Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар жана алардын натыйжалуулугу

Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар, форумдар, симпозиумдар жана алардын натыйжалуулугу

Университетте илимдин приоритеттүү багыттары боюнча алынган жыйынтыктар системалуу түрдө өткөрүлгөн университеттик, аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференцияларда, форумдарда, семинарларда талкууланып келет.

2018-жылы университетте 21 аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференциялар, форумдар, симпозиумдар, тегерек столдор, семинарлар өткөрүлдү (8-таблица). Отчеттук жылда түрдүү илимий иш-чаралар менен биргеликте илимий конференциялардын, семинарлардын байма-бай өткөрүлгөндүгүн жана алардын натыйжалуулугун белгилөөгө болот.

Өткөрүлгөн аймактык, республикалык, эл аралык илимий

конференциялар, форумдар жана семинарлар

8-таблица

Өткөрүлгөн күнү

Уюштуруучулар,

жооптуулар

Конференциялар,семинарлар , симпозиумдар, форумдар

1.

3-февраль

Илим жана аспирантура бөлүмү

1-курстун аспиранттары жана изденүүчүлөр үчүн “Илимий-изилдөө иштерине киришүү” деген темадагы практикалык семинар

2.

21-февраль

13-март

18-апрель

Илим жана аспирантура бөлүмү

«“Web of sсience” системасына катталуу жана анын илимий басылмаларына макалаларды жарыкка чыгаруу маселелери» аттуу тренинг- семинар

3.

20-апрель

Эл аралык мамилелер факультети

“Чыгыш таануунун жана африканистиканын актуалдуу маселелери” аттуу I эл аралык илимий-практикалык конференция

4.

20-21-апрель

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

“Устойчивое развитие в высшем образовании” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

5.

24-апрель

Орус филологиясы факультети

КРдин Билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, белгилүү методист Селиверстова Анна Петровнанын 85жылдыгына арналган “Актуальные вопросы филологии, лингвометодики и литературодидактики” аттуу IV аймактык илимий-практикалык конференция

6.

27-апрель

Бизнес жана менеджмент факультети, “Ыйык Ата Журт” коомдук фонду

Аймактарды өнүктүрүү жылына арналган “Азыркы шартта Кыргызстандын аймактарын туруктуу өнүктүрүүнүн факторлору” аттуу аймактык студенттик илимий-практикалык конференция

7.

27-28-апрель

ОшМУ, Ош облустук бириккен ооруканасы, КРдин саламаттыкты сактоо министрлиги

“Кыргызстандын саламаттык сактоосунун ийгиликтери жана түйүндүү маселелери” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

8.

10-май

Медицина факультети

“Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында өткөрүлгөн м.и.д., профессор Ж.Ж. Жеенбаевдин 70 жылдык юбилейине арналган XXIII илимий студенттик конференция

9.

10-май

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети

“Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында өткөрүлгөн, белгилүү тилчи-окумуштуу

Т. Аширбаевдин 70 жылдыгына карата эскерүү кечеси

10.

11-май

Математика жана информациялык технологиялар факультети

III Бекбоевдик жана X Назаровдук окууларга арналган “Кыргыз Республикасында жалпы орто жана кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарын ишке ашыруу жана практикада колдонуунун актуалдуу маселелери” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

11.

15-16-май

ОшМУ, АММУ, РИА, КУИА

Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүү жылына арналган “Эпидемиология, патогенез и саногенез заболеваний в измененных климатогеографичеких условиях Ферганской долины и Тянь-Шаня-Памира” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

12.

17-май

ОшМУ, АнМУ, “Мурас” коомдук фонду жана Өзбек Республикасынын “Мерос” коомдук фонду

“Жизнь и деятельность выдающегося государственного деятеля и полководца Кокандского ханства Алимкула Амир – и – Лашкара (1831-1865гг.)” деген темадагы эл аралык илимий конференция

13.

18-май

ОшМУ

Анжыян көтөрүлүшүнүн 120 жылдыгына арналган “Анжыян көтөрүлүшү: орус отор саясатына каршы азаттык кыймылдардын башталышы жана анын проблемалары” аттуу эл аралык илимий-практикалык тегерек стол

14.

