Дисциплиналардын аннотациялары 2015-16-о.ж.үчүн
Психология


Системы компьютерной математики


Практический курс русского языка


Математика боюнча класстан тышкаркы иштерди уюштуруу жана математикалык олимпиадалык маселелер.


Английский язык


Общий курс физики»


Элементарная математика


Архитектура вычислительных систем


Теоретические основы информатики