Профессордук- окутуучулук курамдын сандык көрсөткүчтөрү

2019-жылдын 1-январына карата университеттин жалпы профессордук-окутуучулук курамынын саны – 1873, анын ичинен: КУИАнын мүчө-корреспонденттери – 1, Инженердик академиянын академиги – 1, Инженердик академиянын мүчө-корреспонденттери – 6, Европадагы табият тануу академиясынын академиги – 1, Россия табият таануу академиясынын мүчө корреспонденттери – 5, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмерлер – 2, билим берүүгө эмгек сиңирген кызматкерлер – 9, Россия табият таануу академиясынын билим берүүсүнө жана илимине эмгек сиңирген ишмер – 1, КРдин маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер – 2, Кыргыз Республикасынын эл артисти – 1, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисттери – 3, эмгек сиңирген врачтар – 5, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты – 2.

2019-жылдын 1-январына карата университетте 423 илимдин кандидаты, 64 илимдин доктору, 8 рhD дипломдуулар эмгектенишүүдө.

2019-жылдын 1-январына карата университеттеги жалпы профессордук-окутуучулук курамдын сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү 1-2-таблицаларда көрсөтүлгөн. Бул көрсөткүчтөр – университеттин жогорку илимий потенциалын туюнтуп, илимдин түрдүү багыттары боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө, илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоого мүмкүндүк берет.

Профессордук-окутуучулук курамдын сапаттык көрсөткүчтөрүнүн улам жогорулап бара жаткандыгын кыргыз филологиясы жана журналистика (36,36%), орус филологиясы (36,49%), юридика (38,46%), эл аралык мамилелер (43,14%), математика жана информациялык технологиялар (46,46%), физика-техника (50,00%), бизнес жана менеджмент (50,49%), табият таануу жана география (50,60%), теология (70,00%) ж.б. факультеттердин мисалдарында көрүүгө болот.

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын сандык көрсөткүчтөрү

1-таблица

Профессордук-окутуучулук курам

Штат боюнча

Сырттан келип иштегендер (совместителдер)

Баары

Окумуштуу-лук даражасы жана наамы боюнча

1.

Илимдин докторлору, профессорлор

51

12

63

63

2.

Илимдин докторлору, доценттер

1

-

1

1

3.

Илимдин кандидаттары, профессорлор

21

1

22

423

4.

Илимдин кандидаттары, доценттер

304

33

337

5.

Илимдин кандидаттары, ага окутуучулар

25

4

29

6.

Илимдин кандидаттары, окутуучулар

12

23

35

7.

РhDдокторлор

7

1

8

8.

Окумуштуулук даражасыз профессорлор

2

-

2

9.

Окумуштуулук даражасыз доценттер

48

-

48

10.

Ага окутуучулар

310

6

316

11.

Окутуучулар

854

158

1012

Баары:

1635

2 38

1873

1873

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын факультеттер боюнча сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү

2-таблица

Факультеттер жана структуралар

Илимдин докторлорлорунун, кандидаттарынын, аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү

Илимдин д окторлор у

Илимдин к андидаттар ы

Аспиранттар

Изденүүчүлөр

Р h D

докторлор

Сапаттык көрсөткүчтөрү (% менен)

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

3+(1)

23

15

25

-

36,36

2.

Орус филологиясы

3

14

4

12

-

36,49

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

-

17

32

4

-

15,58

4.

Эл аралык мамилелер

3

18

5

9

-

43,14

5.

Бизнес жана менеджмент

5

42+(5)

7

16

-

50,49

6.

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

1

22+(5)

12

4

-

31,53

7.

Искусство

-

9

5

1

-

28,36

8.

Чыгыш таануу жана тарых

1

17

5

-

-

36,00

9.

Юридика

2

16+(1)

7

2

-

38,46

10.

Математика жана информациялык технологиялар

6+(1)

35+(3)

15

36

-

46,46

11.

Физика-техника

3

13+(2)

3

2

-

50,00

12.

Табият таануу жана география

8+(1)

30+(1)

5

5

-

50,60

13.

Медицина

12+(3)

50+(17)

53

55

-

28,08

14.

Эл аралык медицина

4+(3)

14+(13)

24

10

1

23,27

15.

Дипломдон кийинки медициналык билим берүү

1+(2)

(8)

-

-

-

21,57

16.

Теология

-

1+(1)

-

2

5

70,00

17.

Кыргыз-Кытай

-

2

7

-

-

9,09

18.

Кыргыз-Европа

-

2+(2)

-

1

-

30,77

19.

Кыргыз-Түрк

-

-

-

1

-

32,77

20.

Арашан гуманитардык институтунун теологиялык орто кесиптик коллежи

-

2+(2)

-

-

2

31,82

21.

Ош медициналык коллеж

(1)

11+(1)

7

10

-

7,60

22.

Өзгөн медициналык коллеж

-

1

-

1

-

3,45

23.

Индустриалдык-педагогикалык коллеж

-

14

7

5

-

21,25

24.

Финансы-юридикалык коллеж

-

9

6

13

-

17,46

Баары:

52+

( 1 2)

362+

(61)

219

214

8