"Физиканы окутуунун актуалдуу проблемалары" аттуу семинары

Ж А Р Ы Я !

2018-жылдын 30-октябрында саат 15:00дө 229-аудиторияда «Физиканы окутуунун актуалдуу проблемалары» аттуу методикалык семинар уюштурулат.

Күн тартиби :

1) Доцент М.М.Жуманованын «ОшМУда физика мугалимдерин даярдоонун азыркы абалы кандай?» деген темадагы баяндамасын угуу жана талкуулоо;

2) Аккредитациялоого даярдыктын абалы: жумушчу топторду кайра түзүү маселеси ( баяндамачылар: профессор Б.А.Арапов, доцент З.И.Омаралиева)

Семинарга ЖФ жана ФОУ, ЭТФ кафедраларынын жамааттары жана бардык башка каалоочулар чакырылат.

ЖФ жана ФОУ кафедрасы


Физика-техника факультетинин Жалпы физика жана ФОУ кафедрасы

«Физиканы окутуунун актуалдуу проблемалары» аттуу илимий-методикалык семинардын 2018-2019-окуу жылы үчүн

ТЕМАТИКЛЫК ПЛАНЫ

Темалар

Баяндамачы

м өө н ө тү

эскертүү

1

ЖОЖдордо физика мугалимин даярдоонун илимий-методикалык негиздерин кайрадан иштеп чыгуу

Омаралиева З.И

декабрь

2

Анимация в презинтациях по физике

Халиуллин Р.Н

ноябрь

3

10-класстарда окутулуучу «Механикадагы сакталуу закондору» темасынын мазмунун оркундотуу маселесине карата

Папиев М

4

Электромагниттик индукция кубулушу

Эгембердиев Ж

январь

5

Жуманова М.М

июнь

6

Окутууга карата ишмердик мамиле

Курбаналиев М.Б

февраль

7

КРда физикалык билим беруунун модернизациялоонун айрым проблемалары

Алиева Б

Май

8

Педагогика багытындагы бакалаврлардын инструменталдык компетенциялары

Эгемназарова А

Апрель

9

Скоростная модель литосферы южного Тянь Шаня

Сайипбекова А

март

10

Молдоярова Ж.Б

11

Физиканы оркундотуп окутуп уйротуунун методикасы SEA усулу

Макамбаева Ж

Май

12

Жылуулук откорумдуулук кубулушун моделдештируу жолдору

Калбекова М

октябрь