Профессордук- окутуучулук курамдын сандык көрсөткүчтөрү

2018-жылдын 31-декабрына карата университеттин жалпы профессордук-окутуучулук курамынын саны – 1747, анын ичинен: КУИАнын мүчө-корреспонденттери – 1, Инженердик академиянын академиги – 1, Инженердик академиянын мүчө-корреспонденттери – 6, Россия табияттаануу академиясынын мүчө корреспонденттери – 4, Россия табият таануу академиясынын академиктери – 2, Кыргыз Республикасынын эл артисти – 1, билим берүүгө эмгек сиңирген ишмерлер – 6, эмгек сиңирген врачтар – 4, илимге эмгек сиңирген ишмерлер – 2, КРдин маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер – 1, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты – 2.

Орус филологиясы факультетинин орус жана салыштырма тил илими кафедрасынын профессору К. Зулпукаров 2018-жылдын 12-сентябрында Россиянын “Билим берүүсүнө жана илимине эмгек синирген ишмери” жана “Илим жана техникасына эмгек сиңирген ишмери” наамдарына татыктуу болуп М.О. Ломоносов атындагы медаль жана Улуу Петр ордени менен сыйланды.

2018-жылдын 31-декабрына карата университетте 381 илимдин кандидаты, 61 илимдин доктору, 14 рhD дипломдуулар эмгектенишүүдө.

2018-жылдын 31-декабрына карата университеттеги жалпы профессордук-окутуучулук курамдын сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү 1-2-таблицаларда көрсөтүлгөн. Бул көрсөткүчтөр – университеттин жогорку илимий потенциалын туюнтуп, илимдин түрдүү багыттары боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө, илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоого мүмкүндүк берет.

Профессордук-окутуучулук курамдын сапаттык көрсөткүчтөрүнүн улам жогорулап бара жаткандыгын математика жана информациялык технологиялар (44,0%), бизнес жана менеджмент (47,1%), кыргыз филологиясы жана журналистика (54,3%), физика-техника (54,5%), тарых (55,6%), табият таануу жана география (63,0%), Арашан гуманитардык институту (65,0%), философия жана политология кафедрасы (76,5%), теология (78,0%) ж.б. факультеттердин мисалдарында көрүүгө болот.

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын сандык көрсөткүчтөрү

1-таблица

Профессордук-окутуучулук курам

Штат боюнча

Сырттан келип иштегендер (совместителдер)

Баары

Окумуштуу-лук даражасы жана наамы боюнча

1.

Илимдин докторлору, профессорлор

48

13

61

61

2.

Илимдин докторлору, доценттер

-

-

-

-

3.

Илимдин кандидаттары, профессорлор

17

2

19

381

4.

Илимдин кандидаттары, доценттер

281

25

306

5.

Илимдин кандидаттары, ага окутуучулар

21

7

28

6.

Илимдин кандидаттары, окутуучулар

11

17

28

7.

РhDдокторлор

13

1

14

8.

Окумуштуулук даражасыз профессорлор

1

-

1

9.

Окумуштуулук даражасыз доценттер

42

-

42

10.

Ага окутуучулар

297

6

303

11.

Окутуучулар

772

173

945

Баары:

1503

2 4 4

1747

442

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын факультеттер боюнча сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү

2-таблица

Факультеттер жана структуралар

Илимдин докторлорлорунун, кандидаттарынын, аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү

Илимдин д окторлор у

Илимдин к андидаттар ы

Аспиранттар

Изденүүчүлөр

Р h D

докторлор

Сапаттык көрсөткүчтөрү (% менен)

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

4+(1)

19

15

13

-

54,3

2.

Орус филологиясы

2

15

6

14

-

37,3

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

-

15+(1)

19

-

18,0

4.

Бизнес жана менеджмент

4

39+(7)

12

11

-

47,1

5.

Эл аралык мамилелер

-

11

2

6

-

25,6

6.

Тарых

-

14

4

-

-

55,6

7.

Юридика

2

14+(1)

9

8

-

36,7

8.

Математика жана информациялык технологиялар

6+(1)

29+(3)

11

21

-

44,0

9.

Физика-техника

3

13+(2)

4

3

-

54,5

10.

Табият таануу жана география

6

30+(1)

4

20

-

63,0

11.

Медицина

12+(5)

45+(19)

55

55

-

29,0

12.

Эл аралык медицина

4+(2)

11+(6)

9

-

1

18,0

13.

Теология

-

2

-

2

6

78,0

14.

Педагогика жана дене тарбия

-

13

3

6

-

26,6

15.

Искусство

-

4

3

1

-

21,0

16.

Кыргыз-Кытай

-

2

3

-

-

10,5

17.

Кыргыз-Европа

1

1+(1)

-

-

43,0

18.

Финансы-юридикалык коллеж

1

9

7

16

-

18,6

19.

Медициналык коллеж

(Ош шаарында)

(1)

11+(1)

1

8

-

6,2

20.

Медициналык коллеж

(Өзгөн шаарында)

-

1

-

1

-

3,6

21.

Индустриалдык-педагогикалык коллеж

-

9

4

9

-

14,0

22.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору

-

8+(1)

14

-

-

43,0

23.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети

(Бишкек шаарында)

-

3+(2)

-

1

7

65,0

24.

Дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультети

(3)

(6)

-

-

-

20,0

25.

Мамлекеттик тил кафедрасы

-

4

2

17

-

14,0

26.

Философия жана политология кафедрасы

3

9

3

6

-

76,5

Баары:

48+

( 1 3)

331+

(51)

190

218

1 4