Иш-пландар
2019-2020-о.ж. иш планы


2018-2019-о.ж. иш планы


2017-2018-о.ж. иш планы


2016-2017-о.ж. иш-планы


2019-2020 - окуу жылы үчүн 550200 «Физика-математикалык билим берүү багыты боюнча магистратура профилинин и ш п л а н ы


План мероприятий по снижению рисков ОП «Физико-математическое образование» на 2019-2020 и 2020-2021 у.г.


План развития ООП 2019-2024.