Общие сведения о специальностях

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

550300. Филологиялык билим берүү: (негизги тест, тарых)

- Кыргыз тили жана адабияты;

- Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил;

530600. Журналистика (негизги тест, тарых же англис тили)

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

550300. Филологиялык билим берүү: (негизги тест, тарых)

- Орус тили жана адабияты.

531100 Лингвистика (негизги тест)

- Котормо жана котормо таануу;

- Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

550300. Филологиялык билим берүү: (негизги тест, англис тили)

- Чет тили

531100 Лингвистика (негизги тест, англис тили)

- Котормо жана котормо таануу;

531300 Маданият таануу (негизги тест)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

050303. Чет тили

050720 Котормо иши

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

550700. Педагогика: (негизги тест, тарых же биология профилине жараша)

- Башталгыч билим берүү;

- Мектепке чейинки билим берүү;

- Дене тарбия.

5 3 0 3 00. П сихология (негизги тест)

532000. Дене тарбия (ЖРТ милдеттүү эмес)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11- кл . базасында):

050720 Дене тарбия.

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ

550600. Көркөм билим берүү: (ЖРТ милдеттүү эмес)

- Музыкалык искусство;

- Көркөм өнөр искусствосу.

570012. Эстраданын музыкалык өнөрү (ЖРТ милдеттүү эмес)

570 400 . Дизайн: костюм дизайны; интерьер дизайны. (ЖРТ милдеттүү эмес)

570700. Костюм жана текстиль искусствосу (негизги тест, жөндөмдүүлүгүн сыноо)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

070602 Дизайн.

ТАРЫХ ФАКУЛЬТЕТИ

550400. Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых (негизги тест, тарых)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

032002. Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү;

071202. Китепкана таануу.

юридика факультети

530500. Юриспруденция (негизги тест, тарых)

53 22 00. Укук коргоо иши (негизги тест)

53000 4 . Бажы иши (негизги тест, математика)

540200. Социалдык иш (негизги тест)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

030505. Укук коргоо ишмердүүлүгү;

Табият таануу жана география факультети

550100. Табигый-илимий билим берүү

- Биология; (негизги тест, биология)

- Химия; (негизги тест, химия)

- Химия–биология; (негизги тест, биология же химия)

- География; (негизги тест)

520200. Биология (негизги тест, биология же химия)

520100. Химия (негизги тест, химия же биология)

520400. География (негизги тест)

520800. Жаратылышты колдонуу жана экология (негизги тест)

600200. Туризм (негизги тест, тарых же англис тили)

610001. Ветеринария (негизги тест)

610200. Агрономия (негизги тест)

620001. Колдонмо геодезия (негизги тест)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

111801. Ветеринария

100201. Туризм

120101. Колдонмо геодезия

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

550200. Физика-математикалык билим берүү :

(негизги тест, математика же физика)

- Математика;

- Информатика.

510100 Математика (негизги тест, математика же физика)

510200 Колдонмо математика жана информатика (негизги тест, математика же физика)

710300. Колдонмо информатика (экономика аймагында)

(негизги тест, математика же физика)

710100. Информатика жана эсептөө техникасы:

(негизги тест, математика же физика)

- Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС);

- Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ).

710200. Информациялык системалар жана технологиялар:

(негизги тест, математика же физика)

- Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар.

590100. Маалыматтык коопсуздук (негизги тест, математика же физика)

700100. Системалык анализ жана башкаруу (негизги тест, математика же физика)

531200 . Компьютердик лингвистика (негизги тест, англис тили)

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия (негизги тест)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

230701. Колдонмо информатика (экономика аймагында);

220206. Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (экономика аймагында);

ФИЗИКА – ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

550200. Физика-математикалык билим берүү - Физика

(негизги тест, математика же физика)

510400. Физика

640200. Электроэнергетика жана электротехника

(негизги тест, физика же математика)

- Электр менен камсыздоо.