21-23-июнь

Илим жана аспирантура бөлүмү

Жаш окумуштуулар мектебинин “Илимий-изилдөө иштеринин методологиясы” деген темадагы трениниг-семинары

15.

4-октябрь

ОшМУ

“Диалог культур в древнем городе Ош” аттуу эл аралык илимий-практикалык симпозиум

16.

19-октябрь

ОшМУ

“Социалдык кызматкерлердин жана кесиптик кошундун күнүнө” карата жана EC колдоосу менен Финляндиянын фондунун “ДМЧ адамдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана катышуусу” окуу программаларынын тапшырмаларын аткаруу боюнча “Азыркы учурдагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата социалдык иштердин социалдык-укуктук маселелери жана чечүү жолдору” аттуу аймактык илимий-практикалык конференция

17.

11-12-октябрь

ОшМУ

“Чыңгыз Айтматовдун мурасы: Ааламдашуу доорунда биримдикте жашоо” аттуу II кыргыз-казак илимий жана чыгармачыл интеллигенция форуму

18.

30-октябрь

Тарых факультети

“Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында өткөрүлгөн Султан Ибраимовдун 90 жылдыгына карата “Султан Ибраимов – Советтик Кыргызстандын белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмери” аттуу илимий тегерек стол

19.

2-ноябрь

ОшМУ

“Адамзаттын Айтматову: өтмүш, учур жана келечек” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

20.

29-ноябрь

Илим жана аспирантура бөлүмү

“Студент жана илимий техникалык прогресс” аттуу Vаймактык студенттик илимий конференция

21.

12-декабрь

Тарых факультети

Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата “Тарых жана Айтматов” аттуу Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар аралык илимий-практикалык конференция

8-таблицадан көрүнгөндөй, жыл ичинде илимдин түрдүү багыттары боюнча маанилүү илимий иш-чаралар өткөрүлгөндүгүн белгилейбиз.

2018-жылы залкар жазуучу Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына “Аймактарды өнүктүрүү жылына”, III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата бардык факультеттерде, университетте үзгүлтүксүз илимий конференциялар, семинарлар, тегерек столдор, кечелер, искусство факультетинде фестивалдар, концерттер, көргөзмөлөр ж.б. түрдүү иш-аракеттер комплекстүү өткөрүлдү.

Искусство факультетинин улук окутуучусу К. Төрөгелдиеванын “Курак күүсү” аттуу юбилейлик жана персоналдык көргөзмөсү 2018-жылдын 4-октябрында Бишкек шаарындагы Г. Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде жана 15-ноябрда Т. Садыков атындагы Ош облустук сүрөт музейинде өттү.

Отчёттук жылы “Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында да бир топ абройлуу илипоздордун юбилейлерине карата өткөрүлгөн илимий конференциялардын натыйжалуулугун белгилөөгө болот.

ОшМУда 2008-2018-жылдары өткөрүлгөн республикалык, эл аралык илимий конференциялар, форумдар, симпозиумдар, тегерек столдор, семинарлардын сандык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 4-диаграммада берилген.

4-диаграмма

Жалпысынан, эл аралык, республикалык, шаардык, университеттик, факультеттик деңгээлде 190 конференция, форум, семинар ж.б. илимий иш-чаралар өткөрүлгөн (8-9-таблицалар).

Өткөрүлгөн конференциялардын материалдары “ОшМУнун жарчысы” илимий жыйнагынын атайын чыгарылыштарында жарык көрдү.

Жыл ичинде факультеттерде, кафедраларда пландаштырылган илимий жана илимий-усулдук семинарлар өткөрүлүп турду. Бул багыттагы иш-аракеттер орус филологиясы, математика жана информациялык технологиялар, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультеттери жана мамлекеттик тил кафедрасында талапка ылайык жүргүзүлө тургандыгын белгилөөгө болот. Кафедраларда, факультеттерде илимдин тиешелүү багыттары боюнча илимий жана илимий-усулдук семинарларды мындан ары да талапка ылайык деңгээлде өткөрүү, күчөтүү, өркүндөтүү зарыл.