Жарыкка чыккан илимий, илимий-методикалык эмгектер, алардын сапаты жана бааланышы

Жарыкка чыккан илимий, илимий-методикалык эмгектер, алардын сапаты жана бааланышы

Учурда университеттеги кафедраларда тиешелүү багыттар боюнча илимий жана илимий-усулдук изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Илимий жана илимий-усулдук иштердин жыйынтыктары макала, монография, окуу-усулдук колдонмо, окуу китеби түрүндө үзгүлтүксүз жарыкка чыгарылып келет. Талкууланган баяндамалар, конференция, семинарлардын материалдары негизинен «ОшМУнун жарчысы» илимий журналында жана башка борбордук басылмаларда жарык көрөт. 2018-жылы «ОшМУнун жарчысы» илимий журналынын 4 саны, илимий конференциялардын материалдарын басмадан чыгарган 6 атайын чыгарылышы жарык көрдү. 2008-2018-жылдары журналдын 90дон ашуун саны басмадан чыккан.

2009-2018-жылдары «ОшМУнун жарчысы» илимий журналынын 32 санында жарык көргөн 1532 илимий макаланын электрондук версиясы eLIBRARY.RU (РИНЦ) сайтына жайгаштырылды.

“ОшМУнун жарчысы” илимий журналында жарык көргөн макалалардын сапатын жогорулатуу учурдун актуалдуу маселелеринен болуп калууда.

Андан сырткары, 2019-жылдын 21-январындагы ЖАКтын №1 буйругуна ылайык рецензирленген илимий басылмалар үчүн 2015-жылдын 26-ноябрында түзүлгөн тизме күчүн жоготуп, жаңы тизме түзүлдү. Ошондуктан, 2019-жылдын 1-январына чейин “ОшМУнун жарчысы” илимий журналында жарык көргөн макалага 20 балл берилсе, 2019-жылдын 1-январынан баштап “ОшМУнун жарчысы” илимий журналында жарык көргөн макалага берилүүчү балл жаңы тизмеге ылайык 5 баллга түштү. Учурдагы абалдан чыгуунун үстүнөн журналдын редакциясы тиешелүү иш-чараларды алып баруусу зарыл.

Ошондой эле “Web of sсience” системасына катталуу жана анын илимий басылмаларына макалаларды жарыкка чыгаруу иш-аракеттери да жүргүзүлдү. Бул багытта университеттин профессордук-окутуучулук курамы, аспиранттар үчүн 22-июнда, Ала-Тоо университетинин профессору, э.и.д., Н. Алымкулова “Web of sсience” системасында жарык көргөн макалалардын рейтингдери боюнча семинар өткөрдү. Мындан сырткары Кумамото университетинин профессору, заманбап илимдер жана технологиялар илиминин доктору Ж. Абдуллаева тарабынан ОшМУнун факультеттеринде “ Scopus жана Web of sсience шилтеме индекстери жана эл аралык журналдарга макала жазуужана чыгаруу” деген темадагы тренинг-семинарлардын цикли өткөрүлдү. Жалпысынан “Web of sсience” системасында индекстелген журналдарда университеттин окумуштуулары тарабынан жарык көргөн макалалардын саны 33 гө жетти.

Илимий иштер менен окуу процессин түздөн-түз байланыштыруучу, билим берүүнүн сапатын жогорулатуучу критерийлердин бири – профессордук-окутуучулук курам тарабынан жарык көргөн окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык адабияттардын жана иштелмелердин окуу процессинде пайдаланылышы.

Жыл ичинде 966 илимий жана илимий-усулдук эмгектер жарык көргөн жана 36 автордук күбөлүк алынган (7, 9-таблицалар).

7-таблица

Макалалар

Тезис

Монография

Окуу

китеби

Окуу-усулдук

колдонмо

Автордук күбөлүктөр

КРде

РИНЦ

Scopus

Web о f

science

КМШда

Алыскы

чет өлкөлөрдө

КРде

КМШда

255

250

146

3

9

61

54

46

15

38

89

36

Бардыгы: 1002

Таблицадан көрүнгөндөй, илимий ишмердүүлүктү баалоонун критерийлеринде белгиленген РИНЦ, “Scopus”, “Web of science” системалары аркылуу индекстелүүчү илимий басылмаларда 408 макала жарыкка чыккан.

2008-2018-жылдары жарыкка чыккан илимий жана илимий-усулдук эмгектердин сандык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 3-диаграммада көрсөтүлгөн.

3-диаграмма