ОшМУнун миссиясы жана стратегиясы
ОшГУ

ОшМУнун миссиясы:

  • Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо; билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу; жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды калыптандыруу;
  • Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүнүн интеллектуалдык потенциалын илимде, өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүгүндө жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо;
  • Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттин катарына кирүү.

Көрүү:
    Ош мамлекеттик университети интеллектуалдардын жолун улантуу, сапаттуу билим, изилдөөлөрдү жүргүзүү, технологиялык инфрастуктураны жакшыртуу, маданияттын жана салттын позитивдүү элементтерин сактоо жана жайылтуу, ошондой эле улуттук деңгээлде билим берүү чөйрөсүндөгү башка ар кандай креативдүү жана жаңычыл мамилелер.аркылуу коомдун жашоо турмушуна активдүү катышат.

* ОшМУнун окумуштуулар кеңешинин чечими 2015-жыл, 29-август, №1 протокол.

ОшМУнун стратегиясы: