Мониторинг
Аналитическая справка анкетирования "РАБОТОДАТЕЛЬ"


Аналитическая справка анкетирования "ПРЕПОДАВАТЕЛЬ"


Аналитическая справка анкетирования "ВЫПУСКНИК"


Аналитическая справка анкетирования "СТУДЕНТ"


2016-2017-о.ж. үчүн комплекстик тестирлөөнүн жыйынтыгы


Университеттик методкенеш 25.09.2019-ж.


Билимди баалоо системасы жөнүндө ЖОБО


ФОСту талкуулоо


1- курстардын мектептен алган билим деңгээлин диагностикалоо үчүн тестирлөөнүн жыйынтыгы


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