Каржыланган илимий долбоорлор

Каржыланган илимий долбоорлор

ОшМУда илимий-изилдөө иштери Республиканын экономикалык, социалдык өнүгүүсүнүн перспективдүү багыттарына, билим берүү процессине түздөн-түз колдонууга багытталып жүргүзүлүп келет.

Университеттин абройлуу илимпоздору бир топ жылдан бери Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан илимдин приоритеттүү багыттары боюнча жарыяланган конкурстарга активдүү катышышып, тиешелүү багыттарда илимий-изилдөө иштерине белгилүү өлчөмдөгү гранттарды утуп келе жатышат. 2018-жылы илимдин 8 приоритеттүү багыты боюнча 5 197 000 сомго каржыланган илимий долбоорлор иш жүргүздү. 2018-жылда каржыланган долбоорлордун саны, каржылоонун көлөмү 6-таблицада жана 2-диаграммада көрсөтүлгөн. Аталган долбоорлор боюнча каржыланган илимий иштердин отчеттору 2018-жылдын 21-декабрында Билим берүү жана илим министрлигинин атайын комиссиясынын жана түштүк аймагы боюнча түзүлгөн эксперттик кеңешинде каралып, илимий отчеттор тактыгы жана илимий деңгээлинин жогорулугу менен айырмаланды. Ал эми 2018-жылдагы илимий-изилдөө долбоорлорунун тизмеси 5-таблицада берилген.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган илимий-изилдөө долбоорлору

5-таблица

Темалар

Долбоорлордун

жетекчилери

Каржыланган

сумма

(сом менен)

1.

“Эпидемиология, патогенез и саногенез заболеваний человека в измененных климатогоеграфических условиях юга Кыргызстана с позиций международной классификации функционирования, инвалидности и здоровья”

м.и.д., профессор

Белов Г.В.

580 000

2.

Окутуунун жаңы жана комьпютердик технологияларынын жардамында болочок мугалимдердин мейкиндик ой жүгүртүүлөрүн өстүрүүнүн дидактикалык негиздери” (уландысы).

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

500 000

3.

Создание программного обеспечения геоинформационной системы города и математическое моделирование влияния естественного препятствия на распространение экологически вредных примесей (на примере горы Сулейман г.Ош)”

ф.-м.и.д., профессор Курбаналиев А.Ы.

597 000

4.

Разработка и исследование высокоэффективных конструкций бироторных микроГЭС наплавного типа на основе инновационных технологий” (продолжение).

тех.и.д., профессор Кенжаев И.Г.

720 000

5.

Кыргызский текст в мировой и родной литературе”

филол.и.д., проф.

Исаков К.А.

400 000

6.

“Внедрение трансдисциплинарных подходов и формирование партнерских отношений для исследования рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития (создания модели на примере г. Ош и Ошской области)”

б.и.д., профессор Жумабаева Т.Т.

900 000

7.

Рациональное использование ресурсов полезных растений Кыргызстана.

б.и.к., доцент

Коланов О.

800 000

8.

“Технологические исследования пегматитов месторождения Терек Токтогульского района Джалал-Абадской области с целью комплексного использования”.

тех.и.д., профессор

Абдуллаева М.Д.

700 000

Жалпы суммасы:

5 197 000

Илимий-изилдөөлөр үчүн бөлүнгөн бюджеттик каражатты максаттуу пайдалануу – университеттин окумуштууларынын жоопкерчилигин арттырып, илимий изилдөөлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатууга көмөк болду. Жогоруда көрсөтүлгөн гранттардын эсебинен аткарылган изилдөөлөрдүн бир топ материалдары жарыкка чыкты, өндүрүштүк үлгүлөр жана автордук күбөлүктөр алынды, илимий ачылыштар үчүн буюртмалар тапшырылып, оң чечимдер алынды жана кандидаттык, докторлук диссертациялар корголду.

Жалпысынан 2008-2018-жылдарда 95 илимий долбоор боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп, Министрлик тарабынан 38 938 063 сом менен каржыланган (6-таблица, 2-диаграмма).

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыла нган гранттардын көлөмү (2008-2018-жылдар)

6-таблица

Жылдар

Илимий долбоорлордун саны

Гранттардын жалпы көлөмү (сом менен)

2008

16

2 078900

2009

5

1 536 800

2010

9

2 804000

2011

9

3 079 700

2012

9

5 305 700

2013

11

5 054 600

2014

8

3 664 063

2015

7

3 781 300

2016

7

3 225000

2017

6

3 211 000

2018

8

5 197 000

Баары:

95

38 938 063

Илимий-изилдөө долбоорлорунун каржылануу динамикасы (млн. сом менен)

2-диаграмма