Анкеталар
Соцопрос «Преподователь глазами студентов» 2018-19


АНКЕТА Окутуучу студенттердин көзү менен


Студенттердин анкетасы


Окутуучулардын анкетасы


Иш берүүчүлөрдүн анкетасы


Бүтүрүүчүлөрдүн анкетасы