тили

Ахмет Даг

100

77,27

21

Т(б)-1-14

Кыргызстан тарыхы

Имамназарова Б.

100

100

22

Т(б)-1-14

Кырг-н исламга чейинки диний ишенимдери

Зууридинов Ө.

100

81,82

23

Т(б)-1-14

Куран

Масиралиев Ш.

100

63,64

24

Т(б)-1-14

Дене тарбия

Бакиров С.

100

0

зачет

25

Т(б)-2-14

Диндер тарыхы

Жусубалиев А.

81,82

63,64

26

Т(б)-2-14

Дин психологиясы

Масиралиев Ш.

100

95,45

27

Т(б)-2-14

Конфликт жана өнүгүү

Козукулов Т.

100

90,91

28

Т(б)-2-14

Араб тили

Арипов Н.

100

81,82

29

Т(б)-2-14

Кыргызстан тарыхы

Имамназарова Б.

100

100

30

Т(б)-2-14

Кырг-н исламга чейинки диний ишенимдери

Зууридинов Ө.

86,36

77,27

31

Т(б)-2-14

Куран

З.Сарыбулак

100

72,73

32

Т(б)-2-14

Дене тарбия

Тойчиев Ш.

100

0

зачет

33

Т(б)-1-13

Араб тили

З.Сарыбулак

96,77

74,19

34

Т(б)-1-13

Куран

З.Сарыбулак

93,55

80,65

35

Т(б)-1-13

Хадис таануу

Ф. Гөкче

100

96,77

36

Т(б)-1-13

Христиан теологиясы (библеистика)

Зууридинов Ө.

100

93,55

37

Т(б)-1-13

Дин педагогикасы

Калбердиев А.

96,77

74,19

38

Т(б)-1-13

Ислам укугу

Мырзаибраимов С.

100

67,74

39

Т(б)-1-13

Мусулман теологиясы (куран таануу)

Арипов Н.

100

83,87

40

Т(б)-1-12

Ислам агымдар тарыхы

Ажимаматов З.

100

93,55

41

Т(б)-1-12

Хадис тексттери

Калбердиев А.

100

74,19

42

Т(б)-1-12

Ислам акыйдасы

Калбердиев А.

96,77

90,32

43

Т(б)-1-12

Дин антропологиясы

Масиралиев Ш.

96,77

96,77

44

Т(б)-1-12

Теология (келам)

Калбердиев А.

100

96,77

45

Т(б)-1-12

Дин жана саясат

Козукулов Т.

100

93,55

46

А-1-11

Түрк элдер адабияты

Ажимаматов З.

100

0

зачет

47

А-1-11

Дин психологиясы

Масиралиев Ш.

100

100

48

А-1-11

Компоративдик дин

Зууридинов Ө.

100

93,33

49

А-1-11

Дин философиясы

Масиралиев Ш.

100

100

50

А-1-11

Мусул.архит-маданий мурастары

Козукулов Т.

100

0

зачет

51

А-1-11

Диний китептерди талкулоо (тефсир)

Арипов Н.

100

100

52

А-1-11

Дин социологиясы

Масиралиев Ш.

100

100

53

А-1-11

Ыйык насааттар (Хадис)

Ф. Гөкче

100

100

54

А-1-11

Теологиянын классикалык тили

И. Гүмүш

100

0

зачет

55

А-1-11

Диний ишеним адабияттар

Ф. Гөкче

100

100

Жыйын - тык

98,9

90,2

3. Студенттер тууралуу сандык көрсөткүчтөр

а) адистиктер боюнча студенттердин саны

4-таблица

Адистиктер

контракт

баары

тайпанын саны

1

Теология (пед-к)

15

15

1

2

Теология (бакалавр)

142

142

6

Факультет

боюнча

157

157

7

б) курстар боюнча студенттердин саны (контракт)

5-таблица

Адистик

Курстар

Баары

1

2

3

4

5

1

Теология (пед-к)

-

-

-

-

15

15

2

Теология (бакалавр)

36

44

31

31

-

142

Факультет боюнча

36

44

31

31

15

157

в ) группалардын түзүлүшү жана алар жөнүндө маалыматтар

2015-2016-окуу жылында 1-2-курстарда 2ден 4 группа, ал эми 3-4-5-курстарда 1 ден группалар түзүлгөн. Жалпысынан факультетте 7 группа окуду.

г) студенттердин факультет жана курстар боюнча кыймылы (3-форма)

3-форма тиркелет.

Таблицадан көрүнүп тургандай 2015-2016-окуу жылында 22 студент окуудан чыгарылган. 45 студент – бүтүрүүчүлөр, 1 студент академиялык өргүүдө.

4. Студенттердин өздөштүрүүсүнө анализ (группалар, курстар, кафедралар, предметтер, окутуучулар боюнча). Акыркы 5 жылдагы жетишүү көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү динамикасы.

Студенттердин жайкы сессиясынын жыйынтыгын карай турган болсок АКЖга чейин факультет боюнча жалпы жетишүү 89% ды түзөт.

Ал эми АКЖдан кийин факультет боюнча жалпы жетишүү 95%ды түздү.

АКЖдан кийин группалар, курстар боюнча жетишүү 1-курстарда жалпы жетишүү - 100%, 2-курста жалпы жетишүү - 86,5%, 3-курста жалпы жетишүү - 100%ды түзөт.

Көпчүлүк предметтер боюнча жетишүү жогорку деңгээлде.

Мисалы,

Чет тили , окут. Сабирбаева З., 1-курс, Т(б)-1-15 гр., абс. жет. – 100%, сап.жет. –94%.

Философия, окут. Боронбаев А., 1-курс, Т(б)-1-15 гр., абс. жет. – 100%, сап.жет. – 100%.

