190604 Автоунааларды техникалык тейлөө жана оңдоо

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ФИЗИКА – ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

АВТОУНАА КАФЕДРАСЫ

190604 - “ АВТОУНААЛАРДЫ ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛ ӨӨ ЖАНА ОҢДОО” адистиги

Кесиптик билим берүү программасынын (КББП) максаттары жана күтүлүүчү натыйжалары.

Ош-2019


190604 - “ АВТОУНААЛАРДЫ ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛ ӨӨ ЖАНА ОҢДОО” адистиги

Кесиптик билим берүү программасынын (КББП) максаттары жана күтүлүүчү натыйжалары.

ББПнын максаттары:

Максат-1. Гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табигый илимий билимдердин негиздери жаатында даярдоо, бүтүрүүчүгө тандап алган иш чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү орто кесиптик жактан адистешкен, атайын кесиптик билим алуу, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек базарындагы туруктуулугуна өбөлгө түзүүчү универсалдуу жана кесиптик компетенцияларга ээ болуу;

Максат-2. Студенттердин социалдык-инсандык сапаттарынын калыптануусун, максаттуулук, уюштуруучулук, эмгекчилдик, жоопкерчиликтүүлүк, жарандуулук, баймабайлык, айкөлдүк, алардын жалпы маданияттуулук деңгээлин жогорулатуу;

Максат-3. Заманбап дүйнөнүн өзгөрүлмөлүү шарттарына жарамдуу өндүрүштүк башкаруучулук, монтаждык оңдоо иштерин колдонуу ыкмаларына ээ болгон адистиктерди даярдоо;

Максат-4. Автоунаа транспорту тармагында алган теориялык билимдерин ыкмаларын калылыптандыруу.

ОН1 – Инсандык өнүгүүсүндө жана кесиптик тапшырмаларды натыйжалуу, сапаттуу аткарууда маалымат издөөнү ишке ашырууга жана өз ишмердүүлүгүн уюштурууга жөндөмдүү.

ЖК1 – Өз ишмердүүлүгүн уюштура алат, кесиптик маселелерди иштеп чыгууда усулдарды жана ыкмаларды тандайт, алардын натыйжалуулугун жана сапатын баалайт.

ЖК3 –Кесиптик жана инсандык өнүгүүсүндө, кесиптик маселелерди иштеп чыгууда маалыматты издөөнү, пайдаланууну жана маанисин ачууну ишке ашырат.

ОН2 – Кесиптик ишмердүүлүгүндө маалымат жана байланыш технологияларды колдонуу менен бир калыптагы жана калыпка салынбаган жагдайларда чечим кабыл алууну билет.

ЖК2 – Бир калыптагы жана калыпка салынбаган жагдайларда демилге көтөрүп, жоопкерчилик менен чечим кабыл алат, маселелерди чечет.

ЖК4 –К есиптик ишмердүүлүгүндө маалымат жана байланыш технологияларды колдоно алат.

ОН3 –Топто иштей алат, кесиптештери, жетекчилик, кардарлар менен натыйжалуу байланышат, топтун мүчөлөрүнүн иши үчүн жоопкерчилик алат.

ЖК5 –Топто иштей алат, кесиптештери, жетекчилик, кардарлар менен натыйжалуу байланышат.

ЖК6 - Т оптун мүчөлөрүнүн (кол алдындагылардын) иши үчүн жоопкерчилик алат жана жумуштун натыйжасы үчүн аларды жумуш ордунда окутуу.

КК6 –Кардарлар менен иштей алат.

ОН4 – Чакан топту башкарууга даяр, кесиптик ишмердүүлүгүндө эмгек шарттары жана технологиялардын өзгөрүшүнө көнөт.

ЖК7 – Өзүнүн жеке жана кесиптик өнүгүүсүн башкаруу, кесиптик ишмердүүлүгүндө эмгек шарттары жана технологиялардын өзгөрүшүнө көнөт.

ЖК8Чакан топ менен уюштуруу жана башкаруу иштерине даяр болуу.

