2018-2019
2018-2019-окуу жылына карата Университеттин Окумуштуулар кеңешинин иш планын бекитүү

2018-2019, 2019-2020-окуу жылдарына карата Университеттин Окумуштуулар кеңешинин курамын бекитүү

ОшМУнун 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларды даярдоо жана өткөрүүнүн программасын бекитүү

Институционалдык жана программалык аккредитациянын жыйынтыктарында көрсөтүлгөн рекомендацияларды аикаруу жөнүндө

Тарых факультетинин бакалавриат жана магистратурада окуу процессин уюштурууда окуу-усулдук жана илимий-изилдөө иштеринин абалы

ОшМУда 2017-2018-окуу жылынын окуу-тарбия иштеринин жыйынтыктары жана окуу жылындагы милдеттер

2018-2019-окуу жылына кабыл алуунун жыйынтыгы, перспективалары

Ош мамлекеттик университетинин 2019-2024-жылга чейинки өнүгүү Концепциясын бекитүү

Көз карандысыз аккредитациядан өтө турган билим берүү программаларды өздүк баалоодон өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө

2018-жылдагы университеттеги илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыктары жана алдыдагы милдеттер

Табият таануу жана география факультетинин орто кесиптик, бакалавриат жана магистратурада окуу процессин уюштурууда окуу-усулдук жана илимий-изилдөө иштеринин абалы

2018-жылдагы ОшМУнун финансылык, курулуш иштеринин жыйынтыгы, анын быйылкы жылдагы башкы багытттарын аныктоо

ОшМУнун бүтүрүүчүлөрүнүн квалификациялык (дипломдук) иштеринин (магистрдик диссертацияларынын) мазмуну окутуудан күтүлүүчү натыйжаларга багытталуусуна карата мониторингдин жыйынтыгы жөнүндө

Индустриалдык-педагогикалык коллежинин орто кесиптик билим берүү программаларын даярдоодо окуу-усулдук жана илимий-изилдөө иштеринин абалы

Структуралык бөлүмдөрдө профессордук-окутуучулук курамдын жана студенттердин илим-изилдөө жана өндүрүштүк ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү (инновациялык, өндүрүштүк, ишкердик ишканаларды түзүү) аркылуу инвестиция тартуу потенциалына анализ жана сунуштар

ОшМУнун структуралык бөлүмдөрүндө коррупциянын алдын алуу жана системдүү коррупцияны демонтаждоо боюнча деталдаштырылган пландын аткарылуусу жөнүндө

Структуралык түзүмдөрдү, кафедраларды оптималдаштыруу, мыйзамдык талаптарга ылайыкташтыруу