Кесипке киришүү, окут. Ажимамтов З., 1-курс, Т(б)-1-15 гр., абс. жет. – 100%, сап.жет. – 94,1%.

Ата мекен тарыхы, окут. Имамназарова Б., 2-курс, Т(б)-2-14 гр.,Т(1)-2-14, абс. жет. – 100%, сап.жет. – 100%.

Дин психологиясы, окут. Масиралиев Ш., 2-курс, Т(б)-1-14, абс. жет. – 100%, сап.жет. – 95,4%.

Христиан теологиясы, окут. Зууридинов О., 3-курс, Т(б)-1-13, абс. жет. – 100%, сап.жет. – 93,5%.

Хадис таануу, окут. Ф.Гокче, 3-курс, Т(б)-1-13, абс. жет. – 100%, сап.жет. – 96,7%.

Мусулман теологиясы, окут. Арипов Н., 3-курс, Т(б)-1-13, абс. жет. – 100%, сап.жет. – 83,8%.

Хадис тексттери, окут. Калбердиев А., 4-курс, абс. жет. – 100%, сап.жет. – 74,19%.

Ислам акыйдасы, окут. Калбердиев А., 4-курс, абс. жет. – 96,77%, сап.жет. – 90,32%.

Дин жана саясат, окут. Козукулов Т., 4-курс, абс. жет. – 100%, сап.жет. – 93,3%.

Хадис , окут. Ф.Гокче., 5-курс, абс. жет. – 100%, сап.жет. – 100%,

Диний ишеним адаб. , окут. Ф.Гокче, 5-курс, абс. жет. – 100%, сап.жет. –100%,

Дин социологиясы , окут. Ш.Масиралиев, 5-курс, абс. жет. – 100%, сап.жет. –100%,

Компоративдик дин , окут. Зууридинов О., 5-курс, абс. жет. – 100%, сап.жет. –93,3%.

2015-2016-окуу жылында жалпысынан 11 студент окуу планын толук аткара албай, 1 студент 20 кредит карыз болгондуктан окуудан чыгарылды. Ал эми 10 студент жайкы семестрге катышып, баары тийиштүү предметтер боюнча ийгиликтүү тапшырышты. 2-курста 6 студент Кыргызстан тарыхы предметинен мамлекеттик сынакты тапшыра элек.

Акыркы 5 жылдагы жетишүү көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү динамикасы төмөндөгүчө:

АКЖга чейин

Окуу

Жетишүү

жылы

Сапат. (%)

жалпы(%)

2011-2012

30

59

2012-2013

59

89

2013-2014

56

93

2014-2015

32,81

80,64

2015-2016

70,8

89

АКЖдан кийин

Окуу

Жетишүү

жылы

Сапат. (%)

жалпы(%)

2011-2012

30

100

2012-2013

59

97

2013-2014

56

99

2014-2015

32,81

85,48

2015-2016

70,8

95

Жогорудагы таблицалардан көрүнгөндөй 5 жыл ичиндеги сапаттык жана жалпы жетишүүлөрдүн өзгөрүүсү АКЖга чейин бир удаалаштыкта эмес, б.а. кээде жогору, кээ жылдары төмөн. Ал эми АКЖдан кийин жалпы жетишүү баардык окуу жылдарында 85% дан жогору. 2015-2016-окуу жылында АКЖга чейин жалпы жетишүү 89%ды, ал эми АКЖдан кийин 95 %ды түздү.

5. 1,2-семестрдин жыйынтыгы боюнча 34-форманы (АКЖга чейин, АКЖдан кийин) толтуруп тапшыруу.

Форма тиркелген.

6. Кафедралардагы методикалык иштердин уюштурулушу, аткарылышы, сапаты жана жыйынтыктары:

· Кафедрада төрт жылдык окуу планындагы дисциплиналар боюнча силабусстар, беш жылдык окуу планындагы дисциплиналар боюнча жумушчу программалар түзүлүп, алар кафедранын кеңешмесинде бекитилген. Жумушчу программалар адабияттарды, лекцияда талкуулануучу суроолорду камтыйт жана модулдук-рейтингдик системаны эске алуу менен түзүлгөн. Ар бир тема боюнча студенттердин билимин текшерүү үчүн суроолордун тизмеси келтирилген. Типтүү программасы жок предметтер боюнча кафедранын окутуучуларынын аракеттери менен жумушчу программалар түзүлгөн.

Жумушчу программалардын структурасы төмөндөгүдөй: титулдук барак, предметтердин модулдар боюнча бөлүштүрүлүшүнөн, лекциялык, практикалык жана семинардык сабактардын иштелмесинен (сабактардын темалары, сааттары, пландары, адабияттары, бышыктоо жана текшерүү үчүн суроолор) турат. Ал эми Түркиядан келген окутуучулардын предметтер боюнча жумушчу программалары өзгөчө тартип менен түзүлгөн: титулдук баракчасы, сааттык бөлүштүрүү сеткасы кыргыз тилине которулган, ал эми негизги мазмуну түрк тилинде.

· Факультеттеги окуу процесси белгилүү болгондой окуу процессин уюштуруу боюнча жобонун негизинде жүргүзүлөт. Окуу процессин уюштуруу жана анын жүрүшү боюнча иштерди факультеттин окуу бөлүмү аткарат. Окуу процессинин жүрүшү деканат тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Окуу процессинин жүрүшү группалык журналдарда, семестрдик пландарда, кафедранын окутуучуларынын мөөнөткө туруу журналында, окуу бөлүмүндөгү каттоо журналдарында чагылдырылып, факультеттин Кеңешмесинин токтомдорундагы тиешелүү пункттар боюнча иштер алып барылды.

· Модулдук-рейтингдик системанын уюштурулушу, кабыл алуу, жыйынтыктоо жана көзөмөлдөө;

Предметтер боюнча тесттин суроолору окуу программаларынын негизинде түзүлгөн.

