МАКСАТТАР , ОКУТУУНУН НАТЫЙЖАЛАРЫ.

НББПнын максаттары:

1 -максат: Педагогикалык багытта илимий изилдөө ишин жүргүзө алган, ар тараптан өнүккөн, социалдык активдүү, инсандык асыл сапаттарга, жарандык патриоттуулукка, зарыл болгон кесиптик компотенцияларга ээ, маданияттуу,келечекте атаандаштыкка туруштук бере алган магистр-педагогдорду даярдоо.

2-максат: Педагогикалык процессти ийгиликтүү жөнгө сала алган, өзүн өркүндөтүүгө жөндөмдүү, долбоор жазуунун ыкмаларын өздөштүргөн, илимий изилдөө иштерин жүргүзүүнүн негиздерин үйрөнүп жана уланта алган, изилдөөнүн жыйынтыктарын практикада колдоно билген магистрди даярдоо.

НББПнын окутуу натыйжалары:

1-ОН Педагогикалык багытта изилдөөнүн заманбап методологияларын жана инновациялык маалымат технологияларын пайдаланып, илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын баалоо, жалпылоо, талдоо, өз алдынча изилдөө жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болот;

2-ОН Баарлашуунун түрдүү сферасында ишмердүүлүгүн жүргүзө алат жана коммуникативдик маселелерди чечүүгө жөндөмдүү;

3-ОН Түрдүү билим берүү мекемелеринде окутуунун заманбап технологияларын пайдаланып педагогикалык ишмердүүлүгүн жүргүзө алат;

4-ОН Кесиптик ишмердүүлүгүндө өзүнүн интеллектуалдык деңгээлин өркүндөтө алат жана ишмердүүлүктүн багытын өзгөртүүгө адаптациялана алат;

5-ОН Башталгыч билим берүүдөгү заманбап көйгөйлөрдү билет жана анализдей алат. Алынган билимдердин жыйынтыгы боюнча билдирүүлөрдү мамлекеттик жана расмий тилде жасай алат;

6-ОН Дене тарбия жана спорт жаатындагы эл аралык денгээлдеги массалык спорттук иш чараларды иш кагаздарын даярдоо менен уюштура алат;