НББПнын өздүк баалоонун отчету
Отчет ТОРАТ 2019
      

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИК АСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТ РЛИГИ

Ош мамлекеттик университет и

Автомобилдик транспорт кафедрасы

190604 - "Автомобилдик транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо" орто кесиптик билим берүү программасы боюнча өздүк баалоонун

отчету

Адистиктин өзүн-өзү баалоо боюнча комиссиянын курамы:

1. Автомобилдик транспорт кафедрасынын башчысы,

т.и.к., доцент Султанов С.К. ________________

2. т.и.к., доцент Турсунбаев Ж.Ж. ______________

3. окутуучу Раева Ж.С. _______________________

4. ага окутуучу Мендибаев Д.А.________________

5. окутуучу Кадыров М.М. ____________________

6. окутуучу Кубатов Н.К. _____________________

Ош – 2020