Кафедрада окутуучулар окуткан предметтер боюнча тесттердин базасы түзүлгөн. Алар атайын бир папкада сакталат жана жыл сайын жаңыланып турат.

Зачеттук-экзамендик сессиянын баасын аныктоо жана жыйынтыгын чыгаруу университеттин жобосуна ылайык аткарылат.

Студенттердин билимин баалоо төмөнкүдөй өзгөчөлүктөргө ээ болгон окутуунун технологиялары аркылуу ишке ашат.

Студенттердин билими 100 упайлык система менен бааланат.

Семестр аягындагы сынакта студент 100 упайдан жок дегенде 61 упай топтош керек.

Упайларды баага которуунун шкаласы төмөндөгүчө:

- 60 дөн төмөн – «канааттандырарлык эмес»;

- 61-67 упай - «Е» (2) «канааттандырарлык»;

-68-73 упай- «Д»- (2,33) «канааттандырарлык»;

- 74-79 упай – «С» (3) «жакшы»;

-80-86 упай – «В» (3,33) «жакшы»;

- 87-100 упай «А» (4)- «эң жакшы»;

- 61 ден төмөн – «өткөн жок»;

- 61 ден жогору – «өттү».

Жогорудагы шарттар адистерди сапаттуу даярдоого жана студенттердин билимин обьективдүү баалоого шарт түзөт деп ойлойбуз.

Модулдук- рейтингдик системанын ишке ашырылышы группалык журналдарда, модулдардын жадыбалдарында, сынак ведомостторунда, атайын модулдардын жыйынтыгы сакталуучу папкада чагылып турат.

Кафедра тарабынан модулдардын жыйынтыктарына анализ жасалып, факультеттин жана кафедранын Кеңешмелеринде талкууланып, тиешелүү токтомдор кабыл алынып, анын аткарылышы деканат тарабынан көзөмөлдөнөт.

· Адистик багыттагы предметтердин лекциялык жана семинардык сабактардын ар бир темасы боюнча түрк, арап тилиндеги материалдардын электрондук варианттары камсыздалган. Быйылкы жылы бардык аудиторияларга эң акыркы моделдеги электрондук доскаларды жайгаштыруу маселеси ТДВнын колдоосу менен чечилди.

· Ачык сабактардын, сабактарга өз ара катышуулардын уюштурулушу, жыйынтыктары жана көзөмөлдөнүлүшү, талкууланган план-конспектилер;

Кафедранын окутуучуларынын өз ара сабактарга катышуусу, атайын бекитилген график менен ачык сабактарды өтүп туруусу системалык түрдө үзгүлтүксүз өтүлөт. Ал окутуучулардын өз ара сабактарга катышуу журналында белгиленет. Өз ара сабактарга катышуунун анализи атайын бланкага толтурулуп, кафедранын кеңешмесинде такууланып, чечимдер кабыл алынат. Өз ара сабактарга катышуу журналга катталган жана атайын практикалык жана лекциялык сабактарды талдоо боюнча бланкаларда сабактарга анализ жүргүзүлгөн.

Ал эми ачык сабактардын иштелмелери, анда колдонулган дидактикалык материалдар, көргөзмө куралдар (карточка, схема, таблица, тексттик материал, карта ж.б.) ар бир предмет боюнча базасы түзүлүп, кафедранын атайын папкасында сакталып турат. Бул жылы ийигиликтүү ачык сабак өтүп берген окутуучулар катарына дин таануу кафедрасынан Ө. Зууридинов болду. Ө. Зууридиновдун компютерден материалдарды пайдаланып проекторду үзүрлүү колдонуп сабакты өтүүсү катышуучулардын көңүлүн бурду. Ошондой эле Туркиядан келген конок мугалимдерден З. Сарыбулак Туркиянын өзгөчөлүгүндө ачык сабак өтүп беришти. Бул окутуучунун сабактары студенттерге темага байланыштуу аябай бай маалымат берүүгө басым жасагандыгы, белгилүү бир темада студенттин даярданып келген темасын угуп талкуулагандыгы менен айырмаланды.

7. Окутуунун кредиттик жана дистанттык технологияларын жайылтуу максатында кафедрада уюштурулган иш-чараларга анализ.

Факультетте окутуунун кредиттик технологиясын колдонуу бир кыйла жакшы жолго коюлган. Анткени, Түркия мамлекетинин Анкара университети менен жакындан иш алып баруу жагы окутуучулар үчүн бир кыйла жеңил болду деп айтсак болот.

Мындан сырткары кафедранын кеңешмесинде кредиттик технологияны колдонуу боюнча талкуулар болуп, студенттерге да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү . Кредиттик технологиянын айрым элементтерин колдонуу, аны окутуучуларга, студенттерге жеткирүү боюнча кафедрада тынымсыз иш алып барылды.

8. Факультеттеги окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу иштери (Тиешелүү окуткан предметтери боюнча, формалары, кимдер, кайсы жерде, качан, натыйжасы ж.у.с.).

Буга чейин кафедранын 70% окутуучулары квалификацияны жогорулатуу боюнча семинарларга катышкан. 2015-16-окуу жылында кафедранын окутуучусу Ш. Масиралиев Бишкектеги Кыргыз Мамлекеттик кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу медицина институтунда «Жогорку мектептин педагогика жана психологиясы» программасынын негизинде 156 сааттык семинарга катышып сертификат алды. Азыркы күндө жергиликтүү 2 окутуучу квалификацияны жогорулатуу боюнча семинарга катыша элек. Кийинки жылы мындай семинарларга катыша элек окутуучулар кезек менен катыша тургандыгы кафедранын кеңешмесинде айтылды.


