Кафедры

Финансы-юридикалык колледждеги кафедралар:Финансы-юридикалык колледждеги кафедралар:

1.Финансы жана банк иши кафедрасы
2. Бухгалтердик эсеп жана салык кафедрасы
3. Укук таануу кафедрасы
4. Физика, математика жана информациялык технологиялар кафедрасы
5. Жалпы билим берүү дисциплиналарынын тилдер кафедрасы
6. Жалпы билим берүү дисциплиналарынын коомдук илимдер кафедрасы
7. Жалпы билим берүү дисциплиналарынын табият таануу кафедрасыКафедры функционирующие в финансово-юридическом колледже:Кафедры функционирующие в финансово-юридическом колледже:


1. Кафедра языков общеобразовательных дисциплин.
2. Кафедра естествознания общенаучных дисциплин.
3. Кафедра физики, математики и информационных технологий.
4. Кафедра общественных наук общенаучных дисциплин.
5. Кафедра правоведения.
6. Кафедра финансов и кредита, банковского дела.
7. Кафедра бухгалтерского учета и налогооблажения.

Departments operating in the financial and legal college::Departments operating in the financial and legal college::

1. The Department of languages of general subjects.
2. The Department of Natural scientific disciplines.
3. The Department of Physics, Mathematics and Information Technology.
4. The Department of Social Sciences of scientific disciplines.
5. Department of Law.
6. The Department of Finance and credit, banking.
7. The Department of accounting and taxation.