610300 . Агроинженерия (негизги тест)

670300. Транспорттук жараяндардын технологиясы - Транспорттогу бажы иши

(негизги тест, математика же физика)

6 8 0 2 00 . Биотехникалык системалар жана технологиялар

(негизги тест, физика же биология)

570400. Дизайн: Архитектура чөйрөсүндөгү дизайн (ЖРТ милдеттүү эмес)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

140212. Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)

190604. Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо

200403 Медицин алык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо

Бизнес жана менеджмент факультети

580100. Экономика (негизги тест, математика):

- Финансы жана кредит;

- Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

- Ишканалардын экономикасы жана башкаруу;

- Салык жана салык салуу;

- Экономикадагы математикалык методдор.

580200. Менеджмент (негизги тест, математика)

580500. Бизнес информатика (негизги тест, математика)

580700. Бизнес жана башкаруу (негизги тест, математика)

580900. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (негизги тест, тарых)

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

530800. Эл аралык мамилелер (негизги тест, англис тили же тарых)

531500. Аймак таануу (негизги тест, англис тили же тарых)

530900. Чыгыш таануу, африка таануу (негизги тест, англис тили же тарых)

530200. Саясат таануу (негизги тест)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

050720- Котормо иши

Кыргыз-европа факультети

531700 Америка таануу (негизги тест, англис тили же тарых)

531800 Европа таануу (негизги тест, англис тили же тарых)

531100. Лингвистика: Котормо жана котормо таануу (негизги тест, англис тили)

580700. Бизнес жана башкаруу: Эл аралык бизнес (негизги тест, математика)

600200. Туризм: Эл аралык туризм (негизги тест, тарых же англис тили)

530500. Юриспруденция: Эл аралык жана европалык укук (негизги тест, тарых)

Кыргыз-Т Ү РК факультети

550300. Филологиялык билим берүү: Түрк тили жана адабияты

(негизги тест)

580100. Экономика (негизги тест, математика):

530600. Журналистика: Коомчулук менен байланыш жана реклама иши

(негизги тест, тарых же англис тили)

580900. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

(негизги тест, тарых)

600200. Туризм: туризм жана мейманкана иши

(негизги тест, тарых же англис тили)

710400. Программалык инженерия

(негизги тест, математика же физика)

Кыргыз-кытай факультети

532300. Кытай таануу (негизги тест)

531100. Лингвистика (негизги тест)

- Котормо жана котормо таануу;

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

050720- Котормо иши

Медицина факультети

560001. Дарылоо иши (негизги тест, химия, биология)

560002. Педиатрия (негизги тест, химия, биология)

560003. Медициналык алдын алуу иши (негизги тест, химия, биология)

560004. Стоматология (негизги тест, химия, биология)

560005. Фармация (негизги тест, химия, биология)

560007. Медициналык айым иши (кечки)

ЭЛ аралык Медицина факультети

560001. Дарылоо иши

ТЕОЛОГИЯ факультети

531600. Теология (негизги тест)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

050717 Теология

АРАШАН ГУМАНИТАРДЫК институту

531400. Дин таануу (негизги тест)

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

050717 Теология

КИНО академиясы

(ЖРТ милдеттүү эмес)

570014. Актердук өнөр

570015. Режиссура (Кино, ТВ)

570006. Кинооператорлук (Кино, ТВ)

IT академия

INTERNET–технология – окуу мөөнөтү 1 жыл

Локалдык тармактар администратору – окуу мөөнөтү 1 жыл

Программалоо курстары – окуу мөөнөтү 3 ай

Робототехника – окуу мөөнөтү 3 ай

МАГИСТРАТУРА ЖАНА PhD ДОКТОРАНТУРА

Окуу мөөнөтү – 2 жыл;

510100 Математика

510200 Колдонмо математика жана информатика

510400 Физика

520100 Химия

520200 Биология

520400 География

530200 Саясат таануу

530300 Психология

530500 Юриспруденция

531000 Филология

531100 Лингвистика

531500 Аймак таануу

531600 Теология

540200 Социалдык иш

550100 Табигый-илимий билим берүү

550200 Физика-математикалык билим берүү (Математика, Физика, Информатика)