9. Студенттердин өз алдынча иштеринин уюштурулушу, кабыл алынышы, жыйынтыкталышы жана көзөмөлдөнүшү боюнча маалымат.

Cтуденттердин өз алдынча иштерин уюштуруу (СРС) окуу планы боюнча ар бир окутуучунун жумушчу программасында көрсөтүлүп, кафедрада мөөнөтчү болгон окутуучулар тарабынан атайын журналга түшүрүлүп аткарылып келүүдө. Өз алдынча иштер предметтердин өзгөчөлүгүнө жараша реферат, доклад, эссе, буклет, плакат, оозеки ж.б. формаларда кабыл алынат. Өз алдынча иштердин уюштурулушу кафедра тарабынан көзөмөлдөнүп, жыйынтыгы кафедрага тапшырылат. Өз алдынча иштердин материалдары модулдардын суроолоруна камтылат. Ошондой эле студенттик жатаканада ишемби жана жекшемби күндөрүнөн сырткары аптанын беш күнү кечки саат 20.00-21.30 чейин студенттердин өз алдынча иштөөсү уюштурулган. Мында окутуучулар кезектешип мөөнөткө турушуп, студенттерге окуу-усулдук жактан жардам беришет. Ошондой эле, студенттердин өз алдынча иштери реферат, доклад сыяктуу тапшырмаларды берүү менен уюштурулат. Сабакка жетише албаган студенттер менен атайын иш жүргүзүү милдети ар бир группанын кураторуна жүктөлүп, факультеттин апталык кеңешмесинде талкууланып турат.

Студенттердин өз алдынча иштөөнү өнүктүрүү максатында жатаканада студенттер ар күнү (Ишемби күнүнөн башка) кечки тамактануудан кийин 1 саат 30 мин. «атайын окуу залдарында» өз алдынча иштешет. Бул жараян жатаканада жашаган бардык студенттер үчүн милдеттүү. Мында Түркиядан келген волентер-окутуучулар кезектешип мөөнөткө турушуп, студенттерге окуу-усулдук жактан жардам беришет. Ошондой эле, студенттердин өз алдынча иштери реферат, курстук иштер сыяктуу тапшырмаларды берүү менен уюштурулат. Сабакка жетише албаган студенттер менен атайын иш жүргүзүү милдети ар бир группанын кураторуна жүктөлүп, факультеттин апталык кеңешмесинде талкууланып турат. Студенттердин билимин жана өз алдынча илимий методикалык изденүүлөрүн канааттандыруу максатында Араб тили, Куран, Ислам укугу жана хадис предметтери боюнча кошумча курстар уюштурулду.

10. Факультетте методикалык иштердин уюштурулушу, аткарылышы, сапаты, натыйжалары Методикалык кенештин иш планы, аткарылышы. Методикалык кеңештин иш планынын алкагында окутуунун кредиттик жана дистанттык технологияларын жайылтуу боюнча аткарылган иштер.

Окуу жылдын башында окуу-усулдук иштер боюнча бир жылдык план түзүлүп, факультеттин жыйынында токтом менен бекитилген. Бул план окуу-усулдук иш катары ачык сабактарды уюштуруу, өз ара сабактарга катышуу, окуу-усулдук колдонмолорду даярдоо, окутуучулардын окуу-усулдук семинарларга катышуусу ж.б. камтыйт. Бекитилген иш план боюнча ачык сааттар жана өз ара катышуулар аткарылды. Жыл бою 1 айда бир же эки жолу атайын студенттерге жана факультеттин окутуучу профессордук курамга карата атайын тематикаларда усулдук семинарлардын графиги түзүлүп, ошол план боюнча өткөрүлүп жатты. Усулдук семинарлар жалпы факультеттин жамаатына болгондугуна байланыштуу ийгиликтүү болгондугун айтууга болот. Ар бир семинар берүүчү, өзүнүн илимий тажрыйбалар бөлүшү менен студенттердин илимий усулдук билимин жогорулатууга өз салымын кошту деп айтсак жаңылышпайбыз. Кредиттик технологиялар боюнча кафедрада окутуучулар арасында пикир алышуу өткөрүлүп жатты.

Окутуунун заманбап технологияларын колдонуу максатында ага окутуучу А. Жусубалиев 2016-жылдын апрель айында Түркиянын Анкара университетинин теология факультетине эки жумалык мөөнөткө «Мавлана» программасы боюнча барып сабак өтүп, тажрыйба алмашып келди.

Тажрыйба алмашуу Түркиянын окутуучулары менен жергиликтүү окутучуулардын ортосунда үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келүүдө. Жогоруда атап кеткендей Туркиядан келген окутуучулар жогорку тажрыйбага ээ болгондуктан, сабактарда кредит технологиясын колдонушат. Алардын тажрыйбасын өздөштүрүү боюнча иш-чаралар өз ара сабакка катышуу жана ачык сабактар аркылуу жүргүзүлөт.

Араб тили, Куран, тефсир, ислам тарыхы, дин педагогикасы ж.б. предметтер боюнча видео-аудио материалдар сабактарда колдонулуп, студенттердин сапаттуу билим алуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлгөн.

11. Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинин иши: пландаштырылышы, чечимдеринин аткарылышы, жыйынтыктары.

Факультетте окутуучу-профессордук курамдын жылына Туркиядан жаңыланып, толукталгандыгына байланыштуу, жыл сайын Кеңештин курамы бекитилет.

Факультеттин Кеңешинин окуу жылынын башында бир жылдык планы түзүлөт. Ошол пландын негизинде 2 айда бир жолу Кеңеш өткөрүлөт. 2014-2015-окуу жылында факультетте 7 Кеңеш пландаштырылып, анын баары өткөрүлдү. Кеңеште факультетке тийиштүү стратегиялык маселелер каралат. Факультеттин Кеңешинде каралган маселелер боюнча сунуштар, пикирлер айтылгандан кийин, тийиштүү иш-чараларды иштеп чыгуу жана аткаруу боюнча токтомдор кабыл алынып, аны аткаруу үчүн жооптуулар дайындалат. Ошол токтомдордун аткарылышы деканат тарабынан көзөмөлдөнөт.

