Илимий-изилдөө иштеринин негизги формалары жана багыттары


ОшМУда илимий-изилдөө иштери жана илимий багыттагы уюштуруу иш-аракеттери төмөнкү формаларда жүргүзүлөт:
      1.кафедраларда тиешелүү илимий багыттар боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү;
      2.ОшМУнун докторанттары, аспиранттары, изденүүчүлөрү жана магистранттары тарабынан илимий-изилдөө иштерин аткаруу;
      3.Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган илимий-изилдөө иштерин аткаруу;
      4.студенттердин илимий-изилдөө иштерине катышуусу;
      5.ОшМУнун окумуштууларынын эл аралык программаларга, долбоорлорго катышуусу;
      6.окуу китептерин, колдонмолорду, илимий багыттагы эмгектерди жарыкка чыгаруу;
      7.илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо;
      8.аспирантура, докторантура, атайын адистештирилген кеңештердин иш алып баруусу;
      9.илимий багыттагы иш-чараларды уюштуруу.

Ош МУдагы приоритеттүү илимий багыттар

фундаменталдык багытта:
      • педагогика-психологиялык;
      • филологиялык;
      • табигый, так илимдер;
      • социалдык-экономикалык;
      • коомдук-гуманитардык;
      • инженердик-техникалык;
      • медициналык.

прикладдык багытта:
      • биотехнологиялык;
      • нанотехнологиялык;
      • альтернативдүү энергиялык;
      • экологиялык;
      • биокөптүрдүүлүк жана туруктуу өнүгүү;
      • жаратылыш ресурстарын комплекстүү пайдалануучулук.