ОН5 –Түйүндөрдү тандоо жана алмаштыруу, ошондой эле автомобилди колдонуу процессинде ченемдик-техникалык документтердин талабына ылайык билимдерге ээ болот жана автоунаа транспортун техникалык тейлөөнү, оңдоо жана сактоону өз убагында жүргүзөт.

КК1 Автоунаа транспортун ченемдик-техникалык документтердин талабына ылайык техникалык тейлөөнү жана оңдоону уюштурууга жөндөмдүү.

КК2 Автоунаа транспортун колдонуу процессинде унаа бирдигин алмаштыруу жана түйүндөрдү тандоо билимдерине ээ болот.

КК11 - Ченемдик-техникалык документтердин талабына ылайыкэл чарбасынын тармактарында автоунаа транспортторун колдонууну камсыз кылууга жөндөмдүү.

ОН6 – Автоунаа транспортторунда экологиялык коопсуздукту, ошондой эле өндүрүш чөйрөсүндө коопсуздук техникасын камсыз кылууга катышууга даяр, жумуштун сапатына көзөмөл жүргүзөт.

КК3 –Автоунаа транспортторун жана транспорттук жабдууларды колдонуу, сактоо, тейлөө, оңдоодо экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга катышууга даяр.

КК7 – Жумуштун сапатына көзөмөл жүргүзөт.

КК9 – Өндүрүш чөйрөсүндө техникалык коопсуздукту камсыз кылууга жөндөмдүү.

ОН7 –Өндүрүштүн экономикалык натыйжалуулугун баалоого жана автоунаа ишканаларынын чөйрөсүн долбоорлоого, ошондой эле гараж жабдууларын оңдоого жана монтаждоого катышууга жөндөмдүү.

КК4 – Автоунаа транспорттук ишканалардын чөйрөсүн долбоорлоо боюнча билимдерге ээ болот.

КК8 ндүрүштүн экономикалык натыйжалуулугун баалоого, транспортту жана жабдууларды колдонуу, техникалык тейлөө, оңдоо жана сактоо ченемдерин сарамжалдуу тандоого катышууга жөндөмдүү.

КК10 –унаа жабдууларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо үчүн жабдууларды оңдоо жана монтаждоого жөндөмдүү.

ОН1

ОН2

ОН3

ОН4

ОН5

ОН6

ОН7

1-Максат

+

+

2-Максат

+

+

3-Максат

+

+

4-Максат

+


«Утверждаю»

декан Физико-технического факультета

_________ доцент АйдарбековЗ.Ш.

“___”__________ 2019 г.

ОК1

ОК2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

ПК10

ПК11

1

Кыргызский язык и лит.

*

*

2

Русский язык

*

3

Иностранный язык

*

*

*

4

История Кыргызстана

*

*

*

5

Манасоведение

*

6

Эколог. проблемы на АТ

*

*

6

Профессиональная математика

*

*

7

Информатика

*

*

8

Экономика отрасли

*

*

9

Инженерная графика

*

*

10

Техническая механика

*

*

*

*

11

Общая электротехника и электроника

*

*

12

Материаловедение

*

*

13

Правила и безопасность дорожного движения

*

*

*

14

Метрология стандартизация и сертификация

*

*

*

15

Гидравлические и пневматические системы автомобилей

*

*

*

16

Эксплуатационные свойства автомобилей

*

*

17

Устройство автомобиля

*

*

*

18

Технич. обслуж. автомобилей

*

*

*

*

19

Автомобильные эксплуатационные материалы

*

*

20

Диагностика автомобилей

*

*

*

*

21

Ремонт автомобилей

*

*

*

*

22

Автосервис

*

*

*

*

*

23

БЖД

*

*

*

*

24

Электрическое и электронное оборудование автомобиля

*

*

*

25

Правовое обеспечение профес. деятельности

*

*

26

ИТ в проф. деят.

*

*

*

Зав. каф. «АТ» доцент: Турсунбаев Ж.Ж.