Факультеттин өзгөчөлүгүнө байланыштуу кээде классикалык типтеги факультеттин кеңешин өткөрүү мүмкүн болбой калат. Ошондуктан факультеттин жумалык кеңешинде каралган кээ бир маселелерди факультеттин кеңешинин маселелери катары кароого туура келет. Жумалык кеңешке факультеттин кеңешинин бардык мүчөлөрү катышат.

12. Факультетте кафедра мүчөлөрүнүн жекече жумушчу пландарынын аткарылышына (окуу иштер, методикалык иштер, илим изилдөө жана коомдук тарбиялык) группалык журналдардын толтурулушуна ж.б.у.с. болгон көзөмөл, анын жыйынтыктары.

Окутуучулардын жекече иш пландары ОИДдин талабына ылайык толтурулуп, кафедранын кеңешмесинде бекитилип, кафедра башчысынын, декандын колдору коюлуп, мөөр менен тастыкталган. Окутуучулардын жекече пландарынын аткарылышы кафедра башчысы тарабынан көзөмөлгө алынып, кафедранын кеңешмесинде талкууланып, сунуштар, пикирлер, токтомдор кабыл алынгандыгы жөнүндөгү маалыматтар тиешелүү документтерде көрсөтүлгөн.

Кафедранын окутуучуларынын жеке иш пландары толук толтурулуп бүтүрүлгөн, иштердин аткарылышына анализ берилип, кафедранын Кеңешмесинде талкууланып, «канаатандырарлык» деген баа берилген.

2015-2016-окуу жылында факультетте 1-2-курстар 2ден тайпага бөлүнгөн, 3-4-5-курстарда 1 ден тайпа. Ар бир тайпанын журналы жаңы окуу жылында толтурулуп, окуу иштери боюнча проректордун колу коюлуп, мөөр менен тастыкталган. Ар бир предметке өз алдынча бет ачылып, эрежеге ылайык толтурулуп, жумушчу программада жана окуу жүктөмдө көрсөтүлгөн сааттарга ылайык аткарылганы жөнүндө жыйынтык чыгарылып, окутуучунун колу коюлат.

13. Факультетте окутулган багыттар боюнча окуу-методикалык адабияттарга анализ, Окуу китептеринин жетиштүүлүгү (% менен акыркы 5 жылда чыгарылган).

Теология факультетинин китепканасы адистикке жараша өзгөчөлүккө ээ. Башка факультеттердин китепканаларынан айырмаланып, китеп фондусу эки жол менен толукталат: ОшМУнун борбордук китепканасынан жана «Туркия Дианет» фондунан китептер менен толукталып турат.

Бүгүнкү күндө китепкана фондун 13 миңден ашык китеп түзөт. Туркиядан алынып келинген китептер түрк, араб жана англис тилдеринде.

Дагы бир белгилей кетчү нерсе, адистик предметтер боюнча окуу китептери Туркиядан алып келинип, окуу жылынын башында студенттерге таратылып, жылдын аягында жыйналып алынат. Факультет электрондук китепкананы колдонууга уруксат алган: Анкара университетинин электрондук китепканасынан дүйнөлүк электрондук китепканага чыгуу менен студенттер жана окутуучулар керектүү адабияттардан тиешелүү информацияларды алганга мүмкүнчүлүк бар. 2015-жылдын январь айынан баштап 1500 дөн ашык жаңы китеп менен факультеттин китеп фонду толукталды. Адистик предметтер боюнча негизинен Түркиянын ЖОЖдорунун окуу китептери жана окуу-усулдук колдонмолору пайдаланылат.

Студенттер каалаган маалыматты алганга жана электрондук китептерди колдонгонго уруксат берилген. Факультеттин окуу залында компьютерге 2 Тбайттык көлөмдө 948 354 электрондук PDF форматында китеп киргизилген, ал сервердик депозит кызматын аткарат. Мына ошол серверден керектүү китептерди көчүрүп алууга болот.

Китепканада газета, журналдардын бардык сандары тиркелет, андан студенттер окуп пайдаланууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул ресурстарды пайдалануу аркылуу студенттер өз алдынча, курстук, дипломдук ж.б. илимий иштердин үстүнөн иштешет, электрондук окуулуктардан пайдалана алышат.

Факультет электрондук китепкананы колдонууга уруксат алган: Анкара университетинин электрондук китепканасынан дүйнөлүк электрондук китепканага чыгуу менен студенттер жана окутуучулар керектүү адабияттардан тиешелүү информацияларды алганга мүмкүнчүлүк бар. Быйылкы жылы 10 000 китептин электрондук варианты Түркиядан алынып келди.

Кафедранын доценти З. Ажимаматовдун «Абу Ханифа жана анын окуусунун Фергана өрөөнүндө калыптануусу», Т. Козукулов жана С. Мырзаибраимовдордун биргеликте даярдаган «Исламда саясий жана ишенимге байланыштуу (итикадий) агымдар» (Бишкек-2015), «Мухаммед пайгамбардын дипломатиялык ишмердүүлүгү» (Бишкек-2015), ага окутуучу А. Калбердиевдин «Ахли сүннөт теологиясы», доцент Ф. Гокченин «Дин - ыкластуулук»аттуу окуу-усулдук колдонмолор жана бир канча китептер түрк тилинен кыргыз тилине которулуп жарыкка чыкты.

