2019-2020-окуу жылы

Ош МУга караштуу Өзгөн Эл аралык медициналык колледжинин 2019-2020 окуу жылы үчүн «Жалпы кесиптик дисциплиналар» кафедрасынын отурумунун планы

Иштердин аталышы

Аткаруу м өө н ө т ү

Жооптуулар

Аткары - лышы

1 отурум

1

Окуу жүтөмдөрүн, кафедра окутуучуларынын милдеттерин окуу процессине тийиштүү иш пландарды талкулоо, бекитүүгө сунуштоо

Август

Каф. баш.

2

Окутулган сабактарга типтүү программаларды, жумушчу программмаларды, силлабустарды талкулоо, бекитүүгө сунуштоо

Август

Окутуучулар

3

Ар түркүн маселелер

2 отурум

1

Ачык сабактардын тематикаларын жана өткөрүү мөөнөтүн, отработкаларды, СӨАИ кабыл алуу графиктерин, кураторлордун жумуш пландарын, талкулоо менен бекитүүгө сунуштоо

Сентябрь

каф. башчы, окутуучулар

2

2-3 курстун студенттеринин калдык билиминин мониторингин талкулоо

Сентябрь

кафедра мүчөлөрү

3

Ар түркүн маселелер

Сентябрь

3 отурум

1

Фармация багытынын НББПсын, күтүлүүчү натыйжаларын кайрадан карап чыгуу, толуктоо, талкулоо

Октябрь

каф.башчы, окутуучулар, ЖТ

2

КТ, АТ, ЖТ, сынак билеттерин жана тестерди талкулоо

Октябрь

каф.башчысы, окутуучулар

3

Ар түркүн маселелер

Октябрь

окутуучулар

4 отурум

1

Өндүрүштүк практикага тиешелүү иш кагаздарын талкулоо жана бекитүүгө сунуштоо

Ноябрь

каф.башчы окутуучулар

2

Ачык сабактардын графигине ылайык окутуучулардын ачык сабак өтөө үчүн даярдалган иштелмесин талкулоо

Ноябрь

каф.башчы

окутуучулар

3

Ар түркүн маселелер

Ноябрь

Каф. Кураторлор

5 отурум

1

Өз ара сабакка катышууга анализ берүү

Декабрь

Каф. башчы. Окутуучулар

2

Январ айынын иш планын талкулоо, бекитүүгө сунуштоо

Декабрь

Каф. башчы. жумушчу топ окутуучулар

3

Ар түркүн маселелер

Декабрь

6 отурум

1

Кафедра мүчөлөрүнүн 1 жарым жылдыктагы аткарган жумушу боюнча отчетуна анализ берүү

Январь

каф.башчы

окутуучулар

2

Ректорат тарабынан берилген тапшырмалардын аткарылышына анализ

Январь

каф.башчы

окутуучулар

3

Ар түркүн маселелер

Январь

каф. башчы, окутуучулар

7 отурум

1

Январь айында пландаштырылган окутуучулардын аткарган жумуштары боюнча отчет

Февраль

ЖТ

2

Фармация багытынын НББПсына кызыктар тараптан алынган сурамжылоого анализ

Февраль

каф. башчы, окутуучулар

3

Ар түркүн маселелер

Февраль

каф.башчысы

окутуучулар

8 отурум

1

Мамлекеттик сынактарга тиешелүү документтерди жана сынак билеттерин, тесттер жыйнагын талкулоо

Март

каф.башчы

окутуучулар

2

Ачык сабактардын графигине ылайык окутуучулардын ачык сабак өтөө үчүн даярдалган иштелмесин талкулоо

Март

каф.башчы

окутуучулар

катчы

3

Ар түркүн маселелер

Март

окутуучулар

9 отурум

1

Квалификация алдындагы жана өндүрүштүк практиканын өтүлүшүн камсыздоо боюнча уюштуруу иштерин талкулоо

Апрель

каф.башчы окутуучулар

2

жадыбалдын семестровка менен дал келишин, журналдардын толтурулушуна анализ

Апрель

каф.башчы

окутуучулар

3

Ар түркүн маселелер

Апрель

каф. башчы

10 отурум

1

Жаш окутуучулар менен иш алып баруунун абалы , өз ара сабакка катышууга анализ

Май

каф.башчы

окутуучулар

2

Ар түркүн маселелер.

Май

Каф. баш. окутуучулар

11 отурум

1

Мамлекеттик, жайкы сынактардын жана практикалардын жыйынтыгын талкулоо

Июнь

каф.башчы

окутуучулар

2

2019-2020 окуу жылы боюнча кафедра окутуучуларынын жана кафедра башчысынын жылдык отчетун талкулоо

Июнь

каф.башчы

окутуучулар

3

Ар түркүн маселелер

Июнь