Китепкана

710100 ИВТ жана ИСТ багытында окуган студенттер үчүн окуу залынын камсыздалышы