Окуу планындагы адистикке байланышкан предметтер боюнча китептер жетиштүү экендиги такталган. Студенттердин адистикке байланышкан предметтер боюнча китептер (тефсир, хадис, ислам укугу, ислам тарыхы) менен камсыз болушу 1 студентке бир канча экземплярдан туура келет. Ошондой эле, 1-орунда кыргыз тили жана адабияты (481 экземпляр) турат, 2-орунда англис тили (264 экз.), 3-орунда дин таануу (233 экз.), 4-орунда орус тили жана адабияты (152 экз.) ж.б.

Аз сандагы китептер экологиядан (10 экз.), математика (12 экз.), информатикадан (12 экз.), социология (17 экз.), азыркы табият таануунун концепциялары (25 экз).

Эгерде, фактылык окуган студенттердин санын курс боюнча эске алсак, анда бул китептер да жетиштүү, б.а. 1 студентке 0,5 экземплярдан китеп туура келет.

Социлогия, саясат таануу, философия боюнча окуу китептери китептердин жалпы санынын 3% түзөт, бул предметтер боюнча кыргыз тилинде окуу китептери жок.

Информатика, математика, экология жана экономикалык теория боюнча окуу китептер аз санда, 2016-17-окуу жылында толуктоо керек.

14. Факультетте окуу процессин уюштурууда окутуунун кредиттик технологиясын колдонуунун абалы (№18,19,22,23,26 бюллетендер). Аталган технологияларды жайылтуу максатында уюштурулган иш чаралар боюнча маалымат.

Окуу процессин уюштурууда окутуунун кредит технологиясын колдонуу боюнча ОИД тарабынан иштелип чыккан №18,19,22,23,26 бюллетендердин, уюштурулган семинарлардан алган маалыматтардын негизинде 2015-2016-окуу жылында жүргүзүлгөн иш-чаралар:

1) Студенттерди дисциплиналарга каттоо,

2) Модулдук-рейтингдик системаны уюштуруу,

3) Жайкы семестр жана аны уюштуруу.

Жогорудагы маселелер боюнча 2015-16-окуу жылында деканат тарабынан окутуучуларга жана 1-2-3-курстун ар бир тайпасына семинарлар уюштурулуп, маалымат берилген. 1-2-3-курстарды тийиштүү семестрлерге каттоо жүргүзүлдү. Жайкы семестрди уюшитуруу тартиби, ага кимдер катышат, жайкы семестрди уюштуруу боюнча түшүндүрүү иштери деканат тарабынан жүргүзүлдү. Анын негизинде бул окуу жылында академиялык карызы бар 10 студент жайкы семестрде окуп, тийиштүү кредиттерди топтоп, жайкы сессияны ийгиликтүү аякташты.

15. Факультетте окутулган предметтер боюнча тесттик суроолордун түзүлүшүнүн абалы (№23 бюллетень). Учурдук, аралык жана жыйынтык текшерүүлөргө анализ. Компьютердик тестирлөө менен уюштурулган текшерүүлөр боюнча маалымат.

Факультетте бардык дисциплиналар боюнча тесттик суроолор түзүлүп, AVNге жайгаштырылып, 2015-2016-окуу жылынын кышкы жана жайкы сессиясы 100% компьютерде AVN программасынын негизинде алынды. Сессияны тест аркылуу алуунун жыйынтыгынын эффективдүүлүгү өтө жогору деп айтсак болот. Ал эми учур, аралык (модулдар) сынактар жазуу жана оозеки түрдө алынды. Ошондой эле жайкы семестрди өткөрүү да компьютердик тестирлөө аркылуу жүргүзүлдү.

16. Факультетте ОшМУнун Окумуштуулар Ке ң ешинин 2014-жылдын 16-октябрындагы №1 жыйынында кабыл алынган жана ОшМУнун ректорунун 2014-жылдын 18-октябрындагы №546 буйругу менен бекитилген модернизациялоо программасынын алкагында аткарылган иштер.

Бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруу боюнча КМДБ жана КРнын мамлекеттик дин комиссиясы менен жакындан сүйлөшүлүп, аталган уюмдарга факультеттин бүтүрүүчүлөрүн жайгаштыруу аракеттери башталды. Өзгөчө бүтүрүүчүлөрдүн сапаттык деңгээлин жакшыртуу максатында жогорудагы аты аталган уюмдардан жана теология факультетинин бүтүрүүчүлөрүнөн анкета алынды.

Жылда бир жолу чыга турган факультеттин илимий журналы ВАК тарабынан эл аралык илимий журнал статусуна ээ болду.

Университеттин кафедралары ортосундагы илимий иштердин аткарылыш жана жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн конкурста дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасынын башчысы доцент З. Ажимаматов 2-орунду ээлеп диплом менен сыйланды.

Кафедранын ага окутуусу А. Жусубалиев Түркиянын Анкара университетинин теология факультетине ушул жылдын апрель айында барышып эки жумалык программа боюнча сабак өтүп, тажрыйба алмашып келишти. Кийинки жылкыга эки окутуучу ОшМУ менен келишим түзгөн Түркия мамлекетинин ЖОЖдоруна 2016-2017-окуу жылында Мавлана программасынын негизинде тажрыйба алмашуу максатында арыздарын беришти.

Кафедрада кээ бир предметтер боюнча адистер жетиштүү болбогондуктан, Түркия Диянет Фондуна өзгөчө хадис, арап тили, ислам укугу дисциплиналары боюнча келишимдин негизинде волонтер-окутуучу жиберүүсүн суранып, 2016-2017-окуу жылы үчүн билдирүү жиберилди.

2016-2017-окуу жылы үчүн профориентация иштери Кыргызстандын түштүк аймагында Жалал-Абад областы, Баткен областы жана Ош областынын райондорунда өтө жакшы уюштурулду.

Факультеттин өзүндө окуу китептин дээрлик баары электрондук форматка которулду.

Факультеттин окутуучулары коомго динди туура түшүндүрүү максатында тв, радио, интернет сайт жана жер-жерлерде, мектептерде байма-бай семинарларды өтүштү. Ага окутуучу Н. Арипов «Ош Пирим» телевидениесинде жума сайын атайын чыгарылыштагы диний программаны алып барып жатат. «Ыйман» коомдук-диний фонду менен теология факультети биргеликте Кыргызстандын жалпы түштүк аймагындагы дин кызматкерлерине жыл бою эки жумалык курс уюштурулуп, жалпысынан 1500 гө жакын имамдарга кафедранын жалпы окутуучулары сабак беришти. Мындан сырткары Доцент З. Ажимаматов, С. Мырзаибраимов жана ага окутуучу Н. Ариповдор журналистерге, ички иштер кызматкерлерине жана жаштарга «Ислам дининин жалпы баалуулуктары» боюнча бир топ семинарларды өтүштү.

1 7 . Факультетте окуу процессинин компьютердик (мультимедиа) ж.б. технологиялар менен коштолушу, (сабактардын компьютердик моделдери, СД, мультимедиалык китептер ж.б.у.с.)

Окуу жараянын уюштурууда 32 даана персоналдык компьютер, 2 видеопроектор, 2 ксерокс, 7 принтер колдонулат.

Факультетте 1 компьютердик класс бар. Компьютерлер жогорку сапатта интернет түйүнгө уланган. Компьютердик класста 1-курстар үчүн информатика сабагы окутулат жана студенттер рефераттардын, курстук жана дипломдук иштердин үстүнөн иштешет. Интернет түйүнү кызматтары менен акысыз пайдаланышат.

Студенттер үчүн окуу процессин уюштурууда бардык шарттар түзүлгөн. Комьютердик класста 15 компьютер Интернет түйүнгө туташтырылган, өткөргүчсүз wi-fi орнотулган, 150 орундуу окуу залы бар китепкана менен камсыз болгон. Компьютердик класста Интернетти бекер пайдалана алышат, ал эми wi-fi аркылуу факультеттин зонасында чөнтөк телефондору аркылуу Интернетке кирүү мүмкүнчүктөрүнө ээ.

2015-2016-окуу жылында факультеттин ар бир аудиториясына, конференция залына атайын интерактивдүү доска (жалпы саны 9) алынып келинди. Бул окуу процессин сапаттуу уюштурууда чоң роль ойноодо. Бул тактайларга окуу-методикалык китептер киргизилген. Аны окутуучулар студенттер үчүн сабак учурунда пайдаланышат. Ал эми конференция залындагы интерактивдүү доска факультетте өтүүчү ар кандай иш чараларда (лекциялар, семинарлар, конференциялар, даталуу күндөргө жана адистиктин өзгөчөлүгүнө карата уюштурулган ар түрдүү иш чаралар) колдонулууда.

Принтерди жана ксероксты окутуучулар гана эмес, студенттер да пайдалана алышат.

1 8 . Факультетте маданий-тарбиялык , коомдук иштердин уюштурулушу , аткарылышы жана жыйынтыктары (предметтерди окутуудагы тарбиялык, куратордук иштер ж.б.у.с.).

Окуу процесси 2016-жылдын 15-сентябрында башталды. Факультетке Туркияда даярдоо курсун бүтүрүп келген 1-курстун студенттерине окуу жай жана эрежелер менен тааныштырып, тайпаларга бөлүндү. Аларга окутуучу Зууридинов Өскөн куратор болуп дайындалды. Ошондой эле, бардык окутуучуларга бирден тайпалар кайрадан ректораттан бекитилди.

Ош шаарынын күнүнө карата театрлаштырылган оюн зоок программасына ОшМУ тарабынан биздин факультеттин 1-курсунун студенттери да катышышты. Студенттер 1 ай бою, ал иш чаранын даярдыгынан баштап майрамдык кече өткөрүлгөнгө чейин толугу менен активдүүлүгүн көрсөтүштү.

Сентябрь айынын аягында факультеттин Жаштар Комитетинин төрөгалыгына шайлоо өткөрүлүп, 2-курстун студенти Абдирашит уулу Кубаныч жеңип чыкты.

Октябрь айынын аягында 4- жана 5-курстар тарабынан 1-курстар үчүн арноо аземин өткөрүштү. Ошондой эле, эл аралык студенттер күнүнө карата факультетте чакан концерттик программа уюштурулду.

1-декабрь эл аралык СПИДге каршы күрөшүү күнүнө карата атайын областык СПИД борборунан адис келип студенттерге чакан лекция окуду.

2016-жылы март айында факультеттин 5-курс студенти Азизилла уулу Иманбектин «Бүтпөгөн ырлар» аттуу ыр жыйнагынын бет ачар аземи Бабур атындагы драмтеатрында өткөрүлдү. Бул иш чара ошондой эле, иш планында бекитилген «Акын менен жолугушуу» иш чарасы катарында белгиленди.

Жылда өткөрүлүүчү Нооруз майрамына карата университеттик деңгээлдеги иш чарага факультет да уюштуруучулар катарында активдүү катышты. Ноорузга карата Ала-Тоо жазы фестивалына факультеттин 4-курсунун студенти Абдуганиев Асилбек жеңүүчүлөрдөн болду. Ноорузга карата факультетте курстар аралык «Декандын кубогу» волейбол жана футбол боюнча спорттук таймаштар өткөрүлдү.

Апрель айында Мухаммед пайгамбарыбыздын туулган күнүнө карата «Куттуу жумалык» аземи өткөрүлдү. Бул Куттуу жумалыкка карата студенттердин арасында Кырк хадис, Куранды кооз окуу, Хутба жана Пайгамбарга арналган ыр жазуу конкурстары өткөрүлдү. Ошондой эле, факультеттин жаштар комитети тарабынан Куттуу жумалыкка карата «Пайгамбардын өмүр таржымалы» темасында ОшМУнун факультеттер аралык Брейин ринг өткөрүлдү. Бардык жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар факультеттин деканаты тарабынан берилди.