550300 Филологиялык билим берүү (Кыргыз тили ж-а адабияты; Орус тили ж-а адабияты; Чет тили;)

550400 Социалдык-экономикалык билим берүү (Тарых)

550600 Көркөм билим берүү (Музыкалык искусство; Көркөм өнөр искусствосу)

550700 Педагогика

560100 Коомдук саламаттыкты сактоо

570700 Костюм жана текстиль искусствосу

580100 Экономика

580200 Менеджмент

580700 Бизнес башкаруу

600200 Туризм

640200 Электроэнергетика жана электротехника

710100 Информатика жана эсептөө техникасы

710200 Информациялык системалар жана технологиялар

710300 Колдонмо информатика

Билим берүүнүн менеджменти

Финансы – юридикалык колледж

Окуу мөөнөтү: 11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай;

9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай.

03050 3 . Укук таануу

080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп

080106. Финансы

080107. Салык жана салык салуу

080108. Банк иши

080403. Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын экспертөө

040101 Социалдык иш.

Индустриалдык-педагогикалык колледж

Окуу мөөнөтү: 11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай;

9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай.

050709 Башталгыч класстарда билим берүү;

050704 Мектепке чейинки билим берүү;

230109. Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС)

230110. Эсептөө техникаларынын каражаттарын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө.

130503 Мунай жана газ чыккан жайларды иштетүү жана пайдалануу

Медициналык колледж

(11-класстын базасында)

060102. Акушердик иш 2 жыл 10 ай

060109. Медициналык айым иши 2 жыл 10 ай

060101. Дарылоо иши 3 жыл 6 ай

060106. Ортопедиялык стоматологиясы 2 жыл 10 ай

060107. Профилактикалык стоматология 2 жыл 10 ай

060108. Фармация 2 жыл 10 ай

060110. Лабораториялык диагностика 2 жыл 10 ай

Өзгөн эл аралык медициналык колледжи

(11-класстын базасында)

060102. Акушердик иш 2 жыл 10 ай

060109. Медициналык айым иши 2 жыл 10 ай

060101. Дарылоо иши 3 жыл 6 ай

060106. Ортопедиялык стоматологиясы 2 жыл 10 ай

060107. Профилактикалык стоматология 2 жыл 10 ай

060108. Фармация 2 жыл 10 ай

“АДИС” окуу борбору

(окуу курстарынын мөөнөтү 1-5 ай)

Компьютердик курстар (Web-программалоо, оператор, компьютердик графика, видеомонтаж);

Тил курстары (англис, кытай, орус, араб, фарс, түрк, корей, немец тилдери);

Экономика боюнча курстар (Бизнести долборлоо, 1С Бухгалтерия 8.2, Бухгалтердик эсеп, Салык, Финансылык эсеп, Мамлекеттик сатуу жана сатып алуулар);

Психология;

Музыкалык сабаттуулук курстары (комуз, гитара, аккордеон, фортепиано);

Кулинария (Ашпозчу-кулинар, бармен, официант);

Кийимдерди долборлоо жана конструкциялоо. Элиталык пардаларды тигүү;

Уюлдук телефондорду техникалык кароо, ремонттоо;

Декоративдик колдонмо искусство;

ОшМУнун ЖОЖго даярдоо борбору

(окуу мөөнөтү 1 жыл)

Жалпы республикалык тестке даярдоо

  • негизги тест (математика, кыргыз тили же орус тили)
  • медицина багыты(математика, кыргыз тили же орус тили, кошумча химия, биология)

Керектелүүчү документтер:

– Абитуриенттин арызы;

– АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы);

– ЖРТнын сертификаты;

– 3 х 4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;

– Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, көчүрмөсү;

– Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, Ош шаары 723500,

Ленин көчөсү 331, ОшМУнун башкы корпусу,

Кабыл алуу комиссиясы 136-каб.,

Телефон: 0(3222)24525

Факс: 0(3222)24066

Сайт: www.oshsu.kg, Е-mail: priem_oshsu@rambler.ru

Лиценз.:LD170000279 кат.№17/0130, LC0000179 кат.№17/0127