Бөлүмдөр жана предметтик циклдык комиссиялары
Бөлүмдөр жана предметтик циклдык комиссиялар:

1. Финансы жана банк иши бөлүмү.
2. Бухгалтердик учет жана салык бөлүмү.
3. Укук таануу жана укук коргоо ишмердүүлүгү бөлүмү.
4. Табият таануу жана товардык экспертизациялоо циклы
5. Жалпы билим берүү тилдер циклы.
6. Физика жана математика циклы.