Ар бир семестрде Жаштар комитетинин Маданий сектору тарабынан тайпалар арасында Брейн-ринг акыл таймашы өкөрүлдү.

Жумасына куратордук саат жадыбал боюнча өткөрүлүп жатты. Жумалык нагрузка жана башка коомдук иш чаралардын көптүгүнөн улам кээде өтүлбөй калган учурлар да болду.

Май айынын башында Кыргызстандагы теология факультеттеринин ортосунда Спорттук таймаш биздин факультетте өткөрүлдү. Бул спорттук таймашка Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультети жана Арашан Гуманитардык институтунун теология факультеттеринин студенттери катышышты. Спорттун 7 түрүнөн өткөрүлдү. Алар: волейбол, футбол, күрөш, аркан тартыш, бука тартыш, кол күрөш жана ордо оюндары. Жалпы командалык эсеп боюнча биздин факультет биринчи орунду ээледи.

Тарбия ишин алып барууда студенттерди демилгелүүлүккө, өзүн-өзү башкаруу процессине аралаштырууга үйрөтүү жана аларды жалпы адамзаттык баалуулуктардын, адамгерчиликтин ыймандуулуктун, сабырдуулуктун жана боорукерликтин принциптерине тарбиялоо, улуттук каада-салттарга, мамлекеттик жана университеттик символикаларга урматтоо менен мамиле кылууга өзгөчө көңүл бурулду.

19. Факультетте окуу процессин “ AVN ” информациялык системасында уюштуруунун абалы. Студент, окутуучу, кафедра жана факультет канчалык деңгээлде пайдаланууда. AVN ”дин билим берүү порталы, вебинар, тесттердин колдонуу деңгээли боюнча маалымат. ОшМУнун сайтындагы кафедранын маалыматтарынын окуу-усулдук, тарбиялык иштерди сапаттуу уюштурууга кошкон салымы боюнча маалымат.

Бүгүнкү күндө теология факультетинде 32 компьютер интернет түйүнүнө уланган.

Студенттер үчүн компьютердик класста 15 компьютер бир түйүнгө туташтырылып, интернетке чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

2015-2016-окуу жылында “AVN” информациялык системасына окуу процессине байланышкан бардык документтер: окуу пландары, семестрдик пландар, кафедранын саат эсептери, студенттер жөнүндө маалыматтар, студенттерди группаларга отургузуу, студенттердин кыймылы, модулдардын, сессиялардын жыйынтыктары сыяктуу маалыматтар киргизилди.

AVN ИСсы окуу процессин уюштурууда өтө ыңгайлуу программа болуп эсептелет. Айрыкча модулдар, сессиянын жыйынтыктары боюнча маалымат алууда деканаттар, окутуучулар үчүн гана эмес, студенттер үчүн да өтө ыңгайлуу. Киргизилген маалыматтардын негизинде тиешелүү отчетторду алып, окуу процессин уюштурууда пайдаланылууда.

Окуу процессин «AVN» информациялык системасында уюштуруунун абалы бир топ жакшы жолго коюлду. 2015-2016-окуу жылында сынактар компьютерде «AVN» программасы аркылуу 100% тесттик негизде алынды. Натыйжасы бир топ жакшы болду. 2015-2016-окуу жылында жайкы сессиянын жыйынтыгы толугу менен киргизилди.

20. ОшМУда окуу-усулдук, маданий-тарбиялык, башкаруу процесстерин өркүндөтүү боюнча пикирлер жана сунуштар.

  1. Усулдук семинарларды кандайча уюштуруу керек, усулдук семинарлардын пландарын түзүү боюнча факультеттин окутуучуларына усулдук семинар өтүү керек.
  2. Өз ара жана ачык сабактарга катышуу, анын мааниси жана ал сабактарга кандайча анализ жасоо боюнча семинар өтүү керек.
  3. Окутуучулардын усулдук жактан билимин өркүндөтүү боюнча атайын акысыз курстарды уюштуруу керек.

4. Башка ЖОЖдор менен окуу-усулдук жана илимий байланыштарды чыңдоо жана тажрыйба алмашуу.

5. Кыргыз тили боюнча жана кыргыз тилиндеги адабияттар менен камсыз кылууну күчөтүү.

6. Кредит технологиясын өздөштүрүү, окутууга компетенттүү мамиле жана аны жайылтуу максатында университтетин ОИДи тарабынан семинарларды факультеттерде уюштуруу;

7. Адистик багыттагы предметтерден окуу программаларын түзүү, окуу-усулдук колдонмолорду, окуулуктарды чыгарууну дагы күчөтүү.

21. Окуу жылы ичинде факультетте эмгек тартибин бузуулар жана аларга карата көрүлгөн чаралар боюнча маалымат.

2015-2016-окуу жылында факультетте окутуучулар жана окуу персоналдары тарабынан одоно эмгек тартибин бузуулар катталган эмес. Эмгек тартибин жөнгө салуу максатында деканатта атайын папка ачылып, ай сайын ар бир кызматкерге 1ден бет ачылган. Ал бетке тийиштүү кызматкер ишке келип-кетүү убактысын көрсөтүп, кол коет. Ал папка белгилүү гана убакыттарда факультеттин вахтасына коюлат. Иштен кечиккен же эрте кеткен кызматкер, кол кое албайт.

Факультеттин деканы Мырзаибраимов С.

2017-18-окуу жылынын отчету факультеттин Кеңешинин 28.06.18 күнү №6 Кеңешинде каралып, талкууланды.